Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERCUBAAN STPM BAHARU 2012/2013 - SKEMA SEJARAH PENGGAL 1

PERCUBAAN STPM BAHARU 2012/2013 - SKEMA SEJARAH PENGGAL 1

Ratings: (0)|Views: 1,020|Likes:
Published by Asmawi Bin Abdullah
1 SKEMA SUKATAN PELAJARAN SEJARAH BAHARU : AKHIR TAHUN 6 RENDAH CARA PEMARKAHAN PENGENALAN : 3M ISI : 15M

KESIMPULAN : 2M

PENGREDAN
   Calon mengingat semula, memilih, dan menggunakan pengetahuan sejarah yang releven dan tepat untuk menyokong hujah yang koheren dan logik Calon menyampaikan idea dengan cara yang jelas dan koheren mengunakan istilah Sejarah yang bersesuaian Calon menunjukkan pemahaman tentang kompleksiti konsep sejarah, membezakan dengan jelas antara sebab dan akibat, perubah
1 SKEMA SUKATAN PELAJARAN SEJARAH BAHARU : AKHIR TAHUN 6 RENDAH CARA PEMARKAHAN PENGENALAN : 3M ISI : 15M

KESIMPULAN : 2M

PENGREDAN
   Calon mengingat semula, memilih, dan menggunakan pengetahuan sejarah yang releven dan tepat untuk menyokong hujah yang koheren dan logik Calon menyampaikan idea dengan cara yang jelas dan koheren mengunakan istilah Sejarah yang bersesuaian Calon menunjukkan pemahaman tentang kompleksiti konsep sejarah, membezakan dengan jelas antara sebab dan akibat, perubah

More info:

Published by: Asmawi Bin Abdullah on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
1SKEMA SUKATAN PELAJARAN SEJARAH BAHARU : AKHIR TAHUN 6 RENDAHCARA PEMARKAHANPENGENALAN : 3MISI : 15MKESIMPULAN : 2MPENGREDANA
 
Calon mengingat semula, memilih, dan menggunakan pengetahuan sejarah yangreleven dan tepat untuk menyokong hujah yang koheren dan logik
 
Calon menyampaikan idea dengan cara yang jelas dan koheren mengunakan istilahSejarah yang bersesuaian
 
Calon menunjukkan pemahaman tentang kompleksiti konsep sejarah, membezakandengan jelas antara sebab dan akibat, perubahan dan kesinambungan, persamaandan perbezaan dengan menggunakan /bukti sejarah yang tepat dan releven
 
Calon menunjukkan pemahaman tentang individu dan masyarakat masa silam;memahami kepentingan motif individu yang terlibat
 
Calon menggunakan, menilai dan menginterpretasi sumber sejarah sebagai bukti,mengenal pasti dengan tepatnya kekangan sumber tertentu, membanding danmembezakan pelbagai sumber serta membuat esimpulan yang jelas dan logic
C
 
Calon mengingat dan memilih pengetahuan sejarah yang releven untuk menyokonghujah yang logic
 
Calon menyampaikan idea secara jelas dan koheren dengan menggunakan istilahsejarah yang bersesuaian
 
Calon membezakan antara sebab dan akibat, perubahan dan kesinambungan sertapersamaan, dan perbezaan dengan menggunakan bukti yang tepat tetapi terhad
 
Calon menunjukkan pemahaman tentang individu dan masyarakat masa silam
 
Calon menggunakan, menilai dan menginterpretasi sumber sejarah sebagai bukti,menunjukkan kekangan sumber tertentu, membanding, dan membezakan pelbagaisumber serta membuat kesimpullan yang koheren
 
2
1.
 
