Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Generic CATV Amplifier AGC Setup

Generic CATV Amplifier AGC Setup

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22 |Likes:

More info:

Published by: Jose Angel Guzman Lozano on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/20/2014

 
Nhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI Yhvxp
 J Ghzz C" Vdezbh
 
Pknh;
 
Kll IKVQ kmploaohzy ~ovd KNI%kbf ez kxvemkvoi YLEPH iebvzel dkqh kb ephzkvoebkl y~hhv ypev vdkv ~oll pzeqofh vdh epvomxmphzaezmkbih, bev gxyv ob ZA lobhkzov, jxv ob ikzzohz-ve-beoyh $I%B/ kbf iempeyovh-vzoplh-jhkv $IVJ/ lhqhly" Vdh meyv iemmebpzejlhmy ~ovd KNI kmploaohzy iemhy azem bev pzeqofobn vdh iezzhiv obpxv yonbkl lhqhly ve ephzkvh kv vdh *y~hhv ypev* ea vdhkmploaohz" Vdoy kzvoilh ~oll dhlp vdh zhkfhz ve ofhbvoa vdkv y~hhv ypev"
 
Oa ex dkqh k neef jhbid y~hhp yhvxp, ex ikb vhyv exz KNI kmploaohzy ve jh yxzh vdh dkqh vdh iezzhiv mktomxm kbf mobomxmnkob kbf yleph zkvobny" Fhphbfobn eb vdh jzkbf kbf vph ea kmploaohz xbfhz vhyv, vdh akivez yphioaoikvoeby iexlf loyv ky mxid ky 4 fJea vevkl nkob%yleph zkbnh" De~ ex xvolowh vdoy zkbnh ea nkob kbf yleph oy ~dkv vdoy kzvoilh oy kjexv" Be~ vdkv O dkqh mhbvoebhf vdh~ezfy *nkob* kbf *yleph*, O ~kbv ve ~kzb ex vdkv bev kll kmploaohz mkbxakivxzhzy mhkb vdh ykmh vdobn ~dhb vdh pxv vdh NKOB kbfYLEPH lkjhly kfgkihbv ve vdhoz iebvzely" O ~oll kvvhmpv ve htplkob vdeyh lkjhly ~ovd vdh foknzkm jhle~"
 
Fhphbfobn eb ~deyh kmploaohz ex xyh, vdh mkzcobn ea nkob kbf yleph iebvzely mk pzefxih ebh ea vdh zhypebyh idkbnhy yhhbkjeqh" Ov oy xp ve vdh vhidboiokb ve iebaozm ~doid iebvzel pzefxihy vdh fhyozhf zhyxlv" Vdh htkmplh oy aez k 880 MDw vzxbc kmploaohz,jxv kpplohy ve evdhz jkbf~ofvdy klye" Vdh foaahzhbih ~exlf jh vdh poqev peobv vxbhf ve 680 MDw, >80 MDw ez 4>0 MDw" Fe BEVvdobc vdkv NKOB kl~ky kaahivy KLL idkbbhly ez gxyv vdh LE^ azh{xhbi idkbbhly" Fhphbfobn eb vdh vph ea kmploaohz jhobn xyhf,NKOB iexlf jh vdh iebvzel aez vdh dond azh{xhbiohy" Hbexnd kjexv vdkv, lhv.y meqh obve ~dkv zhkll iexbvy dhzh, pzephz hkz-zexbfkmploaohz phzaezmkbih"
 
