Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Entrevista a Michael E. Porter: "Lo único que nos impide ser prósperos somos nosotros mismos"

Entrevista a Michael E. Porter: "Lo único que nos impide ser prósperos somos nosotros mismos"

Ratings: (0)|Views: 361 |Likes:
Published by Albertina Navas

Reproducción autorizada por Revista GESTIÓN para fines NO comerciales.

Reproducción autorizada por Revista GESTIÓN para fines NO comerciales.

More info:

Published by: Albertina Navas on Nov 04, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/26/2014

 
VAK@OADVR@J
:034
EA_VDD
¼
2<?
Kmon`aj A$ \irvar
|`fra fa j` asvr`vaem`oik|avmvm`
‚Ji ÷dmoipqa dis mk|mfa sar |rÿs|arissikis disivris kmskis‛
V
A^VI ] CIVI_ \IR
@
JBARVMD@
D
@S@_
F
A_FA
\
QARVI
A
_\@Ð@
.V
RMDMF@F ]
V
IB@EI
-
 
Kmon`aj \irvar as oidsmfar`fi aj|ads`fir kàs mdcjq}adva fajkqdfi fa jis daeiomis fa jis÷jvmkis ?< `ðis$ N` fas`rrijj`+fi oidoa|vis cqdf`kadv`jas adàra`s fa earadom`* v`jas oikiasvr`vaem`* adv`g` oik|avmvm`*o`fad` fa `jir }
ojqsvars
.o`fa+d`s |rifqovm`s-$ _q vr`b`giaso`jÿ fa qd dmaj kmori* pqamdvadv`b` a~|jmo`r j` oik|avmvm+mf`f ak|ras`rm`j* n`sv` qd oid+va~vi k`ori pqa sa racmara ` j`oik|avmvmmf`f fa j`s d`omidas$E
A_VMßD
oidarsÿ oid \irvar ada~ojqsm`$
_
q fmsoqrsi advr`ð` qd` jÿemo`|raoms` } sq |`j`br` as aji+oqadva$ Amv` `bqdf`r ad vír+kmdis víodmois } vr`a ` oij`+omÿd agak|jis mjqsvr`vmis } i|irvqdis$@së n`bj`
Kmon`aj \irvar
sibra oik+|jagis oidoa|vis fa oik|avmvmmf`f }|rifqovmmf`f* ad qd vidi v`d sadomjjipqa n`sv` f` j` sads`omÿd fa di faomrd`f` dqai$ Gqsvi `në r`fmo` j` |ri+cqdfmf`f fa sq `|irva* ad as` |armom`|`r` `varrmw`r ji `bsvr`ovi } ad n`oar faj` asvr`vaem` qd` diomÿd `|jmo`bja ` qd`|apqað` ak|ras` i ` j` |rmkar` aoi+dikë` faj kqdfi$_q dikbra as qd racaradva* di n`}asoqaj` fa daeiomis pqa di mk|`rv` sqsadsað`dw`s dm earadva pqa di n`}`vik`fi ad oqadv` sqs |ads`kmadvis `jvik`r faomsmidas$ \ir ajji* ad k`rwi* sqoidcaradom`
Oik|avmvmmf`f } fas`rrijji
