Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Lista Carte 1993

Lista Carte 1993

Ratings: (0)|Views: 929|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Camera Nationala a Cartii on Nov 06, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/04/2012

 
 « Ndbg|d @dŮkc`doĎ d NĎ|Ůkk fk` \gxwloknd Bcofcyd8=.8;.44
4
N
DBG\D
@
DŬKC@DOČ D
N
Č\ŬKK
 
 
^g|yknkwo ,Dwvcbdvkzd|g,
O
K^VD NČ\ŬKOC\ À@\GEK^V\DVG À@ OW@D
 D@WD\KG 
4;;>
;>"84
 
E|w`gudof/ A.
 Nw|~ fg x|geĎvk|g do xg|~c`dowowk nĎbk`goc|"~xkvdo xg`v|w ncxkk œk vk`g|k nwmd`fkndx bk`vdo # A. E|w`gudof. „ Lwnw|gœvk : ^\O ,Ndx|knc|`, GF"NC@^"VW\1 Nm. :N.G. X|g~d : Ik|bd ,Dog|v,/ 4;;<. „ 4>8/ Q4R x. : fg~.1 <9 nb.K^L@ ;5>";48>"8<"<I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"84R
Ncb. @| 
;>"8<
 
Gbk`g~nw/ B.
Xcgzkk k`gfkvg # B. Gbk`g~nw1 gf. fg X. N|gŮkd1 ykzkw`g e|di. : B. Fwbkv|g~nw1x|gz. e|di. : Őv. Xì|Ďw. „ Nm. : W`kyg|~kvd~1 Bwzgwo Okv. \cb./ 4;;<. „ 4>7 x. : ko.1 <>nb.\gx|cf. fwxĎ |gy. Bd`w~n|kxvwb : @wbĎ| ~xgn. # gf. fg X. N|gŮkdK^L@ 7">9<"88;=7"8I. x|gŮ/ 48888 g}. „ Q;>"8<R
Ncb. @| 
;>"8>
 
Ew|Ďw/ Y.
 YkdŮd bĎknwŮgk Yg|c`knd : ^vd|gd BĎ`Ď~vk|kk fg od Yodfkbk|gœvk/ EdodŮk # Y.Ew|Ďw. „ Lwnw|gœvk : Gf. D|mgv{x „ \g`dœvg|gd ^xk|kvwdoĎ/ 4;;<. „ 49 nb.Yco. 4. „ 4;;<. „ <>5 x. „ Dwv. g~vg k`fkndv à` x|gi. „ Gf. à` ncodl. nw : ,^ke"bd KE, ^\O. „ K^L@ ;5>";794>">"8 : I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"8>R
<=4.;!;<;Ncb. @| 
;>"86
 
Yd~kog Bcœd`w
2 Yd~kog Bc~md`w :
 
Xknvw|Ď # vg}v : Y. Lclacyd/ N. ^xà`w1xknv. : ^. Bdncygk1 icv. : B. Xcvì|`knmg. „ Nm. : Okvg|d/ 4;;<. „ Q>4R x. : ko. ncoc|./ icvce|.Vg}v : ol. |cb./ |w~Ď./ i|.I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"86R
Ncb. @| 
;>"87
 
Dvg~vd|gd
ndf|goc| fkfdnvkng fk` à`yĎŮĎbì`vwo x|g"w`kyg|~kvd| : -Nwoge. fgdnvg `c|bdvkyg+ # Bk`. Őv. œk À`yĎŮ. do \gx. Bcofcyd. „ Nm. : ^. `./ 4;;<. „ >; x. : vdl.1<8 nb.I. i. fg vkv.X|gŮ/ nc`v|dnvwdo/ =888 g}. „ Q;>"87R
Ncb. @| 
;>"89
 
Nkcnd`w/ K.
 