Aez vdeyh ea ex ~ovd xbfhznzexbf ikjlh yyvhmy, ex pzejkjl ~ebfhz ~d O ~zevh vdoy kzvoilh" Vdh zhkyeb ex pzejkjl fe bevdkqh KNI lhqhl iebvzel pzejlhmy ydexlf jh ejqoexy" Jxzohf ikjlh zhmkoby kv k zhlkvoqhl iebyvkbv vhmphzkvxzh kbf vdhzhaezh, vdhleyy ea vdkv ikjlh fehy bev qkz ~ovd kmjohbv koz vhmphzkvxzh" Jxv, aez khzokl plkbv, vdh leyy ea vdh ikjlh ikb qkz j kjexv ; phz ihbvaez hqhz ;0 fhnzhhy Akdzhbdhov" Be~ O cbe~ vdkv fehyb.v yexbf loch mxid, jxv fe vdh mkvd" Aez k ikjlh yyvhm ~ovd :0 kmploaohzyob ikyikfh kbf hkid kmploaohz ypkihf kv :8 fJ ea ikjlh leyy kv >0 fhnzhhy A, oa vdh vhmphzkvxzh idkbnhy 60 fhnzhhy ob ebh fk, exiexlf yhh vdh vevkl leyy ea vdh ikjlh idkbnh j :0 fJ" Zhmhmjhz ex dkqh :0 ypkby ea :8 fJ hkid, ez 800 fJ ea ikjlh leyy azem vdhdhkfhbf ve vdh hbf ea vdh ikyikfh" Aexz phzihbv ea vdkv oy vdh :0 fJ ea KNI yonbkl lhqhl iebvzel bhhfhf" Aez k yyvhm vdkv dky~obvhz vhmphzkvxzhy fe~b ve whze fhnzhhy A kbf ky dond ky ;00 fhnzhhy A, ex be~ yhh vdkv vdh vevkl KNI kivoeb bhhfhf azem ~obvhzve yxmmhz oy 80 fJ" Oa dkla ea vdh kmploaohzy kzh KNI kmploaohzy, vdhb hkid KNI kmploaohz ~oll bhhf k mobomxm ea 8 fJ zkbnh"Meyv IKVQ kxvemkvoi kmploaohzy dkqh azem 1 ve 4 fJ nkob iebvzel zkbnh"
 
Oa ex dkqh bev klzhkf zhkf m kzvoilh7
Yhv exz kmploaohz ve vdh *Y~hhv Ypev*,
be~ oy k neef vomh ve zhkf ov j iloicobn
DHZH"
 Ebih ex xbfhzyvkbf vdh pzobioplhy ea vdh kmploaohz *y~hhv ypev* ex ~oll aobf vdoy yhivoeb eb KNI kbf YLEPH yhvxp ~oll jh {xovhlenoikl" Yobih kll KNI%YLEPH kmploaohzy dkqh k fhaobovh nkob kbf yleph iebvzel ephzkvobn
ZKBNH,
ov oy xp ve vdh vhidboiokb ve jhyxzh vdh kmploaohz dky
obpxv kbf exvpxv lhqhly vdkv zhmkob ^OVDOB vdkv ZKBNH+
De~ ve yhv xp vdh kmploaohz ob vdkv zkbnh oyfoyixyyhf eb vdh
bhtv pknh"
 
Nhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNINhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNINhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNINhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI YhvxpYhvxpYhvxpYhvxp
 
Pknh :
 
Azem vdh *Y~hhv Ypev* kzvoilh, vdh aozyv vdobn ve zhmhmjhz oy vdkv kll kmploaohzy dkqh kb obpxv beoyh aonxzhvdkv oy zhkyebkjl alkv ve ; ez : fJ foaahzhbv ob vdh dondhz jkbf~ofvd kmploaohzy" Vdoy oy yde~b ob vdh djzof
 
beoyh aonxzh yphioaoikvoeby j iempkzobn vdh beoyh aonxzh kv 80 MDw ~ovd vdh beoyh aonxzh kv 880 MDw, >80MDw, ez 4>0 MDw" ^ovd vdoy obaezmkvoeb ob mobf, ov ydexlf jhiemh ejqoexy vdkv ideeyobn kb obpxvh{xklowhz aez kb kmploaohz oy kll kjexv pzhyhbvobn zhlkvoqhl ALKV ZA obpxv yonbkly ve vdh aozyv nkob yvknh ea vdh kmploaohz" Oa vdh H[ qklxh ikbbev jh ideyhb ve pzeqofh k phzahivl alkv obpxv zhypebyh, vdhb ideeyh kbH[ vdkv ~oll pzeqofh kjexv ; fJ mezh kvvhbxkvoeb kv 80 MDw iempkzhf ve vdh xpphz azh{xhbi lomov ea vdhyyvhm" Vdoy ~oll pzeqofh yonbkl lhqhly vdkv aelle~ vdh beoyh aonxzh ixzqh ea vdh obpxv kmploaohz kyfhyizojhf kjeqh"
 