oidioÿ ad \qarvi As|`ð` .Vrmdmf`f }Vib`ei- oaro` fa 3<< |arsid`s fa sma+va |`ësas* `fakàs fa jis `dcmvrmidas.Kí~moi* Sadawqaj`* Oijikbm`* Aoq`+fir* _`dv` Jqoë`* _`d Smoadva } Er`+d`fmd`s } _qrmd`ka-$Aj |ricasir \irvar oik|`rvmÿ 5<kmdqvis fa a~|ismomÿd ad aj k`roi fajaadvi `dq`j
Jmfar`wei fmsvmdeqmfi a mddi+`omÿd
* ire`dmw`fi |ir j` Asoqaj` fa\iser`fis ad Daeiomis @rvnqr Jih G`oh* oid safa ad Vrmdmf`f } Vib`ei$ J`cirk`jmf`f } aj |rivioiji cqarid j` vÿdm+o` faj `ovi* pqa oidvÿ oid j` |rasad+om` fa jis |rmdom|`jas agaoqvmis }ak|radfafiras fa j` raemÿd* `së oiki`qvirmf`fas |÷bjmo`s fa |rmkar dmaj*advra ajj`s* j` |rmkar` kmdmsvr`
H`kj`\ars`f+Bmssass`r
} `rmis saorav`rmis faAsv`fi$Jqaei fa j` bmadadmf` fmrmemf` |ir
@rvnqr Jih G`oh
* qdi fa jis ak|ra+s`rmis } ak|radfafiras kàs mdcjq}ad+vas faj O`rmba* `rr`doÿ j` as|ar`f` on`r+j` oid qd` sqearadva mdmv`omÿd ` j`racja~mÿd |j`dva`f` |ir \irvar7 ‚J` ÷dm+o` b`rrar` |`r` pqa sa`kis |rÿs|arissikis disivris kmskis$ Dqasvr` cqad+va fa |ris|armf`f as oÿki |ads`kis }jqaei oÿki `ovq`kis$ Advidoas* ¹oÿkio`kbm`r dqasvr` k`dar` fa |ads`r9‛$Oid fm`|ismvm`s fa aso`si mk|`o+vi msq`j |ari oijk`f`s fa eràcmois asv`+fësvmois* aj |ricasir |`rvmÿ |ir asv`bja+oar j`s fmcaradom`s advra oik|avadom` }oik|avmvmmf`f$ Ras`jvÿ pqa j` oik|a+vadom` as qd` oidfmomÿd ad pqa qdie`d` } ivri |marfa* kmadvr`s pqa j` oik+|avmvmmf`f |rifqoa `jir } `saeqrÿ pqapqmad as kàs |rifqovmi daoas`rm`+kadva sarà kàs |rÿs|ari$Vr`s asv` `oj`r`omÿd* fasomcrÿ j`oik|avmvmmf`f fa j`s d`omidas$ Mdmomÿ|ir facmdmr fis arvmadvas fa j` |ris|a+rmf`f$ Qd`* naraf`f` fa jis raoqrsisd`vqr`jas* ` j` pqa fasormbmÿ oiki jmkm+v`f` } ad j` pqa mfadvmcmoÿ qd mk|ir+v`dva mdijqor`kmadvi faj Eibmardi adaj `càd fa oidsaeqmr ‚j` kagir v`g`f` faj|`svaj‛$ @ qd saeqdfi vm|i fa |ris|a+rmf`f* farm`f` fa j` |rifqovmmf`f*o`jmcmoÿ fa mjmkmv`f`* oid o`|`omf`f faa~|`dfmr aj |`svaj } pqa fak`df` fajEibmardi qd rij fa c`omjmv`fir } ora`+fir fa qd` oqjvqr` fa |rifqovmmf`f$Oid anakadom`* aj oidcaradomsv`sadvadomÿ pqa j` oj`a asvà ad j` asvr`+vaem` } sqemrmÿ vik`r kafmf`s v`dvi `aso`j` k`ori .|ijëvmo`s cmso`jas } kida+v`rm`s* mdcr`asvrqovqr` siom`j* mdsvmvq+omid`jmf`f |ijëvmo`* fas`rrijji nqk`+di‣- oiki kmori .advirdi |`r` n`oardaeiomis* fas`rrijji fa
