Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dumitru-constantin-dulcan-”intoarcerea-lui-dumnezeu.pdf

dumitru-constantin-dulcan-”intoarcerea-lui-dumnezeu.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,276|Likes:
Published by robert_catalin_4

More info:

Published by: robert_catalin_4 on Nov 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Articles from Calatoria Inimii
Dumitru Constantin Dulcan: ”Intoarcerea lui Dumnezeu”
2010-06-18 11:06:37 horia turcanu
Despre Stiinta si Revelatie
Neurolog, psihiatru, profesor universitar, om de
ș
tin
ț
ă, cercetător în domeniul con
ș
tiin
ț
ei, scriitor. Dumitru Constantin este ceea ce în SUA s-ar numi ”abrain”. Adică ”un creier”. Sau, cum s-ar spune pe la noi, o minte luminată. Dincolo de titlurile sale
ș
tiin
ț
ifice
ș
i de recunoa
ș
terea interna
ț
ională, căci este mereu plecat din
ț
ară la tot felul de congrese interna
ț
ionale,despre Dumitru Constantin se mai poate spune ceva: este un ”căutător”. Este un personaj nelini
ș
tit, care-
ș
i pune întrebări, care nu se mul
ț
ume
ș
te niciodată cu răspunsuri conven
ț
ionale, care încearcă mereu săgăsească noi perspective asupra adevărului. Cercetările sale lipsite de prejudecă
ț
i asupra con
ș
tiin
ț
ei l-aucondus în zonele de frontieră ale cunoa
ș
terii cu mult înainte ca în România să se poată vorbi despreinterferen
ț
a
ș
tiin
ț
ei cu doctrinele mistice. Aceasta este motiva
ț
ia care a stat la baza acestui interviu. În1981 în România a apărut o carte numită ”Inteligen
ț
a materiei”, al cărei autor este profesorul DumitruConstantin. O carte care a bulversat lumea
ș
tiin
ț
ifică românească pentru că avea curajul să aducă îndiscu
ț
ie o viziune asupra lumii
ș
i a universului ce părea pierdută pentru totdeauna. Erau timpurilematerialismului dialectic, iar cuvinte precum „suflet” î 
ș
i pierduseră orice semnifica
ț
ie. Lumea nu mai eradecât o ma
ș
i oamenii. Con
ș
tiin
ț
a nu mai era decât ”produsul materiei superior organizate”.Dumnezeu fusese izgonit din lumea oamenilor în numele unei
ș
tiin
ț
e restrictive
ș
i ai cărei ochi erauacoperi
ț
i cu ochelari de cal. Ei bine, în acele timpuri, Dumitru Constantin a avut curajul să fluiere înbiserică. ”Inteligen
ț
a materiei” era o carte în care, pe baza cercetărilor care se desfă
ș
urau în lume dar 
ș
ipe baza propriilor sale cercetări, Dumitru Constantin arăta faptul că în spatele aparen
ț
ei solide a materieiexistă un principiu energetic
ș
i informa
ț
ional care organizează universul în formele pe care le cunoa
ș
tem.Că dincolo de obiectele mecanice ale lumii mai există ceva, o esen
ț
ă inefabilă, greu de cuprins înconceptele obi
ș
nuite despre materie, care constituie adevărata bază a universului cunoscut. În vreme ce
ș
tiin
ț
a occidentală deducea toate acestea în mod matematic, Dumitru Constantin ajungea la acelea
ș
iconcluzii pornind de la mijloacele care-i stăteau la îndemână. Poate că
ș
i al
ț
i oameni de
ș
tiin
ț
ă româniadulmecau atunci această nouă viziune asupra universului, însă doar el a avut curajul să exprime ceea cecredea, într-o carte. Desigur, cartea a fost interzisă. Au trecut douăzeci de ani. Trăim timpuri în care ideileprof esorului Dumitru Constantin au fost confirmate.
a contemporană, fizica particulelor subatomice,matematica, psihologia, biologia, chimia, genetica, au confirmat viziunea neurologului
ș
i psihiatruluiromân. Astăzi, noua paradigmă în
a acestui câmp energetic
ș
i informa
ț
ional pecare este clădit universul cunoscut, inclusiv fiin
ț
a omenească. Consecin
ț
ele în termenii cunoa
ș
terii suntincalculabile, pentru că, pentru prima dată
ș
tiin
ț
a confirmă străvechi idei considerate până acum, cudispre
ț
, ”mistice”. Lumea în care trăim pare a avea un substrat spiritual iar con
ș
tiin
ț
a omenească pare a însemna cu mult mai mult decât un accident al evolu
ț
iei în urma căruia materia a devenit, într-o bună zi,inteligentă. În acest context, poate că o privire lucidă, din perspectiva omului de
ș
tiin
ț
ă, ar putea arunca onouă lumină asupra întrebărilor fundamentale care au străbătut omenirea de când există ea: cine suntem
ș
i încotro ne îndreptăm? „Conştiinţa influenţează materia”
Domnule doctor, pentru aceia care nu au citit ”Inteligen
ț 
a materiei”, ce înseamnă această sintagmă?
