Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kodeks Deca i Mediji

Kodeks Deca i Mediji

Ratings:
(0)
|Views: 110|Likes:
Published by Obrazovanje0plus

More info:

Published by: Obrazovanje0plus on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
PRIJATELJI DECE SRBIJEOdbor za za{titu prava deteta
KODEKSKODEKSKODEKSKODEKSDECA IDECA IDECA IDECA IMEDIJIMEDIJIMEDIJIMEDIJI
 pravila pona{anja medija u  pravila pona{anja medija u  pravila pona{anja medija u  pravila pona{anja medija u odnosu na decu odnosu na decu odnosu na decu odnosu na decu 
Za izdava
č
a
Dr Nikola Potkonjak 
Autor
Prvoslav S. Plav 
 š 
ć
 
Radna grupa
Prvoslav S. Plav 
 š 
ć
, dr Ru 
 ž 
ica Rosandi 
ć
, dr Nada Kora 
ć
 
UNICEFBelgrade Officemaj 1993
 
 
KODEKS DECA I MEDIJI* * *Izdava
č
 PRIJATELJI DECE SRBIJEOdbor za za
š
titu prava deteta* * *Naslovna strana i grafi
č
ka oprema
Nenad Novakov 
Lektor i korektor
Kosana Tanaskovi 
ć
 
Grafi
č
ka produkcija NEXT, BeogradTira
ž
5000Izdavanje Kodeksa pomogaoUNICEF, Belgrade Office
maj 1993
 
PRIJATELJI DECE SRBIJE
 Odbor za za{titu prava deteta
KODEKSKODEKSKODEKSKODEKSDECA IDECA IDECA IDECA I MEDIJIMEDIJIMEDIJIMEDIJI
pravila pona{anja medija upravila pona{anja medija upravila pona{anja medija upravila pona{anja medija uodnosu na decuodnosu na decuodnosu na decuodnosu na decuUvodUvodUvodUvodPo{tovanje na{iPo{tovanje na{iPo{tovanje na{iPo{tovanje na{ih i svetskih konvencijah i svetskih konvencijah i svetskih konvencijah i svetskih konvencija
1. Sva javna glasila, bez obzira na vrstu i tehnologiju, poreklo vlasni{tva i tipregistracije, na obim i usmerenje sadr`aja, rasprostranjenost i u~estalost pojavljivanja (u daljemtekstu: mediji),obavezuju se da }e:obavezuju se da }e:obavezuju se da }e:obavezuju se da }e:Po{tovati Konvenciju o pravilima deteta (usvojenu na 44. redovnom zasedanjuGeneralne skup{tine UN, 20. novemba 1989. godne) odnosno Zakon o ratifikacji KonvencijeUjedinjenih nacija o pravima deteta (koji je usvojila Skup{tina SFRJ na sednici Saveznog ve}aod 13. decembra 1990. godine i sednici Ve}a republika i pokrajina od 18. decembra 1990.godine);2. Prhvatiti princip Svetskog samita za decu (septembra 1990) prvo se odazvati napotrebe dece, odnosno na~elo da osnovnim potrebama dece treba dati visok prioritet, kao i tadausvojenu Deklaraciju o opstanku, za{titi i razvoju dece;3. Po{tovati ostale dokumente svetske organizacije koji se posredno ili neposrednoodnose na prava deteta, a medju njima i Deklaraciju o za{titi `ena i dece u vanrednimokolnostima i oru`anim sukobima, koju je donela Generalna skup{tina UN decembra 1974.godine);4. Delovati u skladu sa Kodeksom o za{titi dece od politi~kih zloupotreba
1
), koji su 15.novembra 1990. i 4. aprila 1991. godine potpisale 41 stranka Republike Srbije, tako {to }e:a.
 
pozivati na pridr`avanje ovog Kodeksa,b.
 
osudjivati delovanje suprotno na~elima ovog Kodeksa, iv. izbegavati da daju prostor u mediju onom prilogu koji govori o aktivnostima strankesuprotnim ovom Kodeksu;5. Po{tovati Kodeks Deca i mediji.Ocenjuju}i da redakcijama medija u svakodnevnom radu nisu uvek dostupni ovidokumenti, u ovom Kodeksu citira}emo, na odgovaraju}im mestima, za medije najva`nija
1
prilog, kodeks o za{titi dece od politi~kih zloupotreba.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Casa Kisele Vode liked this
Gordana Laza Belosevic liked this
Biljana Blagojevic liked this
Jelena_Kostic_102 liked this
Оља Петковић liked this
Gordana Angel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->