Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GAGAVUZ TÜRKLERİ

GAGAVUZ TÜRKLERİ

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by fatih_p

More info:

Published by: fatih_p on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Gagavuz Türkleri
 
Gagavuzlar, Türk Düyasm
ı
n bat
ı
ucunda ya-
ş
ayan Ortodoks H
ı
ristiyanl
ı
ğ
ı
benimsemi
ş
bir Türk toplulu
ğ
udur.
 
İ
lk defa 1817 tarihli Rus nüfus say
ı
m
ı
ndaki belgelerde geçen Gagavuz ad
ı
, Türkiye'de ve dün-yada daha çok 
Gagauz
ş
eklinde kullan
ı
lmaktad
ı
r.
 
Türkiye'de ilk olarak 
İ
stoyan Cans
ı
zov'un"Balkan
Ş
ib-i Ceziresinde Türkler"
(Tarih-i Osmanî  Encümeni Mecmuas
ı
 ,
c.17,
İ
stanbul 1328) adl
ı
ma-kalesinde Gagavuzlardan bahsedilmi
ş
tir. Ga-gavuzlar hakk 
ı
nda ilk önemli bilgileri veren Ya
ş
ar  Nabi Nay
ı
r,
Türk Gagauzlar 
olarak kaydetti
ğ
i
Ga- gauz
ad
ı
n
ı
n,
Gök 
kelimesinden gelen
Gaga
sözüyle
O
 ğ 
uz
ad
ı
n
ı
n birle
ş
mesinden meydana geldi
ğ
ini, bu-nun için de bu Türklere
Gök-O
 ğ 
uz
denilebilece
ğ
inisöyler 
1
. Ya
ş
ar Nabi Nay
ı
r'
ı
n bu
ş
ekilde ortaya att
ı
ğ
ı
 Gök-O
ğ
uz ad
ı
, yak 
ı
n dönemlere kadar popüler bir adland
ı
rma olarak kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Atanas Manof'un Bulgarca olarak 
 Potekloto naGagauzite i tahnite ob
ı
çay i mavi
"Gagavuz men
ş
ei,âdetleri ve huylan" (Varna 1938) ad
ı
yla kaleme al-d
ı
ğ
ı
ve Romenceye de çevrilen önemli eseri, Türker Acaro
ğ
lu taraf 
ı
ndan
Gagauzlar (H 
ı
ristiyan Türkler)
(Ankara 1939) ad
ı
yla Türkçeye çevrilmi
ş
ve bu eser Gagavuzlarm Türkiye'de tan
ı
nmas
ı
na büyük kat-
ı
larda bulunmu
ş
tur. 1931'de Romanya'n
ı
n ba
ş
-kenti Bükre
ş
'e elçi olarak atanan ve 5 Aral
ı
k 1944'ekadar bu görevini sürdüren Hamdullah SuphiTanr 
ı
över de Gagavuz Türkleri ile yak 
ı
ndan il-
 
gilenmi
ş
, baz
ı
Gagavuz gençlerinin Türkiye'yegelmesini sa
ğ
lam
ı
ş
ve Gagavuzlarla ilgili baz
ı
pro- jelerin devlet erkân
ı
nca tart
ı
ş
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
lam
ı
ş
t
ı
r.Hamdullah Suphi'nin Romanya'daki Türklere ilk okul ö
ğ
retmenli
ğ
i yapmak üzere Türkiye'den ge-tirtti
ğ
i Zahit Boztuna, Komrat ve civar 
ı
ndan halk edebiyat
ı
metinleri toplam
ı
ş
ve bu metinleri 1937-1938 y
ı
llar 
ı
nda
Varl 
ı
dergisinde yay
ı
mlam
ı
ş
t
ı
r.Besarabya Gagavuzlar 
ı
ndan Petri Zevrak da "Ga-gauzlar aras
ı
nda kullan
ı
lan halk ilaçlar 
ı
" adl
ı
ma-kalesini 1939 y
ı
l
ı
nda
İ
stanbul'da ne
ş
retmi
ş
tir 
2
.
 
