Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
*LỜI SỐNG* Trọn Năm 2010

*LỜI SỐNG* Trọn Năm 2010

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by Niềm Hy-Vọng

@ www.focolare.org <> Chuyển Ngữ: Thảo Nguyên

@ www.focolare.org <> Chuyển Ngữ: Thảo Nguyên

More info:

Published by: Niềm Hy-Vọng on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
?
   
79?9
Unwmt nf Bcf` + uuu,fndnbow`,nwe + Fndnbow` Jnv`j`l}
 
7
    
;
‒BỚc Tởle‚
 
bẠs }ỡ Aclh ]hïlh" ğƹỤd dple dẠy
héle }hïle lh
ƹ 
 
jồ} hƹốle mạl vé eỤc ú dhn dpồd tởle hếle leés, ]ỡ ahỞc ğấpdụo Yhnle ]wén Fndnbow`" dhề Dhcowo Bpgcdh ğä vcẾ} wo lhỮle bỚc qpẤle mcỀlvỏ }ỡle BỚc Tởle, WỔc top ahc dhề qpo ğỚc vén ]hïle Go lĄj 7998" lhỮle gécvcẾ} dụo }hỚc
 
ahỞc ğấp ğole ğƹỤd tỪ mỠle bắc, BỚc mcỀl ecẤc vỏ BỚc Tởle 
 
ğƹỤd mềdh tole }ốc 36 leýl leỮ 
hos
}hỐ leỮ 
ahïd
lhop" vé ğä ğƹỤd
 
dhpsỄl ğắ} }ốc héle }wcễp leƹỚc }wël }hẾ ecốc qpo dïd yhƹƯle }cễl Ạl bnï}" ]wpsël }holh ]wpsỏl hâlh vé }wole jắle 
 
 Cl}`wl`}, ]ắc }wole 7= dụo}wole jắle 
 
 " 
qpê gắl dô }hỄ }âj ğỊd lhỮle }çj }âlh dhco tằdụo dïd ğồd eểo vỏ vcễd hỊ dở eẮle tởle }h`n BỚc Tởle dụo }hïle }wƹốd,
 
     
 
 
   
]hïle 9?
Ąj 79?9
* Mçl ]hcël Dhûo
‒ ë  tẺ bpý
bpýl
Ở ó Ị‚ 
(Ah 7?;4#
]pấl Dấp Lepsễl Dhn Hcễy LhẠ} EcỮo Dïd LeƹỚc Ac}ý HỮp ğƹỤd dỪ hélh }ỡ leés ?8 ğẾl 70 }hï
le Ecële
jổc lĄj Ở lhcỏp
 
lƯc }wël }hẾ ecốc,
 
 Jồ} tở 
l
Ưc ahïd}hâ dỪ hélh vén Leés BỀ Dhûo ]hïlh ]hấl Hcễl Xpởle, Gé
Dhcowo Bpgcdh bpýl
dhû ecẤc lhỮle dçp Aclh ]hïlh ğƹỤd dhỊl ğẵd gcễ} vén mềy lés }wnle jỠd ‘BỚcTởle– 
 
dụo }hïle dô lhỮle leé
 s
}wnle ]pấl BỀ 
 
dấp lepsễl dhn hcễy lhẠ} lhƹ vẪs
,Dh
 
ğỏ 
dhn ]p
l D 
p Leps
l l
Ą
j 79?9 l
é
 s bé
; ‒Olh `j
häs béj dh
ợ 
le lhçlv
ỏ 
lh
Ữ 
le
ğ 
c
ỏ 
p lé
 s,‚
(Ba 7=;=8#,
 ęỄ 
ecûy dhûle }o
ğ 
`j vén }h
ỿ 
d hélh" dhûle }ýc
ğỏ 
leh
móle
ğ 
n
l v
Ą
l top
ğç
 s d
o Dhcowo lh
ƹ 
j
} b
Ớ 
c aëp e
c e
Ởc ğẾ 
l j
c
leƹỚ 
c Ac}ý h
Ữ 
p häs hc
 y lh
Ạ 
} b
c v
ốc lhop ğỄ 
dóle béj dh
ợ 
le lhçl dhn t
ỿ 
hc
lhc
l d
o Dhûo }wnle }h
Ế 
ec
ố 
c,
‒és ğçs
 "
ë  Ở ó ç bnắ, é tẺ Ở vố Ị" vé Ị tẺ bé mç }ồ  é"
vé dhêlh ]hcël Dhûo t
ằ 
 
Ở ó vố Ị,‚ 
 
(Ah 7?;4#,
 
4
B
Ớ 
c T
le mélh dhn }hïle lés lh
ƹ
j
} b
Ớ 
c ahps
l ahêdh çl d
l lh
}; l
p dhûle}o jp
l bé }hélh yh
l d
o mçl Dhûo" dhûle }o yh
c
ğỏ
Leéc t
le ec
o dhûle }o,]h
lh
ƹ
le
ğ
c
p lés dô }h
}h
ỿ
d hc
l lh
ƹ
}h
lén> Dhûle }o }h
béj
ğ
c
p eâ
ğƹỤ 
d }wnle ahc d÷l t
le l
Ư 
c m
ƹƯ 
le }h
 
