Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Nang Cao Toan 6

Bai Tap Nang Cao Toan 6

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Lê Thị Thu Hằng on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
To¸n líp 6 – Sè häcCh¬ng I. Bµi tËp vÒ sè tù nhiªnBµi tËp vÒ tËp hîp
 
Bµi 1.
H·y x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch liÖt kª c¸cphÇn tö cña tËp hîp ®ãa, A lµ tËp hîp c¸c ch÷ sè trong sè 2002b, B lµ tËp hîp c¸c ch÷ c¸i trong côm tõ “
c¸ch m¹ng th¸ngt¸m
c, C lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã mét ch÷ sèd, D lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã hai ch÷ kh¸c nhau vµ vµ cãch÷ sè tËn cïng b»ng 5 
Bµi 2.
§iÒn kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng 
43
N
{ }
4,3,2,1
N0N* N* N7 N*
Φ
N*
Bµi 3
. H·y x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch chØ ra tÝnhchÊt ®Æc trng cña c¸c phÇn tö thuéc tËp hîp ®ãa.A =
{ }
49...;;.........7;5;3;1
b.B =
{ }
99;........;44;33;22;11
c.C =
{ }
99......;;.........12;9;6;3
d.D =
{ }
100.....;;.........15;10;5;0
Bµi 4
. H·y viÕt c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch chØ râ tÝnh chÊt®Æc trng cña c¸c phÇn tö thuéc tËp hîp ®ãa.A =
{ }
49;36;25;16;9;4;1
b.B =
{ }
37;31;25;19;13;7;1
 
Bµi 5
. T×m sè phÇn tö cña c¸c tËp hîp sau ®©ya. A =
{ }
Φ
b. B =
{ }
1002;2/
x x N  x
c. C =
{ }
01/
=+
x N  x
d. D =
{ }
3/
 x N  x
 
Bµi 6
. ViÕt c¸c tËp hîp sau råi t×m sè phÇn tö cña c¸c tËphîp ®ãa. TËp hîp A c¸c nhiªn x mµ 8 : x = 2b. TËp hîp B c¸c sè tù nhiªn x mµ x + 3 < 5
 
c. TËp hîp C c¸c sè tù nhiªn x mµ x – 2 = x + 2d. TËp hîp D c¸c sè tù nhiªn x mµ x : 2 = x : 4e. TËp hîp E c¸c sè tù nhiªn x mµ x + 0 = x
Bµi 7
. Cho A =
{ }
3;2;1
T×m tÊt c¶ c¸c tËp hîp con cña tËp hîp A
Bµi 8
. Ta gäi A lµ tËp hîp con thùc sù cña B nÕu A
B vµA
BH·y viÕt c¸c tËp hîp con thùc sù cña tËp hîp B =
{ }
4;3;2;1
Bµi 9
. Cho tËp hîp A =
{a, b, c, d, e }a.
ViÕt c¸c tËp con cña A cã mét phÇn tö
 b.
ViÕt c¸c tËp con cña A cã hai phÇn tö
c.
Cã bao nhiªu tËp hîp con cña A cã ba phÇn
d.
Cã bao nhiªu tËp hîp con cña A cã bèn phÇn tö
e.
 TËp hîp A cã bao nhiªu tËp hîp con 
Bµi 10
. Cho tËp hîp A =
{ }
ecba
;;;;
a.ViÕt c¸c tËp hîp con cña A mµ mäi phÇn tö cña nã ®Òu lµnguyªn ©mb.ViÕt c¸c tËp hîp con cña A mµ mäi phÇn tö cña nã ®Òu lµphô ©mc.ViÕt c¸c tËp hîp con cã hai phÇn tö trong ®ã cã métnguyªn ©m vµ mét phô ©m 
Bµi 11
. Gäi A lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã bèn ch÷ sè, B lµtËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè , C lµ tËp hîp c¸c sè tùnhiªn lÎ cã ba ch÷ sè , D lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã ba ch÷sè tËn cïng b»ng 5 . Dïng kÝ hiÖu
vµ s¬ ®å ®Ó biÓu thÞquan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp ë trªn 
Bµi 12
. Cho tËp hîp A =
{ }
7;5;4
, h·y lËp tËp hîp B gåm c¸csè tù nhiªn cã ba ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c phÇn tö cña tËphîp A . B¶o r»ng tËp hîp A lµ tËp hîp con cña tËp hîp B ®ónghay sai? T×m tËp hîp con chung cña hai tËp hîp A vµ B
Bµi 13
. T×m c¸c tËp hîp b»ng nhau trong c¸c tËp hîp saua. A =
{ }
7;1;3;5;9
b. B lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn x mµ 5 . x = 0c. C lµ tËp hîp c¸c sè lÎ nhá h¬n 10d. D lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn x mµ x : 3 = 0
Bµi 14
. Cho c¸c tËp hîpA lµ tËp hîp c¸c h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 18 m ,chiÒuréng 10 mB lµ tËp hîp c¸c h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 56 mC lµ tËp hîp c¸c sè ch½n nhá h¬n 10
 