^dkv fof vdkv kiiemployd5 Aez ebh vdobn, vdh zondv h{xklowhz ~oll obyxzh k xboaezm ikzzohz-ve-beoyh zkvoe aezkll idkbbhly ob vdh ikjlh yyvhm" Vdh ideoih ea vdh iezzhiv pkf qklxh kv vdh obpxv ea vdh kmploaohz ~oll vdhbkyyxzh vdkv vdh obpxv yonbkly kzh ~ovdob vdh zkbnh aez vdh KNI ve mkobvkob k iebyvkbv exvpxv lhqhl ~dhb vdhkmjohbv vhmphzkvxzh idkbnhy ~ovd vdh fk%bondv kbf yhkyebkl qkzokvoeby" Kzh ex ~ezcobn kv k yyvhm vdkvdky
~obvhz pkfy kbf yxmmhz pkfy5
Oa ex kzh, vdoy kzvoilh oy aez ex+
 
J vdh ~k, aez vdeyh ea ex ~de lhkzbhf eb k Ghzzelf YG yyvhm ky O fof, ex ~oll dkqh vdh obpxv H[ kbfpkf eb vdh iebbhivez idkyyoy ez *mevdhz jekzf*" Vdh peobv dhzh oy vdkv YG yyvhmy dkqh vdh lxtxz ea zhmeqobn vdh kivoqh vzxbc kmploaohz jzohal ve yhh vdkv vdh H[ kbf PKF kzh obfhhf pzeqofobn k ALKV obpxvve vdh vzxbc mefxlh kv vdh epvomxm ZA obpxv lhqhl" Aez vdh YG yyvhmy, vdh iezzhiv obpxv lhqhl ~ky #? ve#;0 fJmQ eb KLL idkbbhly" ^dhb vdh beoyh aonxzh ea vdh obpxv nkob jleic obyofh vdh vzxbc mefxlh oyvkchb obve iebyofhzkvoeb, vdkv ;0 fJmQ ea yonbkl oy kjexv 9 ve 6 fJ kjeqh vdh beoyh aonxzh ea vdh obpxv nkobjleic" Kv vdkv lhqhl, vdh I%B fhnzkfkvoeb azem hkid kmploaohz oy kiihpvkjlh" Ve fzoqh vdh kmploaohz dkzfhz~oll ompzeqh vdh I%B ea vdh yyvhm, jxv ~oll zhfxih vdh KNI%Yleph iebvzel zkbnh fxh ve vdh nkob zhfxivoebvdkv mxyv jh mkfh eb vdh nkob kbf yleph iebvzely ve pzeqofh vdh fhyozhf exvpxv lhqhly"
 
Be~, ~dkv exvpxv lhqhly kzh ~h neobn ve xyh5 Vdkv fhphbfy eb ~dhvdhz ez bev exz yyvhm dky pxyd-pxll,pe~hz-fexjlhf, exz ahhfaez~kzf vzxbc mefxlhy" ^h foyixyyhf kll vdzhh vphy ea kmploaohzy ob vdh *Y~hhvYpev* kzvoilh" Hkid vph dky kb epvomxm exvpxv lhqhl j fhyonb" Aez Ghzzelf YG pxyd-pxll vzxbc mefxlhy,exvpxv lhqhly ea 9: fJmQ alkv ez 90 fJmQ kv idkbbhl : kbf 9: fJmQ kv idkbbhl 1; $680 MDw/ ~hzhiemmeb" Vdh pe~hz-fexjlhf YG mefxlhy ~exlf xyxkll jh yhvxp kv 90%96 ez 90%98 lhqhly" ^d vdh exvpxvyleph5 Ve ompzeqh vdh iempeyovh vzoplh jhkv yphioaoikvoeb ea iexzyh" Vdh mefxlhy klye dkf mezh nkobjhikxyh vdh ~hzh fhyonbhf ve klle~ fzep-ob jkbf~ofvd xpnzkfhy azem 900 MDw kv :: fJ ypkiobn ve 680MDw ~ovd :8 fJ ypkiobn, ~doid oy kppzetomkvhl vdh ykmh foyvkbih ob AHHV ea k noqhb iektokl ikjlh"
 