Foarte pe scurt, pornind de la anumite fapte
ș
iobserva
ț
ii
ș
tiin
ț
ifice, în ”Inteligen
ț
a materiei” repuneam pe tapet vechea controversă între tabăra ”misticilor crea
ț
ioni
ș
ti”
ș
i cea a adep
ț
ilor teoriei evolu
ț
ioniste a lui Darwin. Conform acesteia din urmă via
ț
a în universar fi doar un accident
ș
i, mai mult decât atât, chiar con
ș
tiin
ț
a omenească ar fi un accident, pentru căprobabilitatea ca aceste condi
ț
ii necesare pentru apari
ț
ia vie
ț
ii să apară în acela
ș
i timp, sunt inifitezimale.Cealaltă tabără, care sus
ț
ine existen
ț
a unui model, unui plan universal inteligent care a condus la apari
ț
ia
 
vie
ț
ii
ș
i a con
ș
tiin
ț
ei se situează diametral opus. Ei bine, în carte eu plec de la premisa că via
ț
a este înmod evident inteligentă, aduc argumente în acest sens
ș
i formulez întrebarea dacă inteligen
ț
a este unrezultat, a
ș
a cum sus
ț
inea până nu de mult
ș
tiin
ț
a occidentală sau dacă nu cumva este de fapt o cauză.Constatam cumva că inteligen
ț
a materiei este un datum, că ea are capacitatea misterioasă de a sea
ș
eza în a
ș
a fel încât via
ț
a
ș
i con
ș
tiin
ț
a să devină posibile. Am adus în discu
ț
ie aceste resursemisterioase ale materiei în vremuri în care nu se putea discuta deschis această problemă din motiveideologice. Sigur că a trebuit să fac ni
ș
te piruete de exprimare, altfel cartea nu ar fi putut apărea, dar subtextul căr 
ț
ii era clar pentru oricine
ș
tia cât de cât despre ce este vorba. Ideea acestui subtext esteaceea că materia este mult mai mult decât credem, iar astăzi
ș
tiin
ț
a recunoa
ș
te faptul că viziuneamecanicistă asupra universului este definitiv depă
ș
ită. Descoperirile fundamentale ale fizicii secolului 20au schimbat complet ceea ce credeam despre univers
ș
i despre fiin
ț
a omenească.
Ș
tim astăzi că ceeace consideram a fi materie solidă, respectând legile mecanicii clasice a lui Newton, nu este deloc ceea cepare a fi. Atomii din care este făcută materia, inclusiv corpul omenesc
ș
i creierul, nu sunt solizi, nu suntni
ș
te particule, ci sunt mai curând ni
ș
te individualizări ale unei forme de energie vibratorie. Distan
ț
a întrenucleu
ș
i electronii săi este uria
ș
ă, iar dacă ar fi să o comparăm la scară, este echivalentă cu distan
ț
a dela pământ la soare, astfel încât în ultimă instan
ț
ă dacă vre
ț
i, orice obiect, înclusiv corpul omenesc, esteaproape gol în interior.
