Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lidhja 6

Lidhja 6

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:

More info:

Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Lidhja 
ORGAN I LIDHJES SË HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
 
 Viti I - Nr 6 e premte 2 nëntor 2012 / 18 dhilhixhxhe 1433
Nga 
:
Sulta b Aburrahma el-Umer
Fq 4 / a prnon ndryshm hrt e islmt?!Fq 7 /islm lufton dembelzmndhe ppunësnë
LhSh  uron mrëserenxlerëve tonë e e lut allun eMërur t’u ketë prnur xn
Etorl /
Letër epurreturmerstnKurbnBrmt
Fq 5 /Çlrm  Kostndnopojës
Nga 
:
Mustafa Tërq
L
idhja e Hoxhallarëve tëShqipërisë, duke parëpështjellimin dhe debatin që ështëkrijuar këtë vit dhe në vite të tjera, nëmesin e muslimanëve të këtij vendi,për çështjen e ditës së Araatit, KurbanBajramit dhe atë të Fitër Bajramit, sidhe duke u nisur nga qëllimi i mirë,për zgjidhjen më të volitshme të këtijproblemi, në përputhje me atë qëna mëson eja jonë, si dhe nisur nga hadithi dhe parimi islam se ‘eja ështëkëshillë’, i drejtohemi institucionit tëKomunitetit Musliman të Shqipërisë, tëbëj të gjitha përpjekjet e hapura seriozepër t’i dhënë zgjidhje këtij probleminjëherë e përgjithmonë.Ne mendojmë se kjo çështje, shumëe rëndësishme dhe tepër e ndjeshme përbesimtarët muslimanë, ka nevojë përnjë diskutim të gjerë etar në mesin ehoxhallarëve të këtij vendi dhe kërkonnjë konsensus të gjerë mes tyre dhe nuk mund të mbyllet me thjesht një urdhërinsitucional, i cili vetëm se do të thellojedhe më tej çarjen në mes besimtarëvenë vendin tonë dhe institucionitpëraqsues.Si zgjidhje të këtij problemi nekëshillojmë që, KMSH të marrë përbazë kalendarin dhe ditët e Bajramitqë përcaktohen në vendet e shenjta Mekës dhe Medinës, duke qenëse kjo pajton me një nga mendimet enjohura të khut islam për këtë çështjedhe shmang më shumë se çdo qëndrimtjetër pështjellimin që krijohet herë pashere për këtë çështje. Pikërisht për këtody arsye që ne përmendëm, një shumicëvendesh muslimane ndjekin atë qëpërcaktohet në vendet e shenjta, nëveçanti për ditën e Araatit dhe KurbanBajramit. Kështu që, është ne nderintonë si muslimanë, për shkak edhetë epokës së inormacionit në të cilën jetojmë, të mos ndahemi nga kjo pjesë erëndësishme e botës islame.Së undi, ne i këshillojmë besimtarëtmuslimanë të këtij vendi, që derinë zgjidhjen përundimtare të këtijproblemi, të qëndrojmë të unikuar nërang vendi për datat e estave islame,të alim bajramin me gjithë njerëzite tjerë në shesh, ndërkohë që kurbanilejohet të bëhet edhe në tre ditët nëvazhdim dhe të shmangim qëndrimetdhe veprimet e skajshme intolerantemes nesh, pavarsisht aktit se cili ështëopinioni i saktë etar për këtë çështje,pasi përgjegjësia në këtë rast bie mbitjetër kënd.Gjejmë rastin të përshendesimvendimin e Bashkësisë Islame tëBosnjës, cilët ndryshuan datën eKurban Bajramit duke e unikuar atëme pjesën tjetër të botës islame.Lusim Allahun, që këshilla jonë tëgjejë zemra dhe arsye të hapura, larg paragjykimeve dhe aludimeve që nuk na shkojnë për shtat ne si muslimanë.
Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë  20/10/2012 
Fq 6 /Bjrm  Kurbnt dhedebtet mb dtën
Nga 
 
