Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Blogi_Gatis

Blogi_Gatis

Ratings: (0)|Views: 659 |Likes:
Published by Gatis Sersnevs

More info:

Published by: Gatis Sersnevs on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

 
Vai blogi noder izglītībai?
Mg. Soc.
Gatis Šeršņevs
Kas ir blogs?
Termins
blogs
radies no an-gļu valodas vārda (
weblog,
 
blog
).Ar šo terminu norāda internetamājaslapu, kuru izveidojis viensvai vairāki autori, kas pievērsušieskonkrētiem tematiem, regulāri parto publicējot informāciju. Blogumēdz saukt arī par tīmekļa žurnālu.Bloga ieraksti parasti sa-tur ieraksta virsrakstu, pašu ziņu,lasītāju pievienotus komentārus,patstāvīgu interneta adresi (URL)katram bloga ierakstam, datumuun laiku, kad ieraksts publicēts.Bloga ieraksts var saturēt tekstu,attēlus, audio un video failus kāarī hipersaites, jeb norādes uz ci-tiem interneta resursiem. Blogaierakstus marķē ar etiķetēm – noangļu valodas vārda
tag
, kas ļaujbloga ierakstus strukturēt pēc tē-mām un lasītājiem dod iespējuatrast tiem interesējošus bloga ie-rakstus. Tipiska bloga iezīme ir tā,ka bloga ieraksti, kas ir visjaunā-kie, atrodas pašā sākumā, bet vis-vecākie – beigās. Citiem vārdiemsakot, tie ir pretējā hronoloģiskajāsecībā. Pastāv visdažādākā veidablogi, sākot no individuālajiemblogiem līdz pat politisku kampa-ņu, uzņēmumu un kopienu blo-giem. Visu blogu kopumu inter-netā mēdz saukt par blogosfēru.
Kā izveidot blogu?
Vienkāršākais veids, kā iz-veidot savu blogu, ir reģistrētieskādā no šim mērķim paredzētajiemservisiem:
wordpress.com
,
blogger.com
,
 posterius.com, blogiem.lv 
u.c. Servisu, kas piedāvā izveidotblogu, ir ļoti daudz. Bieži vien, laisāktu blogot, jāveic vien četri soļi:1) jāizveido konts,2) jāpiešķir blogam nosaukums,3) jāizvēlas izskata veidne,4) jāraksta bloga pirmais ierakstsun jāpublicē.Pašlaik gandrīz katramservisam pieejamas izsmeļo-šas videopamācības. Blogu sa-turs parasti ir publiski pieejamsvisiem interneta lietotājiem,taču pastāv iespēja to padarītpieejamu tikai noteiktai cilvē-ku grupai, piemēram, klasei.Izmantojot blogus mācību pro-cesā, tas var būt īpaši svarīgi.
Kā izmantot blogus skolā?
Aizvien agrākā vecumā bērni,izmanto internetu un iesaistās sociālajostīklos. Bērni pēc iespējas ātrāk ir jāiepa-zīstina ar digitālo pasauli, lai viņi tajā justos droši un pārliecinoši. Blogs var būtlabs instruments šim mērķim jau pamat-skolā. Ir daudz dažādu veidu, kā blogusizmantot, lai attīstītu dažādas prasmesun iemaņas. Pirms blogu veidot, svarīgipārdomāt, kādam mērķim tas kalpos unkādas aktivitātas plānojat veikt. Tad varizlemt, vai blogs būs, vai nebūs publisks?Viens no blogu pielietojuma va-riantiem ir klases blogs, kura saturs būspieejams audzēkņiem, skolotājiem unviņu vecākiem. Blogā iespējams ievietotar mācībām saistītu saturu: stundu sa-rakstus, dažādus uzdevumus, aprakstuspar klases aktivitātēm u.c. Bloga ierakstivar rosināt skolēnu diskusiju, izmantojotiespēju, ka bloga ieraksti ir komentējumi.Ideālā variantā skolotājs seko līdzi komen-tāru stilistikai un gramatiskajām kļūdām,kuras kopīgi pārrunā un kopīgi labo.Tas ir labs veids, kā trenēt lasīt un rakstītprasmi jau pamatskolas sākuma klasēs.Blogs var būt kā e-vide, kur priekšmetaskolotāja izveidotajā blogā skolēni disku-tē, pilda mājasdarbus un veic pētījumus.Tas ir veids, kā ļaut izglītojamajiem mā-cību procesā izmantot viņu rīcībā esošosmobilos telefonus, kas ļauj fotografēt unlmēt un saturu publicēt blogā. Manisiepriekš izstāstītais variants ir tikai viensno veidiem, kā blogus izmantot izglītībā.Ar blogiem vecākus var informētpar skolā vai klasē notiekošo, iesaistot tosdiskusujās par skolai vai klasei aktuāliem jautājumiem. Šajā gadījublogs ir labsinstruments klašu audzinātājiem vai sko-lu administrācijai. Blogus izmanto arī sko-lu un bērnu bibliotēkās, lai informētu par jaunām grāmatām un pasākumiem. Sko-lotājs var izveidot sava priekšmeta blogu,kurā dalās savā pieredzē par metodēm,atziņām, rīkiem, mācību materiāliem u.c.,bet tikpat labi to var darīt arī divu un vai-rāku cilvēku grupa. Cits piemērs: skolotājssavā blogā publicē mācību materiāluskatrai stundai, kuriem audzēknis var pie-kļūt arī no mājām. Tas ir labs variants, kāskolēniem iesaistīties mācību procesā, kadtie slimo vai kādu citu apstākļu dēļ nespējilgstoši apmeklēt skolu. Pirms dažiemgadiem, kad strādāju Auces Pieaugušoizglītības centrā, pie manis uz datorap-mācību nāca kāda meitene ar garīgās at-tīstības traucējumiem. Viņai patika spēlētdažādas spēles, piemēram, likt puzles. Laimeitene no mājām varētu tikt pie spē-lēm, izveidoju blogu, kurā atstāju norā-des uz tiešsaistes spēlēm. Ja kādu nedēļunebiju to darījis, saņēmu zvanu, ka navvairs nevienas spēles, ko spēlēt. Blogampielietojumu var atrast praktiski jebkurāmācību priekšmetā, sākot no svešvaloduapguves, literatūras līdz matemātikai,kā arī dažādās ārpusklases nodarbībās.
PROFESIONĀĻA PADOMS
22

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->