Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DK Dongco Bang PID

DK Dongco Bang PID

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:

ly thuyet vaf mach

ly thuyet vaf mach

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Trương Ngọc Anh :GVHD 2 Đồán
 
1
 
Đỗ
 
Huy Duy :SVTH
 
Trương Ngọc Anh :GVHD 2 Đồán
 
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñaát nöôùc ta ñang trong thôøi kì coâng nghieäphoùa , hieän ñaïi hoùa. Neàn kinh teá ngaøy caøng phaùt trieånmaïnh meõ , ñôøi soáng nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc naângcao. Qua ñoù nhu caàu cuûa ngöøôi daân cuõng taêng theo,ñieàu ñoù ñoøi hoûi caùc nhaø maùy saûn xuaát phaûi naângcao naêng suaát vaø ñaûm baûo caû veà maët chaát löôïng.Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù caùc nhaø maùy phaûingaøy caøng naâng cao veà maët töï ñoäng hoùa. Trong caùcdaây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng thì ñoäng cô DC laø moätcô caáu ñieàu khieån höõu hieäu. Ñoäng cô DC ñöôïc söû duïngroäng raõi trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng ,ngoaøi ra ñoäng cô DC coøn ñöôïc öùng duïng trong caùc thieátbò ñieàu khieån chính xaùc, ví duï nhö ñieàu khieån robot…Trong quaù trình hoïc ôû tröôøng sinh vieân caàn phaûivaän duïng ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöc teá. Ñoàaùn moân hoïc “ÑIEÀU KHIEÅN TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ DCDUØNG PIDlaø moät trong nhöõng keát quaû cuûa söï vaänduïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa sinh vieân Ñaïi Hoïcngaønh ñieän töû vaøo thöïc teá. Qua ñoù giuùp cho moãi sinhvieân coù theå hieåu roõ hôn nhöõng gì ñaõ hoïc ôû lyù thuyeátmaø chöa coù dòp ñeå öùng duïng vaøo thöïc teá.
2
 
Đỗ
 
Huy Duy :SVTH
 
Trương Ngọc Anh :GVHD 2 Đồán
 
LÔØI CAÛM ÔN
 
Duø
Em
ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong quaù trình thöïchieän ñoà aùn naøy, tuy nhieân cuõng khoâng theå traùnhkhoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong
Thaày
cuøng
caùc baïn
thaúng thaén ñoùng goùp yù kieán ñeå
ñoà aùn moân hoïc
cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn.Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Tr
ương Ngọc Anh
ñaõtaän tình chæ baûo vaø höôùng daãn , Ñoàng caûm ôn ñeáncaùc baïn trong lôùp 081011 ñaõ goùp yù cho mình trong quaùtrình thöïc hieän ñoà aùn.
3
 
Đỗ
 
Huy Duy :SVTH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->