Cumhuriyetimizin ilk büyük ansiklopedi ça-l
ı
ş
mas
ı
olan Türk Ansiklopedisi'nde bir 
GagavuzTürkçesi
ve
Gagavuz'lar 
maddesi bulunmaktad
ı
r.Bu iki maddeyi Hasan Eren kaleme alm
ı
ş
ve buTürk toplulu
ğ
unun ad
ı
n
ı
 
Gagavuz
olarak kay-detmi
ş
tir 
3
.
 
199O'l
ı
y
ı
llar 
ı
n ba
ş
ı
nda SSCB'nin da
ğ
ı
lmaya ba
ş
lamas
ı
yla birlikte demirperde gerisinde kalandi
ğ
er Türk topluluklar 
ı
gibi Gagavuzlar da Tür-kiye'nin gündemine çok daha geni
ş
boyutlar içindegirmi
ş
ve H
ı
ristiyan olmalar 
ı
na ra
ğ
men Türkçe ko-nu
ş
may
ı
sürdüren bu Türk toplulu
ğ
u geni
ş
halk kesimlerince de ilgi ve merakla kar 
ş
ı
lanm
ı
ş
t
ı
r. Builgi ve merak 
ı
n bir sonucu olarak G.A. Gaydarci,E.K. Koltsa, L.A. Pokrovskaya ve B.P. Tukan'dankurulu bir heyetin N.A. Baskakov'un yönetimindeç
ı
kard
ı
ğ
ı
 
Gagauzkogo - Russko - Moldavskiy Slovar 
(Moskva 1973) adl
ı
sözlük Türkçeye çevrilmi
ş
tir 
4
.
 
1
 
Ya
ş
ar Nabi Nay
ı
r,Balkanlar ve Türklük ,Ankara 1936,s.892 Mihail Gubo
ğ
lu, “Gagauzlar 
ı
n “Türkçe” Dili,Edebiyat
ı
ve Tarihi Hakk 
ı
nda Ara
ş
t
ı
rmalar Bibliyografya/Kaynakça Denemesi”,Be
ş
inci Milletler Aras
ı
Türkoloji Kongresi,
İ
stanbul 23-28 Eylül 1985,Tebli
ğ
ler I.Türk Dili,c.2,
İ
stanbul 1987,s.63-723 Hasan Eren, “Gagavuz Türkçesi”Türk ansiklopedisi c.XVI,s.109“Gagavuzlar” Türk Ansiklopedisi c.XVI,s.1104 Abdülmecit Do
ğ
ru-
İ
smail Kaynak,Gagauz Türkçesinin Sözlü
ğ
ü,KB yay.Ankara 1991
 
 
Bu eseri Gagavuz Türklerini genel olarak tan
ı
tan
 bir incelemeyle bir gramer çal
ı
ş
mas
ı
1
takip et-mi
ş
tir 
2
.
 
Bu eserlerde ve Türkiye'de yay
ı
mlanan daha pek çok yaz
ı
ve kitapta Gagavuz ad
ı
n
ı
n imlâs
ı
nda bir kar 
ı
ş
ı
kl
ı
k ya
ş
anm
ı
ş
t
ı
r. Eskiden beri süregelen
Gagauz
ve
Gagavuz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
bir süre popüler bir 
Gök-O
 ğ 
uz
kelimesi izlemi
ş
, bunlar 
ı
n yan
ı
nda sony
ı
llarda Gagavuz yazar ve
ş
airi Dionis Tanasoglu ba
ş
ta olmak üzere Türkiye'deki ve GagavuzYeri'ndeki baz
ı
yazarlar ve yay
ı
n organlar 
ı
 
Gago
 ğ 
uz/ Gagouz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
kullanmaya ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r.
 
Gagavuzlarla ilgili çal
ı
ş
malar 
ı
ndan baz
ı
lar 
ı
 Türkiye'de de yay
ı
mlanan Azerbaycan Türk-lerinden Güllü Yolo
ğ
lu,
Gagouz
etnonimininasilli
ğ
ini kabul etmekle birlikte, kelimenin Slavsöyleyi
ş
inin etkisiyle
Gagauz
ş
ekline dönü
ş
ğ
ünüsöylemektedir. Ancak son y
ı
llardaki çal
ı
ş
malar 
ı
ndakendisi
Qaqouz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
tercih etmektedir.
 
