Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Ratings: (0)|Views: 874 |Likes:
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2000 − 2010
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2000 − 2010

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Nov 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
ΞΪέ# ΟΩΜΗΞΘ# ΟΩΜΗΞΓ# ΟΩΜΗΞΕ# ΟΩΜΗΜΘ# ΟΩΜΗΜΓ# ΟΩΜΗΜΕ# ΟΩΜΗΒ# ΟΩΜΗ>γ ΟΛΗ79γ ΟΛΗ77γ ΟΛΗ7;γ ΟΛΗ7?γ ΟΛΗ78γ ΟΛΗ73γ ΟΛΗ
?
ΔΗΜΟΝΖΐΞΗ - ΕΧΗΜΓ
 
757
ΕΟΪΪΗΒΖΐΞΜΓ
Δούχτ
ΜηύΤ ύζ ;993-;995$ γηΰηϊμηψξμΡ ΠχοϏΰη$ωζϏ ωχηκδηύζωζξΡεγμο ϊύζ σρχζ ΰτύξη ύγϋΜοΰύχξμΡϋ ΛξλβξζεΡμγϋ ύζϏ ΗχξϊύζύΠβοξζϏΩηΰοωξϊύγδΦζϏ ΕοϊϊηβζΰΦμγϋ$ τωζϏμηύη-ϊμοϏΤϊύγμηΰ ζξ οκμηύηϊύΤϊοξϋ ηββηκΡϋ ύχζ-σξζκχηδδρΰ ύζϏ ΔΟέΧΖ ΕοϊϊηβζΰΦμγϋ$ ηΰη-ωύπσεγμο ϊο Πμύηϊγ :!9?9ύ!δ! μηξ οωξλοληΦώϊούγΰηΰεχρωξΰγ νχηϊύγχξτύγύη ϊο Πΰη οϏχπσχζΰζβζκξμτ ωβηΦϊξζ ηωτ ύζϏϋ οββγΰξϊύξμζπϋσχτΰζϏϋ Πώϋ μηξ ύζ 7>ζ ηξρΰη!Γ ηΰηϊμηψΡΠψοχο ϊύζ ψώϋ Πΰη δοκΤβζ ύδΡδη ύζϏ ηΰη-ύζβξμζπ ΰομχζύηψοΦζϏ ύγϋ ηχσηΦηϋ Εοϊϊη-βζΰΦμγϋ %οξμ! 7. δο ύγ σχΡϊγ ύζϏ ΰη ομύοΦΰούηξηωτ ύη ύΠβγ ύζϏ =ζϏ ηξ! ω!Σ! Πώϋ ύζΰ 8ζ ηξ! δ!Σ!μηξ ηχσξύομύζΰξμΤ μηύΤβζξωη!έϏωζβζκξμΤ$ ζξ 7!799 ύΤψζξ$ ωζϏ ηωζμηβπ-ψύγμηΰ$ νοΰ ηωζμβΦΰζϏΰ ηωτ ύη δΠσχξ ύρχηκΰώϊύΤ νονζδΠΰη ύγϋ ωοχξζσΡϋ μηξ δο λΤϊγύζΰ ηχσξύομύζΰξμτ ύζϏϋ ύπωζ δωζχζπΰ ΰηζδηνζωζξγεζπΰ ϊο μοχηδζϊμοωοΦϋ$ ηωβζπϋμηξ μηβϏλΦύοϋ$ βημμζοξνοΦϋ δο Ρ σώχΦϋ μΤβϏυγ$μξλώύξτϊσγδζϏϋ%οξμ! ;.$ μηδηχζϊμοωοΦϋ$ οκ-σϏύχξϊδζπϋ$ βΦεξΰγ εΡμγμηξ οβοπεοχοϋ ύηψΠϋ!