Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 071112

m Tarragona 071112

Ratings: (0)|Views: 1,009|Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Nov 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Dimecres, 7 de novembre de 2012núm. 2.164www.diarimes.com
REUS
El ple sobre l’estat delpacte de govern esdevéuna sessió breu i sensecontingut
Els socis del Govern local van optar per mantenir-se en silenci i evitar pronunciar-se sobre la salutde l’aliança entre CiU i PP a la ciutat.
 
P8
CAMP DE TARRAGONA
Les pintures rupestresque s’amaguen als abricsde les Muntanyes dePrades seran visitables
El perímetre d’aquestes restes, que tenen10.000 anys i són patrimoni mundial,s’habilitaran per obrir-se al públic.
 
P11
ESPANYA
El TribunalConstitucionalavala elmatrimonientre gais
D’aquesta manerarebutja el recurspresentat pel PP.
 
P14
El nombre de naixements baixa un6,6% durant l’últim any a Tarragona
DEMOGRAFIA
 
El nombre de fills de mares estrangeres també ha descendit en un 11,2%entre el 2010 i el 2011 a causa de la crisi i del retorn del col·lectiu als països d’origen.
 
P2
TARRAGONA
Els centres d’educacióde la Diputació sumenesforços per un granespectacle a la TAP.
 
P4
Tarragona és avui lacapital de les ciutatsintel·ligents.
 
P6
Marcel Pey seràhomenatjat al FestivalREC.
 
P7REUS
El personal de Ryanairdenuncia la manca depersonal de terra.
 
P9
La capital del Baix Campes vesteix de cerimòniadissabte amb la ra TotNuvis.
 
P10ESPORTS
El Reus Deportiu sumala quarta victòriaconsecutiva davant elNoia (4-2).El Vendrell s’imposa alBlanes (6-5).
 
P16
AVUI
El nou orgues’obre pasper omplirde notes laCatedral deTarragona
CIUTAT
Un gran camióva transportar ahir lespeces del nou instrumentdes de la localitatholandesa de Heythysenfins al Pla de la Seu, a laPart Alta.
P3
El camió entrava a la Part Alta de Tarragona a primera hora del matí per fer cap al Pla de la Seu.
cristina aguilar
 