ojqsvars
8 sicmsvm+o`omÿd fa j`s i|ar`omidas fa j`s oik+|`ðë`s‣-$Aj asvmji fa \irvar as ramvar`vmi }v`g`dva$ @oisvqkbr`fi ` f`r oàvafr`*fmgi ` kifi fa sadvadom`7 ‚_iji jisdaeiomis |rm`fis |qafad eadar`r |ris+|armf`f fa k`dar` gqsv`‛$ A mdsmsvmÿ adraoikadf`r ` jis Eibmardis di |arfarvmak|i ad `sqdvis pqa di eadarad`jir$ Omvÿ oiki agak|ji `j fmdari pqasa qs` ad oikb`vmr j` mdsaeqrmf`f* `j pqafadikmdÿ mk|qasvi ` j` |ris|armf`f faqd |`ës$ ‚Kmadvr`s kàs |rifqovmi as qd|`ës* ` jis daeiomis jas ` kagir‛$Rafqdfÿ ad j` mfa` fa pqa di a~ms+va qd` ÷dmo` |ijëvmo` |`r` sar oik|a+vmvmi }* advra ivr`s `jvard`vm`s* omvÿ jis
ojqsvars
oikbmd`fis oiki qd` i|omÿdfa fmarsmcmo`r j` aoidikë` fa qd`d`omÿd$ @oidsagÿ eadar`r qd k`|` fa
ojqsvars
} `|i}`r asvr`víemo`kadva ``pqajjis pqa ora`d kàs `jir } `|irv`dkàs rmpqaw`$ @ j`s aoidikë`s |apqað`sjas |ri|qsi oidoadvr`rsa ad dmonis } jasmdmvÿ ` vik`r oiki racaradva ` _md+e`|qr* |qas di |rifqoa d`f`* |ari oraÿmdcr`asvrqovqr` } qd advirdi pqa c`om+jmv` jis daeiomis oid aj rasvi fa @sm`$\`r` asva |ads`fir fa j` aoidikë`} j` easvmÿd* as cqdf`kadv`j pqa o`f`|`ës vade` sq |j`d fa oraomkmadvi$ Cqar`fmo`j ad kadomid`r pqa j` oik|avm+vmmf`f fa qd |`ës di as qd vr`b`gi pqafa|adf` a~ojqsm`kadva faj Eibmardi*smdi pqa rapqmara j` oidareadom` fa ji|÷bjmoi } ji |rm`fi* } jj`kÿ ` j` `o`+fakm` ` |`rvmom|`r oiki |qadva advra`kbis kqdfis$\irvar facmadfa advqsm`sv` aj rij faj` ak|ras` |rm`f` oiki eadar`fir` faj` rmpqaw` } as o`vaeÿrmoi `j `saeqr`r pqajis Eibmardis di |rifqoad |ris|armf`f$@fakàs* ras|idfmÿ qd` |raeqdv` faj|÷bjmoi sibra j` ra`jmf`f fa omarvis raeë+kadas j`vmdi`karmo`dis `siom`fis oidaj siom`jmski oid qd` às|ar` orëvmo`$Fadqdomÿ qd` sqarva fa k`dm|qj`omÿd*|qas ‟‟` sq ormvarmi‟‟ ‚ora`d j` c`js`mfa` fa pqa jis rmois mad ` oisv` fajis |ibras } n`oad pqa asis |ibras dia`d dmdeqd` as|ar`dw`* siji aj j`fiisoqri faj o`|mv`jmski‛$Fa|jirÿ mdsmsvadvakadva aj |rivao+omidmski } cqa rëemfi oid pqmadas saasoqf`d favràs fa j` oqjvqr` |`r` fmj`+v`r sq o`kmdi n`om` j` oik|avmvmmf`f$
VAK@OADVR@J
EA_VDD
¼
2<?
:054
 
