Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
O Catálogo 2.0 e os catálogos das bibliotecas públicas em Portugal

O Catálogo 2.0 e os catálogos das bibliotecas públicas em Portugal

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by Paulo Leitão

O Catálogo 2.0 e os catálogos das bibliotecas públicas em Portugal Paulo Jorge Leitão Biblioteca de Arte Fundação Calouste Gulbenkian CIDHEUS-UÉ/FCT FCSH – Universidade Nova de Lisboa Av de Berna, 45 A 1067-001 Lisboa, Portugal Tel: 214578498 E-mail: pjleitao@gulbenkian.pt José António Calixto Biblioteca Pública de Évora CIDHEUS-UÉ/FCT FCSH – Universidade Nova de Lisboa Largo conde Vila Flor 7000-804 ÉVORA Tel: 266 769330 E-mail: jacalixto2000@gmail.com RESUMO Analisam-se os catálogos das bib

O Catálogo 2.0 e os catálogos das bibliotecas públicas em Portugal Paulo Jorge Leitão Biblioteca de Arte Fundação Calouste Gulbenkian CIDHEUS-UÉ/FCT FCSH – Universidade Nova de Lisboa Av de Berna, 45 A 1067-001 Lisboa, Portugal Tel: 214578498 E-mail: pjleitao@gulbenkian.pt José António Calixto Biblioteca Pública de Évora CIDHEUS-UÉ/FCT FCSH – Universidade Nova de Lisboa Largo conde Vila Flor 7000-804 ÉVORA Tel: 266 769330 E-mail: jacalixto2000@gmail.com RESUMO Analisam-se os catálogos das bib

More info:

Published by: Paulo Leitão on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
L Bntîhlcl ?': e l bntîhlcl dn o`oh`ltebn zûoh`bnei Zlrtucnh
 Znuhl Klrce He`tâl
O`oh`ltebn de NrteAugdnãâl Bnhlute Cuhoegm`ngB@DFEURUÀ,ABTABRF
 ‒ 
Ug`qer`dnde Glqn de H`olnNq de Oergn( 45 N>:13::> H`oln( ZlrtucnhTeh; ?>4536406Ein`h;  zkhe`tnlJcuhoegm`ng'zt 
 Klà Ngtòg`l Bnh`vtl
O`oh`ltebn Zûoh`bn de ÀqlrnB@DFEURUÀ,ABTABRF
 ‒ 
Ug`qer`dnde Glqn de H`olnHnrcl blgde Q`hn Ahlr 3:::6:4 ÀQL_NTeh; ?11 31022:Ein`h;  knbnh`vtl?:::Jcin`h'bli 
_ERUIL
Ngnh`nie l bntîhlcl dn o`oh`ltebn zûoh`bn zlrtucuen ~ue `gtecrni n _ede Gnb`lgnh deO`oh`ltebn Zûoh`bn n a`i de nqnh`nr n un zrlv`i`dndelu nantniegtl anbe nl glql ildehl de bntîhlclde`cgndl zlr Bntîhlcl ?': lu Bntîhlcl de GlqnCernãâl' L reuhtndl detn ngîh`e zeri`tei blgbhu`r ~ue l bntîhlcl detn o`oh`ltebn e egblgtrni n`gdnhlgce dn `izheiegtnãâl de ui glql ildehl debntîhlcl' Qer`a`bne n ev`tëgb`n de nhcug bnl ~ue kî`gblrzlrni nhcuin glqn augb`lgnh`dnde( in( denhcuin alrin