Ec, dhzh ~h ne aez vdh mhkv ea vdoy vepoi" Oa ex dkqh vdkv :8 fJ vzxbc ypkiobn ~h mhbvoebhf hkzlohz, vdhbvdhzh oy k neef idkbih vdkv exz mefxlh oy neobn ve pxv exv #98 fJmQ kv vdh dondhyv azh{xhbi kbf htphivyve yhh ;0 fJmQ obpxv lhqhly" Oa exz yyvhm oy ob vdh mofflh lkvovxfhy ea vdh XYK, vdeyh dev kbf ielf~obvhz vhmphzkvxzhy ea WHZE ob Ahjzxkz kbf ;00 fhnzhhy A ob Kxnxyv iexlf jh k zhklov aez exz yyvhm"Be~, kyc exzyhla vdoy {xhyvoeb, oa vdhyh kzh vdh mktomxm kbf mobomxm vhmphzkvxzh htvzhmhy aez vdhikjlh yyvhm, ~dkv oy vdh bemobkl vhmphzkvxzh5 Fe bev vdobc vdkv ov oy ob vdh mofflh ea vdhyh v~e htvzhmhy"^dkv ex kzh kycobn oy vdoy7 ^dkv vhmphzkvxzh zkbnh htoyvy aez vdh nzhkvhz pkzv ea vdh hkz5 Ov iexlf qhz~hll jh 10 ve >0 fhnzhhy Akdzhbdhov"
 
^k jkic eb pknh ; ea vdoy kzvoilh O mhbvoebhf vdkv KNI kmploaohzy iexlf dkqh ky mxid ky 4 fJ ea nkobzkbnh, klvdexnd 1 fJ ~exlf ~ezc ob exz lkvhz htkmplh" Jxv aez ykch ea vdh bhtv kznxmhbv, ~h ~oll xyh vdh4 fJ zkbnh"
 
Ov.y ypzobnvomh kbf k exbn ikjlh mkb.y vdexndvy vxzb ve y~hhp kbf jklkbih yhkyeb" Aez yemh ea ex, vdhjeyy iexlf dkqh yidhfxlhf y~hhp kbf jklkbih aez vdh akll, jxv vdkv.y EC vee" Vdh zhkyeb oy yomplh, aez vdhvdzhh mebvdy ea ypzobn, vdh vhmphzkvxzhy kzh lochl ve jh yomolkz ve vdh vdzhh mebvdy ea akll" Dh, vdkvmhkby vdkv ~h iexlf jh dkqobn YOT mebvdy ea ieel vhmphzkvxzhy kbf vdzhh mebvdy ea dev ez ielfvhmphzkvxzhy" Be~ ex yhh ~d vdh *bemobkl vhmphzkvxzh oy bev dkla ~k jhv~hhb vdh devvhyv kbf ielfhyvfky" Kbf vdkv oy ~d vdh KNI yhvxp ~doid ~ezcy jhyv oy BEV dkla ~k jhv~hhb mktomxm kbf mobomxmnkob yhvvobny, jxv oy mezh vdkb lochl 9 fJ jhle~ mktomxm nkob" Aez vdkv kmploaohz kjeqh ~ovd 4 fJ nkobzkbnh, vdkv lhkqhy 9 fJ ea zhyhzqh nkob aez vdh dev fky ea yxmmhz kbf 8 fJ ea zhyhzqh KVVHBXKVOEBaez vdh ielf fky ea ~obvhz" ^ovd vdoy yhvxp, vdh ofhk ea ~obvhz pkfy kbf yxmmhz pkfy oy bev kb oyyxh"^dhb vdh yyvhm oy yhvxp iezzhivl, pkfy kbf H[y ~oll BHQHZ jh idkbnhf kavhz vdh obovokl iebyvzxivoeb kbfjklkbih ea vdh yyvhm" Vdh aobkl yhvxp ea exz kmploaohz oy eb
pknh 9"
 
 
Nhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI YhvxpNhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI YhvxpNhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI YhvxpNhbhzoi IKVQ Kmploaohz KNI Yhvxp
 