Ș
tiin
ț
a a început investigarea acestui univers interior 
ș
i, la fel ca în cazul universuluiexterior, pare să nu existe o frontieră finală. Se descoperă mereu noi
ș
i noi particule subatomice, din ce înce mai mici, iar natura acestui univers este în mod evident energetică
ș
i informa
ț
ională. Lucrurile,obiectele, corpurile, de la stele
ș
i planete până la corpul omenesc, par a lua fiin
ț
ă din acest câmpuniversal de energie. Nu
ș
tim cum se întâmplă acest lucru încă, dar a devenit evident că există o legătură între con
ș
tiin
ț
ă a
ș
a cum o definim noi
ș
i acest fenomen de ...materializare a formelor din câmpul universalde energie. A fost dovedit în laboratoare deja faptul că observatorul, omul de
ș
tiin
ț
ă, care are a
ș
teptări
ș
isperan
ț
e, influen
ț
ează rezultatul experimentului atunci când se lucrează cu particule subatomice cum ar fi un foton. Vă da
ț
i seama ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că numai gândind, deci reflectând încon
ș
tiin
ț
a omenească un anumit fenomen, îl influen
ț
ăm. Con
ș
tiin
ț
a influen
ț
ează materia. Implica
ț
iileacestui fapt sunt enorme, pentru că schimbă de fapt tot ceea ce credeam că
ș
tim despre lume
ș
i desprenoi în
ș
ine. Ei bine, la vremea când am scris ”Inteligen
ț
a materiei”, în ciuda pu
ț
inelor surse de informa
ț
ie pecare le aveam la dispozi
ț
ie, eu am abordat aceste teme. Am aflat ulterior că nici în occident nu fusesescrisă încă o carte pe tema inteligen
ț
ei materiei, de
ș
i studiile din domenii conexe erau foarte avansate. Afost o carte unică în România. „Un fluture care bate din aripi, schimbă lumea”
 Acestă viziune asuprauniversului, a
ș
a cum reiese ea din ultimele descoperiri 
ș
tiin
ț 
ifice, pare foarte apropiată de modelelemistice. Până acum viziunea
ș
tiin
ț 
ifică
ș
i cea mistică păreau în contradic 
ț 
ie ireductibilă. Asistăm la ounificare a
ș
tiin
ț 
ei cu religia?
Nu
ș
tiu când se va produce o unificare a acestor modele de cunoa
ș
tere, dar 
ș
tiu că ea este în cele din urmă inevitabilă. Există o singură cunoa
ș
tere, chiar dacă modurile deinvestigare a universului sunt diferite. Pentru mine, după 40 de ani de studiu
ș
i de reflec
ț
ie asupra acestor probleme, este evident,
ș
i nu mă feresc să o spun, că există o esen
ț
ă spirituală a întregului univers, careface parte intrinsecă din acesta, dacă nu cumva este însă
ș
i matricea universului material. Mai pu
ț
incontează dacă o numim ca oamenii de
ș
tiin
ț
ă, câmp energetic, informa
ț
ional, chiar câmp al con
ș
tiin
ț
eiuniversale a
ș
a cum este numit de unele ramuri ale psihologiei, sau dacă este numit Dumnezeu, a
ș
a cumo fac diversele religii.
Ș
tiin
ț
a a făcut deja marele pas, a depă
ș
it deja modelele restrictive, mecaniciste careau dominat occidentul
ș
i civiliza
ț
ia occidentală timp de câteva secole,
ș
i este o chestiune de timp pânăcând ceea ce am aflat va schimba complet felul în care percepem universul. Religia nu a schimbat încănimic, rămânând încremenită în ideile de acum mii de ani, într-un mod dogmatic, ce nu se mai potrive
ș
tecu nivelul actual al con
ș
tiin
ț
ei omenirii. De aceea prefer să vorbesc despre natura spirituală a universului
ș
i nu religioasă, pentru că religie înseamnă dogmă pietrificată. Dar nu există îndoială că între viziunileoriginale ale marilor mistici ce au stat la baza diverselor religii
ș
i ceea ce descoperă acum
ș
tiin
ț
amodernă, există o legătură puternică. Pute
ț
i numi aceste viziuni intui
ț
ii dacă vre
ț
i,
ș
i asta nu le scade cunimic din valoare. Diferitele ramuri ale
ș
tiin
ț
ei confirmă aceste intui
ț
ii, chiar dacă sistemele religioase careau luat fiin
ț
ă ulterior pe baza lor, au deturnat viziunea ini
ț
ială. Psihologia modernă, începând cu CarlGustav Jung, a recunoscut existen
ț
a anumitor straturi ale con
ș
tiin
ț
ei în care se află depozitată întreagacunoa
ș
tere
ș
i experien
ț
ă comună omenirii, o mo
ș
tenire formidabilă
ș
i care poate fi accesată de cătreoricine în anumite condi
ț
ii. Acest nivel al con
ș
tiin
ț
ei, pe care de pildă arti
ș
tii îl numesc inspira
ț
ie, pe carepsihologii îl numesc subcon
ș
tient, pe care Jung îl numea incon
ș
tient colectiv, este sursa cunoa
ș
terii prinrevela
ț
ie mistică. A
ș
a că nu este de mirare dacă această cunoa
ș
tere, reală, se intersectează în anumitezone cu adevărul
ș
tiin
ț
ific, sus
ț
inut cu formule matematice. Mari fizicieni ai secolului 20 precumSchroedinger, Heisenberg sau Niels Bohr au formulări asupra naturii spa
ț
iului
ș
i timpului, care seamănăizbitor cu formulări ale unor texte ale cre
ș
tinismului primitiv sau ale spiritualită
ț
ii orientale pentru căvorbesc despre aceea
ș
i realitate investigată cu mijloace diferite. Până acum se credea că
ș
tiin
ț
a esteperfect obiectivă
ș
i că poate măsura totul, iar acum descoperim că lucrurile nu stau chiar a
ș
a.