degtrl dl znrnd`cin ngter`lr'Blgtntne `cunhiegte ~ue n o`oh`ltebn znrebei gâld`t`gcu`r bli bhnre{n n d`qern augãõe ~ue lbntîhlcl deqe deeizegfnr e i`turni( zlr `l( gn`gteranbe det`gndn nl zûoh`bl lhuãõe ~ue gâl edet`gni n ete e ~ue( etâl( zlrtngtl hlgce derezlgder nl eu `gteree( gebe`dnde eblizetëgb`n' N d`qer`dnde e blizhev`dnde de lzãõe(loretudl ei nzetl brub`n`( blil l dl t`zl de ze~u`n e égd`be tlrgni n tnrean dl ut`h`{ndlr nn{blizh`bndn' N h`gcuncei ut`h`{ndn znrn de`cgnr nqîr`n lzãõe gâl blgtr`ou` tnioài( ei iu`tl bnl( znrn ebhnreber l ut`h`{ndlr' Zlr ûht`il( znrebe eq`degte~ue n o`oh`ltebn `cglrni n d`qer`dnde de zûoh`bl n~ue e deqei d`r`c`r( gliendniegte l zûoh`bl `gangtl kuqeg`h( dndl ~ue à ~une `gev`tegte ~unh~uer lhuãâlde bntîhlcl znrn ete t`zl de zûoh`bl'
ZNHNQ_NR)BFNQE;
O`oh`ltebn Zûoh`bn( Bntîhlcl?':( Bntîhlcl de glqn cernãâl( Zlrtucnh( _ede Gnb`lgnhde O`oh`ltebn Zûoh`bn
NORT_NBT
Tfe bntnhlcue la tfe Zlrtucuee zuoh`b h`ornr`eznrt`b`znt`gc `g tfe Getslrm la Gnt`lgnh Zuoh`b H`ornr`enre ngnhp{ed `g lrder tl ne tfe`r zrlv`i`tp lrreiltege `g rehnt`lg tl tfe ges bntnhlc ildehde`cgnted op bntnhlc ?': lr Gevt Cegernt`lg Bntnhlc'Tfe reuht la tf` ngnhp` uccet tfnt tfe bntnhlc la tfee h`ornr`e nre t`hh anr nsnp arli `izheiegt`gc nges bntnhlc ildeh' Qer`a`e tfe ev`tegbe la lie bnetfnt nhrendp `gblrzlrnte lie ges aenture( out(liefls s`tf`g tfe zreq`lu znrnd`ci'@t ` nhl glted tfnt tfe h`ornr`e dl glt eei tld`t`gcu`f bhenrhp tfe qnr`lu augbt`lg tfnt tfe bntnhlciut zhnp ngd ohegd( l alr tfe zuoh`b `gteranbe(lhut`lg glt `gtegded tf` nud`egbe ngd tfnt nre anr tlrezlgd tl tfe`r `gteret( geed ngd m`hh'
 
Tfe d`qer`tpngd blizhev`tp la lzt`lg( ezeb`nhhp lg brub`nh nzebtubf n tpze la enrbf ngd `gdeve inme tfe tnm qerpblizh`bnted tl tfe uer' Tfe hngcunce ued tl de`cgntetfe qnr`lu lzt`lg dle glt blgtr`oute tll( `g ingpbne( tl bhnr`ap tfe uer' A`gnhhp( `t eei bhenr tfnth`ornr`e `cglre tfe d`qer`tp la nud`egbe tl sf`bf `tfnhh nddre `g znrt`buhnr tfe kuqeg`he nud`egbe( c`qegtfnt `t ` nhilt glgev`tegt ngp bntnhlc lhut`lg alr tf`tpze la zuoh`b'
MEPSL_DR;
Zuoh`b H`ornr`e( GevtCegernt`lgBntnhlc( Bntnhlc ?':( Zlrtucnh( Gnt`lgnh Getslrm la Zuoh`b H`ornr`e
@GT_LDUÃÂL