Ζξ ύΤψζξ Ρύηΰ νξοϏεούγδΠΰζξ ϊο ύχΦη οωΤββγβημηξ ηββγβοωξμηβϏωύτδοΰη ϊύχρδηύη$ δο ωϏμΰΡνξΤύηαγ$ σώχΦϋ οΰξηΦζ ωχζϊηΰηύζβξϊδτ! Ηΰη-ψζχξμΤδο ύγσώχζύηαξμΡ ζχκΤΰώϊγ ύζϏ ΰομχζ-ύηψοΦζϏ$ωηχηύγχΡεγμο τύξ ϊύζ λζχοξζνϏύξμτύδΡδη ύζϏ ηΰηϊμηδδΠΰζϏ σρχζϏ οΰύζωΦϊύγμηΰζξ 87 ηωτ ύζϏϋ 8? μξλώύξτϊσγδζϏϋ ύΤψζϏϋωζϏ Ρβεηΰ ϊύζ ψώϋ$ οΰρ ϊο τ$ύξ ηψζχΤύζϏϋ οκσϏύχξϊδζπϋ$ ηϏύζΦ οΰύζωΦϊύγμηΰ δοδοκΤβγ ωϏμΰτύγύη ϊύζ ΰζύξζνϏύξμτ ύδΡδη ύζϏηΰηϊμηψΠΰύζϋ σρχζϏ!Ηωτ ύζ ϊπΰζβζ ύώΰ ύΤψώΰ ωζϏ οχοϏΰΡεγμηΰ$ϊο 83 νοΰ νξηύγχΡεγμηΰ ύη ϊμοβούξμΤ μηύΤ-βζξωη$ βτκώ ύώΰ ωοχξληββζΰύξμρΰ ϊϏΰεγμρΰμηξ ύώΰ δούηωζεούξμρΰ νξηνξμηϊξρΰ! Γ ύηψξμΡωχημύξμΡ ωζϏ μϏχξΤχσγϊο ϊύγΰ ηΰηϊμηψΡΡύηΰ ζ οΰύηψξηϊδτϋ οΰτϋ ΰομχζπ ϊο μΤεούΤψζωζϏ ϏωοχοΦσο ϊϏΰύχξωύξμΤ ύγϋ μηπϊγϋ%ϊο7> δτΰζ ωοχξωύρϊοξϋ.! ΟωηΰΤσχγϊγ ωηχη-ύγχΡεγμο ϊο μξλώύξτϊσγδζϏϋ μηξ μηδηχζ-ϊμοωοΦϋ ωζϏ ωοχξοΦσηΰ ωζββηωβζπϋ οΰύηψξη-ϊδζπϋ μηξ ηΰημζδξνΠϋ! ΖϊύΤ λχοψρΰ μηξωηξνξρΰ ΠσζϏΰ ηΰηκΰώχξϊύοΦ ϊο ωζϊζϊύτ;7$5/ ύώΰ ύΤψώΰ$ ηωζύοβρΰύηϋ οΰνοξμύξμτϊύζξσοΦζ ύγϋ ωηξνξμΡϋ εΰγϊξδτύγύηϋ ϊο τβγύγ νξΤχμοξη σχΡϊγϋ ύζϏ ΰομχζύηψοΦζϏ!Ϊο ηχμούΠϋ ωοχξωύρϊοξϋ οβοπεοχώΰ ύηψρΰμηξ βημμζοξνρΰ σώχΦϋ μΤβϏυγ νξηύγχΡεγμοδΠχζϋ ύζϏ απβξΰζϏ ψζχοΦζϏ Ρ ψοχΠύχζϏ$οΰρ ϊο Τββοϋ γ σχΡϊγ ύζϏϋ Ϗωζνγβρεγμοηωτ ύγΰ ωηχζϏϊΦη ϊξνοχΠΰξώΰ μηχψξρΰ!ΜύοχξϊδΠΰζξ λχΠεγμηΰ δτΰζ 7:? ύΤψζξ$ ωζ-ϊζϊύτ νγβηνΡ ωζϏ ηΰΠχσούηξ ϊύζ 7;/%οξμ!:-=.!ΪϏΰγεΠϊύοχη μύοχΦϊδηύη Ρύηΰ ύη ωΡβξΰηηκκοΦη< δϏχζνζσοΦη$ ϊμπψζξ$ ωξΰΤμξη$ ωϏαΦνοϋ$ζξΰζστοϋ$ ηχϏύΡχοϋ$ βπσΰζξ μηξ μΤΰεηχζξ!
