Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PUBDOC4145 Document

PUBDOC4145 Document

Ratings: (0)|Views: 2,757|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
ා
 
ළ
 
අෙපකා
 

 

 
1307/’11
 
1.

 

 
ාා
 
ා
,— 
ල
 
ා
 

 
මා
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (3)(
) (i)
ල
 
ා
 

 
මා
 
අා්ාං
 
න
,
එ
 
අා්ාං
 
අත
 
ෙො
 
ෙොැ
 

 
ෙෝ
 
ද
 
ාැ
 
ා
 

 

 

 
ැ
 
ෙො
;(ii)

 
ෙෝ
 
ද
 
ත
 
ෙොැ
 
ර
 
අක
 
ා
 

 
ෙො
;(iii)
ෙොැ
 

 
ා
 
ෙො
;
න
2010

2011
ර
 
ා
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙන
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
) (i)
අා්ාංෙය
 
ස
 
ආ
 
අත
 
ෙො
 
ා
 

 
ෙෝ
 
ද
 
ාැ
 
ා
 
ැ
 

 

 

 
ෙො
;(ii)
අත
 

 
ා
 
ංඛ්ා
 
ෙො
;(iii)
ාහන
 
ානා
 
අෙත
 
ෙේා
 
ෙර
;(iv)
ඉ
 
න
 
ාහන
 
ාත
 
ෙේා
 
ා
 
ැ
 
ෙො
;(v)
ාහන
 
ෙේා
 
ාැෙම
 
න
 
ම
 
එැඹ
 
ද
 
ංඛ්ා
 
ෙො
;(vi)

 
ාර
 
ණ
 
ාා
 
ංඛ්ා
 
ෙො
;
නත
 
ල
 
ා
 

 
මා
 
අා්ාං
 
අා
 
ඉ
 
 
ර
 
ා
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙන
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
1571/’11
 
2.

 
දධ
 

 
ා
,— 
අ්ා
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (3)(
)
ාල
 
කෙය
,
ඇල
 
ා
 
අ්ා
 
ාරා
 
අත
,
ඇත
 
ා
/

 
ා
 
්ාෙය
 
න
 
ා
 
ක
 
හ
 
ෙොැලෙල
 

 

 
ත
 
ාත
 
අන
 
තත
 
ත
 
ඇ
 
ැන
 
එ
 
ෙල
 
ස
 
ැන
 
ැ
 
අා
 
තතක
 
ෙත
 
අ්ා
 

 
ෙ
 
ෑ
 
ස
 
ඇ
 

 
එා
 
නෙහ
?(
) (i)
එ
 
ෙොැල
 
න
 
අතැා
 

 
ැම
 
 
ෙබ
;(ii)
එෙේ
 
ම
,
 
ා
 
ෙන
 

 
ඇ
 
ා
 

 
ෙො
;
(
ැ
 
ාරෙමන
— 
 
ැ
 
ාා
)
 
අං
.
 
220.
]
ාරෙමනතෙව
 
්ා
 

 
2012
ෙොැමබර
 
06
ැ
 
අඟහාා
 
.
භා
.
1.00
 
 
(
 
2
 
)(iii)
අතැා
 

 
ආම
 
නෙන
 
ම
,
එ
 

 
ෙර
;
න
 
එා
 
ෙ
 
ා
 
නනෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
2115/’11
 
3.

 
ාස
 
ෙේ
 
ා
,— 
ා
 
ා
 
ාාර
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (2)(
) (i)
ාර
 
රා
 

 
ංර
 
ා
 

 

 
ාහ
 
ැ
 
ාර
 
ඉම
 
උ
 
ා
 
ාන
 
උ
,
ඉම
,
ෙොැ
 
ෙෝ
 
ෙත
 
මත
 
ෙර
;(ii)
ඒා
 
හ
 
ා
 
ෙර
;(iii)
ා
 
 
ඇ
 
ෙොැ
 
ර
 
 
    ා
 
ෙො
;(iv)
උ
 

 
න
 
    
 
ාෙම
 
 
එ
 
කෙේ
 

 

 

 

 
ෙර
;
න
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
) (i)
ැ
 
ා
 
ාන
 
න
 
    
 

 
උ
 

 
ා
 
ෙො
;(ii)
එ
 
ාම
 
ා
 

 
එැ
 
ෙබ
;(iii)
එෙේ
 
ම
,
එ
 

 
ා
 
නෙන
;(iv)
එ
 

 
අ
 
ාත
 
ාම
 
ෙෙන
 

 

 

 
ෙම
 
අන
 

 

 
ා
 
ා
 
ෙර
;(v)
එ
 
ෙමන
 
ැ
 
ෙා
 
ඇ
 

 

 
ෙ
 

 

 
ෙන
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙො
;
නත
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
2217/’12
 
4.