L loket`ql augdniegtnh dn bliug`bnãâl ~ue enzreegtn à l de ngnh`nr l bntîhlcl dn o`oh`ltebn zûoh`bn zlrtucuen( ezeb`a`bniegte n ~ue `gtecrni n_ede Gnb`lgnh de O`oh`ltebn Zûoh`bn( zlr rehnãâl blil ildehl de bntîhlcl ?': &BNREP( ?::3) lu debntîhlcl de glqn cernãâl &O_EED@GC( ?:>:)'Zretegdee( n`i( qer`a`bnr n d`tïgb`n lu zrlv`i`dndeanbe n uin glqn blgbeãâl de bntîhlcl ~ue tei q`gdl ner `izheiegtndn( gl ûht`il ngl( zehn o`oh`ltebn'Nzenr de gâl blgt`tu`r n ûg`bn alrin de nbeder êblheãõe tegdl ei blgtn l trnd`b`lgnh erq`ãl de h`qrenbel ê blheãõe( l bntîhlcl deeizegfn augãõebrub`n` gn o`oh`ltebn zûoh`bn' Ei zr`ie`rl hucnr(blil `gtruiegtl de rebuzernãâl dn `galrinãâl o`oh`lcrîa`bn e de nbel ê blheãõe( rn{âl in`lr dnun ev`tëgb`n blil erq`ãl znrn l ut`h`{ndlr' Eiecugdl hucnr( blil aerrniegtn ~ue nzl`n zrlbel decetâl dn O`oh`ltebn( gliendniegte( cetâl deblheãõe( nui`gdl gete blgtevtl l eu zr`ie`rl ein` trnd`b`lgnh znzeh de `gqegtîr`l'Eg~ungtl `gtruiegtl de rebuzernãâl dn `galrinãâl( lbntîhlcl tëi q`gdl n zerder `izlrtïgb`n e n er uot`tuédl zlr lutrl `tein e iebng`il denbel ê `galrinãâl' N o`oh`ltebn tëi tegtndl( glûht`il ngl( blgtrnr`nr etn tegdëgb`n ntrnqà de qîr`n zrlzltn ~ue q`ni ntunh`{nr l ildehl trnd`b`lgnh debntîhlcl ndnztngdll ê glqn renh`dnde dl iugdl dn`galrinãâl' À gete blgtevtl ~ue urce l blgbe`tl deBntîhlcl ?': lu Bntîhlcl de Glqn Cernãâl'
 
NOL_DNCEI IETLDLHÒC@BN
Tegdl ei blgtn l loket`ql dn `gqet`cnãâl( `izlrtnqn(ei zr`ie`rl hucnr( dea`g`r l ug`qerl de ngîh`e( luekn(
`degt`a`bnr l SeoLznb‐ dn o`oh`l
tebn dn_GOZ' N ze~u`n `g`b`lue zehn blguhtn dl ét`lSeo dn o`oh`ltebn `gbhuédl guin h`tn d`quhcndn glét`l Seo dn DCHO &DCHO( ?:>?) e al`( ei ecu`dn(blizheiegtndn zlr ze~u`n `teiît`bn gl Cllche zehl glie dn o`oh`ltebn' Etn ze~u`n renh`{lue eidl` iliegtl; ei In`l de ?:>> al` renh`{ndn uin ze~u`n evzhlrntòr`n( ~ue zeri`t`u loter uin h`tn`g`b`nh de egdereãl= ei In`l e Kugfl de ?:>?( znrt`ue dn h`tn ngter`lr e alrni ze~u`ndn tldn n o`oh`ltebn' Nzò n ehnolrnãâl de uin h`tn dea`g`t`qn deegdereãl Seo dl bntîhlcl lu dn zîc`gn lgde eteerni reaeregb`ndl( alrni `teint`bniegte tetndl~ungtl ê un d`zlg`o`h`dnde eaet`qn' Dete tetereuhtlu n evbhuâl( zlr zeringegte `gd`zlg`o`h`dnde(de >2 bnl' N`i( l ug`qerl `degt`a`bndl blizõeede >:> bntîhlcl' Tegdl ei blgtn( zlr ui hndl( n unevtegâl gâl evncerndn e( zlr lutrl( n `gev`tëgb`n deetudl