ğỄ
l
Ếj ƹỞ 
le yh
l lén lc
j vpc vý }
ljé dhûle }o t
}
Ẫ ƹỞ a ğƹỤ ƹỞ 
le lhol Dhûo v
top>
ęç
s dhêlh bé
ğ
c
p jé Dhûo Ecëtp
ğä
j
d ah
c dhn dhûle }o,
ęô
bé bú mn dhêlhd
o vc
d Leé
ğẾ
l; Leé
 ğẾ ğỄ
econ a
} }âlh sëp d
o Leéc v
ố 
c Dhûo Dho" vélh
Ớ 
 
ğ
ô dhûle }o d
ţ
le dô }h
 
ğƹỤ 
d t
le lh
ƹ
v
s,Dhûle }o bé lh
 ƹỚ 
c Ac}ý h
p leos gçs ec
Ớ 
dô }h
t
le
ğû
le }h`n }clh }h
ldçp Aclh ]hïlh lés" vé ]hcël Dhûo }h
ỿ
d t
ỿ
 
ğ
ole
Ở 
ec
o dhûle }o, ]ps lhcël"}h`n b
Ớ 
c xïd qps
} d
o dïd }hïlh Ecïn Yh
"
ğỄ
dô Leéc t
le ec
o dhûle }o"

d÷l d
ấ ğẾ
l j
} t
 
ğ
c
p ac
, ęở
c vôc }hïlh Gotcb"
ğ
c
p ac
l d
} s
p
s bé t
le}h`n }hïlh ú ]hcël Dhûo1 V
ố 
c }hïlh Knhl Dhwstnt}nj bé häs sëp
jẾ ƹỚ 
cahïd lh
ƹ
dhêlh Dhûo Ecëtp
ğä
 
ƹƯ
sëp1 V
ố 
c }hïlh ]h`nmnw`"
ğô
bé }âlh}
ƹƯ 
le }hçl }
ƹƯ 
le ïc1 d÷
 ğở
c v
ố 
c Nwce`l bé häs t
le h÷o }hp
l v
ố 
c lhop }wnle }
ƹ
 
ƹỞ 
le vé d
j leh
 ģ 
ton dhn h÷o héc v
ố 
c lhop" j
} lc
j héc h÷
o ‒ở
c a
} dhûle }ob
c jé }wnle
ğô
dô t
ỿ
hc
l mc
l d
o Dnl ]hcël Dhû
o,‚
 
ę
c
j j
p dh
} ecûy dhûle }o j
Ớ 
c Dhû
o ğẾ
l
Ở 
ec
o dhûle }o
ğä
 
ğƹỤ 
d }wâlh g
swð wéle }wnle dïd ecïn hp
l d
o ]cl J
ỡ ‒
Dïd dnl häs }h
ƹƯ 
le sëp lhop/]hés sëp j
l dïd dnl }h
lén" }hâ dïd dnl d
ţ
le yh
c }h
ƹƯ 
le sëp lhop lh
ƹ
 v
Ẫ,‚
(Kl ?4;4=#, Sëp }h
ƹƯ 
le lhop bé
ğ
c
j j
p dh
ở ğỄ
Dhûo hc
l mc
 ‒
L
pdhûle }o }h
ƹƯ 
le j
l lhop" ]hcël Dhûo t
 
Ở 
b
c }wnle dhûle }o (?Kl =;?7#, DhûoEcëtp lô
 ‒Ở 
c vâ
Ở 
 
ğç
p dô
o o go ƹỚ 
c }
h
y v
ố 
c lhop vâ molh ]hés" }hâ]hés t
 
Ở 
 
ğô
v
ố 
c h
Ị‚
(J} ?8;79#,
‒ 
Dhêlh
ë  tẺ bpý
bpýl
Ở ó Ị,‚ 
 
 ƹ vẪ w
 
 ấ é" bỚ ợo w Dỿ Ʈố — 
 
]o tẺ Ở vốc hỊ; ]o tẺ bé]hcël Dhûo dụo hỊ" v
é
hỊ tẺ bé mçl }ồd dụo ]o‚
(@{ 45;75# * dh
Ẵ go
 
bç o
 t
 
ợ j
" vé d
ţ
le bé
ğ
c
p ahýle yh
c bé ahýle }h
 
ğắ
} }
ố ğƹỤ 
d,J
c t
ỿ
 
ğä
hnél }
} l
Ư 
c Dhûo Ecëtp" g
Ở 
c vâ Leéc
ğä
 
vƹỤ 
} }wël t
ỿ
hc
l mc
l g
ế
lex
ƹƯ 
le g
ế
le }h
} }wnle b
dh t
"
ğỄ
v
l }c
y }
d hc
l mc
l ec
o lh
le oc t
le }h`nbp
} gïd ïc" j
} bp
Ẫ ğ
ä gc
l h
}hélh j
} mçl }
d" mçl }
d d
o ]hcël Dhûo,Dhêlh vâ v
s B
Ớ 
c T
le }hïle lés bé b
Ớ 
c aëp e
c ah
l }hc
Ế" ğẵ
d gc
} e
Ở ğẾ
l j
c
ƹỚ
Ac}
ý " jỚ Ị
dhûle }o häs }w
Ở 
 ợ ç 
h
 tỿ  m ụo

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Cong Dac liked this
Cong Dac liked this
Cong Dac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->