 
ත
 
ෙේා
 
ා
,— 
ඉම
,
ඉංෙන
 
ෙේා
,
ා
 
ා
 
ෙො
 
ම
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (2)(
)
හන
 
න
-

 
 
ංා
ත
 
ාාෙව
,
ෙ
 
ැ
 
ෙත
 
ෙො
 

 

 
ැලත
 
ා
 
ෙ
 
අධත
 
ා
 
ෙෙ
 
ා
 
ා
 

 
ා
65,000
 
ඉ
 
ෙොෙොනක
 
 
ඇ
 

 
එා
 
නෙහ
?(
) (i)
ඉ
 
ෙොෙොන
 

 
ෙම
 

 

 
ඉම
 
අන
 

 
ඇ
 
ා
 
ංඛ්ා
 
ෙො
;(ii)
එ
 
ා
 
ඉ
 
ඇ
 
ා
 
ෙර
;(iii)
ෙම
 

 

 
එ
 
ානහ
 
ං
 

 
ඇ
 

 
ල
 
ංඛ්ා
 
ෙො
;
න
 
එා
 
ෙ
 
ා
 
නනෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
 
(
 
3
 
)
2291/’12
 
5.

 
ල
 
නෙත
 
ා
,— 
ාත
 
ා
 
ා
 
ාත
 
ා
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (3)(
) (i)
ාත
 
ා
 
ආ
 
න
 
ා
 

 
ෙාල
 
ාා
 

 
ෙ
 

 
ක
 
ෙ
 
ෙබ
;(ii)
එෙේ
 
ම
,
එ
 
ෙේ
 
ෙර
;
න
 
එා
 
ෙ
 
ා
 
නනෙහ
?(
) (i)
ාත
 
ා
 
ආ
 
ෙත
 
ඇ
 
ෙාල
 
ා
 
ෙත
 
ආන
 
ා
 
ෙබ
;(ii)
එෙේ
 
ා
 
ා
 

 
ඇ
 
ෙාල
 
ෙර
;(iii)
එ
 
ආ
 
ෙර
;
න
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
)
ා
 
ෙේා
 
අ්ක
 
ෙාලෙග
 
අං
 
එමඑ
/
3/97/27/02

 

 
න
 
අන
 
ෙාල
 
ාා
 

 
අ
 
ෙො
 
ෙ
 
ඇ
 

 
ාත
 
ා
 
ආන
 
ා
 

 
ෙාල
 
ැා
 
ෙේ
 

 
එා
 
ළනෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
2304/’12
 
6.

 
අ
 
ාජ
 
ාම
 
ා
,— 
අ්ා
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (2)(
) (i)

 
ර
 

 
ා
 

 
අ්ා
 
අා්ාංෙන
 
ා
 
ාෙ
 

 
ථ
 
ෙන
 
ෘතෙන
 
ඉත
 
 
න
 
ෙ
 
ෙේ
 

 
ා
 
ෙද
 
 

 
ංඛ්ා
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙො
;(ii)

 
ර
 

 

 
ෙ
 
අ්ා
 
අා්ාංෙය
 
තම
 
ා
 

 
ෘතෙය
 
ෙ
 
ස
 
 
ෙදශන
 
ංඛ්ා
 
ඔනෙග
 

 
අ
,
ෙන
 
ෙන
 
ෙන
 
ෙො
;
න
 
එා
 
න
 
නෙහ
?(
)
ෙොඑෙේ
 
ම
,
 
න
?
2383/’12
 
7.

 
අෙෝා
 
ෙග
 
ත
,— 
ෙෞඛ්
 
අා්ාෙන
 
ඇ
,— (3)(
)
ඇම
 

 

 
ඖ
 
ැෙෙක
 
ඖ
 
ැම
 
ඌාන
 
ැ
 

 
ා
 
ෙද
 
ෙෙන
 

 
ත
 
ඖ
 
ා
 
ෙ
 
ල
 

500
 

 
ඇෙමනක
2011
ර
 

 
අ
 
ඉත
 
 

 

 
එා
 
නෙහ
?(
) (i)
ෙෞඛ්
 
අා්ාං
 

2011
රෙය
 
ඖ
 
අ්ාන
 
ළ
 
ඇෙමනක
 
ෙොෙණ
;(ii)
ඇම
 
ා
 
 
ා
 
ඉ
 
ර
 

 
ෙද
 
ෙෙන
 

 
ැ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->