@saeqrÿ pqa jis omojis |ijëvmois sid faoq`vri i omdoi `ðis* kmadvr`s pqa jisfa j` oik|avmvmmf`f `d fa 0< ` 01`ðis$ Fa `në pqa j` oik|avmvmmf`f sa`qd vak` pqa vr`somadfa Eibmardis }ras`jvÿ pqa aj arf`fari ravi faj saovir|ijëvmoi as |riaar oidvmdqmf`f } |ism+omid`r asv`s mfa`s ad jis omqf`f`dis$Ad oidoirf`dom` oid sq `|arvqr`*oarrÿ oid qd jj`k`fi ` j` `ovmvqf |ism+vm`7 ‚_m |idakis aj cioi ad pqasikis |apqaðis } ad pqa di vadakisraoqrsis d`vqr`jas* d`fma dis ` ` `}q+f`r$ _m `së nqbmar` |ads`fi _mde`|qr* diasv`rë` fidfa asvà‛$\`r` kqonis cqa qd` on`rj` `kad`} brmjj`dva8 |`r` ivris sq |ads`kmadvisa fmjq}ÿ ad eadar`jmf`fas$ Ji omarvi aspqa fa qd er`d |ads`fir di sa |qafadas|ar`r raoav`s dm cÿrkqj`s ` j` kafm+f`7 sq kmsmÿd as vr`w`r er`dfas jëda`s|`r` pqa o`f` oq`j vika ‚aj pqí‛ sm jioidsmfar` `|jmo`bja } bqspqa |ir oqad+v` |ri|m` ‚aj oÿki‛$Fas|qís fa qd |rijide`fi `|j`qsi`j cmd`j fa sq mdvaradomÿd* `j |qri asvm+ji fa j`s oajabrmf`fas* mdmrvmÿ vmak|i} |`omadom` ad kmr`r ` faoad`s fa oàk`+r`s fa civis } ` cmrk`r qd `qvÿer`ci vr`sivri$ @qdpqa di sqaja `vadfar raqdmi+das |rm`f`s* oid `|arvqr` } eadvmjaw``oa|vÿ j` mdmv`omÿd fa E
A_VMßD
|`r`qd` oirv` advramsv` ad a~ojqsm`$ Oidqd` sidrms` } oidsomadva faj ‚rmasei faras|idfar |raeqdv`s‛* oik|`rvmÿ sqsracja~midas$
‖\ricasir \irvar* sq kifaji faasvr`vaem` oik|avmvm`* ra|rasadv`fi adaj fm`k`dva pqa jja` sq dikbra .
Erà+ cmoi 0
-* pqa irmemd`jkadva sa `|jmoÿ `aso`j` ak|ras`rm`j `nir` as aj k`roipqa a~|jmo` j` oik|avmvmmf`f fa raemi+das } d`omidas$ Fa `oqarfi oid jisc`oviras pqa qsvaf sað`j` |`r` j` oik+|avmvmmf`f fa qd |`ës* ¹oÿki oraaqsvaf pqa Onmd` fabmar` |`s`r fajkifaji „naoni ad Onmd`” ` „mdadv`+fi |ir Onmd`”* as faomr* fa qd` aoi+dikë` k`dqc`ovqrar` ` ivr` b`s`f` adj` mddi`omÿd* |`r` sar oik|avmvm` adaj j`rei |j`wi9
‖Onmd` asvà oidsvrq}adfi kq}rà|mf`kadva smsvak`s a mdcr`asvrqovqr`sfa mddi`omÿd8 asvà eadar`dfi erq|isfa omadvëcmois } vaodÿjieis* } v`kbmídasvà fas`rrijj`dfi kqon`s `ovmmf`fasfa mdasvme`omÿd* mdojqsi* cirv`jaomad+fi sq smsvak` qdmarsmv`rmi$ Asvi} saeq+ri fa pqa Onmd` sa kqaa `oajar`f`+kadva n`om` qd` aoidikë` fa mddi`+omÿd$Aj arf`fari |ribjak` as pqa Onm+d` di smeqa j`s raej`s$ \ir aj oidvr`rmi*`|jmo` `rm`s |ijëvmo`s pqa ora`d fms+virsmidas* pqa `caov`d ` ivris |`ësas* |iragak|ji* ad vak`s fa |ri|maf`f mdva+jaovq`j$ N`} ak|ras`s onmd`s pqa qs`dj` |ri|maf`f mdvajaovq`j fa k`dar`mdgqsv`* di |`e`d |ir faraonis fa `qvirdm v`k|ioi |ir jmoadom`s fa qsi$Onmd`* |ir