2
diarimés
07/11/2012
TARRAGONA
Laia Díaz
La natalitat a la província deTarragona està baixant. Aquestpassat 2011 van néixer al territori8.683 nens i nenes, mentre queel 2010 van arribar al món 9293tarragonins, és a dir, un 6,6%més. Tenint en compte que ladisminució en el global de Cata-lunya és d’un 3,8% es pot afrmarque a la demarcació de Tarrago-na la caiguda dels naixements ésmolt important.Ara bé, una altra dada curiosaés la disminució del nombre demares estrangeres que han tin-gut un fll durant el 2011. L’anyanterior van néixer un total de2.994 inants de mares no cata-lanes, mentre que aquest 2011 hovan er només 2.658, és a dir, un11,2% menys.Segons les dades publicadesper l’Idescat sobre els movi-ments naturals dels uxos depoblació, des de l’any 2001, lademarcació havia experimentatun important creixement de lanatalitat arribant el 2008 al picmés alt amb un total de 9.451naixements, el que signifca un13% més de nounats que aquestdarrer 2011.
La crisi ho explica tot
Són diversos els actors que jus-tifquen aquesta davallada, toti que n’hi ha un que els englobaa tots ells: la crisi econòmica. Elcatedràtic de Geografa Humanade la Universitat Rovira i Virgili(URV), Santiago Roquer, explica-va que «durant una crisi en quèsón molts els joves que no trobeneina o tenen eines amb condi-cions precàries, s’endarrereixenels matrimonis i també hi hamolta menys gent que es plantejatenir una criatura perquè implicaun cost molt important».D’altra banda, durant aquestsúltims temps hi ha hagut unamarxa de dones estrangeres quearran també de la crisi s’han vistobligades a retornar als seus pa- ïsos d’origen. Moltes d’elles vanser les que durant molts anys vancontribuir a augmentar la natali-tat a les comarques tarragonines.Tot i això, Roqué explicava que laseva adaptació a nivell reproduc-tiu va ser molt ràpida ja que «n’hihavia moltes que venien de cul-tures on s’acostumen a tenir mésflls que aquí, però en arribar esvan adaptar perectament a unasocietat que per diversos motiusté menys flls».Pel que a a les mares tarra-gonines, les dones que ara estanen edat de tenir flls són les nas-cudes a principis i mitjans de ladècada dels anys 80, una èpocaen què, segons recordava Roqué,ja va baixar la natalitat així que«tenint en compte tenim gene-racions que cada vegada són méspetites i que aquestes dones queestan ara en ase reproductivatenen criatures més endavantperquè no s’ho poden permetre,aquesta tendència sembla quecontinuarà durant uns quantsanys».De et, Roqué preveu queaquesta caiguda de naixementsque s’està registrant des de l’any2009 continuï encara molt acti-va durant el 2013 i el 2014, ambla qual cosa s’accentuaran orçaels problemes per la gent que es-tigui a prop de l’edat de jubilació.«Si hi ha molts menys joves co-titzant i la piràmide es continuaenvellint perquè la gent viu mésanys és inevitable que se segueixiendarrerint l’edat de jubilació»,remarcava el catedràtic. Segonsell, el més coherent seria co-mençar a aplicar un sistema decapitalització de les pensions, ésa dir, que cada treballador tinguiun sistema personal d’estalvi decara a la vellesa, el que vindria aser ara un pla de pensions. Die-rent seria si la crisi se solventésràpidament i la gent jove que araestà a l’atur comencés a cotitzara la Seguretat Social.Tot i que pugui semblar el con-trari, segons Roqué la davalladade la natalitat no té perquè aec-tar al nombre d’alumnes de lesuniversitats, si que ho arà, però,d’aquí un temps a les llars d’in-ants i a les escoles. En el cas delsestudis superiors, el catedràticargumentava que en èpoques decrisi els joves que no troben einao que es queden sense opten percontinuar estudiant i ormar-se més, amb la qual cosa la crisiestà benefciant indirectamenta les universitats que estan cap-tant més alumnat que per edatja hauria d’haver acabat els seusestudis.
El pic màxim denaixements va ser l’any2008 i des de llavors noparen de baixarMoltes dones en edat detenir fills ja són d’unageneració en què vabaixar la natalitat
SOCIETAT
Disminueixen un 6,6% el nombre denaixements durant l’últim any
Entre el 2010 i el 2011 hi ha hagut un 11,2% menys de mares estrangeres que han tingut un fill a Tarragona
6.0008.00010.000
20012002200320042005200620072008200920102011
EvoLucó DE L DEogrf  L províc DE Trrgo
(naixements/any)
62336691706274028183857292229958945192938683
El vestíbul de laSubdelegació delGovern serà un espaid’exposicions
El Subdelegat del Govern, Jor-di Sierra, i el Responsable deComunicació i Relacions Ex-ternes a Tarragona de Repsol,Josep Bertran, es van reunirahir per tal d’iniciar un procésde col·laboració per habilitar,com a zona d’exposicions, elvestíbul de la Subdelegaciódel Govern. En aquest sentit,el Subdelegat va remarcar elseu «agraïment per les portesobertes que hem trobat en lapersona d’en Josep Bertran iRepsol per un projecte que en-tenem que serà molt benefci-ós per la ciutat de Tarragona».Segons Sierra, «l’edifci de laSubdelegació, d’Alejandro dela Sota, és patrimoni de totsels tarragonins i és hora de queTarragona recuperi, i se sentiseu, un edifci situat al bell migde la capital».
La ministra de Fomentrearma que elCorredor Mediterraniés prioritari
La ministra de Foment, AnaPastor, va reafrmar ahir en elPle del Senat que el CorredorMediterrani és una priori-tat per al Govern d’Espanya.«Com les dades i els númerosón el millor que es pot por-tar a aquesta Cambra», Pastorva assenyalar que el 22,4% dela inversió en errocarril l’any2012 (1.354 MEUR) i el 23% dela de 2013 (1.079 MEUR) vandestinats a aquesta actuació.Del pressupost dedicat el 2013,va detallar, 270 MEUR sónper a l’adaptació a ample UIC(tercer carril), 748,67 MEUR al’alta velocitat i 60 MEUR alnou accés al port de Barcelona.En resposta al grup Entesa pelProgrés, la ministra ha indicatque Foment va invertir untotal de 1.417 MEUR en la im-plantació de l’ample UIC.
 