Bu eserde,
Gagauz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
genel Türk fo-neti
ğ
ine, özellikle de Türkiye Türkçesinin fo-neti
ğ
ine uymad
ı
ğ
ı
ndan,
Gago
 ğ 
uz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
ise
 ğ 
 
har-finin Gagavuz Türkçesinde büyük ölçüde tasfiyeedilmesinden dolay
ı
kullan
ı
lmayacak, bunlar 
ı
n ye-rine
Gagavuz
yaz
ı
l
ı
ş
ı
tercih edilecektir.
 
Gagavuz ad
ı
n
ı
n yaz
ı
l
ı
ş
ı
nda ya
ş
anan ka-
ı
ş
ı
kl
ı
k, bu ad
ı
n etimolojisi ve morfolojisi ko-nusunda yap
ı
lan de
ğ
erlendirme ve yorumlarda dagörülmektedir.
 
Gagavuz ad
ı
n
ı
,
 A
 ğ 
uz
veya
O
 ğ 
uz/Uz
ke-limelerine
Ga
veya
Gaga
kelimesi getirilerek ya- p
ı
lm
ı
ş
,
Uzlardan bir kabile
manas
ı
na gelen bir ke-lime olarak aç
ı
klayan Radloff'un ve benzer görü
ş
leri savunan A. Mo
ş
kov'un yakla
ş
ı
m
ı
n
ı
, Ga-gavuz kelimesini Sanskritçe
nesil 
anlam
ı
nda bir kelimeden getiren ve
Uzlar 
ı
n ahfad 
ı
 , halefleri
an-lam
ı
nda aç
ı
klayan Dimitrov'un de
ğ
erlendirmesinive Mladenov'un
Gök-uz
ı
klamas
ı
n
ı
gözden ge-çiren Bulgaristan Gagavuzlanndan Atanas Manof;
Ga
veya
Gaga
kelimesinin
O
 ğ 
uz/Uz
 boylar 
ı
ndan
 
 birine mensup bir kabile ad
ı
ifâde etti
ğ
i görü
ş
ünüreddetmekte, bu kelimenin bir unvan oldu
ğ
unuöne sürmektedir. Bu unvan
ı
n Gagavuzlara Ka-rakalpaklar 
ı
n H
ı
ristiyan olduklar 
ı
dönemlerin ba
ş
-lar 
ı
nda verildi
ğ
ini, Rus steplerini bekledikleri içins
ı
n
ı
r bekçisi anlam
ı
nda
 Kalauz
nam
ı
yla an
ı
l-d
ı
klar 
ı
n
ı
, O
ğ
uzlardan ve di
ğ
er Türklerden H
ı
-ristiyan olanlar 
ı
n da daha sonra bu adla an
ı
l-d
ı
klar 
ı
n
ı
söylemektedir. Manof gibi Gagavuzad
ı
yla ilgili pek çok farkl
ı
görü
ş
ü ele al
ı
 p de-
ğ
erlendiren Mihail Çak 
ı
r ve de
ğ
i
ş
ik vesilelerle Ga-gavuz ad
ı
yla ilgili görü
ş
bildiren Müstecip Ül-küsal, Abdullah Abbaso
ğ
lu gibi yazarlar Gagavuzad
ı
n
ı
n O
ğ
uz ad
ı
ndan geldi
ğ
ini kabul etmektedir.
 
Gagavuz Türklerinin önde gelen isimlerindenDionis Tanasoglu da, iki ayr 
ı
kelimenin bir-le
ş
mesinden meydana geldi
ğ
ini dü
ş
ündü
ğ
ü Ga-go
ğ
uz/Gagouz ad
ı
n
ı
n
Gag 
ı
sm
ı
n
ı
n eski O
ğ
uz-larda "hak, as
ı
l, öz" anlamlar 
ı
na geldi
ğ
ini önesürmekte ve kelimeyi
as
ı
l O
 ğ 
uz
ş
eklinde aç
ı
k-lamaktad
ı
r. D.N. Tanasoglu'na yak 
ı
n görü
ş
ler sa-vunan Abdülmecit Do
ğ
ru,
 Hak O
 ğ 
uz
ş
eklinde
ı
klad
ı
ğ
ı
Gagavuz ad
ı
nm
ı
n ortaya ç
ı
ı
ş
ı
n
ı
, H
ı
-ristiyanl
ı
ğ
a giren O
ğ
uz Türklerinin kendileriniMüslüman O
ğ
uzlardan ay
ı
rmak için
hak dinine gir-mi
 ş
O
 ğ 
uz
anlam
ı
nda bu ibareyi kullanmalar 
ı
na veRuslar 
ı
n dilinde
 g 
sesinin
h
sesine dönü
ş
mesine ba
ğ
lamaktad
ı
r.
 