Huraikan susun lapis masyarakat di England pada abad ke-16 hingga 17Pendahuluan ( 3 Markah )
 
Feudalisme juga sering dikenali sebagai satu sistem anarki yang dirancang. Dalam mentafsirkanfeudalisme, perlu diingat bahawa anarki yang dirancang adalahlah lebih baik daripada anarkiyang tidak mempunyai organisasi dan tanpanya masyarakat Eropah akan mengalami keadaanyang tidak teratur dan kacau-bilau. Disamping itu juga, feudalisme turut didefinisikan sebagaisatu istilah atau konsep yang terbentuk di Eropah Barat selepas kejatuhan EmpayarCharlemagne dan berlanjutansehingga abad ke-14. Abad tersebut memperlihatkan era yangdigelar masyarakat feudal. Dalam buku Feudal Society karya Marc Bloch , beliau mentakrifkanistilah feudal digunakan bagi menerangkan seluruh kelakuan dan adab yang sekian lama diterimadan wujud pada ketika itu serta organisasi kelas atasan masyarakat itu yang meliputi perjanjiansecara bertulis yang didominasi kekuasaan golongan atasan. Jika dilihat dari segi strukturnya,sistem feudal memaparkan satu bentuk piramid.
 
Feudalisme secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan,iaitu kuasa politikdikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat. Padaasasnya, sistem ini seperti yang wujud di Eropah sejak abad ke-9 memperlihatkan hubunganperibadi yang erat antara tuan tanah (lord ) dan petani (vassal ) yang disyaratkan untuk memberitaat setia kepada lord . Satu pihak akan memberi perlindungan sementara satu pihak lagimemberi perkhidmatan ketenteraan dankeselamatan kepada raja. Selain aspek ketenteraan dankeselamatan, feudotari juga dikehendaki menyediakan keperluan tertentu termasuklah buruhuntuk sistem kerah. Hubungan ini menentukan kedua-dua pihak memperoleh faedah dankeuntungan bersama. Sistem feudal menyediakan satu unsur , tetapi secara keseluruhannyaberkesan, pertahanan dalam masa peperangan dan rangka yang perlu untuk mengekalkanundang-undang dan peraturan.
 
Dalam sistem feudal terdapat 3 ciri pemerintahan utama iaitu Counts atau Lords, Vassals, danManor. Counts atau Lords ialah orang yang penting dalam sesebuah wilayah dan mempunyaikekuasaan ke atas tanah yang luas. Golongan Lord yang kurang berpengaruh terpaksa tundukkepada Counts untuk mendapatkan perlindungan dan terpaksa menjadi Vassal kepada Counts.Vassals bererti pekerja ataupun pemilik tanah kepada Lord. Di kawasan kampong, terdapat satucorak kehidupan digelar Manor, iaitu harta milik Lords. Para pekerja dalam sistem ini dikenalisebagai serf, iaitu hamba yang terikat kepada Lord dan diberi perlindungan
Isi-isi ( 5 isi x 3 markah = 15 markah )SUSUN LAPIS MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND
 
Dalam masyarakat feudal di Engaland terbahagi kepada tiga golongan iaitu golonganpemerintah raja, golongan bangsawan iaitu Baron dan Knight dan golongan diperintah iaituhamba yang dikenali sebagai villains, serf atau hamba. Tiga golongan ini berkait rapat dan salingmemerlukan antara satu sama lain. Raja memerlukan Baron untuk menjalankan aktivitimemungut hasil cukai daripada pihak knight, manakala kbight bertanggungjawab kepada Barondan raja dengan memberi perlindungan dari segi ketenteraan, manakala hamba pulamenyediakan bekalan makanan dan sumber tenaga dalam peperangan. Sebaliknya golonganatas menganugerahkan tanah kepada golongan pertengahan sebagai balasan terhadap
 
3perkhimatan yang telah diberikan. Golongan pertengahan pula memberi perlindungan kepadagolongan bawahan atas jasa mengusahakan tanah dan menyediakan makanan kepada mereka.
SUSUN LAPIS DAN PERANAN MASYARAKAT FEUDAL ENGLAND1. RAJA
 
