Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24 Ke Sach Trong Thuong Truong

24 Ke Sach Trong Thuong Truong

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Tung Do

More info:

Published by: Tung Do on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2015

pdf

text

original

 
Convert to PDF by
 Vodanh
 1
24 KẾ SÁCH TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG
Keá 1 : Thaû Boùng Baét Moài
 
 Duøng moät hình aûnh nhö ngöôøi ta mong ñôïi hoaëc khoâng mong ñôïi ñeå ñaït ñöôïc moät ñieàu lôïi cuï theå (ñoá i keá thaû moài baét boùng).
CHIEÁU HÌNH AÛNH GAÂY AÁN TÖÔÏNG MAÏNHTAÏO HÌNH AÛNH THÍCH HÔÏP NHÖ NGÖÔØI TA MONG ÑÔÏIÑÒNH GIAÙ CAO ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAODUØNG GIAÙ THAÁP ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAOTAÏO CAÛM GIAÙC THAÀN BÍDUØNG GIAÛ LAÁY THAÄT : Taøo Thaùo daãn quaân ñi ñeán Uyeån Thaønh bò thieáu nöôùc beønnoùi “ta töøng qua vuøng naøy, phí tröôùc coù röøng mô lôùn, ñi nhanh ñeá n ñoù khoâng coù nöôùccuõng coù mô”
Keá 2
:
ThaûMoài Baét Boùng
 
Thaû ra moät ñieàu lôïi cuï theå ñeå coù moä t hình aûnh mong muoán.
ÑAÀU TÖ CHO HÌNH AÛNHGAÂY SÖÏ CHUÙ YÙ VAØ THIEÄN CAÛMTAÏO HÌNH AÛNH TOÁT BAÈNG CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏDUØNG TIEÀN ÑEÅ TAÏO UY TÍNUOÁNG BIA KHOÂNG TRAÛ TIEÀN
Keá 3: Phuù Quyù Keá 
 
Töï toân taïo mình leân cho ngöôøi ta tin. Döïa treân taâm lyùtöï nhieân, söïngöôõng moä, tin ngöôøi coù ñaëc ñieåm noå i baä t.
THAY TRÔØI HAØNH ÑAÏO
Keá 4: Khoå Nhuïc Keá 
 
Töï haønh haï thaân xaùc mình laøm cho ngöôøi ta tin. Ñk “phuù quyù keá”. Duøng söï bieåu loä baûn thaân, töøng traûi, laøm cho ñoái töôïng ñoàng caûm neân maát caûnh giaùc.
TÖÏ HAØNH HAÏ ÑEÅ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM: khoå luyeän, haï thaáp mình, laøm nhuïc mình,chaáp nhaän söï haønh haï cuûa theå xaùc tinh thaàn.
Keá 5: Thaû Teùp Baét Toâm
Ñk “thaû toâm baét teùp”Chieâu duï nhaân taøiTaëng choåi ñeå baùn ñöôïc sônBaùn loã ñeå caâu khaùcDòch vuï mieãn phíDuøng ít laáy nhieàu
 
Convert to PDF by
 Vodanh
 2
Keá 6: Thaû Toâm Baét Teùp
 
 Nhöõng ñeàu haïi choïn haïi ít hôn.
Khuûng hoaûng
Keá 7: Kích Töôùng Keá 
 
 Laøm thay ñoåi taâm sinh lyù cuûa ñoái töôïng khi kích ñoäng. Söï noùng giaän maá  t ñi saùng suoát, sai laàm. Ñk “ haøng töôùng keá”.
Tala chôi côø vôùi baïn “chôi côø vôùi ngöôøi ngu nhö anh thì laøm toâi chôi keùm ñi”Khoång Minh ñaõ töøng duøng lôøi noùi gieát cheát hai töôùngMôøi töôùng khoâng baèng kích töôùng
Keá 8: Haøn Töôùng Keá 
 
 Laøm cho ñoái töôïng thay ñoåi taâm sinh lyù laøm maáy yù chí vaø töï tin. Duøng giaùn tieáp, duøng ngöôøi khaùc ñeå taùc ñoäng.
Keá 9: Rung Caây Doaï Khæ
 
Giaùn tieáp laøm ñoái töôïng sôï, qua ñoù ñaït muïc ñích. Nhöng mình vaãn theá chuû ñoäng. Ñk“ troàng caây duï khæ”.
Gieát gaø khæ sôï
Keá 10: Troàng Caây Duï Khæ
 
