Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kemahiran Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru

Kemahiran Yang Perlu Ada Pada Seorang Guru

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Muhammad Ajwad

More info:

Published by: Muhammad Ajwad on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
 Guru sebagai pembentuk nilaiii. Guru sebagai agen sosialisasiiii. Guru sebagai agen perubahaniv. Guru sebagai penggerak masyarakat/ inovatorv. Guru sebagai pembina Negaravi. Guru sebagai penyebar ilmuvii. Guru penyayangviii. Guru sebagai pendidik dan pakar rujuk PENDAHULUANKeguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakatdunia. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh hati,bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. (Dr Ragbir Kaura/p Joginder Sigh, 2007) Salah satu agenda penting dalam matlamat perancangan pembangunanpendidikan bagi RMK-9 ialah membangunkan istem pendidikan bertaraf dunia. Dalam agenda inikerajaan akan memperkukuhkan kurikulum sekolah yang seimbang dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelek, mempunyai disipin yang tinggi, bersikap kerjasama, dan mampu memainkanperanan dalam masyarkat, serta melahirkan sejumlah sekolah yang baik dan cemerlang untuk dijadikan show case kepada negara-negara lain di dunia. (Ucapan menteri Pendidikan Malaysiadalam Perhimpunan Bulanan Kementerian Pelajaran Malaysia). Dr Ismail Zain, dalam kertas
kerjanya yang bertajuk ‘Pendidikan Bertaraf Dunia Kearah Pembestarian Dalam Proses
Pengajaran dan Pembelajaran (selepa
s ini di tulis p&p)” menjelaskan pendidikan bertaraf dunia
sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara yang meletakkan proses pendidikan sebagai satu
 
bidang yang penting dalam kehidupan seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsisebagai institut perkembangan ilmu.2.0 CIRI-CIRI GURU BERKUALITICiri dalam Kamus Dewan 2007 didefinisikan sebagai sifat (unsure,tanda) yang khusus padasesuatu atau membezakannya daripada yang lain. John Macdovalo (1993) menyatakan kualitisebagai memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan. Jemaah Nazir Sekolah pulamendefinisikan kualiti sebagai ciri-ciri atau sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatubarang, alat perkakas, dan perkhidmatan (ISO8402). Maka, dapatlah dikatakan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri-ciri guru yang berkualiti ialah guru yang memenuhikeperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi p&p, sahsiah, kemahiran, kepakarandan pengurusan. Oleh itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada guru berkualiti bagi menghasilkanpendidikan bertaraf dunia, guru perlulah:2.1 Bertindak sebagai penyebar ilmu Menurut Ragbir Kaur (2007), fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalamkurikulum sekolah. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas,ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikanseberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Penekanan di sini ialah mengenai sikap danpenampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu. Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkinsupaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yangberilmu. Dalam era transformasi pendidikan guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampuberfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi pelajar dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial) bagi mencapai pendidikan bertaraf antarabangsa.2.2 Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model Nilai merupakan kriteria penting bagimengukur mutu sesuatu benda. Menurut Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid
 
untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yangperlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyaisifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankantugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid, segalanilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai murni yangditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar.Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada parapelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadiyang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.2.3 Bertindak Sebagai Pengamal Budaya Ilmu Menurut Mok Soon Sang 2007, Profesor SyedMuhammad al-Altas menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawapenyuburan serta semangat kepada jiwa manusia. Hal ini menunjukkan ilmu merangkumi semuaaspek kehidupan luaran dan dalam jiwa manusia. Guru sebagai pengamal ilmu perlumempraktikkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir, memerhati, berkarya, bersumbangsaran,dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). Dalam p&p, guru akanmemindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab murid, serta memberi petunjuk ke arahkebenaran sebagai seorang pengamal ilmu. Sebagai seorang guru, budaya ilmu harus menjadikriteria utama dan harus dipupuk dalam diri supaya menjadi teladan bagi para pelajarmencontohinya. Budaya ilmu di kalangan guru dan pelajar adalah sejajar dengan salah satumatlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan generasi yangmencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam amalan pendidikanseumur hidup.2.4 Mengamalkan kemahiran profesional Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidangperguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di seklah. Oleh itu, guruyang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan perananbesar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->