Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ctdt 2009 Vien Cntt Tt

Ctdt 2009 Vien Cntt Tt

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Gió Bão

More info:

Published by: Gió Bão on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

 
I/ C
u trúc ch
ươ
ng trình
đ
ào t
o Công ngh
thông tin (CT
Đ
T 2009)
C
u trúc kh
i c
ơ
s
và c
t lõi c
a ngành
Tin h
c
đạ
i c
ươ
ngProject I Project IINh
p mônCNTT&TTNh
p môn CNph
n m
mC
ơ
s
d
li
uTi
ế
ng Anhchuyên ngànhL
p trình hg
đố
i t
ượ
ngLINUX & Ph
nm
mngu
nm
M
ng máy tínhPhTích &Tk
ế
 HT thông tinTrí tu
nhânt
o An toàn và b
om
t thông tinC
u trúc d
li
& gi
i thu
tToán r 
i
cH
 
đ
i
u hànhKi
ế
n trúcmá tínhK
thu
t l
ptrình
Toán và khoah
c c
ơ
b
n32 TC
 (26 chung + 6b
sung)
C
ơ
s
và c
tlõi c
a ngành45 TC
[
36-48 
]
Ti
ế
ng Anh6 TC
 
Lý lu
n CT: 10 TCGDTC :
5 TC (CC) 
GDQP-AN:
8 TC (CC) 
 
T
ch
n27 TC
 (18
đị
nh h
ướ
ng +9 t
do)
TTTN2 TC
 Đ
ATN6 TC
 
 Đ
A I+II6 TC
 
Danh m
c h
c ph
n chi ti
ế
t c
a ch
ươ
ng trình
đ
ào t
o
Danh m
c h
c ph
n chung kh
i k
thu
t
K
H
C THEO KH CHU
NTT S
TÊN H
C PH
NKH
IL
ƯỢ
NG
1 2 3 4 5 6 7 8
Lý lu
n chính tr 
10 TC
1
SSH1110
Nh
ng NLCB c
a CN Mác-Lênin I 2(2-1-0-4) 22
SSH1120
Nh
ng NLCB c
a CN Mác-Lênin II 3(3-0-0-6) 33
SSH1050
T
ư
t
ưở
ng H
Chí Minh 2(2-0-0-4) 24
SSH1130
 Đườ
ng l
i CM c
a
 Đả
ng CSVN 3(3-0-0-6) 3
Giáo d
c th
ch
t (5 TC)
5
PE1010
Giáo d
c th
ch
t A 1(0-0-2-0)
 
x6
PE1020
Giáo d
c th
ch
t B 1(0-0-2-0) x7
PE1030
Giáo d
c th
ch
t C 1(0-0-2-0) x8
PE2010
Giáo d
c th
ch
t D 1(0-0-2-0) x9
PE2020
 
Giáo d
c th
ch
t E 1(0-0-2-0) x
 
Giáo d
c qu
c phòng-an ninh (10 TC)
10
 MIL1110
 Đườ
ng l
i quân s
c
a
 Đả
ng 3(3-0-0-6)
 
x11
 MIL1120
Công tác qu
c phòng-an ninh 3(3-0-0-6) x12
 MIL1130
 
QS chung và KCT b
n súng AK 4(3-1-1-8) x
Ngo
i ng
6 TC
13
FL1101
Ti
ế
ng Anh TOEIC I 3(0-6-0-6) 314
FL1102
Ti
ế
ng Anh TOEIC II 3(0-6-0-6)
 
3
Toán và khoa h
c c
ơ
b
n 26 TC
15
 MI1110
Gi
i tích I 4(3-2-0-8) 416
 MI1120
Gi
i tích II 3(2-2-0-6) 317
 MI1130
Gi
i tích III 3(2-2-0-6) 317
 MI1140
 Đạ
i s
4(3-2-0-8) 418
PH1110
V
t I 3(2-1-1-6)
 
