Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dubravszky László három műve

Dubravszky László három műve

Ratings: (0)|Views: 325|Likes:
Published by arion2009
1. Az Antropozófia körvonalai
2. Reinkarnáció és Karma gondolata a mindennapi életben
3. Bevezetés az okkult tudományokba
1. Az Antropozófia körvonalai
2. Reinkarnáció és Karma gondolata a mindennapi életben
3. Bevezetés az okkult tudományokba

More info:

Published by: arion2009 on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
DDUUBBRRAAVVSSZZKKYYLLÁÁSSZZLLÓÓ AAzzAAnnttrrooppoozzóóffiiaakköörrvvoonnaallaaii RReeiinnkkaarrnnáácciióóééssKKaarrmmaaggoonnddoollaattaaaa mmiinnddeennnnaappiiéélleettbbeenn BBeevveezzeettééssaazzookkkkuullttttuuddoommáánnyyookkbbaa
 
 
Dubravszky László három m
ű
ve:
 Az Antropozófia körvonalai 
.........................................................................
2
 
Reinkarnáció és Karma gondolata a mindennapi életben 
.......................
17
 
Bevezetés az okkult tudományokba 
.........................................................
23
 
 
 A A AzzzA A Annntttrrrooopppooozzzóóóiiiaaaööörrrvvvooonnnaaalllaaaiii 
Budapest, 1982. december 2.
1. Az Antropozófia 
 Az Antropozófia a legmodernebb és az egyedüli krisztusi alapon álló, s az emberi szellemre (azÉn-re) – tehát nem az asztrálra – alapított
okkultizmus 
, amelynek megalapítója Rudolf STEINER volt.
2. Az okkultizmus 
 Az okkultizmus a földi embernek a szellemi világgal való kapcsolatát igyekszik kifejleszteni ésszámára a szellem világába (a túlvilágba) betekintést nyújtani.
3. Beavatottak és tanítványok 
 Az okkultizmus aktív gyakorlását végzik a b e a v a t o t t a k, akik szellemi fejl
désük soránelnyerték azt a képességet, hogy saját maguk közvetlen kapcsolatba lépjenek a szellemi világok alacsonyabb vagy magasabb régióival. (A beavatottak száma a mai materialista világbanminimálisan kevés.)Passzív gyakorlói az ún. t a n í t v á n y o k, akik a beavatottak közléseib
l tudomást szereznek aszellemi világról s annak lényeir
l és tényeir
l, s a beavatottak által el
írt gyakorlatok végzéséveltörekedhetnek maguk is a beavatás útjára lépni.
4. Régi és új okkultizmus 
 Az okkultizmusnak, amely a Földön mindig volt és mindig lesz, nagyon különböz
fajtái voltak ésvannak. A legkülönfélébb utak vezethetnek arra, hogy az ember mai éber nappali tudatát úgybefolyásolhassa, hogy túlvilági hatásokat vehessen fel. Ezek az utak túlnyomó többségükben atudat valamilyenféle lecsökkentése útján valami ’elrévülésre’, ’beleolvadásra’ vezetnek, aminkeresztül a túlvilági kapcsolatok létrejöhetnek. Ezzel szemben az Antropozófia – krisztusi alaponállva – szembeszegül minden tudatcsökkentéssel és ellenkez
leg:
tudatfeler 
ő  
sítéssel 
kíváncéljához eljutni (pl. antropozófiai meditációk). Ez az út sokkal nehezebb, mint a régi,tudatcsökkentéses eljárások, de siker (kegyelem) esetén világos és tiszta képeket szolgáltat, míga régi módszerek homályos és félreérthet
szimbólumokkal és képekkel operálnak és egyrekevésbé valók már a mai fehér embernek. Az okkult iskolázási módnak lépést kell tartania az emberi tudat és értelem fejl
désével, ez pedigma már a tudatfeler
sítéses iskolázást kívánja meg. (Régebben a tudatcsökkentéses út volt ahelyes és egyedül járható.) A tudatcsökkentéses út az emberi asztrálra, a tudatfeler
sítéses út az emberi szellemre (Én)alapoz.
5. Az Antropozófia és az ember 
 Az Antropozófia az embert állítja vizsgálatainak középpontjába: az ember teremtését és viszonyáta szellemi világokhoz úgy a földi, mint halálon túli életében, az ember feladatát a Földön és
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->