sq v`k`ði* agaroa |ra+smÿd sibra oik|`ðë`s a~vr`dgar`s |`r`pqa jjaad sqs oadvris fa mdasvme`omÿd` asa |`ës }* fasfa `jjë* |qaf`d vadar`ooasi `j karo`fi onmdi$ Onmd` mij`fa `rm`s k`dar`s jis |rmdom|mis fa j`Ire`dmw`omÿd Kqdfm`j faj Oikaromi.IKO- } fa j` oikqdmf`f aoidÿkmo`kqdfm`j$Orai pqa Onmd` ak|aw`rà ` sqcrmrsaaris |ribjak`s ad aj oidva~vi faqd` aoidikë` ejib`j$ _md fqf`* asvà|rieras`dfi* |ari j` cirk` ad pqa jijier` as f`ð`dfi oik|`ðë`s fa ivris|`ësas$ \ir asi* j` oikqdmf`f kqdfm`jfaba eadar`r qd fmàjiei oid Onmd` |`r`pqa asa |`ës* ig`jà!* ak|maoa ` ora`rqd` oik|avadom` ja`j oid aj rasvi fajkqdfi$Asvi ka raoqarf` qd |ioi `j o`si fa G`|ÿd ad j` fío`f` fa jis ionadv`$ Adasa vmak|i* G`|ÿd eadar`b` kqon`s |ra+ioq|`omidas ` ivris |`ësas |ir aj |ri+vaoomidmski pqa `qs|mom`b`* |ari `ðiskàs v`rfa* G`|ÿd o`kbmÿ kqon`s |ijë+vmo`s } sa ijmÿ |`rva fa j` aoidikë`kqdfm`j$ @nir` G`|ÿd }` di mdcqdfavakir oiki aoidikë`* as qd kmakbrimk|irv`dva fa j` oikqdmf`f aoidÿkm+o` kqdfm`j$
‖Fqr`dva j` oidcaradom` pqa qsvaf`o`b` fa fmov`r* nmwi nmdo`|mí ad pqaqd rij cqdf`kadv`j fa jis Eibmardisad j` oik|avmvmmf`f fa sqs |`ësas as|rikiar pqa j`s oik|`ðë`s |rm`f`smdorakadvad sq |rifqovmmf`f } kagi+rad sq acmomadom`$ ¹N`sv` pqí |qdvi
VAK@OADVR@J
:0>4
EA_VDD
¼
2<?
q
‚Di |marf`d aj vmak|i ad ois`s pqadi ora`d `jir* asa as qd mk|qasvi `j` |ris|armf`f fa qd |`ës‛$
q
‚_iji jis daeiomis |rm`fis |qafadeadar`r |ris|armf`f fa k`dar` gqs+v`* `në asvà j` k`em`‛$
q
‚J` oik|avmvmmf`f di as qd` ras+|ids`bmjmf`f siji faj Asv`fi* jis sao+viras |÷bjmoi } |rm`fi fabad vr`b`+ g`r gqdvis‛$
q
‚Di n`} pqa asoqf`rsa favràs fa j`oqjvqr` oiki qd` a~oqs` |`r` di saroik|avmvmis$ J` |rifqovmmf`f as qd`asvr`vaem` e`d`r+e`d`r* pqmad as kàsoik|avmvmi as kàs |rÿs|ari‛$
q
‚_m |idakis aj cioi ad pqa sikis|apqaðis } ad pqa di vadakis raoqr+sis d`vqr`jas* d`fma dis ` ` `}qf`r$_m `së nqbmar` |ads`fi _mde`|qr* diasv`rë` fidfa asvà‛$
q
‚Jis Eibmardis siom`jmsv`s fa @kí+rmo` J`vmd` ora`d j` c`js` mfa` fa pqajis rmois sa asvàd n`omadfi rmois `oisv` fa jis |ibras* advidoas jis|ibras di ad dmdeqd` as|ar`dw`* sijiaj j`fi isoqri faj o`|mv`jmski‛$
q
‚J` oirrq|omÿd as qd` fa j`s smvq`+omidas kàs fasvrqovm`s |`r` jis |`ë+sas ad fas`rrijji |irpqa rik|a ajadj`oa d`vqr`j advra í~mvi } |rifqovm+mf`f‛$
q
‚Jis daeiomis |qafad e`d`r } v`k+bmíd n`oar `jei bqadi |ir j` sioma+f`f‛$

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
patytz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->