Bala
ş
çev'in Seyyid Lokman O
ğ
uznâmesi'nedayanarak ortaya att
ı
ğ
ı
, Paul VVittek'in Yaz
ı
c
ı
o
ğ
luAli'nin O
ğ
uznâmesi'ne dayanarak geli
ş
tirdi
ğ
i bir di
ğ
er görü
ş
ise, Gagavuzlarm II.
İ
zzeddin Key-kavus'un soyundan geldikleri ve adlar 
ı
n
ı
Key-kavus'tan ald
ı
klar 
ı
ş
üncesidir. Bu görü
ş
ü dahasonralar 
ı
Halil
İ
nalc
ı
k ve Kemal H. Karpat'
ı
n pay-la
ş
t
ı
ğ
ı
görülmektedir. Faruk Sümer de Ga-gavuzlarm Keykavus'un soyundan gelmi
ş
ola- bileceklerini kabul etmi
ş
, ancak Gagavuz ad
ı
n
ı
 
ı
klama konusunda Ya
ş
ar Nabi Nay
ı
r'
ı
n öne sür-
ğ
ü Gök-O
ğ
uz tezine yakla
ş
m
ı
ş
t
ı
r. Gök-O
ğ
uz
 
5
 
Harun Güngör-Mustafa Argun
ş
ah, Gagauz Türkleri Tarih-Dil-Folklor ve Halk Edebiyata, KB yay., Ankara 1991.6
 
 Nevzat Özkan, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK yay., Ankara 1996.7
 
Güllü Yolo
ğ
lu, Qaqouzlar, Azerbaycan Dövlet Ne
ş
riyat
ı
, Bak 
ı
1996, s.5.8
 
Atanas Manof,Gagauzlar (H
ı
ristiyan Türkler), çev. Türker Acaro
ğ
lu, Ankara 1939, s. 33-35.9
 
Mihail C
ı
ach
ı
r, Besarabiealâ Gagauzlarân Istorieasâ, Chi
ş
inâu 1934, s.17.10
 
Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Ankara 1987, s. 30.11
 
Abbas Abdullaho
ğ
lu, "Gagauz Türk Edebiyat
ı
Üzerinde Bir Nece Söz", Türkistan, S.10, y
ı
l:3,1990, s. 29-30.12
 
Türker Ero
ğ
lu, "Gagauz Türkleri Hakk 
ı
nda Deniz Tanasoglu ile Röportaj", Milli Folklor, Eylül 1991, s. 39-40.13
 
Abdülmecit Do
ğ
ru, "Gagauzlann Folklor ve Antropomik Özellikleri", IV. Milletleraras
ı
Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, c .I, Genel Konular, KB yay., Ankara 1992, s. 17-19.14
 
Paul VVittek, "Les Gagauzes = Les Gens de Keykaus", Rocznik Orientalistyczny, XVII, 1951-1952, s. 12-24.15
 
Halil
İ
nalc
ı
k, "Dobrudja", Encydopedie
İ
slam c. II, Leiden 1965, s. 610.16
 
Kemal H. Karpat, "Gagauzlann Tarihi Men
ş
ei", I. Uluslararas
ı
Türk Folklor Bildirileri, I. cilt, Genel Konular, KB yay., Ankara 1976,s. 172.17
 
Faruk Sümer, "Gagauzlann Asl
ı
", Türk Dünyas
ı
Tarih Dergisi, S.53, May
ı
s 1991, s.5.
 
 
ad
ı
n
ı
kabul edenlerden biri de Balkan Türkleri ko-nusundaki görü
ş
ve ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
ile tan
ı
nanAhmet Cebeci'dir.
 