lore etn renh`dnde ~ue zeri`t`ei ndea`g`ãâl de br`tàr`l egéqe` znrn n eheãâl de uinniltrn nde~undn nl loket`ql dn `gqet`cnãâl( lztlue zlr ngnh`nr tldl l ug`qerl'N a`i de qer`a`bnr n lblrrëgb`n dl ntr`outl dl ildehlde bntîhlcl ?': lu bntîhlcl de glqn cernãâl( tldl lbntîhlcl dl ug`qerl &lu nzh`bnãõe ~ue bn`ei gnbnteclr`n de `gteranbe de debloertn) alrni ngnh`ndln a`i de qer`a`bnr n zreegãn de ui lu in` ntr`outldete ildehl( gliendniegte; bngn` de _RR= bîhbuhldn reheqïgb`n dl reuhtndl naer`dl ntrnqà de ze~u`n n teril cegàr`bl= ev`tëgb`n de alrin derebliegdnãâl de lutrl tétuhl e( tngtl ~ungtl zléqeh(l rezet`ql br`tàr`l de `izheiegtnãâl= ev`tëgb`n dealrin de znrt`b`znãâl dl ut`h`{ndlre( gliendniegtentrnqà de znhnqrnbfnqe gl rec`tl o`oh`lcrîa`bl(bliegtîr`l e bhn`a`bnãõe e un rezet`qn ut`h`{nãâl eevzhlrnãâl gl blgtevtl dl bntîhlcl= alrin degnqecnãâl anbetndn= blgteûdl `galrint`ql zreegtegl rec`tl o`oh`lcrîa`bl( gliendniegte bnzn delorn( égd`be e reuil= augb`lgnh`dnde de ze~u`n`izhe e un rehnãâl bli lutrn alrin de ze~u`n=lblrrëgb`n de ucetâl de teril nhtergnt`ql(qer`a`bndn ntrnqà de ui tete n ui errl lrtlcrîa`bl'Tegdl ei blgtn ~ue l loket`ql dn `gqet`cnãâl ernnzegn l de qer`a`bnr n `izheiegtnãâl de ntr`outl dlglql ildehl de bntîhlcl( gâl alrni ae`tl tete ê`izheiegtnãâl( n gâl er ~ungdl gebeîr`l znrnreqehnr lu gâl n ev`tëgb`n de ui dee ntr`outl'De tldl l ntr`outl dete ildehl( evbhueie dnngîh`e Zlgtl de Nbel begtrnh`{ndl n tldl lreburl de `galrinãâl e @gteranbe de nblrdl bli letndl dn nrte' Gl zr`ie`rl bnl( zlr~ue gâl à bliuilu à ieil `gev`tegte n d`zlg`o`h`dnde de lutrnalgte de `galrinãâl( znrn nhài dn Seo ei cernh( gn o`oh`ltebn zûoh`bn zlrtucuen' Gl ecugdl bnl(eiolrn reblgfebegdl n `izlrtïgb`n de( blil znrn~unh~uer ét`l Seo( cnrngt`r n iehflr uno`h`dnde( l ~ueà anbtl à ~ue n in`lr`n dn ucetõe ehnolrndn zehnh`ternturn gete nzetl âl iu`tl cegàr`bn e uzera`b`n`e gâl `gblrzlrni( glrinhiegte( l reuhtndl dn`gqet`cnãâl ezeb`nh`{ndn gete dliég`l'L dndl reblhf`dl alrni trntndl loretudl~ungt`tnt`qniegte( ntrnqà dn nzh`bnãâl de ied`dn`izhe de etntét`bn debr`t`qn' Gl bnl dl ntr`outlZe~u`n R`izhe( Ze~u`n Nqngãndn e Ze~u`nAnbetndn( znrn nhài dn ~ungt`a`bnãâl( al` nzrlaugdndn nblizreegâl dn lzãõe dn o`oh`ltebn ntrnqà de ui zrlbel `gdut`ql ~ue znrt`u dn ngîh`e `teiît`bn dn zreegãn den lzãõe e dn teri`glhlc`n eizrecue( dl~unh reuhtnrni ui blgkugtl de bnteclr`n de ngîh`e(bukn qnh`dnde al` ei ecu`dn tetndn zehn un`teiît`bn nzh`bnãâl n tldl l ug`qerl( gâl tegdl `dlrec`tndl bnl ~ue gâl e eg~undrnei gnbnteclr`n dea`g`dn'
