Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau 1phân tích các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN

Cau 1phân tích các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN

Ratings: (0)|Views: 5,745 |Likes:
Published by xika010101

More info:

Published by: xika010101 on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

 
Câu 1: Bằng lý luận và thực tiễn hãy phân tích các đặc trưng cơ bản của Nhà nước phápquyền XHCN Việt Nam
---- Ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mangnhững yếu tố của Nhà nước kiểu mới, đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Nhà nước đã từng bước thực hiệnviệc quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hộichủ nghĩa. Thực tiễn đổi mới trong những năm qua đã khẳng định yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách quan,mang tính quy luật của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giớitrên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việcnội bộ của nhau.Bản chất này của nhà nước tiếp tục được khẳng định trong các Cương lĩnh, các văn kiện của Đảngtrong thời kỳ đổi mới, được thể chế hoá rõ trong Hiến pháp 1992 và Nghị quyết sửa đổi bổ sungHiến pháp 1992.*
Bản chất nhà nước CHXHCNVN được quy định tại điều 2, HP 1992
(sửa đổi, bổ sungnăm 2001) như sau:
“Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, donhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nướctrong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
"* Nhà nước pháp quyền của chúng ta quan niệm không phải là một kiểu nhà nước gắn vớimột giai cấp, mà là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm tổ chức hoạt động của nhànước tuân theo quy định của pháp luật, thực hiện được quản lý xã hội theo pháp luật, bảo đảm chủquyền và quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
* Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Vậy nhà nước pháp quyền XHCN VN là nhà nước XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân,dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý xã hội bằng pháp luật, chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân.
* Phân tích các đặc trưng của NN PQ XHCN Việt Nam
1. Là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước bảo đảm tất cả quyền lực nhà nướcthuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện(qua cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình thức dân chủ trực tiếp, tham gia tích cực vào xâydựng và bảo vệ nhà nước, kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước, của cán bộ, công chức, viênchức nhà nước. Đả
m b¶o quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, x©y dùng x·héi phÊt triÓn toµn diÖn v× nh©n d©n, l«i cuèn thu hót nh©n d©n tham gias©u réng ngµy cµng nhiÒu vµo ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ nø¬c, qu¶n lý x· héi,
tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ trong hoạt động của nhà1
 
nước, của xã hội
, phÊn ®Êu ®¹t ®Õn môc ®ich “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ngb»ng, d©n chñ vµ v¨n minh”.
2. Là nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.Đảng đề ra những đường lối, chính sách phát triển xã hội phù hợp với quy luật và có đầy đủ khảnăng để tổ chức thực hiện thành công đường lối, chính sách đó. Đảng cộng sản VN là đảng duynhất lãnh dạo toàn diện và tuyệt đối hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện ở các hìnhthức sau: định ra chiến lược, mục tiêu cơ bản, đường lối chính sách phát triển XH làm cơ sở chocác hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng tiến hành kiểm tra các hoạt động củacác cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đưòng lối chính sách của Đảng. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.Đây là đặc điểm đặc trưng, cơ bản, rất quan trọng mang tính lý luận và đã được kiểm chứng bằngthực tế lịch sử của CM Việt Nam. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,được sửa đổi, bổ sung năm 2001 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấpcông nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vàcủa cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhànước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảngđã bố trí cán bộ, đảng viên của mình giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền cáccấp, nhờ đó, giữ vững được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hệ thống chính trị.Trong mỗi thời kỳ cách mạng, nhất là trước các bước ngoặt lịch sử, Đảng ta luôn luôn thểhiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và sáng tạo, nêu cao tính độc lập tự chủ, trước hết ở việc xác định và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn và có hiệu quả.Dưới sự lãnh đạo của Đảng,
 
 Nhà nước VN tiếp tục những bước phát triển mới, xứng đáng một nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vìnhân dân, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mụctiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.3. Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh bảo đảm tính tối cao của H.pháp và P.luật. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước phải hệ thống pháp luật đồng bộ,hoàn chỉnh, chất lượng cao thể hiện được ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnhđạo của Đảng, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội, trong đó Hiến pháp vàcác đạo luật phải giữ vị trí tối cao. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cán bộ, công chứcnhà nước và mọi thành viên trong xã hội phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN lµ Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, lÊyph¸p luËt lµm chuÈn mùc cao nhÊt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi, c¸chµnh vi cña con ngêi. Nhµ níc XHCN kh«ng xem nhÑ b»ng qu¶n lý, b»ng kinhnghiÖm hay b»ng ®¹o lý mµ ®ã lµ mét nhµ níc x©y dùng ®îc mét nhµ nícph¸p luËt cã hÖ thèng ph¸p luËt khoa häc hoµn chØnh. Ph¸p luËt cña nhµ níc®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ thÓ chÕ ho¸ chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng.
4. Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nướctrong việc thực hiện quyền Lập pháp - Hành pháp - Tư pháp.2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cao Bich Thuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->