Gagavuz ad
ı
yla ilgili olarak Zeki Velidi Togan
 Kaka Uz
veya
 Aga
 ğ 
uz
tamlamalar 
ı
üzerindedurmakta, Vecihe Hatibo
ğ
lu Kara
ğ
uz > Garaguzsözlerinin metatez yoluyla Gagauz
ş
eklini ala- bilece
ğ
ini dü
ş
ünmektedir. Ahmet Bican ErcilasunPosof ve Ardahan'da K 
ı
 pçak-O
ğ
uz as
ı
ll
ı
MeshetTürkleri için kullan
ı
lan
Gagavan
ad
ı
ndan hareketle bu ad
ı
n, Gagavuzlar 
ı
n etnik kökeninde var olanO
ğ
uz
ı
 pçak kar 
ı
ş
ı
m
ı
n
ı
n bir ifâdesi olarak Gaga-uz
ş
eklinde ortaya ç
ı
kabilece
ğ
ini söylemektedir.
 
L.A. Pokrovskaya ise bütün bu görü
ş
leri "Tür-kologiyay
ı
üürenmemi
ş
adamnar uydurdu kendifantaziyas
ı
na görâ" diyerek reddetmekte ve SergeyAgacanov'un ve Stefan Kuroglu'nun tespitlerinedayanarak "gagauz (türkçâ gagavuz) gangaguzad
ı
ndan geler" demektedir. Ganga/Kanga-guz ad
ı
 ise 10. yüzy
ı
lda Orta Asya'daki Gorguz (bugünküBalka
ş
) gölü kenar 
ı
nda ya
ş
ayan bir Türk top-lulu
ğ
una dayand
ı
ı
lmakta ve Gagavuzlarla bu top-luluk aras
ı
nda S. Kuroglu'nun derledi
ğ
i "ganga-ki
ş
i" adl
ı
bir masal vas
ı
tas
ı
yla tarihî ve folklorik bir ilgi kurulmaktad
ı
r.
 
Gagavuz ad
ı
ve Gagavuzlar 
ı
n kimli
ğ
i ko-nusunda baz
ı
Yunan, Romen ve Bulgar iddialar 
ı
 da bulunmaktad
ı
r. Bu iddialar 
ı
n birle
ş
ti
ğ
i temelnokta Gagavuzlar 
ı
n H
ı
ristiyan Yunan/ Bulgar/Romen olduklar 
ı
ve Osmanl
ı
döneminde bu dilveya dilleri konu
ş
malar 
ı
yasak edildi
ğ
i içinTürkçe konu
ş
maya mecbur kald
ı
klar 
ı
d
ı
r. Gagavuzad
ı
n
ı
n da bu iddiaya ba
ğ
l
ı
olarak Osmanl
ı
dö-nemi Türklerinin bu toplulu
ğ
a "Türkçe konu
ş
 Gagan uz olsun" telkinleri sonucu ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
 söylenmektedir. Bu iddia ve görü
ş
ler uzun bir sü-redir fazla gündeme getirilmemekteydi. Ancak sony
ı
llarda Bulgaristan'da baz
ı
Gagavuz ayd
ı
nlar 
ı
n
ı
nda kullan
ı
lmas
ı
suretiyle bu iddian
ı
n yeniden ses-lendirilmeye ba
ş
land
ı
ğ
ı
görülmektedir.
 
Gagavuzlar 
ı
n kim oldu
ğ
u ve nereden gel-dikleri sorusu çok uzun bir süreden beri pek çok ara
ş
t
ı
rmac
ı
n
ı
n üzerinde durdu
ğ
u bir konu ol-
 
