Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hanh Phuc Khap Quanh Ta

Hanh Phuc Khap Quanh Ta

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Tung Do

More info:

Published by: Tung Do on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
 
5
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Moät trong nhöõng khaùi nieäm khoù naém baét nhaáttrong ngoân ngöõ loaøi ngöôøi coù leõ laø khaùi nieäm veàhaïnh phuùc. Duø ñaõ toán hao raát nhieàu giaáy möïc vôùichuû ñeà naøy töø xöa nay, chuùng ta vaãn chöa bao giôø –vaø seõ khoâng bao giôø – ñaït ñeán moät söï moâ taû cuï theåveà noù. Nhöng thaät khoâng may, cho duø chaúng baogiôø coù theå hieåu heát veà noù, ñaây laïi chính laø muïc tieâutheo ñuoåi cuûa con ngöôøi trong baát cöù thôøi ñaïi naøo.Moïi noã löïc cuûa chuùng ta trong taát caû caùc laõnh vöïcnghieân cöùu, xaây döïng, reøn luyeän... chung quy cuõngñeàu laø nhaém ñeán moät ñôøi soáng haïnh phuùc cho conngöôøi, cho duø trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp thìmuïc tieâu aáy chæ nhö moät caùi boùng xa vôøi phía tröôùc.Ngay caû khi con ngöôøi ñaùnh gieát laãn nhau trongnhöõng cuoäc theá chieán, thì muïc tieâu maø hoï neâu ravaãn laø ñeå coù ñöôïc cuoäc soáng haïnh phuùc, cho duø ñieàuhoï ñang laøm chính laø gaây ra nhöõng noãi thoáng khoåcuøng cöïc cho nhau.Nhìn töø nhöõng goùc ñoä saâu xa, tröøu töôïng hôn,trieát hoïc vaø toân giaùo cuõng laø nhöõng phöông tieän maøcon ngöôøi mong muoán coù theå söû duïng ñeå ñaït ñeánhaïnh phuùc. Khoâng coù muïc tieâu naøy ñeà ra phía tröôùc,moïi söï suy töôûng hay giaùo hoùa, tu taäp quaû thaätcuõng khoâng coøn coù yù nghóa gì. Tuy nhieân, vôùi
 
Haïnh phuùc khaép quanh ta
6
 nhöõng trieát thuyeát hay toân giaùo khaùc nhau, söï khaùcbieät coù theå chæ ra ñöôïc chaêng chính laø xuaát phaùt töønhöõng caùch hieåu khaùc nhau veà haïnh phuùc.Quay veà vôùi cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa moãi chuùngta, haïnh phuùc ñöôïc tieáp caän moät caùch giaûn dò hôn,nhö laø nhöõng khoaûnh khaéc – thöôøng laø ngaénnguûi – maø ta caûm thaáy haøi loøng, thoûa maõn vôùi hieäntaïi, vôùi nhöõng gì hieän coù hoaëc ñang xaûy ñeán vôùi ta.Tuy nhieân, cho duø chuùng ta luoân noã löïc ñeå coù ñöôïcthaät nhieàu nhöõng giaây phuùt nhö theá, thì coù veû nhö chuùng laïi chæ ñeán vôùi ta moät caùch baát chôït, tuøy tieänkhoâng theo nhö mong muoán. Trong tieáng Anh, töø
happy
” ñöôïc duøng ñeå chæ traïng thaùi vui veû hayhaïnh phuùc voán ñöôïc baét nguoàn ôû töø “
happ
” trongtieáng
 Iceland
coù nghóa laø “
may maén
” hay “
tình côø
”.Phaûi chaêng ñieàu naøy cuõng theå hieän moät caùch nhìnveà haïnh phuùc, nhö moät tính chaát bí aån maø haàu heátchuùng ta ñeàu coù theå caûm nhaän ñöôïc?Thaät ra, chuùng ta coù theå naøo ñaït ñeán cuoäc soánghaïnh phuùc baèng vaøo nhöõng noã löïc töï thaân theo moätcaùch naøo ñoù maø khoâng phaûi phuï thuoäc vaøo yeáu toá may maén, thôøi vaän hay chaêng? Caâu hoûi naøy quaûthaät khoâng deã traû lôøi. Vaø caøng khoâng deã tieáp nhaänneáu nhö quaû thaät coù ñöôïc moät giaûi phaùp cho vaán ñeà.
 
LÔØI NOÙI ÑAÀU
7
 Trong saùch naøy, chuùng toâi coá gaéng phaân tích vaøgiôùi thieäu moät soá nhöõng phöông thöùc nhaèm giuùpmoãi ngöôøi chuùng ta coù theå noã löïc vöôït qua ñöôïcnhöõng beá taéc cuûa chính mình do thoùi quen laâu ngaøytaïo ra vaø höôùng ñeán moät ñôøi soáng an vui haïnhphuùc. Noùi caùch khaùc, chuùng ta seõ khoâng ñi tìm moätlôøi giaûi thích, moät ñònh nghóa cuï theå cho khaùi nieämhaïnh phuùc laø gì, maø seõ coá gaéng tìm hieåu xem baèngcaùch naøo ñeå coù theå ñaït ñöôïc vaø caûm nhaän haïnhphuùc ngay trong töøng giaây phuùt cuûa cuoäc soáng naøy. Vaø nhö theá, moãi ngöôøi chuùng ta seõ töï mình hieåuñöôïc haïnh phuùc laø gì maø khoâng caàn thieát phaûithoâng qua söï moâ taû khoâ khan vaø haïn cheá cuûa ngoânngöõ.Ñieàu khoâng theå phuû nhaän ñöôïc laø, vaán ñeà neâuleân ôû ñaây thaät voâ cuøng phöùc taïp vaø roäng lôùn, baûnthaân ngöôøi vieát laïi coù nhöõng giôùi haïn nhaát ñònh veàtrình ñoä vaø nhaän thöùc, neân chaéc chaén khoâng theåtraùnh khoûi ít nhieàu sai soùt. Kính mong caùc baäc caominh roäng loøng chæ giaùo vaø ñoäc giaû gaàn xa nieämtình löôïng thöù.Muøa xuaân, 2004.
NGUYEÂN MINH
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->