Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predugovor o Prodaji Stana

Predugovor o Prodaji Stana

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by Gospodin Rajković

More info:

Published by: Gospodin Rajković on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
PREDUGOVOR O PRODAJI STANAzaključen u Beogradu na dan 20. marta 2000. godine između ugovarača, i to:1. PETRA FOČIĆA iz Beograda, ulica Pazarska 23, kao prodavca, (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane, i2. VESNE STREJOVSKI iz Beograda, ul. Šabačka 76, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s drugestrane,koji su se sporazumeli o sledećem:I.Prodavac Petar Fočić je jedini vlasnik kuće stambene zgrade sa više stanova, koja se nalazi u
 ulici Marička 17a u Beogradu Rakovica, na kat.parceli 3778/2, zk.ul. 2177 KO Beograd 6, koju
  je stekao kupoprodajnim ugovorima koje je zaključio sa bivšim suvlasnicima i to jednu polovinu po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti zaključenom sa prodavcem Pekić Biljanom iz Beogradaul. Drimska 36, overenom od strane Drugog opštinskog suda u Beogradu II/1 Ov. br.165/99 od5.marta 1999.godine, i drugu polovinu po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti zaključenom sa prodavcima Zarić Ismetom iz Beograda, ul.Stojana Jankovića 19, Zarić Slavicom i KovačevićIvanom iz Beograda, ul. Vodovodska 75, overenom od strane Drugog opštinskog suda u BeograduI/2 Ov.br. 6994/99 od 20.avgusta 1999.godine.II.Ovim predugovorom prodavac Fočić Petar i kupac Strejovski Vesna sporazumeli su se da zaključeugovor o kupoprodaji stana broj 22 na drugom spratu zgrade navedene u tač. I. ovog predugovora,koji je po strukturi dvosoban i sastoji se od predsoblja sa kuhinjom, spavaće sobe, dnevnog boravka i kupatila, korisne površine 33,66 kvm, a koji stan predstavlja idealni suvlasnički deo pomenute zgrade u odnosu 3366/67806, i ugovorili su kupoprodajnu cenu za taj stan u iznosu od44.000 DEM, što u dinarskoj protivvrednosti prema tržišnom kursu na dan zaključenja ovog predugovora iznosi 968.000,oo dinara.III.Potpisivanjem ovog predugovora prodavac potvrđuje da je od kupca primio kaparu u iznosu od4.400 DEM, što u dinarskoj protivvrednosti prema tržišnom kursu na dan zaključenja predugovoraiznosi 96.800,oo dinara. s tim što će kupac preostali deo kupoprodajne cene isplatiti prodavcu nadan zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji.IV.Kupac kupuje stan u viđenom stanu, oslobođen od lica i prodavčevih stvari.
 
Prodavac preuzima obavezu, do zaključenja ugovora o kupoprodaji, u stanu koji je predmetkupoprodaje o svom trošku kupi nedostajuću opremu i istu na odgovarajući način ugradi, i to: (a)da montira sve prekidače i utičnice u stanu, (b) da postavi lajsne na vratima i pragovima kao i parket lajsne, (c) da montira sudoperu, s tim što 1/3 cene nove sudopere snosi kupac, (d) da ukuhinji ugradi slavinu za mali bojler, (e) da u kupatilu ugradi: bojler od 80 l, lavabo sa slavinom,wc šolju, tuš bateriju, vodokotlić i slavinu za veš-mašinu.Ugovarači su saglasni da prilikom primopredaje stana zajednički sastave zapisnik u kom ćekonstatovati, između ostalog, i ispunjenje obaveza i prethodnog stava.V.Ako kupac odustane od kupovine stana iz tač. II ovog predugovora ili ne isplati celokupan iznosugovorene cene do dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji, kapara iz tač. III. nepovratno pripada prodavcu.Ako prodavac odustane od prodaje obavezan je da kupcu vrati dvostruki iznos kapare.Ukoliko do zaključenja ugovora o kupoprodaji ne dođe iz razloga koji se ne mogu pripisati kriviciugovarača, ili ako se iz bilo kog razloga ne može kompletirati potrebna i validna dokumentacija za predmetni stan, prodavac je obavezan da kupcu vrati primljeni iznos kapare.VI.Prodavac i kupac zaključiće glavni ugovor o kupoprodaji predmetnog stana nakon pribavljanjasvih potrebnih saglasnosti a najkasnije do 1. maja 2000.godine, uvažavajući odredbe ovog predugovora.VII.Ugovarači su se saglasili da troškove overe ugovora o kupoprodaji i porez na promet snosi kupac.VIII.Ovaj predugovor sačinili su prodavac i kupac svojom slobodnom voljom, u četiri istovetna primerka, pa ga u znak saglasnosti i pristanka svojeručnio potpisuju.Prodavac, Kupac,Petar Fočić Vesna StrejovskiJMB 1234567890123 JMB 1234567890234februar 25, 2008
Oslobođenje od poreza za kupce prvog stana
 
 Predizborna kampanje jedne od stranaka navela je veliki broj kupaca stanova da sačekaju zakonvezan za poreze za stanove. Budući da je od obećanja do donošenja odgovarajućeg zakona prošlodosta vremena iz raznoranih razloga, po usvajanju zakona došlo je do ogromnog skoka potražnje.Što je dovelo do skoka cena nekretnina za oko 10%. Što znači da su kupci, osim u sluičajukupovine novog stana na debelom gubitku zbog ovog zakona.
 Napomena
: Zbog broja i obima pitanja vezanih za ovu stranu, posebna strana je napravljna za pitanje i odgovore: Porez za kupce prvog stana - pitanja i odgovori
Kupci se mogu nadati da je to samo na kraći period, i da će vremenom stvari doći na svoje mesto ponovo. Međutim, činjenica je će korist od uvođenja zakona biti pre svega za prodavce.Oslobađanje poreza za kupce prvog stana sprovodi se na dva načina - oslobađnjem od poreza dandodatnu vrednost (cena se plaća sa sve porezom, ali se porez refundira kasnie), i oslobodenjem od poreza na prenos apsolutnih prava.
Refundacija PDV kupcima prvog stana
Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizicko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritorijiRepublike, koji kupuje prvi stan.Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledecim uslovima:1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stice prvi stannije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplacena prodavcu.Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan cija površina za kupca prvog stana iznosi do40 m², a za clanove njegovog porodicnog domacinstva do 15 m² po svakom clanu koji nije imao usvojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do danaovere ugovora o kupoprodaji.Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veca od površine za koju ima pravo narefundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara maloprenavedenoj površini.Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupcevih usvojenika, decenjegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupcevih roditelja, njegovih usvojitelja,roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupcevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.Pravo na refundaciju PDV nema:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->