Οξμ! 7! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγύχζσξζκχηδδρΰ! ΈωζυγύζϏ νϏύξμζπ ύδΡδηύζϋ ύγϋ ηΰηϊμηψΡϋ!Οξμ! ;! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγύχζσξζκχηδδρΰ!Έωζυγμξλώύξτϊσγδώΰ ύΤψώΰ!
ΞΪέ#
ΟΨΖΧΟΞΗ ΩΧΖάΪέΖΧΞΜήΐ ΜΗΞ ΜΒΗΪΞΜήΐ ΗΧΣΗΞΖέΓέήΐ
 
75;
Ομύτϋ ηωτ ύη ωΡβξΰη ηκκοΦη λχΠεγμηΰ μηξζμύρ κϏΤβξΰη$ νπζ σΤβμξΰη$ Πΰη ϊξνοχΠΰξζμηξ Πΰη δζβπνλξΰζ! ΛχΠεγμηΰ ημτδγ σΤβμξΰηΰζδΦϊδηύη$ ωΡβξΰη οξνρβξη$ σχϏϊΤ$ σΤβμξΰημηξ ζϊύΠξΰη μζϊδΡδηύη %οΰρύξη$ νημύϏβΦνξη$ωοχξμΤχωξη.$ τϊύχοη$ σΤβμξΰζξ μηξ ηϊγδΠΰξζξμχΦμζξ$ κϏΤβξΰοϋ$ ζϊύΠξΰοϋ μηξ ωΡβξΰοϋ σΤΰ-νχοϋ$ σΤβμξΰοϋ μηξ ϊξνοχΠΰξοϋ ωτχωοϋ$ σΤβμξΰημηξ σχϏϊΤ οβΤϊδηύη$ ηϊύχΤκηβζξ$ ζϊύΠξΰημζδλΦη$ ζϊύΠξΰοϋ ωοχτΰοϋ$ ϊξνοχΠΰξη δησηξ-χΦνξη$ κϏΤβξΰη μηξ βΦεξΰη ϊψηξχΦνξη$ σΤβμξΰημΤύζωύχη$ δξη ζϊύΠξΰγ κχηψΦνη$ Πΰη ζϊύΠξΰζσύΠΰξ μηξ Πΰη ωΡβξΰζ Ϗψηΰύξμτ λΤχζϋ!Ϊύγΰ οββγΰξϊύξμΡ ωοχΦζνζ σχΡϊγϋ ύζϏ ΰο-μχζύηψοΦζϏ οΰύΤϊϊζΰύηξ δτΰζ =? ύΤψζξ!Ωχτμοξύηξ κξη βημμζοξνοΦϋ δο Ρ σώχΦϋ μΤβϏυγ$οβοπεοχοϋ ύηψΠϋμηξ μοχηδζϊμοωοΦϋ ύΤψζϏϋ$μηερϋ μηξ βΦεξΰγ εΡμγ$ ζξ ζωζΦζξ οΰύζωΦϊεγμηΰμϏχΦώϋ ϊύζνϏύξμτ ύδΡδη ύζϏ ηΰηϊμηδδΠΰζϏσρχζϏ! Γ ωχημύξμΡ ύγϋ μηπϊγϋ ύζϏ ΰομχζπμηύηκχΤψγμο ϊο7? ωοχξωύρϊοξϋ! ΄βοϋ ζξύηψΠϋ Ρύηΰ μύοχξϊδΠΰοϋ δο ύη ωχζϊψξβΡ ηΰύξ-μοΦδοΰηύζϏ ΰομχζπ μηξ ύξϋ ωχζϊψζχΠϋ ύώΰζξμοΦώΰ ύζϏϋ!ΞνξηΦύοχγ ηΰηψζχΤ κΦΰούηξ ϊο νπζ ύΤψζϏϋ<ϊύγ βΦεξΰγ εΡμγ έψ3=8ωζϏ ωοχξοΦσο μηδΠΰηζϊύΤ οΰΡβξμζϏ Τΰνχη$ μηερϋ μηξ ζϊύΤ δξμχζπεγβηϊύξμζπ%οξμ! ?.! Γ ύηψΡ ύζϏ ;ζϏ ηξ! ω!Σ!Ρύηΰ μύοχξϊδΠΰγ δο ύΠϊϊοχη σχϏϊΤ ϊύοψΤΰξηηωτψπββη λοβηΰξνξΤϋ$ ωΡβξΰζ δϏχζνζσοΦζ$ϊξνοχΠΰξζ μζδλΦζ$ ϊξνοχΠΰξζ μηχψΦ$ σχϏϊτνημύϏβΦνξ μηξ δΤθη ϊξνΡχζϏ΃ ϊύζ βημμζοξνΡύΤψζ έψ5=9%οξμ! 8.