Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
50 Cong Ty Lam Thay Doi the Gioi

50 Cong Ty Lam Thay Doi the Gioi

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Tung Do

More info:

Published by: Tung Do on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
50 companies that change the world
Bìa 1:
50 COÂNG TY LAØM THAYÑOÅI THEÁ GIÔÙI
(50 Companies That Changed the
w
orld)
Howard Rothman
Ñoàng taùc giaû cuoán
Companies with a Conscience
 
50 companies that change the world
 
50 companies that change the world
Bìa 2:
50 Coâng Ty Laøm Thay Ñoåi Theá Giôùi
Theo baïn - trong 200 naêm qua - nhöõng coâng ty naøo coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán cuoäcsoáng vaø haønh tinh cuûa chuùng ta? Nh
ng coâng ty naøo ñaõ laøm thay
đổ
i saâu r
ng loái soáng c
achuùng ta? Nhöõng coâng ty naøo ñaõ ñöa neàn vaên minh cuûa chuùng ta tieán nhöõng böôùc nhanh vaødaøi gaàn nhö khoâng töôûng? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi maø taùc gi
Howard Rothman seõ giaûi ñaùp moätcaùch thuyeát phuïc qua cuoán saùch haáp daãn naøy.Nhöõng coâng ty trong cuoán saùch naøy ñöôïc xeáp haïng döïa treân tieâu chí veà taàm aûnhhöôûng vaø söï ñoùng goùp cuûa hoï ñoái vôùi neàn kinh teá theá giôùi vaø coäng ñoàng xaõ hoäi. Ñoù khoâng chælaø nhöõng coâng ty cuûa Myõ, maø cuûa nhieàu nöôùc khaùc treân theá giôùi, töø nhöõng caùi teân nghe raátquen thuoäc nhö McDonald’s, Coca-Cola, Boeing, AFP cho ñeán nhöõng caùi teân raát “kyõ thuaätcao” vaø thôøi thöôïng nhö Microsoft, Sony, Yahoo!, Apple… vaø caû nhöõng coâng ty maø taàm aûnhhöôûng cuûa hoï ñoái vôùi moâi tröôøng soáng vaø neàn hoøa bình cuûa chuùng ta laø raát ñoåi tieâu cöïc, thaämchí ñaùng leân aùn.Howard Rothman seõ moâ taû chi tieát caùch thöùc moãi coâng ty ñaõ goùp phaàn ñònh hình neânngaønh thöông maïi toaøn caàu vaø laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûa chuùng ta töø theá kyû 19 cho ñeánngaøy hoâm nay.Moãi coâng ty laø moät baûn phaùc hoïa sinh ñoäng, ñaëc tröng, ñoäc ñaùo quaù trình hình thaønhvaø phaùt trieån qua thôøi cöïc thònh cho ñeán vò theá hieän nay. Nhöõng ñieåm maïnh - yeáu cuûa töøngcoâng ty cuõng ñöôïc phaân tích trong boái caûnh hoaït ñoäng, hoaøn caûnh lòch söû vaø lónh vöïc kinhdoanh cuï theå. Sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy, baïn haün seõ ñoàng yù vôùi taùc giaû raèng 50 coângty naøy ñuùng laø nhöõng ñaïi dieän vöôït troäi so vôùi caùc coâng ty khaùc trong cuøng lónh vöïc.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->