Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
N-M Oct 2012

N-M Oct 2012

Ratings: (0)|Views: 11,670|Likes:
Published by edwin_prakash75
Monthly
Monthly

More info:

Published by: edwin_prakash75 on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அடப 2012 1
 
சக சதகள உடட தகள தஇஆச இணயதளத வக தக
2
நம ழக
ஆசயஆசயஆசயஆசய:
மமமம.... மரசமரசமரசமரச
 
மநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
ஆசய ஆசய ஆசய ஆசய ::::ம.... எவ பரகஎவ பரகஎவ பரகஎவ பரக
மவட  சயலளமவட  சயலளமவட  சயலளமவட  சயலள,,,, த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, கனயம மவடகனயம மவடகனயம மவடகனயம மவட....
க.... இசகயபஇசகயபஇசகயபஇசகயப
மநல அம சயலளமநல அம சயலளமநல அம சயலளமநல அம சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
G.G.G.G. பபபப
மநல இண சயலளமநல இண சயலளமநல இண சயலளமநல இண சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
R.R.R.R. ஹப ரஜ சஹப ரஜ சஹப ரஜ சஹப ரஜ ச
மவட தலவமவட தலவமவட தலவமவட தலவ,,,, த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, கனயம மவடகனயம மவடகனயம மவடகனயம மவட....
வளயவளயவளயவளய:::: த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, மநல மயமநல மயமநல மயமநல மய....இதழகஇதழகஇதழகஇதழக::::ம.... எவ பரகஎவ பரகஎவ பரகஎவ பரக
மவட  சயலளமவட  சயலளமவட  சயலளமவட  சயலள,,,, த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, கனயம மவடகனயம மவடகனயம மவடகனயம மவட....ஆசய பகற... 3க கத மர 4இதயபள ஆசயடமப சயக 5 தநவய கபரட 6இணய ல சறதகளஉம தம அறயல? 7ஓ வளய எற பரதய! 8"ஓதய தடத அனயத அதக மகளஏம நடவக" தமழக தவ 9சகல நவகதபழவகபட ஆசயசப-ஐ வ பள மறபண ஏக சதட வதஆபட 10World Teachers' Day 10சறதகள உம தம - இண இயநசயறக 11கடச பத - வழகநறறக 12
 
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
அடப 2012 3
 த த த
மழக அர ஊழய, ஆசயக6வ ஊதய 1.1.2006 த அம-பதபட. இத ஏபட ஊதயரபகள களவத ஒ நப அமகபட. இ ல ஒசல ரபக த கணப-ட பல ரபக தகபடமஇ வதன.இத ரபகள களவதககஅர சயலள(சலக) கண தலமய உபனக அர தசயலள (நதற) பமநப,இண சயலள (நதற) உமநஆகய அடகய  நப வ தமழக அர அமத. இவபதவ கல 3 மதக.இத  ஆசய சகக, அரஊழய சககளட ஊதய ரபதடபன கககள பற.கடத ஜல மத உபன பம-நப ஓ பறத அர தசயலள(நத) சத உபனரகநயமகபட. வ பதவ கலவடத நலய ம 3 மத-க நகபட.இத அபடய ஜல 9, 10, 11ம 16 ஆகய ததகள ஊதய ர-ப தடபக 240 மபட அரஊழயக, ஆசய சகக, தனநபகளட  ஆலசன நடதய.இத தமந இடநல ஆசய ச-க, நல படத ஆசய கழக, தமந அர ஊழய சக, தமநஅர அவல ஒறய உளடபவ சகக பகறன.இத ஆலசனய ப இடநல ஆசயகள சதரண நலஊதய 5200 - 20200, தர ஊதய 2800என "ப ப 1" ஆக உள. இத"ப ப 2" ஆக மற 9300 - 34,800ஊதய 4,200 வழகவம க-க வகபட.இத வ பதவகல கடத 8 தத-ட வடவ-ட. எனவ வ  உடன அரஅறக சமபக வ. அரஅறகய அபடய ஊதயரபகள கள வரஆணகள வளயட வ.
சசசச
டப மத 6 தத மர அரஊழய சக கடத வ தமந அர ஊழய ஆசய சககளடம (Tamilnadu Federation of Government Employees and TeachersOrganization, கமக TANFETO) எறதய அம உவய. நமஅமப சப மநல நவக க.இசகயப டத பகற.த கடமக 13.09.2012 மவக தடதள பதகமனஅசகள வளக மவட அளவடக நடதபட. 20.09.20126 அச கககள வஆபட நடபற. மவட தலநகரகள நடபற பதரஆபடத நம அமபன தரளக கல கடன.எதகலத 50% அகவலபயஅபட ஊதயட இணப,தய ஓதய தடத ர சதஎன கககள வறக இதஅம தட பப எபதசதக இல.தழமட,
மமமம.... மரசமரசமரசமரச
,மநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலள.... 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->