Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2012_11_06.pdf

Glas_Srpske_2012_11_06.pdf

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by u_stevic
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: u_stevic on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
Proizvedeno
U SRPSKOJ
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
Utorak, 6.novembar 2012.Broj12.972Godina
LXX
 HRONIKVIJESTI
странa
14 
SRBIJA 
странa
17
странa
2
 
VIJESTI
Vojska aparatza tro{ewenovca odkojeg nikonema koristi
SPORT
Navija~iBiH golimzadwicamais pratilihimnu Srbi je
странa
 47
странa
2
SRBIJA 
Policijskim automobilompresretaoNikoli}a na autoputu
странa
17
странa
6
странa
15
странa
11
Inspektori otkrili vi{enepravilnosti u Domupenzionera Bawaluka
Vu  ji~i} bez konkur sa  zapo slio 31 ra dnika
Slobodan Raduq,
pravobranilac RS
RS pro da je ne kre tnine vri je  dne mi li jar du  maraka
странa
5
странa
7
BiH de poni jasumwivog mesaMaloqetnik no`em poku{aoda ubije oca
Ratari tra`ezemqu u zakup
ODBIJEN PONOVNI ZAHTJEV "KOALICIJE ZA REPUBLIKU SRPSKU" ZA PONI[TAVAWE IZBORA U SREBRENICI
CIKza`murilana izborniin`ewering 
странa
3
Masovna registracija bira~a uo~i izbora i wihovo odjavqivawe izSrebrenice poslije izbora potvr|uju da je u ovoj op{tini sprovedenizborni in`ewering, rekao Dodik. CIK ocijenila da je zahtjev"Koalicije za Republiku Srpsku" za poni{tavawe izbora nedopu{ten
Sto~ari tra `e o{triju  kontrolu stoke iz uvozaDrama u bawalu ~komnasequ Paprikovac Protest u Srpcu 
^lanovi CIK-a BiH 
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
utorak, 6. novembar 2012.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Kad me neko pita da li je nama neko kriv u Iraku pa da zato tamo {aqemo vojsku, ja moram re}i da niko nije kriv, da smo, naprotiv, tamo imali jaku privrednu aktivnost, a danas, umjesto da {aqemo privrednike, mi {aqemo vojnike.
Marko Pavi},predsjednik DNS-a
www.glassrpske.com
Ama, qudi moji, kakva nagodba? I to nam je do{lo sa Zapada od te wihove vrle demokratije. To su izmislili opet lopovi da prikriju lopovluk. Kako to da niko od wih nema imovine, a nagodio se sa sudom da ga puste da }e platiti? Pa tu ne vaqa ni sudstvo. A sva ta osu|ena, pa pu{tena gospoda si- gurno la`u, jer su imovinu prepisali na nekoga svoga ili prijateqa. Ne}emo mi ovakvim sudstvom i politikom nikuda dogurati.
Nevenka Ju ri{i}
A {ta to rade ~lanovi UO i NO, osim {to pri- maju nadoknadu za nerad????
Jadranka Babi~i} Timarac
SA R JEVO
- Predstavni- ~ki dom Parlamenta BiH tre- balo bi na sutra{wojsjednici da izabere novog za- mjenika predsjedava ju}eg ovog doma iz reda bo{wa~kog nar- oda umjesto Denisa Be}irovi- }a, ko ji je smi jewen napro{loj sjednici, a prema na javama, SDP }e ponovo za tu pozici ju predlo`iti neko- ga od svo jih poslanika. Jedan od pri jedloga mogao bi da bude i ponovno imeno- vawe Be}irovi}a, a osim wega kao kandidati za tu po- zici ju pomiwu se Mirza Ku{qugi}, Mirsad Me{i} iNermina Zaimovi}-Uzunovi}. Poslanik SDA [emsu- din Me hmedovi} rekao je da  je ova stranka smjenom wiho- vog kadra u Savjetu minista- ra BiH potisnuta u opozici ju i da za ~lana kole- gi juma ne}e predlagati svo je kandidate, kao {to je rani je na javqivano.- Ne `elimo da na takav na~in tro{imo na{ kadar - kazao je Me hmedovi}. Iako je ve} formulisa- na nova ve}ina na nivou BiH, predsjednik HDZ-a1990. Bo`o Qubi}, ko ji jeorganizator novog sastanka lidera politi~kih parti ja okupqenih u taj blok, rekao je da ne}e sazivati sastanak pri je sjednice Parlamenta BiH.- Realno je da se sastanak odr`i u drugoj polovini idu- }e sedmice i najvjerovatni je }e se to dogoditi do 17. no- vembra - rekao je Qubi}.@. D.