 Duøng haø nh ñoäng giaùn tieáp khieá  n cho ñoái töôïng thích qua ñoù taán coâng baát ngôø maø ñaït muï c ñích
.Taïo neân tính huoáng ñöa ñoái töôïng vaøo trong phaïm vi kieåm soaùtThoaû maõn nhu caàu ñeå sai khieán, daïy baûoThöïhieän keá hoaïch gì ñoù thì caàn ñöa vaøo hoaøn caûnh heat söùc thuaän lôïi
Keá 11: Myõ Nhaân Keá 
 
 Duøng söùc haáp daãn cuûa ngöôøi ñeïp, ñeå ñaït muïc ñích. Döïa treân yeáu ñieåm cuû a nam giôùi deã bò quyeán ruõ bôûi ngöôøi ñeïp.
Keá 12: Nam Nhaân Keá 
 
 Nhö myõ nhaân keá nhöng duøng ñaøn oâ ng. Duøng tình caû m thöông, geù t, phuï nöõ suy ñoaùn,  suy nghó mang tính boâ phaän khoâng suy nghó toaøn cuïc.
Khí chaát ngheä thuaät - Veõ bí aån - Ñaëc ñieåm noå troäiRung ñoäng khi nghe aâm thanh, lôøi noùi dòu daøng, quyeán ruõ.
 
Convert to PDF by
 Vodanh
 3
Keá 13: Thöøa Gioù Beû Maêng
 
Thaáy cô hoäi toát laø haønh ñoäng, döïa treân tính huoáng môùi xuaát hieän, deã thaønh coâng.
Khoâng boû qua baát cöù cô hoäi naøo – Taän duïng caùc söï kieän – ñuùng thôøi côTìm cô hoäi theo höôùng khaùc - “söông muø laáy teân cuûa Khoång Minh”
Keá 14: Taïo Gioù Beû Maêng
 
Taïo ñieàu kieän ñeå coù cô hoäi toá  t xuùaât hieän maø haønh ñoäng. Töï chaâm moài cho tình huoáng môùi xuaát hieän.
Taïo ñoäng löïc laøm vieäc cho cô hoäi thaêng tieá n Laøm ñöôøng taïo cô hoäi phaùt trieån, giaù baát ñoäng saûn taêngQuan heä ñoái ngoaïi khoâng maá t bao nhieâu tieàn – Taïo côn khaùc ñeå baùn nöôùcLaøm cho ñoái taùc khinh ñòch – Bieá n khoâng thaønh coù
Keá 15: Thöøa Nöôùc Ñuïc Thaû Caâu
 
 Nhaân luùc tình huoáng xaáu maø haønh ñoäng, trong tai hoaïluoân tieàm aån may maén. Ñk“taï o nöôùc ñuïc thaû caâu”.
Bieá n haïi thaønh lôïi “chuyeän mua ngöïa” – Nhaân luùc bò nguy hieåm maø haønh ñoäng Chuyeån hoaï thaønh phuùc.
Keá 16: Taïo Nöôùc Ñuïc Thaû Caâu
 
Taïo ñieàu kieän cho tình huoáng xaá u xuaát hieän maø haønh ñoäng.Gaây söï oàn aøo maø quaûng caùo – Gaây ñoå vôõ ñeå quaûng caùo – Bieán khoâng thaønh coù.
Keá 17: Thuaän Tay Daét Boø
 
 Ñang thöïc hieän coâng vieäc moät thuaän lôïi laøm luoân coâng vieä c hai.
Keá 18: Nghòch Tay Daét Boø
 
 Ñang thöïc hieä n coâng vieäc thou nhaát, taïo ñieàu kieän vaø thöïc hieän luoân coâng vieäc thöù hai.
Keá 19: Giaû Yeáu Cheá Maïnh
 
 Döïa treân tính chuû quan. Ñk “giaû maïnh cheá yeáu” giaû beänh, töø chöùc
Keá 20: Giaû Maïnh Cheá Yeáu
 
Giaû maïnh maø ñoái töôïng thaá  y mình yeáu maø deã cheá ngöï.
Keá 21: Bieát Maø Giaû Laø Khoâng Bieát
 
Giaû ngu, nai, laøm cho ñoái töôïng giaûm söùc taán coâng, maát caûnh giaùc, hay coù ñeàu kieän chuaån bò keá khaùc. Ñk “khoâng bieát maø giaû bieát”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->