 
Subiectivitatea unui cercetător influen
ț
ează o realitate pe care o credeam obiectivă
ș
i perfectindependentă de con
ș
tiin
ț
a omenescă, ceea ce înseamnă că, a
ș
a cum au intuit acei mari vizionari aiomenirii, universul este un tot, că orice lucru are legătură cu toate celelalte lucruri. Sau că, a
ș
a cumspune un proverb chinezesc, un fluture care bate din aripi, schimbă lumea. Ceea ce noi aflăm acumdespre structura universului prin deduc
ț
i matematice
ș
i prin experimente de tehnologie avansată, ace
ș
tivizionari mistici care au schimbat istoria lumii
ș
tiau deja, accesând niveluri ale con
ș
tiin
ț
ei despre care noiam aflat abia în secolul 20. Dupe ce timp de câteva sute de ani
ș
tiin
ț
a europeană a rătăcit arogant prinmeandrele ale mecanicismului, crezând că universul este un fel de joc de biliard al hazardului, iată căredescoperă acum ideea acestui principiu spiritual. Am putea spune că Dumnezeu se întoarce în istorie
ș
i în
ș
tiin
ț
ă, după ce a fost izgonit un timp îndelungat,
ș
i se întoarce sub forma acestor concepte de ultimăoră precum câmpurile subtile de energie
ș
i informa
ț
ie aflate la baza materiei. „Totul a început cu orevelaţie”
Domnule doctor, sunte
ț 
i om de
ș
tiin
ț 
ă. Crede
ț 
i în Dumnezeu?
A
ș
a cum spunea un în
ț
elept allumii contemporane, istoria universului
ș
i cea a omului par a fi scrise de o singură mână. Da, cred înDumnezeu, dar nu într-unul a
ș
a cum apare el în iconografia clasică a religiilor. O să vă spun un lucru. Pemine m-a preocupat sensul existen
ț
ei dintotdeauna. Citisem tot ce se putea citi în domeniul medicinei,fizicii, biochimiei, eram medic, studiasem neurologia
ș
i psihiatria, aveam o bază solidă.
Ș
i totu
ș
i ceva nuse potrivea cap la cap. Nu puteam în
ț
elege prin ce miracol materia anorganică putea creea de la sinevia
ț
ă
ș
i mai ales con
ș
tiin
ț
ă. Obosisem. Pe 12 septembrie 1976, pe la orele
ș
ase diminea
ț
a, stând în pat,am avut o revela
ț
ie. Pur 
ș
i simplu am în
ț
eles dintr-o dată că lucrurile stau invers. Nu materia anorganicăcreează via
ț
ă
ș
i con
ș
tiin
ț
ă, ci invers. Nu
ș
tiam atunci despre câmpurile energetice purtătoare deinforma
ț
ie, dar am intuit că acest principiu misterios materializează cumva materia anorganică. Am intuitesen
ț
a spirituală a universului. Mi-am dat seama că există o inteligen
ț
ă intrinsecă a tuturor lucrurilor, aatomilor care
ș
tiu perfect cum să se a
ș
eze
ș
i cum să se organizeze în sisteme perfect coerente
ș
i căaceastă inteligen
ț
ă este diferită de cea umană bazată pe căutare-eroare-succes, Era vorba despre ointeligen
ț
ă a lucrurilor considerate fără via
ț
ă. Această revela
ț
ie a stat la baza tuturor cercetărilor meleulterioare care au confirmat-o. Nu sunt un mistic, sunt om de
ș
tiin
ț
ă, dar nu sunt orb. Noi nu
ș
tim de faptce este cu adevărat acest proces al vie
ț
ii, nu
ș
tim ce este con
ș
tiin
ț
a, deocamdată doar ne minunăm cădintr-o celulă nediferen
ț
iată se poate na
ș
te un organism atât de complex precum o fiin
ț
ă umană. Într-unsingur an, to
ț
i atomii din care e făcută o fiin
ț
ă omenească se schimbă.