SDA ODUSTA LA 
od pozicije u kolegijumu
Bo`o Qubi} o sporazumu SNSD-a i SDP-a
Prihvatqiva ve}inadogovorenih mjera
SA R JEVO
-
Predsjednik HDZ-a 1990. Bo `o Qubi} kazao je  ju~e da je ta stranka dobila sporazum
ko ji su postigli pred- stavnici SDP-a BiH i SNSD-a i dodao da }e ga danas anali- zirati u`e Predsjedni{tvo stranke. - Generalno gledano, mislim da u tom sporazumu nema za nas su{tinski nepri hvatqivih stvari, ali posto je neke ta~ke ko je tra`e analizu i razja{wewe od aktera tog sporazuma - kazao je Qubi}.On je kazao da posto ji mnogo ta~aka ko je nisu dio tog sporazu- ma, a ko je su bitne za HDZ 1990. i uop{te za hrvatski blok u parlamentarnoj ve}ini.
SA R JEVO
- Ministar fi-nansi ja i trezora BiH Niko- la [piri} pozdravio je ju~e sporazum izme|u SNSD-a i SDP-a BiH i istakao da jeri je~ o dokumentu ko ji pred- stavqa po~etak dogovora o pitawima ko ja su va`na za sve u BiH, a posebno za ubrzawe evropskog puta i o~u- vawe makroekonomske stabil- nosti, preni jele su agenci je. - Svi ko ji napada ju bilo ka- kav sporazum, pa i ovaj, polaze od pretpostavke da samo nespo- razum ~uva BiH. Na`alost, od nesporazuma, ko ji je po~eo de- vedesetih godina pro{log vi-  jeka i krvavog rata, pa sve do danas, majstori nesporazuma su definitivno pokazali pravo lice - rekao je [piri}.
Socijaldemokratska partija BiH
Grupa intelektualaca oru |e u rukama SDA
 Nikola [piri} odbacio kritike
Sporazum SNSD-a i SDP-aubrzava put ka Evropi
 
Voj ska aparat za tro{ewe nov ca
SA R JEVO -SDP BiH saop{tila je ju~e da je zaprepa{-  }ena sadr`a jem pisma ko je je grupa qudi
iz Bosansko hercego- va~ko-ameri~ke akademi je na uka i umjetnosti uputila predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumyiji u vezi sa postignutim dogovorom o programsko-pro jektnoj saradwi izme|u te stranke i SNSD-a, javile su agenci je. - SDP izra`ava `aqewe {to su ovi qudi postali oru|e u rukama di jela SDA ko ji se posqedwih dana slu`i identi~nim medijskim aktivnostima ko ji su svo jevremeno kori{}eni u Milo{evi}evoj Srbi ji kada je pripreman medijski teren za likvidaci ju pokojnog Zorana \in|i}a - navedeno je u saop- {tewu SDP-a BiH.Grupa intelektualaca zatra`ila je od Lagumyije da podnese ostavku zbog sporazuma sa SNSD-om.