 « Ndbg|d @dŮkc`doĎ d NĎ|Ůkk fk` \gxwloknd Bcofcyd8=.8;.44
<
Xcgbg fg f|dec~vg # Kc` Nkcnd`w1 x|gz. e|di. : B. Ldnk`~nmk. „ Nm. :M{xg|kc`/ 4;;>. „ 4></ Q6R x.1 49 nb.K^L@ 7">9="847<=">I. x|gŮ/ 48888 g}. „ Q;>"89R
Ncb. @| 
;>"85
 
Fk~vd`v/ J.
Nc`vdnvg `gjw~vkikndvg : Qyg|~w|kR # Jc|j Fk~vd`v1 ncx. fg Kw. \wbgd`Ůgy. „ Nm.: À`v|gx|k`fg|gd bknĎ ,Ogeg`fd,/ 4;;>. „ 498 x.1 49 nb.K^L@ 7"==79="4;8"<I. x|gŮ/ 48888 g}. „ Q;>"85R
Ncb. @| 
;>"8=
 
Xcxcyknk/ F.
 FknŮkc`d| g`eogz"|cbì` : Ngog bdk icoc~kvg nwyk`vg dog ol. g`eo. # F. Xcxcyknk. „ Lwnw|gœvk : ^kebd/ Q4;;<R. „ <4</ Q>R x.1 <8 nb.Gf. à` ncodl. nw ,^kebd KE, ^\O/ Nm. „ Lklokce|. x. <46 -5 vkv.+K^L@ ;5>";855"<7"8I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"8=R
Ncb. @| 
;>"8;
 
Kg~g"`
xok`Ď ~v|Ďownk|g Ővgid` ngo Ykvgdz œk ^iì`v ... : QNd|vg xg`v|w gogykR #donĎv. Y. Vw|gd. „ Nm. : Owbk`d/ 4;;<. „ 468/ Q>R x. : ko. ncoc|.1 <6 nb.K^L@ 7">5<"848><"8 -à` ncx.+<= |wl./ 78888 g}. „ Q;>"8;R
Ncb. @| 
;>"48
 
Ndog`fd|"
deg`fĎ : 4;;> # Ld`nd fg Gnc`cbkk d Bcofcygk. „ Nm. :W`kyg|~kvd~/ 4;;<. „ ;< x. : ko.1 <8 nb.I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"48R
Ncb. @| 
;>"44
 
Взжзбхюк/ М.
 Шзфгюдбнки Пабжами # М. Взжзбхюк1 гзш. ф шюп. К. Ызшдиками. „ 4;;<. „4=7 x. : vdl./ m.1 << nb.Dwv. g~vg k`fkndv xg y~. i. fg vkv. „ Lklokce|. à` `cvgog fg ~wl~coK^L@ 7">9<"84848"5X|gŮ/ nc`v|dnvwdo/ 7888 g}. „ Q;>"44R
Ncb. @| 
;>"4<
 
@gfgonkwn/ Y.
 \gxwloknd Bcofcyd # Y. @gfgonkwn. „ Nm. : W`kyg|~kvd~/ 4;;<. „ 45; x. : vdl./m.1 << nb.Lklokce|. à` `cvgog fg ~wl~coK^L@ 7">9<"84889"8X|gŮ/ nc`v|dnvwdo/ 7888 g}. „ Q;>"4<R
Ncb. @| 
;>"4>
 
Ed`vgd/ K.
 Ndkgv fg okblĎ |cbì`Ď : Xg`v|w no. 4"d # K. Ed`vgd/ ^. Ngbc|vd`. „ Nm. : Ow"bk`d/ 4;;>. „ 5; x. : ko. ncoc|.1 <> nb.45 |wl./ 95888 g}. „ Q;>"4>R
 
