Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΘΑΤΙ (ΚΟΥΜΠΑΝ) 310 Π.Χ.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΘΑΤΙ (ΚΟΥΜΠΑΝ) 310 Π.Χ.

Ratings: (0)|Views: 2,984|Likes:
Published by Spyros Bakas
Η Σύγγρουση για διαδοχή στο Ελληνικό Βασίλειο του Κιμμέριου Βοσπόρου στα τέλη του 4ου Αιώνα π.Χ.
Η Σύγγρουση για διαδοχή στο Ελληνικό Βασίλειο του Κιμμέριου Βοσπόρου στα τέλη του 4ου Αιώνα π.Χ.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Spyros Bakas on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/19/2014

 
ΓΑφ  ΣeφΑΣ. ΣκΑiζΣ, sskarmntzos@mal.gr
Η σyγκροyσΗ για διαδοχh στο ελλΗνικo βασiλειο
τοy κιμμeριοy βοσoροy στα τeλΗ τοy 4
οy
αιωνα π.χ.
ώτερος όμως γιος, ο Εύμηλος, αμφισβήτησε
 την διαδοχή και έφυγε από την πρωτεύου-σα Παντικάπαιο για να βρει υποστηρικτές.Κατέφυγε στην περιοχή του ποταμού Θάτι(Κουμπάν) και κέρδισε την υποστήριξη τωνΘατέων (Σαρματών) και του βασιλιά τουςΑριφάρνη. Οι Σαρμάτες ήταν υποτελείς τουΒασιλείου του Βοσπόρου, κι έτσι θεώρησαναυτό το γεγονός κατάλληλη ευκαιρία για να
απαλλαγούν από τον ζυγό.
Ο Σάτυρος, μόλις έμαθε την κίνηση τουαδελφού του, εκστράτευσε εναντίον τούΑριφάρνη με έναν ισχυρό στρατό.Κεντρική θέση στον στρατό του Σάτυρουκατείχαν οι φιλοπόλεμοι Σκύθες, οι οποίοιδιατηρούσαν μακροχρόνιους δεσμούς με το Βασίλειο του Βοσπόρου. Γρήγορα ο Σά- τυρος διέσχισε τον ποταμό Θάτι (Κουμπάν),
και εισέβαλε στην περιοχή των Σαρματών.
Εκεί στρατοπέδευσε και αφού οχύρωσε τον καταυλισμό του με τις βοϊδάμαξες
που διέθετε για να μεταφέρει τις άφθονες
προμήθειές του, παρέταξε το στρατό του
 για μάχη. 
ι δυνάμεις των αντιπάλων
Ο στρατός του σφετεριστή Εύμη-λου αποτελείτο από 22.000 ιππείς
και 20.000 πεζούς. Οι Σαρμάτεςαποτελούσαν το σύνολο τουιππικού του, αλλά και ο ίδιοςφαίνεται να διέθετε και δική του σωματοφυλακή στοπρότυπο των Ελληνιστικών
ον 4ο αιώνα π.Χ ο Κιμμέριος Βό-
σπορος, μετά από δύο έως τέσσε-
ρις αιώνες ελληνικού αποικισμού,είναι πλέον μια ενιαία κρατικήοντότητα διοικούμενη από Έλληνες βασι-
λείς, που πλουτίζουν από το εμπόριο με τηνκυρίως Ελλάδα και ιδιαίτερα την Αθήνα. Στα
 τέλη αυτού του αιώνα, το Βασίλειο του Βο-σπόρου κυβερνάται από Έλληνες ηγεμόνες
που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της Ελλη-νιστικής Εποχής των Διαδόχων του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Η διαδοχή στην εξουσία μετά τον θάνατο του βασιλιά του Βοσπόρου,θα
οδηγήσει δύο γιους του σε εμφύλιο πόλεμο,
 του οποίου η έκβαση θα κριθεί στην μάχη του
ποταμού Θάτι το 310 π.Χ. Στην σύγκρουσηαυτή πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν δύομεγάλες αντίπαλες φυλές της περιοχής, οι
Σκύθες και οι Σαρμάτες, που θα ταχθούν αντί-
στοιχα στο πλευρό του νόμιμου βασιλιά και
 του σφετεριστή.
ο υπόβαθρο της σύγκρουσης
 Την εποχή των Διαδόχων του ΜεγάλουΑλεξάνδρου, στην περιοχή του Πόντουεξελισσόταν μια άλλη εμφύλια σύγκρουσηΕλλήνων για την κατάκτηση της εξουσίας.
Μετά τον θάνατο του βασιλιά του Κιμμέριου
Βοσπόρου, Παρυσάδη, οι γιοί του Σάτυρος,Πρύτανης και Εύμηλος, άρχισαν έναν αμεί-λικτο αγώνα μεταξύ τους για την πρωτοκα-θεδρία. Ο βασιλιάς Παρυσάδης, που είχεκυβερνήσει για 38 έτη, επέλεξε ως διάδοχό του τον μεγαλύτερο γιο του, Σάτυρο. Ο νε-
 