Raja menduduki hierarki tertinggi dalam sistem feudal dan berkuasa mutlak terhadap rakyat dannegara. Dalam sistem yang kompleks daripada pengagihan kuasa pusat ini,idea tentang kerajaanyang terdiri daripada rakyat yang terdiri daripada rakyat yangdiperintah secara langsung olehkerajaan pusat tidak wujud lagi. Namun, di sepanjang zaman feudal, negara dapat mengekalkankewujudannya dan raja masih terus memerintah walaupun kuasa mereka semakin berkurangan.Pada masa itu, tidak terdapat sistem percukaian, undang-undang atau mahkamah sertatentera kebangsaan. Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuahnegara dengan memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak. Dalam erti katalain,golongan raja mempunyai kuasa yang penuh ke atas tanah-tanah di dalam negaradan berhak memutus kan kepada sesiapa untuk memajakkan tanah yang menjadi miliknya . Olehitu, seseorang yang dipercayai sahaja yang diberikan hak untuk memajak tanah tersebut iaitudaripada golongan puak Vassal. Akan tetapi, Vassal terlebih dahulu dikehendaki untukmengangkat sumpah sebagai tanda taat setia kepada raja dan harusmenjalankan tugas mengikutarahan raja. Kebiasaannya, golongan Vassal ini adalah terdiri daripada golongan lelaki.
 
Di samping itu juga, raja turut memberikan tanah kepada golongan bangsawan yang terdiridaripada Barons, Bishops dan Knight sebagai balasan atau pun ganjaran terhadapperkhidmatan yang telah mereka berikan. Namun, sebagai balasannya, golongan bangsawanharuslah membekalkan askar-askar untuk tujuan peperangan. Dalam masyarakat feudal,kesetiaan yang tidak berbelah bahagi adalah amat penting dan perlu dititikberatkan oleh semuagolongan pada masa tersebut. Tanah-tanah telah dapat dikumpulkan melalui pemberian olehgenerasi, raja yang didorong oleh hasrat untuk menyatukan dirinya dengan Tuhan dan membuatkerja kebajikan supaya dosanya yang lalu dapat diampunkan. Sebagai contoh, Henry II (contohraja yang paling baik pada zaman pertengahan) telah menggunakan hakim. Sistem pengadilan diEngland, mengadakan mahkamah penyiasatan kes atas tindak tanduk pihak berkuasatempatan yang bertanggungjawab untuk mengekalkan undang-undang dan peraturan.
 
Walaupun raja berkuasa dalam sesebuah wilayah namun golongan itu perlu mencari kaedahuntuk mengekalkan kedudukannya. Mereka perlu memberikan ganjaran kepada golonganbangsawan untuk mengawal golongan bangsawan tersebut. Secara tidak langsung, golonganbangsawan akan dikurniakan tanah dan sekali gus golongan ini akan terikat dengan pemerintahpada zaman itu. Taat setia akan ditumpahkan kepada raja danmereka akan melindungi rajadaripada sebarang ancaman baik secara luaran mahupun dalaman. Selain itu, mereka juga akanmemaklumkan dan memberi sokongan bersenjata kepada pemerintah.
 
Golongan raja juga turut memperolehi hasil pendapatan daripada cukai-cukai yang dikenakankepada golongan bangsawan hasil daripada tanah yang telah mereka berikan. Dalam bidangketenteraan, raja turut bertanggungjawab untuk mengepalai tentera dalam peperangan danseterusnya mencetuskan kemenangan bagi pihaknya. Di bawah sistem feudal, raja diiktiraf sebagai penguasa ke atas semua Lord dan pemilik kesemua tanah dalam kerajaannya. Rajamemerintah bukan sekadar raja mutlak atau pun sebagai raja berpelembagaan, tetapi sebagaifeudal overlord iaitu golongan bangsawan yang berkuasa penuh ke atas tanah, anak-anak buahdan hamba-hambanya.Hasil perbelanjaan negara juga diperolehi oleh raja menerusi pendapatandaripada tanahnya sendiri, estet-estet di raja dan bantuan daripada pihak vassal. Selain itu

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
awanajafran liked this
afiqbest liked this
anjanglai liked this
Kamarul Ariffin liked this
刘于昌 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->