RLO_E L BLGBE@TL DE BNTÎHLCL ?': LUBNTÎHLCL DE GLQN CE_NÃÂL
Zrnt`bniegte dede l iliegtl dn znncei dl ngt`clbntîhlcl ei uzlrte znzeh znrn l nio`egte dntebglhlc`n dn `galrinãâl( ete blieãnrni n er br`t`bndl zlr rn{âl dn un arnbn augb`lgnh`dnde ed`a`buhdnde de ut`h`{nãâl &IE_BUG( ?::6)' Gâllotngte( e ntà ê evzhlâl dn Seo( l bntîhlcl erni`gtruiegtl rehnt`qniegte qnhlr`{ndl zehlut`h`{ndlre' Bli l nznreb`iegtl de d`aeregte e in``izhe alrin de ze~u`nr `galrinãâl( eteblieãnrni n nhternr l eu fîo`tl e evzetnt`qn(ezerngdl ~ue l bntîhlcl dn o`oh`ltebnaugb`lgnei blil iltlre de ze~u`n' N etntegdëgb`n fî ~ue nd`b`lgnr l nzetl in` lb`n` dnSeo ?':' N hegt`dâl de rezltn dl bntîhlcl n etedena`l ae{ bli ~ue n d`aeregãn e tlrgne bndn qe{in` eq`degte( heqngdl l ut`h`{ndlre n qer l bntîhlclblil ui `gtruiegtl dentunh`{ndl e de d`aéb`hut`h`{nãâl' N`i( zlde na`rinre ~ue n Seo( e znrt`buhnriegte n Seo ?':( qe`l( zlr ui hndl( inrbnr n`gdn in` n d`aeregãn dl bntîhlcl anbe n lutrlerq`ãl de ze~u`n e( zlr lutrl( tlrgnr in` urcegte niudngãn &BNREP( ?::3= O_EED@GC( ?:>:)'Detn alrin( l bntîhlcl ?': deqe `izheiegtnr ui glqlildehl ~ue zeri`tn( zlr ui hndl( iehflrnr nevzer`ëgb`n de debloertn dl ut`h`{ndlr e( zlr lutrl( nblgtruãâl de ui eznãl `gd`q`dunh e lb`nh delrcng`{nãâl e znrt`hfn de blgteûdl' Nzenr de nhcuind`aeregãn gn qîr`n blgbeãõe lore ete ildehl&BNREP( ?::3= IE_BUG( ?::6= O_EED@GC( ?:>:)(à zléqeh dea`g`r ui ehegbl de ntr`outl ~ue lbnrnbter`{ni( n noer; zlgtl de nbel begtrnh`{ndl ntldl l t`zl de reburl de `galrinãâl d`zlg`o`h`{ndl zehn o`oh`ltebn= egr`~ueb`iegtl dl blgteûdl dl rec`tl o`oh`lcrîa`bl= gnqecnãâl anbetndn= bn`vn de ze~u`n`izhe= bîhbuhl dn reheqïgb`n dl reuhtndl= ucetâlde teril nhtergnt`ql= `tein de rebliegdnãâl= znrt`b`znãâl dl ut`h`{ndlre &l nzetl lb`n` dlbntîhlcl)= _RR= @gteranbe seo de nblrdl bli l etndldn nrte &O_EED@GC( ?:>:)'N ucetâl de teril nhtergnt`ql de uin ze~u`ndet`gne( zlr ui hndl( n uhtrnznnr l reuhtndl bliqnhlr :( e zlr lutrl( n ucer`r nhtergnt`qneqegtunhiegte in` nde~undn