Ral A. HYSA 
Nga 
Skl KondAKçiU
 
Lidhja
/
Nr. 6 / 2 nëntor 2012
2
Komson  Përersëm  Fetvsë
Fetv /
 
Slyer e tksve me në të kmtës
Mbretëria e Arabisë SauditeFetvaja nr. 13639/ V. 13 q. 367
Pyetje
: Ju bëj me dije se unë jamnjë student saudit që ndjek shkollën nëBritani. Qeveria britanike ka vendosurtaksa edhe për mua, si p.sh. taksa errugës, apo një taksë në masën 15%për mallrat që blej dhe që nuk janëushqimore dhe rroba për ëmijë. Sëundi u vu në zbatim një taksë e re përshërbimet që oron e bashkia e qytetit, sip.sh. arsimi, pastrimi, pishinat, parqet,vendet e argëtimit si dhe shërbimetsociale, ndërkohë që ne nuk përtojmënga shumica e këtyre shërbimeve, sepsenë to gjen elementë që bien ndesh meenë tonë islame. Ne përtojmë vetëmnga arsimi, pastrimi dhe këndet elojërave për ëmijë. Ne jemi të detyruart’i paguajmë këto taksa të cilat shkojnënga 3000 – 4000 rijal saudi në vit(rreth 500 – 680 £), pra rreth 300 rijalnë muaj. Pyetja këtu shejh i nderuarështë: a më lejohet mua të hap në bankënjë llogari depozituese, pra llogari mekamatë (me ajde), llogari nga e cila tohet deri në 12 % në vit dhe nga këtotime apo kamatë të paguaj një pjesë tëkëtyre taksave?Duke u nisur nga akti se unë nuk mund të veproj në lidhje me këtëçështje vetëm se duke qenë i qartë dhei bazuar në argument, nisur nga ala e Allahut: “kijeni rikë Allahun sa të kenimundësi” kërkoj nga ju të më ktheni njëpërgjigje ndaj letrës time sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të dijë si tëveprojë, sepse shlyerja e këtyre taksavedo të rëndojë buxhetin tim nanciar.Lus Zotin Bujar tu zgjasë jetën dhetu jap shëndet dhe së undi pranonipërshëndetjet e mia më të mira.
Përgjgje
: Kjo gjë nuk të lejohet, pra të vendosësh paratë me kamatë dhe metë të shlyesh taksat që të kanë vënë sidetyrim, sepse argumentet për ndalimine kamatës janë të përgjithshme.Suksesi është dhuratë e Allahut,paqja dhe bekimi i Allahut qotë përProetin tonë Muhamed, amiljen dheshokët e tij.
Burimi:http://www.alita.net/atawa/  atawaDetails.aspx?BookID=3&View=P age&PageNo=8&PageID=4902 
Për të sqaruar më tepër këtë gjykimpër lexuesit tanë këtu mund të shtojmë:
Së par:
Duhet ditur se kamata aposiç quhet ndryshe dhe ajde është endaluar me tekst të qartë dhe të prerënga Kurani, po kështu edhe nga thëniete Proetit (alejhi salatu ue selam) dhe ky është një gjykim për të cilin kanë rënëdakord myslimanët mes tyre ndaj tëvepruarit me të nuk lejohet.
Së yt:
Interesi që merret nga bankatështë kamatë, dhe si i tillë është haram.Në gjykimin islam ky tim nuk është nëpronësi as të bankës dhe as të atij që emerr atë, sepse ajo është pasuri e marrënga njerëzit në mënyrë të padrejtë dheduke qenë se është gati e pamundur tënjihet se kujt i është bërë kjo padrejtësi,si e tillë ajo është pasuri publike dhe përkëtë arsye ajo duhet të shkojë për interespublik dhe jo për interes individual.Fakti që me anë të parave të marra nga kamata dikush shlyen taksat do të thotëqë ai po përton prej tyre në interes tëtij, sepse ai në këtë rast po ruan pasurinëe tij me anë të haramit dhe kjo bie ndeshme detyrimin që ka myslimani për tëshpëtuar nga harami dhe për të mospërtuar prej tij.
