Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HIYANET-İ VATANİYE KANUNU

HIYANET-İ VATANİYE KANUNU

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by fatih_p

More info:

Published by: fatih_p on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
EKLER EK: 1HIYANET-
İ
VATAN
İ
YE KANUNU
 
 Madde 1
- Makam-
ı
mualla-y
ı
ve saltanat 
ı
ve memalik-i mahrusa-i
 ş
ahaneyi yed-i ecanipten tahlis ve taarruzat 
ı
def-i maksad 
ı
na ma’tuf olarak te
 ş
ekkül eden Büyük Millet Meclisi’nin me
 ş
ruiyetine isyan
ı
mutazamm
ı
n kavlen veya fiilen veyatahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan, hain-i vatan addolunur.
 Madde 2
- Bi-l-fiil hiyanet-i vataniyede bulunanlar salben idam olunur. Fer’an zimedhal olanlar ile müte
 ş
ebbisleri kanun-u cezan
ı
n
ı
rk be
 ş
inci ve k 
ı
rk alt 
ı
nc
ı
maddesi mucibince tecziye edilirler.
 Madde 3
- Va
ı
 z ve hitabet suretiyle alenen veya ezmine-i muhtelifede e
 ş
has-
ı
 muhtelifeyi s
ı
rran ve kavlen h
ı
 yanet-i vataniye cürmüne tahrik ve te
 ş
vik edenlerlei
 ş
bu tahrik ve te
 ş
vik-i suver ve vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen irtikabeyleyenler muvakkat küre
 ğ 
e konurlar. Tahrikat ve te
 ş
vikat sebebiyle madde-i fesat meydana ç
ı
karsa muharrik ve mü
 ş
evvikler idam olunurlar.
 Madde 4
-
ı
 yanet-i vataniye maznunlar 
ı
n
ı
n merci-i muhakemesi ika-icürüm edilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahval-i müstacele ve fevkalademaznun derdest edildi
 ğ 
i mahal mahkemesi de icra-yi muhakeme ve ita-y
ı
karara salahiyatt 
ı
rd 
ı
r.
 Madde 5
-
ı
 yanet-i Vataniye maznunlar 
ı
n
ı
n mahkemesi bidayet cezamahkemelerinden verilecek gayri muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine herhaldemevkufen icra edilir.
 Madde
- Zab
ı
ta-i adliye me’murlar 
ı
n
ı
n tanzim edecekleri tahkikat-
ı
 iptidaiye evrak 
ı
daire-i istintaka tevdi olunmaks
ı
 z 
ı
n mahalin en büyük mülkiyememuruna i’ta olunur ve onun taraf 
ı
ndan dahi müddei-i umumiler vas
ı
tas
ı
 yla yirmidört saat zarf 
ı
nda mahkemeye verilir.
 Madde
-
ı
 yanet-i vataniye maznunlar 
ı
na ait muhakemat, bir sebeb-imücbir olmad 
ı
kça a’zami yirmi günde hükme raptolunacakt 
ı
r. Bu müddeti bila
¿
Ergün Aybars,
İ
stiklal Mahkemeleri
, s. 5.
96
 