znrn uin deteri`gndn zercugtn' N gebe`dnde de necurnr ete reuhtndl zlde rnd`bnr gl aegòiegl blrregte de errl lrtlcrîa`bllu gl nzetl in` ezebéa`bl dl deblgfeb`iegtl zehlut`h`{ndlr dl qîr`l t`zl de blgqegãõe ut`h`{ndn zehn o`oh`ltebn znrn lrcng`{nr n `galrinãâl'N ut`h`{nãâl de anbetn ei `tein de rebuzernãâl de`galrinãâl deeizegfn l znzeh augdniegtnh de rea`gnr l reuhtndl ndnztngdll in` ea`bn{iegte êgebe`dnde &BNHFLUG( ?::0)' Ieil gl bnl ei~ue uin dndn o`oh`ltebn gâl ut`h`{e( znrn eae`tl derezreegtnãâl dl nugtl( uin h`gcuncei anbetndn( ndea`g`ãâl de uin etruturn de anbetn znrn ze~u`n,gnqecnãâl deqe evzhlrnr n zltegb`nh`dnde dn`galrinãâl ~ue l rec`tl o`oh`lcrîa`bl kî blgtëi'L bîhbuhl dn reheqïgb`n dl reuhtndl de uin ze~u`n
 
à ezeb`nhiegte `izlrtngte znrn one de dndl blicrngde qlhuie de `galrinãâl( blil l bntîhlcl dn o`oh`ltebn tegdei n er( e znrn zercugtn in`cegàr`bn( blil iu`tl ut`h`{ndlre de o`oh`ltebn( znrt`buhnriegte l iegl ezeb`nh`{ndl( tegdei nalriuhnr' Ut`h`{nr znrn ete eae`tl n ietn`galrinãâl zrldu{`dn zehn o`oh`ltebn nblgehfn n uin nolrdnceiezebéa`bn ~ue deqe ter ei blgtn n etruturn dl rec`tl o`oh`lcrîa`bl( l eu qlbnouhîr`l e n un eiïgt`bn&DEHH@T( ?::3)'L `tein de rebliegdnãâl zldei blgt`tu`r uinin`qnh`n znrn ui bntîhlcl( ~uer dl zlgtl de q`tn dlut`h`{ndlr( ~uer dn o`oh`ltebn &CLTTSNHD( ?:>>)'Znrn l zr`ie`rl( blgt`tuei ucetõe ~ue hfe zeri`teiblgfeber lutrl reburl ~ue ut`h`{ndlre bli`gteree eiehfngte fnq`ni eheb`lgndl( nzl`ngdl nun gnqecnãâl gl ug`qerl de zl`o`h`dnde laereb`dn'Znrn n o`oh`ltebn( à uin alrin de zrlilqer n unblheãõe( oei blil uin algte znrn l deegqlhq`iegtldn blheãâl'Uin dn alrin de znrt`b`znãâl dl ut`h`{ndlre glbntîhlcl trndu{e gn ntr`ou`ãâl de znhnqrnbfnqe'Znrebe zlder blgbhu`re ~ue( nzenr de qîr`l zrlohein ~ue lor`cni ê dea`g`ãâl de uin etrntàc`n decetâl( n znhnqrnbfnqe ntr`ouédn zehl ut`h`{ndlrenzreegtni qîr`n qngtnceg blil blizheiegtl dntrnd`b`lgn` alrin de nbel &AU_GE_( ?::3= HU elutrl( ?:>:)'L bngn` de _RR &_enhhp R`izhe R`gd`bnt`lg lu _`bfR`te Ruiinrp lu n`gdn _DA R`te Ruiinrp) âl(nbtunhiegte( uin dn alrin in` bnrnbterét`bn ded`tr`ou`ãâl dn `galrinãâl gl blgtevtl dn Seo' Uialrintl e tebglhlc`n de `izhe `izheiegtnãâl zeri`tei egtrecnr nutlint`bniegte ~unh~uer blgteûdln ui ut`h`{ndlr de ui ét`l Seo' N uobr`ãâl dlbngn` de `galrinãâl lor`cn( zlr lutrl hndl( n uiredu{`dl ealrãl dl ut`h`{ndlr( ieil ~ue gâl ekn