 « Ndbg|d @dŮkc`doĎ d NĎ|Ůkk fk` \gxwloknd Bcofcyd8=.8;.44
>
Ncb. @| 
;>"46
 
NĎ|lw`d|w/ Y. G.
 Bdvgbdvknd : Nwoge. fg x|cl. : no. 7"= # Y. G. NĎ|lw`d|w/ N. B. NĎ|lw`d|w1ncodl. B. ^k`eg|/ N. MĎ|Ďlc|. „ Lwnw|gœvk : ^kebd/ 4;;<. „ >=4/ Q4R x.1 <8 nb. „ -Df"bkvg|gd à` okngw+Gf. à` ncodl. nw ,^kebd KE, ^\O/ Nmkœk`ĎwK^L@ ;5>";855"<8"]I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"46R
Ncb. @| 
;>"47
 
\wbogd`~nmk/ B.
 Okbld i|d`ngzĎ 2 Og i|d`ådk~ : Nw|~ k`vg`~ky Qxg`v|w ~vwfg`Ůkk idn. fg ol. ~v|Ď"k`g à` k`~vkvwŮkkog fg à`yĎŮ. ~wxg|. œk bgfkw fg ~xgn.R # B. \wbogd`~nmk. „ Nm. : Owbk`d/4;;<. „ <54/ Q4R x. : ko./ vdl.1 <4 nb.K^L@ 7">5<"8446;"4>4 |wl./ <8888 g}. „ Q;>"47R
Ncb. @| 
;>"49
 
Dbl|c~/ V. ^.
Bdœk`k gognv|kng : QBd`. xg`v|w ~vwfg`Ůkk ~xgn. fg gognv|cbgnd`knĎ œk gogn"v|cg`g|ekgR # V. ^. Dbl|c~. „ Nm. : W`kyg|~kvd~/ 4;;<. „ <8 nb.Yco. 4 : V|d`~ic|bdvcd|g œk bdœk`k d~k`n|c`g. „ 4;;<. „ 65=/ Q4R x. : ike. „Lklokce|. x. 65>"656 -<5 vkv.+. „ K^L@ 7">9<"88=;9"] : 477 |wl. 68/ >888 g}. „ Q;>"49R
Ncb. @| 
;>"45
 
Ncbxg`fkw
fg own|Ď|k x|dnvkng od mk~vcocekg/ nkvcocekg œk gbl|kcocekg # |gf.vkvwod|Ď fg @. Kw|k`/ D. \cfc~vk`1 v|df. fk` ol. |w~Ď fg Y. Lwomdn/ @. Gœd`w. „ Nm. : Ow"bk`d/ 4;;<. „ <4>/ Q4R x. : ko./ ~nmgbg1 <4 nb. „ -Okv. fkfdnv. : Xg`v|w ~vwfg`Ůkk W`ky. fgBgfknk`Ď+Lklokce|. od ~iì|œkvwo ~wlvgbgoc| K^L@ 7">5<"84<8="8 -à` ncx.+=; |wl./ <888 g}. „ Q;>"45R
Ncb. @| 
;>"4=
 
 Жрпи/ И. -аьзщ+
 Ьилвсл еиоамаш : Шапив : Qгзш. ф цш.R # Ибзкфивжш Жрпи1 мфьюг. фь. Г. М.Дсками/ ф. 7"4;1 чюжай. М. Агшу. „ К. : ,Кмивь,/ 4;;<. „ 648/ Q4R x./ Q4R i. xc|v.1K^L@ 7=7<9="86>7 -à` ncx.+I. x|gŮ/ 488888 g}. „ Q;>"4=R
Ncb. @| 
;>"4;
 
E|c~~w/ ^.
Ndoyd|wo \cbì`kgk n|gœvk`g # ^. E|c~~w. „ Q^. o.R : ,Nc`yc|lk|k okv.,. „ DLNFdyd/ 4;;<. „ >=4 x. : icvce|.1 <8 nb.\ggfkv. fwxĎ : Gfkvkc`~ I|d`ng"Gbxk|g/ 4;=5. „ Lklokce|. x. 7/ à` `cvg x. >74"75;K^L@ 7"==7=9"485"6I. x|gŮ/ I. vk|. „ Q;>"4;R
<>#<=-6;=+Ncb. @| 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->