$ ωζϏ ωοχξοΦσο ωβζπϊξημύοχξϊδΠΰζ οΰύηψξηϊδτ οΰΡβξμγϋ κϏΰηΦμηϋύζϏ ύΠβζϏϋύζϏ :ζϏηξ! - ηχσρΰύζϏ ;ζϏηξ!ω!Σ!Γ ύηψΡ Ρύηΰ ωβζπϊξη μύοχξϊδΠΰγ δούΠϊϊοχη σχϏϊΤ ϊύοψΤΰξη ηωτψπββη οβξΤϋωζϏ οΦσηΰ ύζωζεούγεοΦ ϊύξϋ ύΠϊϊοχξϋ κώΰΦοϋύζϏ απβξΰζϏ ψοχΠύχζϏ$ μηερϋ μηξ δο δΦησχϏϊΡ νηΰΤμγ$ Πΰη θοπκζϋ σχϏϊρΰ$ ωΡβξΰοϋοωξσχϏϊώδΠΰοϋ σΤΰνχοϋ ηωτ ωοχξνΠχηξζ$νπζ σΤβμξΰζϏϋ μηξ οΰΰΠη ηϊγδΠΰξζϏϋ μχΦμζϏϋ$Πΰη σΤβμξΰζ μΤύζωύχζ$ νπζ ημΠχηξοϋ ωΡβξΰοϋδοβηδληψοΦϋ ωϏαΦνοϋ$δΦη σΤβμξΰγ ψξΤβγ$νπζ ωΡβξΰη ηύχημύτϊσγδη δϏχζνζσοΦη$ νπζϊμϏψΦνξη μηξ ύδΡδη οΰτϋ ϊξνοχΠΰξζϏ υηβξνξζπϊύζ ζωζΦζ νξηύγχΡεγμο ζχϏμύζωζξγδΠΰζ ύδΡδηϏψΤϊδηύζϋ%οξμ! 3.!Ϊύζ λτχοξζ δΠχζϋ ύζϏ μοΰύχξμζπύδΡδηύζϋύζϏ ηΰηϊμηψξμζπ σρχζϏ$ ζ οΰύζωξϊδτϋ ηχσξ-ύομύζΰξμρΰ μηύηβζΦωώΰ ωηχΠσοξ οΰνοΦαοξϋ κξηοωξωχτϊεούγ σχΡϊγ ύζϏ σρχζϏ$ ωΠχηΰ ηϏύΡϋύζϏ οΰύηψξηϊδζπ ύώΰ ΰομχρΰ! ΗωζμηβπψεγμούδΡδη ζξμζνζδΡδηύζϋ δο ύζΦσζϏϋ ζξ ζωζΦζξνξημτωγμηΰηωτ οβοπεοχοϋ ύηψΠϋχώδηόμρΰσχτΰώΰ$ ϊρεγμηΰϊύζ οωΦωονζ ύγϋ εοδοβΦώϊγϋ
Οξμ! :! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγύχζσξζκχηδδρΰ! ΜύοχΦ-ϊδηύη ύηψρΰ!Οξμ! =! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγύχζσξζκχηδδρΰ! ΜύοχΦ-ϊδηύη ύηψρΰ!Οξμ! ?! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγύχζσξζκχηδδρΰ! Οϊώύο- χξμτ ύγϋ βΦεξΰγϋ εΡμγϋ έψ3=8!Οξμ! 8! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγ ύχζ-σξζκχηδδρΰ! ΒημμζοξνΡϋ ύΤψζϋ έψ5=9!Οξμ! 3! ΔΟέΧΖ Εοϊϊηβζ-ΰΦμγϋ! Ϊύηεδτϋ ¢Ϊξΰύχξ-λΤΰξ²! Νξηϊύηπχώϊγ ύχζ-σξζκχηδδρΰ! ΜύοχΦϊδηύηέψ5=9!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->