 sebeb-i mücbir tecavüz ettiren mahallin zab
ı
tas
ı
ile mahkeme hey’eti kanun-ucezan
ı
n tüz ikinci maddesi zeyli mücibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere ma’fevki mahkemesince muhakemesi bi-l-icra a’zami yirmi gün zarf 
ı
nda hükmeraptediecektir.
 Madde 8
-
 İş
bu kanuna tevfikan muhakimden sad 
ı
r olacak mükerrerat kat’iolup Büyük Millet Meclisi’nce ba’de-t-tasdik mahallerinde infaz olunur. Tasdik edilmedi
 ğ 
i takdirde Meclis’ce ittihaz edilecek karara tevfik-i muamele olunur.
 Madde 9
-
 İş
bu ceraimin emr-i muhakemesi için mahkemelerce istenilen
 ş
ahsa, celp ve davete hacet kalmaks
ı
 z 
ı
n bilahüküm intizar müzekkeresi tastir k 
ı
ı
n
ı
r.
 Madde 10
-
 İ 
 syana i
 ş
tirak etmeyen e
 ş
has hakk 
ı
nda ligarazin isnadattabulunanlar isnat ettikleri cürmün cezas
ı
 yla mücazat olunurlar.
 Madde 11
- Haklar 
ı
nda g 
ı
 yaben hüküm sad 
ı
r olan e
 ş
has derdestlerinde i
 ş
bukanuna tevfikan yeniden ve vicahen muhakemeleri icra olunur.
 Madde 12
-
 İş
bu kanun her mahalin idare amiri taraf 
ı
ndan nahiye ve kaza,liva ve vilayet merkezlerine ve köy hey’et-i ihtiyariyeleri müctemian celp edilerek if’am ve suret-i tebli
 ğ 
i mutazamm
ı
n hey’et-i mezkure azalar 
ı
n
ı
n imzalar 
ı
n
ı
havi zab
ı
varaklar 
ı
tutarak idare meclislerince h
ı
 fzedilmekle beraber kavaninin ne
 ş
ir ve ilan
ı
 hakk 
ı
ndaki kanuna tevfikan ayr 
ı
ca ne
 ş
ir muamelesi dahi yap
ı
lacakt 
ı
r.
 Madde 13
- i
 ş
bu kanunun icra-y
ı
ahkam
ı
na Büyük Millet Meclisi me’murdur.
 Madde 14
-
 İş
bu kanun her mahalde tarih-i tebli
 ğ 
ve ilan
ı
ndan k 
ı
rk sekiz saat  sonra mer’i olacakt 
ı
r.”
97
 
EK: 2
 İ 
 RAR
 İ 
 LER HAKKINDA KANU
 Kanun No: 21, 11 Eylül 1920 Madde 1-
Muvazzaf ve gönlü ile hizmet-i askeriyeye dahil olup da firar edenler veya her ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derdest ve sevkinde tekasül gösterenler ve firarileri ihfa ve ilbas edenler hakk 
ı
nda mülki veaskeri kavaninde mevcut ahkam ve ind-el-icap di
 ğ 
er güne mukarrerat-
ı
cezaiyeyimüstakilen hüküm ve tenfiz etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalar 
ı
ndan mürekkep
 İ 
 stiklal Mahkemeleri) te
 ş
kil olunmu
 ş
tur.
 Madde 2-
Bu mahkemeler a’zas
ı
n
ı
n adedi (üç) olup Büyük Millet Meclisi’ninekseriyet-i arasile intihap ve içlerinden birisi kendileri taraf 
ı
ndan Reis addolunur.
 Madde 3-
 
 İş
bu mahkemelerin adedini ve m
ı
nt 
ı
kalar 
ı
n
ı
Hey’et-i Vekile’ninteklifi üzerine Büyük Millet Meclisi ta’yin eder.
 Madde 4-
 
 İ 
 stiklal Mahkemeleri’nin kararlar 
ı
kati olup infaz 
ı
na bilimumkuva-yi müsellaha ve gayr-i müsellaha-i devlet me’murdur.
 Madde 5-
 
 İ 
 stiklal Mahkemeleri’nin evamir ve mukarrerat 
ı
n
ı
infaz etmeyenler veya infazda taallül gösterenler i
 ş
bu mahkemeler taraf 
ı
ndan taht-
ı
mahkemeyeal 
ı
n
ı
r.
 Madde 6-
Her istiklal Mahkemesi ketebe ve müstahdeminin maa
 ş
at 
ı
 
 ş
ehri yüz liray
ı
geçmeyecektir.
 Madde 7-
Her 
 İ 
 stiklal Mahkemesi vazifeye mübadereti an
ı
nda firari vebakaya efrad 
ı
n
ı
n bir müddet-i muayyene zarf 
ı
nda icabetini te’minen her türlü vesait-i tebli
 ğ 
iyeye müracaat eder.
 Madde 8-
 
 İş
bu kanun tarih-i ne
 ş
rinden muteberdir.
 Madde 9-
 
 İş
bu kanunun icras
ı
na Büyük Millet Meclisi me’murdur 
.
¿
Ergün Aybars,
İ
stiklal Mahkemeleri
, s. 7.
98

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->