θωρακισμένων «Βασιλικών Φίλων». Από τους Σαρμάτες ιππείς, βαριά οπλισμένοικαι θωρακισμένοι ήταν μόνο οι ελάχιστοιευγενείς της φυλής ενώ οι υπόλοιποι ήτανελαφροί ιππείς. Αυτό θα αποδεικνυόταν
καθοριστικό για την έκβαση της μάχης. Τοπεζικό του Εύμηλου συνίστατο κυρίως από
υποτελείς των Σαρματών και επαναστατη-μένους δουλοπάροικους των Σκυθών. Οι
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 | ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 
1918
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ | AΠΡΙΛΙΟΣ 2008
 
περισσότεροι από τους πεζούς ήταν τοξότεςενώ αρκετοί έφεραν ασπίδες και ακόντια. Αν
και ο αριθμός τους ήταν μεγάλος, η μαχητι-
κή τους αξία ήταν αμφίβολη. Τέλος, υπήρχαν
και λιποτάκτες από τις πολιτοφυλακές των
ελληνικών αποικιών του Βοσπόρου, πιθανόν
οπλισμένοι ως δορυφόροι πυκνής τάξεως.
Ο νόμιμος διάδοχος, Σάτυρος, διέθετε μιαδύναμη 20.000 Ελλήνων και Θρακών μισθο-
φόρων. Το πιο πιθανό είναι ότι οι Έλληνες
στην μάχη πολέμησαν με τον παραδοσιακό
σχηματισμό της οπλιτικής Φάλαγγας και οι
Θράκες μάλλον πολέμησαν ως πελταστές.H περίφημη ρομφαία όμως είχε κάνει τηνεμφάνισή της, οπότε είναι λίαν πιθανό ναυπήρχε και ένας μεγάλος αριθμός ρομφαι-οφόρων Θρακών. Το ιππικό του Σάτυρου
αριθμούσε 10.000 ιππείς, η πλειοψηφία των
οποίων ήταν βαριά θωρακισμένοι Σκύθες
ευγενείς. Μερικοί από αυτούς πρέπει να διέ-θεταν και κατάφρακτους (βαριά θωρακισμέ-νους) ίππους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν μάλλον
απλοί ιπποτοξότες. Και ο Σάτυρος σίγουρα
θα συνοδευόταν από τους δικούς του θωρα-
οι σκyΘεσ
Την χώρα των Σκυθών πολλοί αρχαίοι συγγραφείς την προσδιορίζουν
από την σημερινή Ρουμανία μέχρι το Παμίρ, μία ολόκληρη περιοχή στηνΕυρασία, που κατοικούνταν από νομαδικούς λαούς, που μιλούσαν ιρανικές γλώσσες. Η τοποθεσία και η έκταση της Σκυθίας διαφοροποιούνται κατά
καιρούς, από την περιοχή των όρων Αλτάι μέχρι την περιοχή του κάτω
 τμήματος του ποταμού Δούναβη.
Οι Σκύθες πρωτοεμφανίσθηκαν στα Ασσυριακά χρονικά ως "Ισκουζάι".Ξεχύθηκαν από το βορρά γύρω στο 700 π.Χ. και εγκαταστάθηκαν στην
Ασκάνια και το σημερινό Αζερμπαϊτζάν μέχρι τα νοτιοανατολικά της λίμνηςΟύρμια. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Σκύθες ονόμαζαν τους εαυτούς τουΣκολότες. Το ελληνικό «Σκύθες» προφανώς αντικατοπτρίζει μια παλαιότε-ρη αντήχηση του ιδίου ονόματος. Η λέξη αρχικά σήμαινε τοξευτής, τοξότηςκαι προήλθε αρχικά από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλωσσική ρίζα -skeud-εκτοξεύω, πετώ (γερμανικά schüssen, αγγλικά shoot). Στα παραδοσιακάπολωνικά και ουκρανικά τραγούδια οι άνθρωποι της στέπας ονομάζονταιΣόκολοι, που πιθανόν να προέρχεται από το Σκολότοι. Οι Πέρσες ονόμαζαν τους Σκύθες Saka, πιθανόν από την ιρανική ρηματική ρίζα sak- πηγαίνω,περιπλανώμαι, δηλαδή περιπλανώμενος, νομάδας. Οι Κινέζοι επίσης γνώ-ριζαν τους Σάκες ως Σάι (Στα αρχαία σινικά sək).