319
PH1120
V
t II 3(2-1-1-6) 320
EM1010
Qu
n tr 
h
c
đạ
i c
ươ
ng 2(2-0-0-4) 221
IT1110
Tin h
c
đạ
i c
ươ
ng 4(3-1-1-8) 4
C
NG
42 TC 1617 6 3Danh m
c h
c riêng ngành Công ngh
thông tin
K
H
C THEO KH CHU
NTT S
TÊN H
C PH
NKH
IL
ƯỢ
NG
1 2 3 4 5 6 7 8
B
sung toán và khoa h
c c
ơ
b
n 6 TC
1
 MI2020
Xác su
t th
ng 3(2-2-0-6) 32
PH1130
V
t lý
đạ
i c
ươ
ng III (Quang h
c) 3(2-1-1-6) 3
C
ơ
s
và c
t lõi ngành 45 TC
 3
IT2000
Nh
p môn Công ngh
thông tin vàTruy
n thông3(2-0-2-6) 3
 
4
IT3010
C
u trúc d
li
u và gi
i thu
t 3(3-1-0-6) 35
IT3020
Toán r 
i r 
c 3(3-1-0-6) 36
IT3030
Ki
ế
n trúc máy tính 3(3-1-0-6) 37
IT3040
K
thu
t l
p trình 2(2-1-0-4) 28
IT3050
Ti
ế
ng Anh chuyên ngành 2(2-1-0-4) 29
IT3070
H
 
đ
i
u hành 3(3-1-0-6) 310
IT3080
 
M
ng máy tính 3(3-1-0-6) 311
IT3090
C
ơ
s
d
li
u 3(3-1-0-6) 312
IT3100
L
p trình h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ng 2(2-1-0-4) 213
IT3110
LINUX và ph
n m
m ngu
n m
2(2-1-0-4) 214
IT3120
 
Phân tích và thi
ế
t k
ế
h
th
ng thôngtin2(2-1-0-4) 215
IT3910
Project I 3(0-0-6-12) 316
IT3920
Project II 3(0-0-6-12) 317
IT4010
 An toàn và b
o m
t thông tin 3(3-1-0-6) 318
IT4040
Trí tu
nhân t
o 3(3-1-0-6) 3
 
19
IT4080
Nh
p môn công ngh
ph
n m
m 2(2-1-0-4) 2
 
T
ch
n theo
đị
nh h
ướ
ng Khoahoc máy tính18 TC
1
IT4020
Nh
p môn lý thuy
ế
t tính toán 3(3-1-0-6) 3
 
2
IT4030
Nh
p môn h
qu
n tr 
c
ơ
s
d
li
u 2(1-2-0-4) 23
IT4050
Thi
ế
t k
ế
và phân tích thu
t toán 3(3-1-0-6) 3
 
4
IT4071
Ngôn ng
và ph
ươ
ng pháp d
ch 2(2-1-0-4) 25
IT4110
Tính toán khoa h
c 3(3-1-0-6) 36
IT4130
L
p trình song song 2(2-1-0-4) 27
IT4141
Các thu
t toán c
ơ
b
n trong tính toánti
ế
n hoá3(3-1-0-6) 3
T
ch
n theo
đị
nh h
ướ
ng H
 th
ng thông tin18 TC
1
IT4310
C
ơ
s
d
li
u nâng cao 3(3-1-0-6) 32
IT4859
Thi
ế
t k
ế
và qu
n tr 
c
ơ
s
d
li
u 3(2-0-2-6) 3
 
3
IT4341
H
tr 
giúp quy
ế
t
đị
nh 2(2-1-0-4) 2
 
4
IT4361
H
c
ơ
s
tri th
c 2(2-1-0-4) 25
IT4371
Các h
phân tán 2(2-1-0-4) 26
IT4409
Công ngh
web và d
ch v
tr 
c tuy
ế
n3(3-1-0-6) 3
 
7
IT4421
 Đồ
án: Các công ngh
xây d
ng h
 th
ng thông tin3(0-0-6-12) 3
 
T
ch
n theo
đị
nh h
ướ
ng Côngngh
ph
n m
m16 TC
1
IT4440
T
ươ
ng tác Ng
ườ
i –Máy 3(3-1-0-6) 32
IT4460
Phân tích yêu c
u ph
n m
m 2(2-1-0-4) 2
 
3
IT4480
Làm vi
c nhóm và k
n
ă
ng giao ti
ế
p 2(2-0-0-4) 2
 
4
IT4490
Thi
ế
t k
ế
và xây d
ng ph
n m
m 3(3-1-0-6) 3
 
5
IT4530
K
n
ă
ng l
p báo cáo k
thu
t và D
1(1-1-0-2) 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->