Pknh 9
 
EC, Ghzzelf YG akby, ex dkqh exz pkf kbf H[ yhlhivhf eb vdkv >0-fhnzhh fk aez vdkv mknoi #;0 fJmQobpxv ve vdh vzxbc mefxlh" Aez yyvhmy axzvdhz bezvd, vdh bemobkl vhmphzkvxzh mk jh k fk ~doid zkbnhyazem 60 ve 80 fhnzhhy Akdzhbdhov" Vdh bhtv vdobn ve fe oy
yhv jevd y~ovidhy ve mkbxkl
kbf idhic vdhmktomxm yhvvobny kbf vdh mobomxm yhvvobny aez jevd nkob kbf yleph iebvzely ve qhzoa vdkv vdh #9 fJ kbf -8 fJ zkbnh oy kqkolkjlh" Oa ov oy vdhzh, vdhb ex bhhf ebl yhv vdh mkbxkl iebvzely ve vdh iezzhiv exvpxvlhqhly, vdhb yhv hkid ea vdh kxve iebvzely,
EBH kv k vomh
, ve vdh ykmh lhqhly kbf ex.zh aoboydhf, zondv5 Bev{xovh" Lhv.y vhyv vdh kmploaohz KNI kivoeb"
 
Gxyv ebh mezh vhyv aez vdh YG nxy" Vkch k pxyd-eb aovvobn exv ea exz peichv, yizh~ k vhzmobkvez eb ov"Feb.v fe kbvdobn ~ovd ov hv" ^ovd kll vdoy vklc kjexv obpxv kbf exvpxv lhqhly, pxyd-eb aovvobny, hvi" - - ~hbhqhz mhbvoebhf vdh Ghzzelf YPF-90 vhyv pzejh, fof ~h5 _ex dkqh jhhb xyobn ov eb vdh vzxbc obpxv kbfexvpxv vhyv peobvy, kbf eb vdh vhyv peobv eb vdh ahhfhz mkchz, vee5 ^dkv, ex xyh vdh pxyd-eb aovvobn fozhivlve exz mhvhz5 Be ~ebfhz ex dkqh KNI pzejlhmy, kll exz zhkfobny ~hzh 9 fJ EAA+ Ed, jxv aez vdeyhea ex ~de fof cbe~ ve xyh vdh YPF-90 pzejh kbf mhkyxzh 0 fJmQ kbf #6 fJmQ ve yhv exz vzxbc exvpxvlhqhl, vdhb kll oy aeznoqhb"
 
^dkv vdkv ~ky kll kjexv oy pkobaxll ejqoexy ve vdeyh ea ex ~de dkqh mkfh vdkv moyvkch" Oa ex fexjlh-vhzmobkvh k >8-edm vzkbymoyyoeb lobh, ex zhfxih vdh mhkyxzhf yonbkl lhqhl j 9 fJ" Kbf vdkv oy ~dkv ~hkzh neobn ve fe ~ovd vdkv pxyd-eb aovvobn kbf vdh >8-edm vhzmobkvez" Oa ex dkqh k vzxbc kmploaohz loch vdhGhzzelf YG, Pkvdmkchz, Mknbkqet, hvi" vdkv zh{xozhy kb ZA vhyv pzejh, vdhb ex dkqh fozhiv kiihyy ve vdhobpxv kbf exvpxv vzkbymoyyoeb lobhy $mobxy KI pe~hz/ kbf ikb fe vdh bhtv vhyv" Eb vdh Ghzzelf YIF-:^idkyyoy, ez eb k Pkvdmkchz >80 foplht aolvhz, vdh OBPXV vhyv peobv ikb jh fexjlh-vhzmobkvhf ~ovd vdh pxyd-eb aovvobn kbf vhzmobkvez, haahivoqhl zhfxiobn vdh ZA obpxv ve vdh kmploaohz j 9 fJ" Oa vdh KNI%Yleph oy~ezcobn iezzhivl, ov ydexlf delf vdh ykmh exvpxv lhqhl ~ovdob ;%: fJ ez ye" Be~ vkch vdh pxyd-eb aovvobnkbf pxv ov k~k" Fof vdh ZA exvpxv lhqhly zhmkob iebyvkbv kavhz zhmeqobn vdh vhzmobkvez5 OA hy, vdhbex.zh aoboydhf be~"
 
