Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sESORAH

sESORAH

Ratings:
(0)
|Views: 732|Likes:
Published by Praditya AP

More info:

Published by: Praditya AP on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
Sesorah Perpisahan Siswa Kelas XII SMAAssalamu’alaikum Wr. Wb.Bapak, Ibu guru ingkang kula urmati, sumawana para putra-putra mudha-mudhi ingkangkaroban ing raos bagya. Saderengipun kula matur wonten ing ngarsa panjenengan, langkung rumiyinkula nyuwun agunging sih samodra pangaksama, awit kula kumawantun, ngadeg ing ngarsa panjenengan sami.Puji syukur Alhamdulillah mangga kita aturaken dhumateng Allah SWT, awit rahmat lanhidayahipun,ing enjing menika kita sedaya saged kempal sesarengan ing halaman SMA N 1 Jogonalaningkang tansah kita remeni lan kita banggakan menika,kanti mboten monten alangan saktunggal punapa. Kita sedaya ngempal ing kampus menika nggadahi maksud utawi tujuan ingkang pokok, yaikungundhuraken para siswa kelas XII ingkang sampun ngrampungaken UNAS wonten ing dinten Senintanggal 22 Maret kala wingi ngantos dumugi tanggal 27 Maret, ingkang dados syarat utama,kanggesiswa SMA kangge ngelanjutaken ing jenjang ingkang langkung inggil.Enjing menika, enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. Awit,ingkang slamanipun kita taseh dados siswa mriki, kita kerep tetepungan, sinau sareng, diskusisareng,lan ing wayah sekedhap malih kita badhe pisahan. Nanging, kita kagungan pangajeng-ajengsupados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. ..Para rencang ingkang badhe pisah menika, sejatinipun nggadahi tugas ingkang langkung abotmalih,amargi saya inggil tingkat pendidikan,ugi saya inggil tugas ingkang kedah dipunrampungaken.Mula kita kedah semangat lan sinau mempeng supados menapa ingkang para rencang cita-citaakensaged dipuncapai. Amargi mboten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses, nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga,langkung-langkung tiyang sepuh kita.Para sedherek sedaya, wayah saged damel kita sedaya tepungan,nanging wayah menika ugiingkang misahaken kita sedaya. Kita namung saged tansah dedonga, mugi-mugi amal tuwinkesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung.Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, menawi wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwunlumunturing samodra pangaksami.Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
 
Tuladha Atur Pasrah Calon Penganten(ing upacara Panggih)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Puji panuwun konjuk ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha-welas-asih, awit samukawisipunnugraha ingkang sanityasa tumanduk dhumateng titah ing ngarcapada. Saestu bingah raosipun manah-kula dene ing dinten menika saged tumut nekseni acara mirunggan, inggih pawiwahan dhaupipun penganten ingkang regeng-regu sinongsongan rahayu.Pinangka purwaka, kula ngaturaken panakrami dhumateng para sepuh, pinisepuh, ajisepuh,sumarambah para kadang wredha lan taruna, kakung lan putri ingkang sampun kempal-manunggal ingsasana pawiwahan menika. Tamtu kemawon kanthi pangajab, mugi-mugi kalodhangan menika saestungraketaken kekadanganipun brayat ageng ing Pacitan lan gotrah ageng saking Ngayogyakarta. Ngemban jejibahan pinangka cundhakanipun atur saking Bapak Mujiono sagotrah, langkung rumiyinkula nyuwun agunging pangaksama, dene sampun kumawantun cumanthoka ing ngarsa panjenengansedaya. Salajengipun, kula nyuwun lilah, mugi dipunkeparengaken matur, mirungganipun dhumatengBapak Sumardi.Dene wosipun atur, kula piniji dening kulawarga saking Samirono Ngayogyakarta supadosamasrahaken risang atmaja calon penganten kakung, inggih Dhimas Sapta Sutrisna, putra wragilipunBapak Mujiono lan Ibu Rubiyah ingkang sampun kanthi mantebing tekad sumedya amethik sekar kinarya sesumping, inggih sekar mlathi ingkang angganda marbuk arum saking laladan Pacitan, JawiWetan. Sekar menika boten sanes kejawi putri pambayunipun Bapak Sumardi lan Ibu Sukini, inggihingkang wewangi Rina Febi Pratiwi.Kanthi linambaran tulusing pangajab, kula pinangka talanging basa Bapak Mujiono sabrayat,amasrahaken calon penganten kakung, inggih Sapta Sutrisno, tumuli kadhaupna kaliyan Rina FebiPratiwi, nut tataning agami lan negari, ugi jumbuh kaliyan adat salebeting kabudayan Jawi.Mekaten wosipun atur-kula. Kejawi menika, kula ugi nyuwun pangaksama hambokbilih anggen-kulasakadang pangombyongipun calon penganten kakung pinarak sowan ing dalem ngriki kirang netepitrapsila.Purnaning atur, kula pribadi nyadhong aksama awit saking kirang jangkeping atur lan tatakrama. MugiGusti ingkang Maha-agung tansah paring lumintuning nugraha dhumateng kula lan panjenengansedaya, saengga kuwawi ngestreni pahargyan menika ngantos paripurna. Nuwun,Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 
Tanggap Wacana Atur Pasrah Temanten
Assalamu’alaikum wr. Wb Kawula nuwun.Para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bp. ……….. (besan)ingkang satuhu kula bekteni. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur panjenenganipunBp/lbu ……….. {ingkang mengku gati/nyraya.Ingkang sepisan, Bp. ……….. (ingkang nyraya) kekalih ngaturaken salam taklimipun konjuk dhumateng Bp. ……….. {besan) kekalih, kanthi pepuji mugi-mugi Bp/lbu tansah pinaringan berkahrahmating pangeran suka rahayu ingkang sami pinanggih.Kaping kalihipun kula ugi tinanggenah hamasrahaken sri penganten kakung ingkang sesilih Bg………. ingkang badhe kadhaupaken Rr………….. putra-putrinipun Bp. ……….. ingkang punika Bp.……….. (ingkang nyraya) kekalih ugi ngaturaken talining katresnan ingkang arupi sandhangan- penganten sapendherek. (saged kaaturaken peranga-nipun, contonipun, sangsangan rinonce, kundalakrindng, kalpika, ugi rasukan kangge pinanganten putri ingkang sedaya kala wau arupi beburoningwana).Menggah sedaya kala wau kaaturaken kanthi suka renaning penggalih, nadyan ta mboten wontenajinipun, pramila sampun kaukur kanthi bobot Ian bebeting barang, mugi katampia minangka taliningkatresnan kangge ngraketaken anggenipun bebesanan.Ingkang punika, mbokbilih sedaya ingkang magepokan kaliyan tata cara Ijab Qobul sampun satata,keparenga ijabing penganten lajeng katindakna. Bp/ibu . ……….. (besan) ndherek nyenyuwun dhatengGusti Allah SWT, mugi paringa berkah pangestu wilujeng dhumateng ijabing penganten, sagedakasembadan kanthi wilujeng nir baya nir sangsaya mboten wonten alangan satunggal punapasumrambah ing sadayanipun.Kula minangka caraka ingkang ngaturaken pasrahan temanten, mbok bilih wonten cecer cewet tuwinkuciwaning atur Ian mbok bilih wonten kiranging suba sita, tandang tanduk tuwin tata krami, kuladalah para caraka ingkang nglumantaraken srah-srahan sadaya nyuwun samodraning pangakasama.Akhirul kalam billahit taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb. . Nuwun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->