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH sutra bira bo{wa~kog ~lana kolegijuma
SDP pre  dla `e kan di da ta
Stranke iz RS podr`avaju inicijativu za demilitarizaciju BiH
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA - Inici ja- tiva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za demilitarizaci ju BiH ima podr{ku i u Narodnoj skup- {tini RS (NSRS), gdje jeve }ina politi~kih parti ja saglasna da Oru `ane snage BiH predstavqaju samo apa- rat za tro{ewe novca, a dapri tome od wih niko nema koristi.
Predsjednik RS je u ini- ci jativi, ko ju je na posqedwoj sjednici usvo jila Vlada Srpske, naveo da je oko 10.000pripadnika Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH od osnivawa do danaspotro{ilo vi{e od dvi je mi- li jarde KM.U mi{qewu ko je je daoRepubli~ki sekretari jat za zakonodavstvo navedeno je da  je NSRS na sjednici 18. mar- ta 2005. godine doni jela De- klaraci ju o strate{kim opredjeqewima RS u sistemu odbrane BiH i da je inici ja- tiva predsjednika Srpske u skladu sa ovom deklaraci jom i da se mo`e uputiti u daqu proceduru u parlament Srpske.Predsjednik Kluba posla- nika SNSD-a u NSRS@eqko Mir jani} rekao je da }e poslanici ove stranke po- dr`ati inici jativu predsjed- nika Srpske.- Ekonomska i soci jalna situaci ja u BiH je takva da treba povesti ra~una o sma- wewu tro{kova, ko ji su u ovom momentu veliki. Vojska ni je neop hodna da bi se o~uva- la stabilnost u BiH, s obzi- rom na to da je premaDejtonskom sporazumu obezbi-  je|eno prisustvo
NA TO
-a isaradwa sa zemqama ko je gra- ni~e sa BiH - rekao je Mir ja- ni} i dodao da vojska ni je bi- la u stawu ni da pomognestanovnicima ugro`enimelementarnim nepogodama ko-  je su u posqedwe vri jeme po- ga|ale BiH.I u SDS-u se sla`u da suOru`ane snage BiH nepotre- bne i da predstavqaju preve-liko optere}ewe za buyet. - Republika Srpska nema nikakav interes za posto jawe Oru`anih snaga BiH i ne znam za {ta one uop{te moguposlu`iti. One su finansij- ski teret za sve - istakao je poslanik SDS-a u Narodnojskup{tini RS Miroslav Ko- ji} i dodao da bi inici jative ko je se ti~u interesa Srpske trebalo za jedni~ki da se upu- }u ju, ispred svih parti ja u RS. Predsjednik Kluba posla- nika PDP-a Zoran \eri} re- kao je da za ukidaweOru`anih snaga BiH treba i saglasnost FBiH.- Istina je da se tro{e ogromna buyetska sredstva za odr`avawe Oru`anih snaga - kazao je \eri} i dodao da u Narodnoj skup{tini RS post- o ji raspolo`ewe da se razgo- vara o temi ukidawa Oru`anih snaga BiH.  Ako bi ova inici jativa bila pri hva}ena i u parla- mentu, sli jedilo bi pokre- tawe postupka za dono{ewe zakona o prestanku va`ewa zakona o odbrani i oru`anim snagama BiH, izmjene zakona o ministarstvima BiH, o Sa- vjetu ministara BiH, o u~e{- }u pripadnika oru`anih snaga BiH u operaci jama po- dr{ke miru u inostranstvu, kao i drugih propisa ko jima  je regulisana ova oblast. Demilitarizaci jom BiH bez posla ne bi ostali sa- da{wi pripadnici Oru`a- nih snaga BiH, ve} bi biliprevedeni u civilne struktu- re vlasti, uz sva zakonska prava.