Së tret:
Nuk lejohet që dikush tëshlyejë taksat qoshin edhe të padrejta me pasurinë e dikujt tjetër që i ështëmarrë me padrejtësi, duke u nisur përkëtë nga rregulli islam që thotë: “Dëminuk largohet me një dëm tjetër”. Pra,kushdo që beson se kamata është endaluar nuk i lejohet atij ta marrë atëpër të shlyer me të taksat, qoshin këtoedhe të padrejta, sepse e keqja nuk largohet me të keqe, dhe se këtu nuk hyn domosdoshmëria për ta konsideruarkëtë veprim të lejuar. Allahu e di më së miri.
Komision i Pyetje & Përgjigjeve pranë LHSH.Për më shumë shih:http://www.islamweb.net/atwa/index. php?page=showatwa&Option=FatwaId &Id=125677 http://www.erkous.com/rep/Bi58.phphttp://www.darita.org/majlesnew/ d5.htm
 akem Nërkomtre e Fkut islm
Qr Fnncre
(LEaSiNG, qr që përfunon me pronës të sent)
 Asambleja e Akademisë Ndërkombë-tare të Fikhut Islam e dalë nga Organi-zata e Konerencës Islamike, në sesionin esaj të dymbëdhjetë të zhvilluar në Rijad,në Mbretërinë e Arabisë Saudite, në datat25 Xhumadil Ahire – 1 Rexheb të vitit1425 h. / 23-28 Shtator të vitit 2000 e.s.,pasi mori në shqyrtim studimet e para-qitura në lidhje me temën “Qiraja Finan-ciare (LEASING, qira që përundon mepronësi të sendit)” dhe pas dëgjimit tëdiskutimeve që u zhvilluan rreth temësnga anëtarët e Akademisë, specialistë tëushës dhe nga akih të tjerë, vendosi simë poshtë:Qiraja Financiare (Leasing, qira qëpërundon me pronësi të sendit)Së pari: Rregulli që përcakton ormate lejuara dhe të ndaluara, si vijon:a) Kriteri ndalues: ë nënshkruhendy kontrata të ndryshme në të njëjtënkohë, për të njëjtin send dhe për tënjëjtën kohëzgjatje.b) Kriteri lejues:1. Lidhja e dy kontratave ndara dhe të shkëputura nga njëra-tjetra në kohë, që do të thotë nënshkrimii kontratës së shitjes pas kontratës sëqirasë, ose vendosja e premtimit se sendido të kalojë në pronësi pas përundimittë kohës së qirasë. Zgjedhja ka të njëjtatdispozita si premtimi.2. Qiraja duhet jetë reale dhe jothjesht maskim për shitjen.c) Garancia dhe sigurimi i sendittë dhënë me qira bie mbi pronarin dhe jo mbi qiramarrësin. Kjo do të thotë seqiradhënësi është që ai mbart përgjegjësinëpër çarëdo gjëje që i ndodh sendit,nëse kjo nuk ka lidhje me dëmtimin qëmund t’i shkaktojë sendit qiramarrësi,për shkak të pakujdesisë apo për aj tëtij. Qiramarrësi nuk ka asnjë detyrimnëse sendit i bie vlera. Nëse kontrata përshin sigurimin e sendit të dhënë meqira, ky sigurim duhet të jetë “SiguracionBashkëpunimi” i pranuar nga ana islamedhe jo “Siguracion regtie” (timprurës).Siguracionin duhet ta paguajë pronariqiradhënës dhe jo qiramarrësi.