Ș
i totu
ș
i avem o identitate. Ce estelucrul acela, for 
ț
a aceea care dă sens tuturor lucrurilor 
ș
i fiin
ț
elor făcându-le să fie ceea ce sunt, careorganizează materia mereu în alte structuri? Nu
ș
tim. Dar 
ș
tim deja că informa
ț
ia nu se pierde niciodată,ci rămâne într-un câmp universal informa
ț
ional. Ce este acest câmp? Nu
ș
tim. Omul are acces la acestcâmp de informa
ț
ie. Eu însumi am avut acces la informa
ț
ii, în vise, a
ș
a cum se întâmplă multora dintrenoi, la informa
ț
ii despre lucruri care nu se întâmplaseră încă. În ce fel poate un medic psihiatru
ș
i neurologca mine să explice acest fenomen, dacă nu acceptă existen
ț
a acestui câmp, oricare ar fi natura lui? Înzilele noastre cercetătorii descoperă ului
ț
i că este posibil ca nu creierul să fie depozitul memoriei a
ș
a cums-a crezut,
ș
i ca memoria omenească să existe undeva în acest câmp, iar creierul să fie doar uninstrument genial de accesare a acestei memorii. Cum vi se pare această chestiune? Nu sunt decâtcâteva întrebări ale
ș
tiin
ț
ei contemporane. Nu vi se pare evident acum că în structura intimă a lumii existăceva mult mai inteligent
ș
i mai complex decât ne putem noi închipui. Răspunsul la întrebarea dvs, dacăcred în Dumnezeu, este da, cred, chiar dacă îl văd pe Dumnezeu în felul meu. „Cheia cunoaşterii se află în psihicul omenesc”
Vorbea
ț 
i despre rătăcirile arogante ale
ș
tiin
ț 
ei, timp de câteva sute de ani în careDumnezeu a fost izgonit dintre oameni. Are legătură această rătăcire a
ș
tiin
ț 
ei cu criza spirituală în carese află lumea în acest moment?
Fără nici o îndoială. Omenirea a avansat tehnologic enorm
ș
i a creeat ociviliza
ț
ie orientată către lumea exterioară, către obiecte, pentru că
ș
tiin
ț
a a crezut că poate explica,măsura
ș
i manipula totul. Omul s-a crezut stăpânul unui univers haotic ce poate fi posedat printehnologie. O enormă arogan
ț
ă. În tot timpul acesta, sute, dacă nu mii de ani, omul a ignorat singura luipoartă către univers: propriul său interior, propria sa con
ș
tiin
ț
ă. Universul său interior a sărăcit, s-a uscatnemaifiind în contact cu esen
ț
a transcendentă a universului. Acesta este adevăratul motiv pentru carecetă
ț
eanul secolului 21 este alienat, stresat, însingurat, nefericit, din ce în ce mai incapabil să rela
ț
ionezecu esen
ț
ele firii, cu el însu
ș
i
ș
i cu universul în care trăie
ș
te. Omul s-a rupt de esen
ț
a sa. Niciodatăomenirea nu a avut mai multe bunuri materiale în exterior 
ș
i niciodată nu a fost mai nefericită
ș
i maibolnavă ca acum, când ruptura fa
ț
ă de această for 
ț
ă inteligentă
ș
i coordonatoare a universului esteaproape totală. Sau, în limbaj mistic, s-a rupt de Dumnezeu dacă vre
ț
i. Toate sistemele mistice sus
ț
in căadevărul trebuie căutat în inima omului, în interior, restul fiind iluzie. A trebuit să ajungem până aici cutehnologia
ș
i cu
ș
tiin
ț
a, pentru ca să ne întoarcem la adevărurile primordiale, prin
ș
tiin
ț
ă. Redescoperimacum prin intermediul psihologiei transpersonale că marea cheie se află în psihicul omenesc.Redescoperim acum ceea ce oamenii
ș
tiau acum mii de ani, că prin intermediul con
ș
tiin
ț
ei, avem accesla planurile fundamentale ale universului. Întoarcerea către interiorul fiin
ț
ei
ș
i către profunzimile con
ș
tiin
ț
eieste singura cale viabilă pentru ca rătăcirea să ia sfâr 
ș
it. Redescoperim acum adevăruri fundamentale,

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Costi2012 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
norociel8132 liked this
acandrei liked this
ct45 liked this
zvica liked this
amaliaslavescu liked this
Murariu Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->