VOJSKA 
potro{ila dvije milijarde KM
Vojska nije neophodna za o~uvawe stabilnosti u BiH, rekao Mirjani}. RS nema nikakav interes za postojawe Oru`anih snaga, one su finansijski teret, kazao Koji}
Predsjednik RS Milorad Do- dik rekao je ranije da je po- trebno demilitarizovati BiH i eliminisati bilo kakvu mi- litarizaciju dru{tva, ali da je za to potrebna i politi~ka snaga drugog entiteta. Nagla- sio je da su Oru`ane snage BiH nepotrebne ~itavoj BiH, a posebno Republici Srp- skoj, dodav{i da je sa SDP-om razgovarao o mogu}nosti da ovu inicijativu podr`e i stranke u FBiH.
FBiH 
F O O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
utorak, 6. novembar 2012.
3
Majki}: Sakrivena informacija o stawu bezbjednosti
TESLI] - Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH nije uspjela da odgovori na pitawa kakvo je stawe u sektoru odbrane i bezbjednosti, kako se uspje{no boriti protiv terorizma i organizova- nog kriminala i dokle se stiglo sa realizacijom strategije za suzbijawe ovih pojava, izjavila je ju~e predsjedavaju}a komisije Du{anka Majki}. - BiH prvi put ove godine nije dobila informaciju o stawu bezbjednosti nego je ona na vol{eban na~in zamijewena informacijom o stawu u kri- minalitetu - rekla je Majki}eva u Tesli}u, gdje je po~ela dvodnevna radi- onica pod nazivom "Odbrambeno-bezbjednosni sektor u BiH - godinu dana poslije", prenijele su agencije.
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI]
krozrs@glassrpske.com
SREBRENICA -
Predsje-dnik Republike SrpskeMilo- rad Dodik
rekao je ju~e "
GlasuSrpske
"
da je
odbi jawe Cen-tralne izborne komisi je (CIK) BiH da poni{ti iz-bore u Srebrenici, i pored o~iglednih neregularnosti i izbornog in `eweringa, dokaz da po jedini ~lanovi ove in- stituci je ne po{tu ju zakon.
-
Masovna
registraci ja
bi-ra~a uo~i izbora
i
wihovo
od- javqivawe
iz
Srebrenice
pos-li je izbora
potvr|u ju da je u ov-oj op{tini
sproveden
izborniin`ewering
- rekao je Dodik.
On je naglasio da je jasno da su
bo{wa~ke politi~ke parti je i neke nevladine orga- nizaci je doprini jele da se izbornim in`eweringom obe- zbi jedi
da
na~elnik op{tine
Srebrenica
bude Bo{wak.
-
Zbog takvih
postupaka
ne}emo u~estvovati u konsti- tuisawu lokalne skup{tine i ona ne}e imati zvani~nu for- mu
-
rekao je Dodik.
Odluka
CIK je ju~e odbacila zah- tjev "Koalici je za Republiku Srpsku", u ko joj su okupqenesve srpske stranke u Srebre- nici, za poni{tewe izbora u toj op{tini, oci jeniv- {i ga nedopu{tenim. Ovo je drugi put da je zahtjev srpskihstranaka za pon- avqawe izbora u Srebrenici odbi jen pregla- savawem.Iz CIK-asu odluku obra-zlo`ili time da po zakonu po- liti~ki subjekti ne mogu tra- `iti poni{tewe izbora, odnosno da niko osim CIK-ane mo`e nalo`iti niti za-  hti jevati poni{tewe izbora. Podr{ku, me|utim, ni je dobio ni pri jedlog predsjed- nika CIK-a BiH Branka Pe- tri}a da Komisi ja sama donese odluku o poni{tewu izbora u Srebrenici. Za taj pri jedlog glasala su dva ~lana CIK-a, a pet je bilo protiv.^lan CIK-a Irena Hayi- abdi}, ko ja je glasala protiv Petri}evog pri jedloga, kazala  je da je broj pravosna`nih rje- {ewa o fiktivnom prebiva- li{tu u Srebrenici "toliko mali da ne bi mogao da uti~e na dodijeqene mandate".^lan CIK-a Ti homir Vu - ja~i} rekao je da je, osim fik- tivnih prebivali{ta, u Srebrenici bilo i drugih ne- regularnosti i povreda izbor- nog procesa na bira~kim mjestima.- Ni je vr{ena provjera glasa~a u odsustvu, ni je se ula- zilo ni u detaqe u vezi sa gla- sawem putem po{te, nisu provjeravani potpisi na bi- ra~kim spiskovima na samim bira~kim mjestima... Pokazalo se na nekoliko bira~kih mjes- ta gdje je izvr{eno ponovno bro jawe da je bilo takvih pov- reda, ali ni je utvr|eno koliko - naveo je Vu ji~i}. Iz CIK-a su naveli dadanas ne}e biti saop{teni kona~ni rezultati izbora za na~elnika i Skup{tinu op- {tine Srebrenica, jer wiho- va odluka o odbi jawu zahtjeva "Koalici je za Republiku Srpsku" ne}e postati pravo- sna`na.Na odluku CIK-a mo`ebiti ulo`ena `alba Sudu BiH u roku od dva dana, a Sud je obavezan da je razmotri u roku od tri dana od wenogpri jema.