(1)d) kontratën e qirasë nanciare(Leasing) duhen zbatuar dispozitat eqirasë, gjatë gjithë kohës së qirasë, ndërsa gjatë kalimit të sendit në pronësi duhenzbatuar dispozitat e shitjes.e) Shpenzimet e mirëmbajtjes, nuk kanë të bëjnë me vënien në punë tësendit, i takojnë qiradhënësit për gjatëgjithë kohës së qirasë dhe jo qiramarrësit.Së dyti: Disa nga ormat e ndaluara:a) Kur kontrata e qirasë, paspërundimit të kohës së përcaktuar,përundon në akt kalim pronësie të sendit,pa nënshkruar kështu një kontratë të re,në këtë rast është pagesa e qirasë ajo qëkonsiderohet si kosto e sendit, pra qiraja pas përundimit të kohës shndërrohetvetvetiu në shitje.b) Kur i jepet dikujt një send me qira të përcaktuar, për një kohë të përcaktuar,dhe duke lidhur me personin në alë njëkontratë shitjeje që varet nga dorëzimi itë gjitha kësteve të qirasë, për të cilat ështërënë dakord brenda kohës së përcaktuar,ose e lënë në një kohë të ardhme.c) Lidhja e një kontrate reale qirajee shoqëruar kjo me shitje ku zgjedhja itakon qiradhënësit në një kohë të largëttë përcaktuar (në kohën kur përundonedhe kontrata e qirasë).d) Këto janë pikat përmbajnëetvatë dhe vendimet e dala nga organizmat akademikë të ndryshëm, mestyre edhe Këshilli i Dijetarëve të Mëdhenjnë Mbretërinë e Arabisë Saudite.Së treti: Disa nga ormat e lejuara tëkontratës:a) Lidhja e një kontrate imundëson qiramarrësit të përtoj nga sendi i marrë me qira, në shkëmbim tënjë pagesë-qiraje të përcaktuar në njëkohë të përcaktuar, e shoqëruar kjo menjë kontratë të veçantë dhurimi të sendit,për qiramarrësin, e varur kjo nga pagesa e plotë e qirasë, ose premtim dhurimipas shlyerjes së plotë të qirasë, nëpërputhje kjo me vendimin e AkademisëNdërkombëtare të Fikhut Islam në lidhjeme dhurimin nr. 13 (1/3).b) Lidhja e një kontrate qirajeku pronari ia jep të drejtën e zgjedhjesqiramarrësit, pasi ai të ketë përunduarnga shlyerja e të gjitha kësteve të qirasë që itakojnë për të dhënë gjatë gjithë kohës, përta blerë sendin e marrë me qira me çmimine tregut, pas përundimit të periudhës sëqiradhënies, në përputhje kjo me vendimine dhënë nga Akademisë Ndërkombëtare tëFikhut Islam nr. 44 (6/5).c) Lidhja e një kontrate qiraje i mundëson qiramarrësit përtim nga sendi i marrë me qira, në shkëmbim kjotë një pagese-qiraje të përcaktuar, brenda një kohe të përcaktuar, e shoqëruar kjome premtimin për t’ia shitur sendin emarrë me qira qiramarrësit, pasi ai të ketëshlyer të plotë qiranë, me atë çmim për tëcilin kanë rënë dakord të dyja palët.d) Lidhja e një kontrate qiraje, i mundëson qiramarrësit përtim nga sendi i marrë me qira, në shkëmbim kjotë një pagese-qiraje të përcaktuar, brenda një kohe të përcaktuar, dhe duke i dhënëqiradhënësi qiramarrësit të drejtën ezgjedhjes për ta bërë pronë të tij sendin emarrë me qira kur ai të dëshiroj, por kjodo të bëhet me një kontratë të re shitjejeme çmimin e tregut, në përputhje mevendimin e mësipërm të Akademisë nr.44 (6/5), ose sipas asaj që bien dakord nëmomentin e shitjes.
Së katërt
: Disa orma kontratashtë Qirasë Financiare (Leasing) janëtë debatueshme dhe për to ka nevojëpër studim të më tejshëm dhe që do tëparaqiten në sesionin e ardhshëm –nëdashtë Allahu i Lartësuar.
Revista e Akademisë nr. 12 v. 1, q 313.Burimi: http://www.fqhacademy.org.sa/ 
 