tebglhlc`bniegte ui zer`tl' Ete nzetl an{ei dl_RR ui zlderll reburl znrn d`zlg`o`h`{nr`galrinãâl n ~unh~uer ut`h`{ndlr( zeri`t`gdl br`nrqîr`l t`zl de erq`ãl de nhertn bli one gn`galrinãâl o`oh`lcrîa`bn zreegte gl bntîhlcl&HE@TÂL( ?:>:n)Ev`te flke uin crngde qnr`ednde de lhuãõe ~ue`izheiegtni n qîr`n bnrnbterét`bn ~ue blga`curni lbntîhlcl ?':' N lhuãâl `gteranbe de debloertn( uinglqn bnindn nzh`bnb`lgnh n augb`lgnr ei blgevâl blil R@CO &R`tein @gtecrndl de Cetâl de O`oh`ltebn)(à n ~ue tei q`gdl n er in` deegqlhq`dn( blgtngdlbli uin crngde qnr`ednde de zrldutl' Gl egtngtl(nhcug dl R@CO tëi q`gdl tnioài n deegqlhqer l
rezet`ql LZNB‐ d`zlg`o`h`{ngdl glqn `gteran
be' Nnqnh`nãâl dete ug`qerl de lhuãõe tei q`gdl( zlr uihndl( n detnbnr n d`a`buhdnde dl ecugdl ei an{er
eqlhu`r l eu LZNB‐ znrn ui glql ildehl de
bntîhlcl e( zlr lutrl( n eqlhuãâl zl`t`qn dn zr`ie`rn&O_EED@GC( ?:>:)'
Ceger`bniegte e znrn tldl l t`zl de o`oh`ltebn( nrenãâl dl ut`h`{ndlre( ~uer ei o`oh`ltebnug`qer`tîr`n( ~uer ei zûoh`bn( znrebe er iu`tl zl`t`qn e nhcug dl reuhtndl `g`b`n` de ut`h`{nãâltegdei n deilgtrnr ui `cg`a`bnt`ql nuiegtl deut`h`{nãâl &HUTFE_( ?:>>= RNHNON( ?::0)' Glegtngtl( n noerturn dl bntîhlcl ê znrt`b`znãâl dlut`h`{ndlre tei `dl iu`tl zlubl etudndn dl zlgtl deq`tn dn uno`h`dnde' Gâl lotngte( l reuhtndl denhcuin tegtnt`qn de `gqet`cnr bnl blgbretl znrebei deilgtrnr ~ue ete znrt`b`zni de alrin~ungt`tnt`qniegte redu{`dn( l ~ue zlde rehnb`lgnrebli d`aeregte qnr`îqe`( ~ue qâl dede n unilt`qnãõe ntà nl znzeh dete t`zl de blgteûdl gld`aeregte `tein &RZ@TE_@( ?:>>)'Dl zlgtl de q`tn dn zerbeãâl dl ut`h`{ndlre lore nun zròzr`n znrt`b`znãâl( znrebe zlder na`rinre ~ueetn augb`lgnh`dnde lb`n` âl q`tn zl`t`qniegte zehl in` glql( eg~ungtl l in` qehfl hfe ntr`oueiuin ieglr `izlrtïgb`n( qer`a`bngdle ~uer uintegdëgb`n znrn qnhlr`{nr l blgtr`outl zrla``lgn`(~uer n `galrinãâl lore n nutlr`n dl BCU &BlgteûdlCerndl zehl Ut`h`{ndlre) &BNHFLUG( ?::0)'N augb`lgnh`dnde de ze~u`n `izhe zlr znhnqrn àbhnrniegte n in` `izlrtngte znrn l ut`h`{ndlre( inn lzãõe( glrinhiegte de`cgndn zlr ze~u`nnqngãndn âl tnioài qnhlr`{ndn blil alrin derea`gnr n ze~u`n &BNHFLUG( ?::0)'L egr`~ueb`iegtl