Apelacija
U strankama iz Srebre- nice ko je su na lokalnim iz- borima ~inile "Koalici ju za Republiku Srpsku" ~eka ju pi- sani odgovor CIK-a na wiho- vu `albu da bi kompletirali apelaci ju ko ju }e podni jeti Sudu BiH.
Predsjednik
Op{tinskogodbora SNSD-a Srebrenica Radomir Pavlovi}
rekao je da je odluka CIK-a o~ekivana, ali da }e istra jati u zahtjevu za poni{tavawe izbora i odr`avawe novih.-Nismo iznena|eni odlu- kom CIK-a jer ve}ina ~lanova te komisi je donosi politi~ke odluke
,
ko je nisu u skladu sa zakonom i to preglasavawem ~lanova iz RS
-
rekao je Pa-vlovi}.Kazao je da }e idu}ih dana biti odr`ane konsultaci je sa
predsjednikom SNSD-a Milo- radom Dodikom kao ovla{}e- nim predsjednikom koalici je, predsjednikom SDS-a Mlade- nom Bosi}em i drugim stra- na~kim liderima o daqim aktivnostima ko je }e preduze- ti.DNS je oci jenio da bi po- navqawe izbora u Srebrenici predstavqalo pobjedu demokra- ti je nad izbornom manipula- ci jom i in`eweringom. - Razo~arani smo ~iweni- com da CIK preglasavawem ni je odobrila ponavqawe izb- ora u Srebrenici, {to govo- ri o tome da se po jedini weni ~lanovi bave politikom - sa- op{teno je iz DNS-a.Lider DP-a Dragan ^a- vi} rekao je da je CIK, ko-riste}i jednake kriteri jume za sve op{tine, trebalo da do- nese odluku o ponavqawu izb-ora u Srebrenici, kao i u svim lokalnim za jednicama gdje je bilo o~iglednih mani- pulaci ja. Predsjednik PDP-a Mla- den Ivani} rekao je da ovasituaci ja ne ide u korist ni bo{wa~kom narodu. - O~igledno je da }e ]a- mil Durakovi} i}i na sukobe, {to se i vidi iz wegovog sti- la i nastupa, i da se prika`e kao `rtva jer mu je `eqa danapredu je politi~ki na bo{wa~koj sceni, a ne da bri- ne o gra|anima Srebrenice - rekao je Ivani}.Nezavisni kandidat za na~elnika Srebrenice ]a- mil Durakovi}, ko ji je prema podacima CIK-a osvo jio naj- vi{e glasova, rekao je da je odluka CIK-a bila o~ekiva- na, jer ni je
bilo neregular- nosti.
