Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Ken Euro

More info:

Published by: Ken Euro on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNGƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CUNG NHỎ NHẤT
A.KiÕn thøc sung.1.¦C - ¦CLN+ NÕu a b th× (a,b) = b.+ a vµ b nguyªn tè cïng nhau
(a,b) = 1+ Muèn t×m íc chung cña c¸c sè ®· cho ta t×m c¸c íc cña ¦CLN cñac¸c sè ®ã.+ Cho ba sè a,b,c nguyªn tè víi nhau tõng ®«i mét nÕu (a,b) = 1;(b,c) = 1; (a,c) = 1
 TÝnh chÊt chhia hÕt liªn quan ®Õn ¦CLN-Cho (a,b) = d . NÕu chia a vµ b cho p th× th¬ng cña chóng lµnh÷ng sè nguyªn tè cïng nhau.
-
Cho a.b (a,m) = 1 th× b m2 . BC – BCNN+ NÕu sè lín nhÊt trong mét nhãm chia hÕt cho c¸c sè cßn l¹i th× sènµy lµ BCNN cña nhãm ®ã.+ NÕu c¸c sè nguyªn tè víi nhau tõng ®«i mét th× BCNN cña chónglµ tÝch cña c¸c sè ®ã.+ Muèn t×m BC cña c¸c sè ®· cho, ta t×m béi cña BCNN cña c¸c sè®ã.
N©ng cao.-TÝch cña hai sè b»ng tÝch cña ¦CLN vµ BCNN cña chóng.a.b = ¦CLN(a,b) . BCNN(a,b)- NÕu lÊy BCNN(a,b) chia cho tõng sè a vµ b th× c¸c th¬ng cñachóng lµ nh÷ng sè nguyªn tè cïng nhau.- NÕu a m an th× a chia hÕt cho BCNN(m,n). ®ã suy ra+ NÕu mét sè chia hÕt cho hai sè nguyªn tè cïng nhau th× chia hÕt cho tÝch cña chóng.+ NÕu mét sè chia hÕt cho c¸c sè nguyªn tè cïng nhau ®«i métth× nã chia hÕt cho tÝch cña chóng.Bµi tËp.
b)
Bài 1
: Viết các tập hợpc)a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42)d)b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)
e)
Bài 2:
Tìm ƯCLN của
f)
a/ 12, 80 và 56g)b/ 144, 120 135

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->