Nr. 6 / 2 nëntor 2012
 
/
 
Lidhja
3
N
a përcillet nga Abdullah ibnOmeri (radijallahu anhuma),se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ueselam) ka thënë: “Njerëzit janë si devetë,në njëqind të tilla nuk gjen dot një që tëmund t’i hipësh.” (Buhariu & Muslimi)Ky hadith tregon një realitet dhepërmban gjithashtu një udhëzim tëdobishëm. Për sa i përket realitetit Proeti(alejhi salatu ue selam) na tregon se natyre mangët është ajo që prek shumicën enjerëzve, dhe se njerëzit e plotësuar janëtë pakët, njëlloj si në një tuë të madheme qind deve. Nëse kërkon në mesnjerëzve dikë që vlen për mësimdhënie,etvadhënie, lider, apo për t’i dhënë postepërgjegjësie, të madh apo të vogël, apounksione të rëndësishme, gati nuk do tëmund të gjesh mes tyre dikë që ta kryejëatë siç duhet. Dhe kjo është realitet, sepsenjeriu në përgjithësi është i padrejtë dhei paditur, dhe padrejtësia e padituria janëmangësi që pengojnë njeriun të jetë iplotë.Për sa i përket udhëzimit, ky hadithpërmban udhëzim nga Proeti (alejhisalatu ue selam) për mbarë umetin qëata të përpiqen në përgatitjen e njerëzvetë atë për të përballuar përgjegjësi tërëndësishme dhe unksione që mbartinrëndësi publike. Vetë Allahu ka udhëzuarnë këtë gjë kur thotë: “Nuk është mirëqë besimtarët të shkojnë në lutë të gjithënjëherësh, por prej çdo bashkësie, një
Oz  sprtt /
Nerëzt në s evetë...
grup të mbetet mbrapa, që të thellohetnë mësimin e esë dhe kështu të këshillojëpopullin e vet mbasi të kthehet nga luta,që t’i rikësohet Allahut.” (eube:122)Në këtë ajet Zoti urdhëron që ata të cilëtshkojnë në lutë duhet të jetë një grupi mjatueshëm njerëzish, në mënyrëqë pjesa tjetër të merret me dije dukendihmuar kështu njeri-tjetrin. Urdhrii Allahut për mbajtjen e përgjegjësivepublike kërkon emërimin e njerëzve tëduhur që duhet të plotësojnë kriteret përtë qenë të plotë. Njerëzit kanë nevojë tëdomosdoshme për poste që do të mbartinpërgjegjësitë etare dhe ato joetare, sepsekëto janë nevoja jetike për ta. Dhe këtonevoja nuk mund të përmbushen vetëmnëse në krye të këtyre punëve vihennjerëzit e duhur dhe të atë për to dhenatyrisht që kjo gjë kërkon punë që këtocilësi të arrihen, kuptohet për aq sa kjoështë e mundur, Allahu thotë në Kuran:“rikësojuni Allahut sa të mundeni”(egabun:16)Shkëputur nga “Behxhetu KulubulEbrar” të Shejh Abdurrahman Sadi, q.255-256Një njeri shkoi tek Ibrahim ibën Ed`hemi –Allahu e mëshirotë-, i cili vërtetishte nga shëruesit e zemrave, dhe iu drejtua:
Njeriu
: Me të vërtetë unë e kam ngarkuar veten së tepërmi me mëkate. Më tregoçka më pengon dhe largon nga mëkatet?
Ibrahimi
: Nëse i përmbahesh pesë gjërave, kurrsesi nuk do të jesh prej mëka-tarëve.Ishte tepër i pasionuar për të dëgjuar këshillën e tij.
Njeriu
: Më trego ç`ke për të më thënë, o Ibrahim!