Predstavnici "Koalici je za Republiku Srpsku" upozora- vali su da je otkriveno oko 3.600 neregularnih ili sumwivih glasova za Srebre- nicu, ko ji su odlu~ili izbor- ni rezultat. Pravi primjer izbornog in`eweringa ko ji je sproveden u ovoj op{tini su stotine odjavqenih prebiva- li{ta posli je izbora. Prebi- vali{te
u ovoj op{tini u toku registraci je bira~a, izme|u os- talih
,
pri javili
su
sanxa~kimufti ja Muamer Zukorli},
ko- ji je i glasao u ovoj op{tini,
mufti ja zagreba~ki Aziz Hasa- novi} i novinar Du{ka Juri- {i}.
De{avalo se da se na istoj adresi u jednosobnom stanu pri javi i po 20 osoba.
Karaxi} tra`i od Kreso da odo bri saslu{awa optu`enih
HAG
- Nekada{wi predsjednik RS Radovan Karayi} za- tra`io je od predsjednika Suda BiH Medyide Kreso da odobri saslu{awe nekih od optu`enih pred Sudom BiH, ko ji su na wegovoj listi svjedoka odbrane, preni jele su agenci je.- Karayi} je zatra`io da wegov pravni savjetnik Piter Robinson ispita ove svjedoke u zatvorima u ko jima se nala- ze - saop{teno je ju~e iz Ha{kog tribunala. Nalisti svjedoka, koji su procesuirani u BiH, su Alek- sandar Radovanovi}, Franc Kos, Vaso Todorovi}, Mende- lev Duri} i Stanko Ko ji}.
[kampi {est godina za zlo~in u Doqanima
MOSTAR
- Kantonalni sud u Mostaru osudio je ju~e nepra- vosna`no na {est godina zatvora Sabita [kampu iz Jablan- ice, zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva 1993. godine u selu Doqani u toj op{tini, javile su agenci je. [kampo je progla{en krivim jer je za vri jeme oru`anog sukoba izme|u Armi je RBiH i HVO-a, kao pripadnik 44. brdske brigade ^etvrtog korpusa Armi je RBiH, 28. jula 1993. godine u mjestu Doqani ispalio na ku}u Ivana @ari- }a tromblonsku minu. @ari} je posli je tri dana preminuo. U ku}i s ubi jenim @ari}em bili su jo{ tro je civila i tro je maloqetne djece.
Osumwi~eni za ratni zlo~in bi }e pu{ten na slobodu
SA R JEVO
- Pripadnici Grani~ne polici je BiH uhapsi- li su H. H. (41) zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in nad civilima, ali su u Tu`ila{tvu BiH istakli da }e on biti pu{ten.U Tu`ila{tvu su kazali da ne}e biti izdat nalog za odre- |ivawe pritvora, ali nisu `eqeli da iznose vi{e detaqa, niti da otkriva ju identitet osumwi~enog. Grani~na polici ja BiH uhapsila je H. H. 3. novembra na grani~nom prelazu Ora{je prilikom ulaska u BiH, nakon {to je utvr|eno da je osumwi~en za ratni zlo~in. N. T.
Odbijen ponovni zahtjev "Koalicije za Republiku Srpsku" za poni{tavawe izbora u Srebrenici
CIK za `mri la na izbor ni in `ewering 
Masovnaregistracija bira~a uo~i izbora iwihovo odjavqivaweiz Srebrenice poslije izbora potvr|uju da jeu ovoj op{tinisproveden izborni in`ewering,rekao Dodik.CIK ocijenila da je zahtjev "Koalicije za Republiku Srpsku" nedopu{ten
SRPSKE STRANKE
podnose apelaciju Sudu BiH
Isto~ni Mostar
CIK je ju~e donijela i dopunsku odluku ko- jom se poni{tavaju izbori na redovnom bira~kom mjestu za na~elnika u izbornoj jedinici Isto~ni Mostar, zbog utvr|enih nepravilnosti koje mogu uticati na izborni rezultat. Nakon {to ova odluka postane pravosna`na, CIK }e odlu~iti o raspisivawu novih izbora.
^lanoviCIK-a BiH 
   F   O   T   O  :   A   R   H   I   V   A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->