Τους Σκύθες κυβερνούσαν ολιγάριθμες αριστοκρατικές κάστες, οι οποίεςσυνδέονταν με στενές συμμαχίες. Οι βασιλείς είχαν για τάφους τεχνητούςλόφους υψωμένους πάνω σε δώματα από πευκόξυλο. Οι τάφοι τους πε-ριείχαν χρυσό, μετάξι, οστά ίππων και υπολείμματα από ανθρωποθυσίες.Τεχνικές μουμιοποίησις και το μονίμως παγωμένο έδαφος, βοήθησαν στηδιάσωση αρκετών λειψάνων.Οι Σκύθες έλεγχαν μια εξαιρετικά πλούσια γη και έπρεπε να μπορούν να την υπερασπίζουν από επίβουλους γείτονες. Ήταν περίφημοι ιπποτοξότεςκαι πολλοί έβρισκαν εργασία ως μισθοφόροι. Εφάρμοζαν δόγματα ψυχο-λογικού πολέμου αποσκοπώντας στην κατατρομοκράτηση των αντιπάλων τους. Πριόνιζαν το άνω μέρος του κρανίου του πιο σπουδαίου εχθρού τουςκαι το έκαναν κύπελλο. Πολλοί το επαργύρωναν και μερικοί καυχιόντανότι είχαν πριονίσει το κρανίο του ενώ ήταν ζωντανός. Ήταν επίσης κεφα-λοκυνηγοί. Χάραζαν με ένα μαχαίρι το δέρμα του κεφαλιού πάνω από τααυτιά, και αφαιρούσαν το δέρμα των νικημένων εχθρών τους τραβώντας το σιγά σιγά. Πολλοί το έκαναν ενώ ο εχθρός ψυχορραγούσε ακόμα. Οι πιοαποτελεσματικοί φονιάδες, αυτοί δηλαδή που είχαν τα πιο πολλά κρανίο-
δέρματα, ανήκαν σε κλειστές λέσχες. Επίσης τύφλωναν τους σκλάβους
 τους για να μην δραπετεύουν.Ο Ηρόδοτος λέει πως οι Έλληνες άποικοι τους θεωρούσαν απογόνους τουΗρακλή, αν και αναφέρει πως οι ίδιοι οι Σκύθες ονόμαζαν ως γενήτορα τους τον ιθαγενή Ταργίταο. Για τους μελετητές του Ηροδότου η εκδοχή αυτή εί-ναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες φρόντιζαν να εισά- γουν σε «βάρβαρες» χώρες ήρωες της μυθολογίας τους, ώστε να αιτιολογή-σουν ένα ενδεχόμενο αποικισμό και να νομιμοποιήσουν την εγκατάστασή τους. Οι πιο σημαντικές Σκυθικές φυλές που αναφέρονται στις ελληνικές
πηγές κατοικούσαν στις στέπες ανάμεσα στους ποταμούς Δνείπερο και
Ντον. Η ελληνοσκυθική επαφή επικεντρώθηκε στις Ελληνιστικές πόλειςκαι οικισμούς της Κριμαίας (ιδίως στο Βασίλειο του Βοσπόρου).ΠηγέςΗρόδοτος, «Ιστορίαι», Βιβλίο Δ' «Μελπομένη», Loeb Κλασσική Βιβλιο-θήκη, έκδοση 1914.Oswald Szemerényi, Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften 371, Vienna, 1980 = Scripta minora, τομ. 4, σελ.
2051-2093.
1. Σύγχρονη αναπαράσταση Συθών ιππέων.2. Σύγχρονη αναπαράσταση Συθών (Natonal Gographc).3. ξάρτηση ίππου από τον τάο του azyrk.4. Σύγχρονη αναπαράσταση Συθών(Natonal Gographc).5. Παρουσίαση των τερισμάτων Συθιούβασιλιού τάου (ουσείο του κιέβου).
11. Συθιή προμετωπίδα αλόγου του4ου π.Χ. αιώνα (ουσείο του κιέβου).2. Συθιή χυτή περιεαλαία.3. Χρυσός γρύπας από τοθησαυρό του Αμούρ τάρια.4. Αναπαράσταση συθιής πανοπλίας του4ου π.Χ. αιώνα (ουσείο του κιέβου).5-6. Συθιός θώραας αι περινημίς(ξόρδη, Ashmolan Musum).23453
κισμένους έφιππους «Βασιλικούς Φίλους».
Επιπλέον, διέθετε και 20.000 πεζούς Σκύθες,πιθανόν από αυτούς που ο Ηρόδοτος περιέ-
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 | ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 
21
143265
 