D lµ tËp hîp c¸c sè ch½n cã mét ch÷ sèa. Trong c¸c tËp hîp trªn , cã tËp hîp nµo lµ tËp hîp con cñamét tËp hîp kh¸cb. Trong c¸c tËp hîp trªn ,cã hai tËp hîp nµo b»ng nhau
Bµi 15
.Cho c¸c tËp hîp A , B , Ca.Chøng tá r»ng nÕu A
B vµ B
A th× A = Bb.Chøng tá r»ng nÕu A
B vµ B
C th× A
Cc.Chøng tá r»ng nÕu A = B vµ B = C th× A = C
Bµi 16
. Cã 60 kh¸ch du lÞch võa ®i th¨m Ýt nhÊt mét tronghai thµnh phè Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh . BiÕt r»ng
41
trong sèhä chØ ®i th¨m thñ ®« Hµ Néi ,
61
®i th¨m c¶ hai thµnh phè. Hái cã bao nhiªu ngêi chØ ®i th¨m thµnh phè Hå ChÝ Minh
Bµi 17
. Trong mét líp häc , mçi häc sinh ®Òu häc tiÕngAnh hoÆc tiÕng Ph¸p. Cã 25 ngêi häc tiÕng Anh , 27 ngêihäc tiÕng Ph¸p, cßn 18 ngêi häc c¶ hai thø tiÕng . Hái líphäc ®ã cã bao nhiªu häc sinh
Bµi 18
KÕt qu¶ ®iÒu tra ë mét líp häc cho thÊy : cã 20 häcsinh thÝch bãng ®¸ ; 17 häc sinh thÝch b¬i; 36 häc sinhthÝch bãng chuyÒn; 14 häc sinh thÝch bãng ®¸ vµ b¬i;13häc sinh thÝch b¬i vµ bãng chuyÒn; 15 häc sinh thÝch bãng®¸ vµ bãng chuyÒn; 10 häc sinh thÝch c¶ ba m«n ;12 häcsinh kh«ng thÝch mét m«n nµo.T×m xem líp häc ®ã cã baonhiªu häc sinh
Bµi 19 .
 Trong sè 100 häc sinh cã 75 häc sinh thÝch to¸n ,60 häc sinh thÝch v¨n.a. NÕu cã 5 häc sinh kh«ng thÝch c¶ to¸n vµ v¨n th× cã baonhiªu häc sinh thÝch c¶ hai m«n v¨n vµ to¸nb. Cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu häc sinh thÝch c¶ hai m«n v¨nvµ to¸nc. Cã Ýt nhÊt bao nhiªu häc sinh thÝch c¶ hai m«n v¨n vµto¸n
Bµi 20
. Tæng kÕt ®ît thi ®ua , líp 6A cã 43 b¹n ®îc tõ 1®iÓm 10 trë lªn; 39 b¹n ®îc tõ hai ®iÓm 10 trë lªn; 14 b¹n®îc tõ 3 ®iÓm 10 trë lªn; 5 b¹n ®îc 4 ®iÓm 10; kh«ng cã ai®îc trªn 4 ®iÓm 10 . T×m xem trong ®ît thi ®ua ®ã líp 6Acã bao nhiªu ®iÓm 10
Bµi 21
. §iÒu tra hai líp 6A vµ 6B ta cã c¸c th«ng tin sau: Cã36 häc sinh häc giái m«n V¨n, 30 häc sinh häc giái m«n Sö,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->