Ibrahimi
: Kur dëshiron t`i mëkatosh Allahut, mos ha asgjë nga rrisku i ij!Njeriu i habitur e pyeti:Si po thua kështu, o Ibrahim, kur të gjitha urnizimet janë prej Allahut?!
Ibrahimi
: Ndonëse ti po e di këtë, Ai prapë po ta mundëson të hash prej rriskuttë ij, kurse ti po ia kthen me mëkat.
Njeriu
: Jo, o Ibrahim, tregoma të dytin!
Ibrahimi
: Kur dëshiron t`i mëkatosh Allahut, atëherë mos bano në tokën e ij.Njeriu u habit edhe më shumë se më parë.
Njeriu
: Si po thua kështu, o Ibrahim! E tërë toka është pronë e Allahut.
Ibrahimi
: Ndonëse ti po e di këtë, Ai prapë po ta mundëson që të banosh nëtokën e ij, kurse ti po ia kthen me mëkat.
Njeriu
: Jo, o Ibrahim, tregoma të tretin!
Ibrahimi
: Kur dëshiron t`i mëkatosh Allahut, atëherë gjeje një vend ku nuk dotë të shihte Allahu, e aty mëkatoji.
Njeriu
: Si po thua kështu, o Ibrahim! Ai është më i Dituri për shehtësitë (ditë dukshmen dhe të padukshmen), i dëgjon rrapëllimat e buburrecit në gurin e zi enë natën e errët.
Ibrahimi
: Ndonëse ti po e di këtë, vallë a të nxitë diçka që ta kundërshtosh?!
Njeriu
: Jo, o Ibrahim, tregoma të katërtin!
Ibrahimi
: Kur të të vijë Meleku i Vdekjes, për të ta marrë shpirtin, thuaji: “Ma shtyj aatin e exhelit.”
Njeriu
: Si po thua kështu, o Ibrahim! Allahu i Lartësuar thotë: “Çdo popull ka aatin e vet. Kur t`i vijë koha e undit, ata nuk mund ta shtyjnë, qotë edhe për njëçast dhe as nuk mund ta shpejtojnë.” (El-Ara: 34)
Pesë gër që të lrgonë ng mëktm n allut
(bseë e në sket me në mëktr)
Ibrahimi
: Kur po e di këtë, si po e shpreson shpëtimin?!
Njeriu
: Po, tregoma të pestin, o Ibrahim!
Ibrahimi
: Kur të të vijnë zebaninjtë –të cilët janë melekët e Xhehenemit- përtë utur në Xhehenem, mos shko me ta!Njeriu me t`i dëgjuar këto pesë këshilla, tha duke qarë: “Mjaton, o Ibrahim!”Unë po i kërkoj alje Allahut dhe tek Ai po pendohem.- Ai iu qas ibadetit derisa ulargua nga kjo dynja.
Përkthyen: Jeton dhe Burim KOÇINAJ Kontrolli: Hoxhë Lulzim Susuri 
Në kësllë e vyer
Nga
 
Ulvi Fejzullahu
Mos e harro këtë lutje:Ebu Derdai tërë natën u fal duke qarë dhe përsëriste vetëm një lutje:“O Allah ashtu si përsose krijimin tim, përsose (bëje të mirë) sjelljen time.Vëlla/motër!Ebu Derdai e kaloi natën duke u lutur vetëm më këtë lutje, PSE?Mos harro, se me moral të mirë hyn në xhenet, atëherë:- Mos harro t’i përmirësosh sjelljet e tua.- Mos harro t’i përmirësosh qëndrimet e tua.- Mos harro t’i përmirësosh shprehjet e tua.- Mos harro t’i përmirësosh miqtë dhe shokët e tu.- Mos harro t’i përmirësosh dhe korrigjosh temat, shkrimet postimet nëfacebook.Dhe në fund, mos e harro këtë lutje:“O Allah ashtu si përsose krijimin tim, përsose (bëje të mirë) sjelljen time.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->