22
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ | AΠΡΙΛΙΟΣ 2008ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 | ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 
23
 
                       ε                      Λ                      Λ                       Η                       ν                       ε                       Σ                       μ                                              Σ                      Θ                      ο                       φ                      ο                       ρ                      ο                                             Θ                       ρ                      Α                       κ                       ε                       Σ                       μ                                              Σ                      Θ                      ο                       φ                      ο                       ρ                      ο                                              ε                      Λ                      Α                       φ                       ρ                       Y                                              Π                       Π                                              κ                      ο                       ε                      Λ                      Α                       φ                       ρ                       Y                                              Π                       Π                                              κ                      ο                       Π                       ε                       ζ                                              κ                      ο                       Β                      Α                       ρ                       Y                                              Π                       Π                                              κ                      ο
ΣΑΥΣ
 
     Σ     κ     Υ     Θ     ε     Σ
Β                   Α                  ρ                   Υ                    ι                   Π                   Π                   ι                   κ                    ο                   Ψ                   ι                   Λ                  ο                   ι                   -         ε                   Λ                  Α                  φ                   ρ                   Y                    ι                   Π                   Π                   ι                   κ                    ο                   Β                   Α                  ρ                   Υ                    ι                   Π                   Π                   ι                   κ                    ο                   ε                   Λ                  Α                  φ                   ρ                   Y                    Π                   ε                   ζ                   ι                   κ                    ο                   
 
Σ                   Α                  ρ                   μ                   Α                  τ                   ε                   Σ                   
                π      .                       Θ                       ά                τ                 ι                ς                     π      .                       Θ                       ά                τ                 ι                ς     
α' ΦασΗτΗσ μαχΗσ τοy ποταμοy ΘατιB' ΦασΗτΗσ μαχΗσ τοy ποταμοy Θατι
©2008, Γιάννης Γιαννακόπουλος/dream work of art©2008, Γιάννης Γιαννακόπουλος/dream work of art
Η μάχη του ποταμού Θάτι ρίθηε από το βαρύ ιππιό των Συθών.αρμόοντας τον λασσιό σχηματισμό αιχμής βέλους, οι Σύθεςεπέπεσαν με ορμή στις τάξεις του ελαρύτερου ιππιού των Σαρματώνστο έντρο της παράταξης τους αι το διέσπασαν ατάρρευση υπήρξεπλήρης αι ο βασιλιάς Αριάρνης σοτώθηε. ν συνεχεία, οι Σύθεςατόρθωσαν να συγρατήσουν τους ιππείς τους από την αταδίωξη των Σαρματών αι να τους στρέψουν στα μετόπισθεν των δυνάμεων του ύμηλου, οι οποίες είχαν εμπλαεί σε μάχη με τους Έλληνεςμισθοόρους του Σάτυρου. ο αποτέλεσμα ήταν, ο ύμηλος να βρεθείμεταξύ σύρας αι άμωνος αι να διαλυθεί ο στρατός του σε εείνο το σημείο.  ίδιος ατόρθωσε να διαύγει αλλά έχασε τον πόλεμο.
ε                   Υ                    μ                   Η                   Λ                  ο                   Σ                   Α                  ρ                   ι                   φ                   Α                  ρ                   ν                   Η                   Σ                   
 ε  Υ  μ Η Λ  ο Σ 
ΣΑΥΣ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->