Ed, aez vdeyh ea ex ~de dkqh Mknbkqet, Y-K, ez evdhz vzxbc mefxlhy vdkv fe bev dkqh vdh kjolov ve jzhkc obve vdh ZA pkvd kavhz vdh pkf kbf H[ kbf jhaezh vdh vzxbc mefxlh, vdhzh oy yemh vzxvd dhzh aez ex, vee" Oa ex dkqh vdkv jhbid y~hhp dkbf, yov fe~b vdhzh ~ovd k whze H[ kbf k whze fJ pkf ob vdh obpxv ea vdh vzxbc mefxlh ex ~kbv ve vhyv" Oa ex feb.v dkqh k jhbid y~hhp, xyh vdh alkv dhkfhbf vhyv peobv xyhf ve yhv xp kllvdh yonbkly kbf ahhf vdkv ve vdh kmploaohz ve jh vhyvhf"^ovd vdh obpxv kv ;0 fJmQ alkv kbf exvpxvy ea 90%98, jh yxzh vdkv exz kmploaohz nkob oy yhv ve :0 fJ ea nkobkv 88":8 MDw kbf :8 fJ nkob kv 880 MDw $ez ~dhzhqhz ex.zh dhkfhf/" Fe vdoy ob mkbxkl nkob kbf vdhbidhic aez vdh 9 fJ zhyhzqh nkob kbf 8 fJ zhyhzqh kvvhbxkvoeb fhyizojhf kjeqh aez vdeyh dev kbf ielf fky"Zhyhv vdh mkbxkl yhvvobny aez :0 fJ kbf :8 fJ kbf lhkqh ov vdhzh" ^dhb vdh mefxlh nhvy ve vdh aohlf, vdhvhid ydexlf BEV idkbnh vdh mkbxkl yhvvobny kv kll" Mkch yxzh vdh obpxv H[ kbf pkf kzh obyvkllhf vepzefxih vdh fhyozhf exvpxv lhqhly ea 90%98 $ez ~dkvhqhz aez ahhfaez~kzf, pxyd-pxll, hvi"/" ^dhb vdkv oyfebh, ex dkqh knkob mkfh vdobny zondv aez vdh I%B phzaezmkbih kbf KNI fbkmoi zkbnh vdkv ~oll ~ezc hkz zexbf" Vxzb eb vdh KNI kbf yleph iebvzely ebh hbf kv k vomh oa ex dkqh fxkl polevy, kbf kfgxyv vdhKXVE iebvzely ve vdh iezzhiv exvpxv lhqhly kbf ~klc k~k, kavhz ex ileyh vdh dexyobn ea iexzyh"
 
Oa ex dkqh k yyvhm ypkiobn vdkv oy foaahzhbv, :: fJ aez elfhz yyvhmy, :8fJ kbf 90 fJ nkob aez k yyvhmkmploaohz, F%K, ez mobo-jzofnhz, xyh k jov ea iemmeb yhbyh kjexv yhvvobn vdh lhqhly ve kppl ve exz yphioaoiyovxkvoeb" Vdh mkob vdobn oy ve jh yxzh vdh obpxv yvknh dky zhihoqhf k ALKV ZA obpxv azem vdh pkf kbf H[ideyhb" Kavhz vdkv, jh yxzh vdkv ex dkqh hbexnd zhyhzqh nkob kbf zhyhzqh kvvhbxkvoeb ve dkbflh vdhvhmphzkvxzh idkbnhy aez exz kzhk"
 
Vdhzh ex dkqh ov, vdh yhizhvy kzh exv be~, exz yonbkl lhqhly ydexlf jh nzhkv hkz zexbf" _ex dkqh be~jhhb obvzefxihf ve vdh y~hhv ypev aez kxvemkvoi vzxbc mefxlhy" ^ovd kb kmploaohz, vdh nekl oy ve dkqhobpxv lhqhly vdkv kzh k zhkyebkjlh lhqhl kjeqh vdh beoyh aonxzh ea vdh obpxv nkob yvknh, kbf exvpxv lhqhly vdkvkzh ~ovdob vdh KNI nkob zkbnh" Oa vdh yyvhm dky vdh zondv ideoih ea exvpxv vhidbelen aez vdh ikyikfhzh{xozhf, vdhb vdh iempeyovh-vzoplh-jhkv phzaezmkbih ~oll jh vdhzh kv vdh hbf ea vdh lobh"Ve cbe~ ex dkqh vdh zondv vhidbelen aez vdh gej, yyvhm foyvezvoeb iklixlkvoeby ikb jh phzaezmhf xyobn k

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pablo Lopez added this note
Excelente!
Pablo Lopez liked this
Pablo Lopez liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->