mu
ş
tur. Gagavuzlar 
ı
n bu kadar ilgi çekmesinintemelinde bu toplulu
ğ
un din, dil ve kültür ba-
ı
m
ı
ndan de
ğ
i
ş
ik baz
ı
özellikler ta
ş
ı
mas
ı
yan
ı
nda bölge ülkelerinin bu az
ı
nl
ı
ğ
ı
asimile etme ve kendivarl
ı
klar 
ı
n
ı
n bir unsuru olarak gösterme gayretleride yatmaktad
ı
r. Bu sebeple Gagavuzlar 
ı
n kim-li
ğ
inin tespiti sadece bilimin de
ğ
il politikan
ı
n dakonusu hâline gelmi
ş
tir. Bu tür 
ş
artlanmalardan ve bilim d
ı
ş
ı
yakla
ş
ı
mlardan uzak yerli ve yabanc
ı
  bilim adamlar 
ı
ve uzmanlar, Gagavuzlar 
ı
n 6. yüz-y
ı
lda hatta çok daha önceleri Karadeniz'in ku-zeyinden Balkanlar'a ve Orta Avrupa'ya uzanantarihî Türk boylar 
ı
ile ba
ş
lay
ı
 p daha sonra de
ğ
i
ş
ik sebeplerle H
ı
ristiyanla
ş
an di
ğ
er Türk unsurlar 
ı
ilezenginle
ş
en bir O
ğ
uz grubu Türk toplulu
ğ
u ol-du
ğ
u sonucuna varm
ı
ş
lard
ı
r.
 
Kuzey-Do
ğ
u Bulgaristan'da uzun süren ara
ş
-t
ı
rmalar yapan Tadeusz Kovvalski, Gagavuzlar 
ı
üstüste üç tabakadan meydana gelen bir mâden filizigibi de
ğ
erlendirir:
 
1-
 
En eski tabaka, kuzeyden gelen bir Türk toplulu
ğ
unun kal
ı
nt
ı
s
ı
d
ı
r.2-
 
İ
kinci tabaka Osmanl
ı
lar 
ı
n geli
ş
lerindendaha önceki bir devre uzanan güneyden gelenkuvvetli bir gruptur.3-
 
Üçüncü tabaka Osmanl
ı
devrinin Türk kolonilerinden ve Türkle
ş
mi
ş
unsurlar 
ı
ndan te
ş
ekküleder.
İ
lk tabaka ile kar 
ı
ş
an ikinci tabaka güneydengelen dil karakterinin izlerini bütün toplulu
ğ
ayaym
ı
ş
t
ı
r. Gagavuzlar 
ı
n H
ı
ristiyanl
ı
ğ
ı
, men
ş
eiTuna ötesi olan eski tabakadan gelmektedir. Ga-gavuzlarla büyük benzerlikleri bulunan DeliormanTürklerinin Müslümanl
ı
ğ
ı
ise güney kaynakl
ı
ikin-ci ve üçüncü tabakadan gelir.
 
Birinci tabakay
ı
te
ş
kil eden kuzeyden gelenTürk toplulu
ğ
unu; Çek tarihçi Jireçek Kumanlara,Bulgar Mladenov Asparuh Bulgarlar 
ı
na, Kumanlarave O
ğ
uzlara, Çek arkeologu
Ş
korpil karde
ş
ler As- paruh Bulgarlar 
ı
na, Bulgar Petko R. Slaveikov Pe-çeneklere ve Kumanlara, Romanyal
ı
St. GeorkeskuKumanlara ve O
ğ
uzlara dayand
ı
rmaktad
ı
r.
 
18
 
Ahmet Cebeci, "Gagauzlar 
ı
n Tarihi Dili Folkloru Hakk 
ı
nda", Gazi Üniversitesi E
ğ
itim Fakültesi Dergisi, c.l, S.l, Ankara 1985, s.209-221.19
 
Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giri
ş
, istanbul 1946, s.159.20
 
Vecihe Hatibo
ğ
lu, "Türk Tarihinin Ba
ş
lang
ı
c
ı
", A.Ü. DTCF Türkoloji Dergisi, c.8, Ankara 1980, s.5.21
 
Ahmet Bican Ercilasun, "Gagauzlardan Yeni Haberler", Türk Kültürü, c.XXVII, S.316, A
ğ
ustos 1987, s.(31) 479.22
 
L.A. Pokrovskaya, "Neredân "gagauz" ad
ı
geldi", Sabaa Y
ı
ld
ı
z
ı
, S.l, 1996, s.60.23
 
İ
van Grade
ş
liev, Gagauzite, Dobriç 1993, s. 17-19,55-75.24
 
Tadeusz Kovvalski, "Kuzey-Do
ğ
u Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili", çev. Ömer Faruk Akün, Edebiyat Fakültesi Türk Dili veEdebiyat
ı
Dergisi, c.3-4,31 Mart 1949, s.499-500. ...25 Ya
ş
ar NabiNay
ı
r,a.g.e.,s.90-85.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->