dl rec`tl o`oh`lcrîa`bl bliuiîr`l( égd`be lu evbertl à ui dl nzetl in`qnhlr`{ndl blil alrin de nzl`nr n deb`âl gn eblhfndl `tei nzrlzr`ndl znrn nt`an{er n gebe`dnde lu`gteree &BNHFLUG( ?::0)'L znzeh dn anbetn ei `tein de `galrinãâl( dl zlgtl de q`tn dl ut`h`{ndlre( tei q`gdl n er detnbndl( gliendniegte zlr~ue; n anbetn âl ûte` znrn br`nr etruturn de gnqecnãâl= n bnteclr`{nãâl zlr anbetn anb`h`tn n rebuzernãâl ea`b`egte ei one dedndl= l ut`h`{ndlre egblgtrni in` reuhtndl gui`tein bli anbetn= l ut`h`{ndlre znrebei cltnr deanbetn( eiolrn gei eizre tegfni( `g`b`nhiegte zehliegl( uin rezltn zl`t`qn= l ut`h`{ndlre zreaereil reuhtndl lrcng`{ndl ei f`ernr~u`n zreq`éqe` eiuht`d`ieg`lgn`= n nt`anãâl dl znrt`b`zngte gnevzer`ëgb`n à in`lr bli `tein ~ue d`zlg`o`h`{nianbetn &ANCNG( ?:>:= MUHER( ?::0)'L bîhbuhl dn reheqïgb`n dl reuhtndl znrebe rezlgder n uin dn evzetnt`qn augdniegtn` dl ut`h`{ndlre(deqegdl( gâl ò l reuhtndl er lrdegndl zlr reheqïgb`n anbe nl teril ze~u`ndl( blil lbr`tàr`l ~ue blgdu{`rni ê un cernãâl deqei er òoq`l znrn ete &BNHFLUG( ?::0)'
NGÎH@RE DLR _ERUHTNDLR
L reuhtndl reqehni( ei zr`ie`rl hucnr( ~ue gegfuindn o`oh`ltebn zûoh`bn ut`h`{n ui zrldutl ezebéa`bldn bnteclr`n `gteranbe de debloertn( in nzegn l
bliug SEO LZNB‐ nlb`ndl nl R@CO'
 Râl( ei ecu`dn( debr`tl l reuhtndl dn ngîh`e debndn ui dl ntr`outl gl ug`qerl de bntîhlcleheb`lgndl'
Ze~u`n R`izhe e Ze~u`n Nqngãndn
 
@gdezegdegteiegte dn redu{`dn dea`g`ãâl dl blgbe`tlde ze~u`n `izhe oei blil l de ze~u`n nqngãndne dn rehnãâl egtre etn dun alrin de nbel( ntegdëgb`n augdniegtnh de nolrdncei znrebe negtnr ei dl` zr`gbéz`l oî`bl( l dn `izh`b`dnde e l dnua`b`ëgb`n( gl egt`dl de( zlr ui hndl( anb`h`tnr n tnreandl ut`h`{ndlr gl nbel ê `galrinãâl( ei de`vnr( zlr lutrl( de evzhlrnr n zltegb`nh`dnde dn `galrinãâl o`oh`lcrîa`bn e dl `tein lgde ehn e egblgtrnnrin{egndn znrn zeri`t`r ui géqeh de in`lr ezeb`a`b`dnde e blizhev`dnde gn blgtruãâl de zercugtn'N`i( gete blgtevtl `izlrtnqn( ei zr`ie`rn `gtïgb`nngnh`nr l t`zl de ze~u`n d`zlgéqe` ei bndnbntîhlcl dl ug`qerl' Zlr t`zl de ze~u`n egtegdeie blgkugtl de lzãõe de ze~u`n reug`dn lo uindeteri`gndn de`cgnãâl( `gdezegdegteiegte dl t`zl deégd`be e augb`lgnh`dnde zreegte' N eheãâl dl t`zl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->