3
07/11/2012
diarimés
TARRAGONA
Redacció
El nou orgue de la Catedral ja hacomençat a arribar a Tarragona.Ahir al matí a primera hora uncamió de grans dimensions vaaparcar al bell mig del Pla de laSeu i va començar a descarregarles primeres peces d’aquest nouinstrument.L’orgue va arribar ahir des dela localitat neerlandesa de Heyt-huysen on els enginyers i tècnicsde l’empresa holandesa Verschu-eren Orgelbouw Heythuysen(VOH) han estat els encarregatsd’elaborar l’estudi que va servircom a base per, posteriorment,dissenyar i construir el nou ins-trument, un procediment que hatingut un cost superior al miliód’euros.El 13 d’octubre de 2005 esva signar el contracte per a larestauració de l’orgue de la seutarragonina. L’Arquebisbat, laDiputació i l’Ajuntament deTarragona van arribar a un com-promís formal de nançamentper dur a terme l’execució delprojecte, al qual s’hi va afegirposteriorment l’aportació de laGeneralitat de Catalunya.L’instrument que hi havia nsara a l’interior de la Catedral noera pas l’original sinó que el pri-mer orgue que va tenir el templees va substituir per un orgue ro-màntic americà durant el primerterç del segle passat, i ns i totl’any 1973 es van canviar algunesparts de l’instrument. El resultatd’aquelles intervencions no vamillorar el so de l’orgue, per laqual cosa es va veure la neces-sitat de canviar la peça i fer-lacompletament nova. El nou ins-trument té tres teclats manuals iun de pedal, amb 2.712 tubs fun-cionals, dividits en 44 registres.Malgrat el laboriós procés demuntatge, es parla com a proba- ble data d’estrena d’aquest orguemonumental la Pasqua de l’anyvinent.Pel que fa al moble que l’acull,aquest únicament s’ha netejatdurant la restauració que s’hafet de la Catedral. El dissenyd’aquesta peça va ser obra del’arquitecte Jaume Amigó i el tre- ball de fusteria va anar a càrrecPere Ostris i Jeroni Xanxo entreels anys 1562 i 1566. Les portesque el tanquen les van pintar perambdues cares Pere Serafí i PierPaolo de Montalbergo amb larepresentació de l’Anunciació al’exterior, l’Adoració dels Pastorsi la Resurrecció de Crist en poli-cromia a la part interior.
PATRIMONI
Les primerespeces del nouorgue arriben a laCatedral
Durant els propers mesos es muntarà la peçaque es podria estrenar la propera Pasqua
CRISTINA AGUILAR
Ahir al matí es va començar el laboriós procés de muntatge del nou instrument.
Aquest dijousengeguen les xerradesparal·leles a la mostra«Ser Dona Avui»
El proper dijous 8 de novem- bre a les set de la tarda a lasala d’actes de l’Ajuntamentde Tarragona se celebrarà laprimera de les conferències,organitzades pel mateix con-sistori i emmarcades dins elsactes paral·lels de l’exposició«Ser Dona Avui», una mos-tra itinerant de la FundacióDexeus que es pot visitar alRefugi 2 del moll de costa delPort de Tarragona. En aquestaprimera xerrada, que porta-rà per títol de Dona i Càncer.Avui s’hi tractaran qüestionscom l’evolució de la incidèn-cia de càncer en les dones detarragona, la preservació de lafertilitat en la pacient oncolò-gica o l’atenció a la dona queacaben de diagnosticar-li uncàncer, els grups de suport il’ajuda mutua.
Redacció

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
120366 liked this
kokoxanel liked this
depuracio liked this
seguimedia liked this
DiariMes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->