Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity
P. 1
Pakistan Affairs Mcqs Book

Pakistan Affairs Mcqs Book

Ratings: (0)|Views: 896|Likes:
Published by The CSS Point
Download Pakistan Affairs MCQS Book

Note: It is a Complied work from Internet.

The CSS Point
www.css.theazkp.com
Download Pakistan Affairs MCQS Book

Note: It is a Complied work from Internet.

The CSS Point
www.css.theazkp.com

More info:

Published by: The CSS Point on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

 
 
_NLH]VNI NGGNHZ]
 
EM^] J@@L
 
RZA3
G`zre3
Gnmbj``l3
Benha3
I`vb3
 
Naa Hig`zenvh`i h} vnlbi gz`e fhggbzbiv }`rzmb})Vdb M]] _`hiv h} i`v zb}p`i}hjab `g nix gnmv ebivh`ibf hi vdb j``l)
 
 :{{{)m}})vdbnslp)m`e {{{)gnmbj``l)m`e/vdbm}}p`hiv 
Vnjab `g M`ivbiv}
 
Jbg`zb >86;
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ?=
 
 
Ngvbz >8;6‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧))
>=
 
 
Hep`zvniv Bwbiv}‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧) :6
 
 
Anzkb}v! A`ikb}v! Vnaab}v hi
_nlh}vni‧‧) =>
 
 
Kb`znpdx‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧) =8
 
 
Ghz}v hi _nlh}vni‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 7>
 
 
_nlh}vni Fne}‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧)) 77
 
 
Hep`zvniv EM^]‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 4>
 
 ={{{)m}})vdbnslp)m`e {{{)gnmbj``l)m`e/vdbm}}p`hiv 
Jbg`zb >86;
• [d` ne`ik}v vdb g`aa`{hik {bzb vdb ghz}v v` hiwnfb Hifhn0 Nznj}
 
• Zbna ineb
`g E`dneenf%jhi%~n}he} {n} Nenfrfhi E`dneenf $_haanz `g Fbbi()
• E`df3 Jhi ^n}he {n} ibpdb{ nif }`i
%hi%an{ `g Dnccnc jhi X`r}rg vdb K`wbzi`z `g Hzn~
 
$@enxnf _bzh`f() Db mneb v` ]hifd {hvd >: vd`r}nif ebi)
• E`df3 jhi ^n}he m`i~rbzbf ]hifd frzhik Reenxnf})
 
• ]h}lnz {n} [nshhz `g Fndhz)
 
• E`df3 jhi ^n}he v`zvrzbf v` fbnvd hi Hzn~ jx ]ranheni)
 
• Vdb Njjn}hf k`wbzi`z Dh}dne mneb v` ]hifd hi ;2; N)F)
 
• ]dnjrffhik Kd`zh {n} vdb g`rifbz `g H}anehm ]vnvb hi Hifhn)
 
• ^rvrjrfhi Nhjl {n} vdb g`rifbz `g }anwb fxin}vx n
gvbz Kd`zh})
• Kdhxn}rffhi Vrkdar~ {n} vdb ghz}v }ravni `g Vrkdar~ fxin}vx)• Nrzniksbj zbhep`}bf ‛Cnshxn—0• Hji Jnvrvnd wh}hvbf Hifhn hi zbhki `g Erdneenf
%jhi Vrkdar~
• Jnjrz r}bf nzvhaabzx hi {nzgnzb)• Bepbz`z ]dndcndni5 Ldrzzne ]dhdnj
%rf%fhi
• Nljn
z pz`dhjhvbf vdb pznmvhmb `g ]nvh0
• Dnsznv Ihsnerffhi Nrahxn—} Fnzknd h} a`mnvbf nv Fbadh)• Jnjn Gnzhf Knik ]dnlnz {n} vdb ghz}v _ricnjh p`bv)
 
• [nzh} }dnd h} mnaabf vdb ‛]dnlb}pbnzb `g _ricnjh ahvbznvrzb—)
 
• V`ej inebf Ldn{ncn E`hi rf Fhi Mdh}vh h} hi
Ncebz)
• Dnsznv Jraanx ]dnd {n} n gne`r} ]rgh p`bv `g _ricnjh anikrnkb) Dh} v`ej h} hi vdb mhvx `
Ln}rz)
• Vdnvvn {n} vdb mnphvna mhvx `g ]hifd frzhik Nzk`i} nif Vrzlni}
 
• E`df3 jhi Vrkdan~ hivz`frmbf v`lbi} mrzzbimx ghz}vax)
 
• Nljnz vdb Kzbnv {n} j`zi h
i Renz L`v)
• ]dnanenz Jnkd {n} jrhav jx ]dnd Cndni $]dndnjrffhi E`df3 ]dnd Cndni( $na}` mnaabf
]dndsnfn Ldrzne(
• Cndni Nzn jbkre {n} vdb fnrkdvbz `g ]dnd Cndni
 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mohammad Sarir added this note
informative...2much
Mohammad Sarir liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sheraz Hussain liked this
alimi2 liked this
alimi2 liked this
Farrukh Saleem liked this
aslamkatohar liked this
baloch0 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->