Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23671, 6.11.2012]

Oslobođenje [broj 23671, 6.11.2012]

Ratings: (0)|Views: 155 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2014

pdf

text

original

 
\MO ld{ u`on en vqdgl`e`
DRIDADY@EL@
P]DQNO) :% >>% 16>1%
Kdmhen ISHS 
Aqdl 12%:;>Bhl`en< > OG$: OE
AC E@\NZHREH ME@ZEHO
Rnqnl`zd
 {{{%dridadml`el`%an
MNENR VQHIDK
BHOAhC dmanbhd |nc}l`z |n vdeh{}`el` h|adqn p Rq`aq`ehbh) nih
Vqdvpr}h dmknynlpvd}zqyhznel`.
He}`q`rne}ed l` mn l`mhed qnehln dmipon ddmanbhznelp |nc}l`zn |n vdeh{}`el`q`|pi}n}n mde`r`en 18% do}daqn ehl` enzqhl`g` rnuhel`en h mdr}nzil`en vdmedrhdbp)ond h mn r` drng mnen }qnknid |nvqhkdzdqdg Odnihbhl` |n Q`vpaihop Rqvrop
2% r}qnen
En edzp q`zh|hlpu`on
>00
QZH'lnh| Kdqnfmn
C`i`| p v`}no r vq`mr}nzehbhgnQZH'ln) Her}h}p}n h {`jdzhgn }hgdzn
;% r}qnen
AhC L@KN\VQDGDZNKQ@_ON PGL@Q@ELP
NighqA`wnq`zhwHznehw d mdkdzdqpMdmhon h Inkpgmfhl`
='0% r}qnen
RVDQN\PG\N H\ZINU@EL@EDZBN
:% r}qnen
 ]QKDZHEN PZ@IHOD ]QNL@
;% r}qnen
DANGN HIH QDGE@X4
Vq`mrl`mehuod jheni` p Rl`mhel`ehg Ng`qhuohg Mqfnzngn
;% r}qnen
 
DRIDADY@EL@
p}dqno)
:%
edz`ganq$r}pm`eh16>1%
1
P FHFH
ZHL@R]H
RMVAhC
\nvq`vn{}`eh vhrgdg ACNNNR'n
RMVAhC |nvq`vn{}`e l` rnmqfn l`g vhrgn od l` l` kqpvn ilpmh h| Adrnerodc`qb`kdznuod'ng`qhuo` nonm`gh l` enpon h pgl`}edr}h #ACNNNR( pvp}hin vq`mrl`mehop RMV'n \in}op Inkpgmfh lh p z`|h r vdr}hkep}hg mdkdzdqdg d vqdkqng' rod$vqd l`o }edl rnqnmelh h|g`yp RMV'n h RERM'n) vq`edrh J`' en% H| RMV'n vd ln{elnzn lp mn r` rnmqfn l`g vhrgn ’mqfh vq`' mnznel` d vn}qhd}h|gp udzl`op od lh l` rodqd fq}zdznd rzdl fhzd} }hg` {}d l` dr}nd p dvodil`edg Rnqn l`zp h od lh l`) |n qn|ihop dm gedkhc mqpkhc od lh r` mnenr aprn lp p vqrn }|z% vn}qhd}h|gdg) hr}heroh ripfhd rzd ldl mdgdzheh‗% ' Ehod e`gn vqnzn) vn eh md}hue` drda`) drvdqnzn}h mdon|neh vn}qhd}h|ng ahid odg` vn eh udzl`op od lh l` qn' el`e en pihbngn Rnqn l`zn) h }d p gdg`e}p mdo l` daen' {nd mpfedr} vd}vq`mrl`mehon Zinm` QAhC) h od lh l` |adk }dk hr}dk qnelnzne ln hgnd >1 }`{ohc dv`qnbh ln% Rznod hgn vqnzd mn r` drl`wn vn}qhd}dg) vn h vd l`mhenued rznod dm vd}vhrehon vhrgn) {}d e` rvdqhgd) nih ehod e`gn vqn' zd }d rvduh}nzn}h mqpkhgn) vdkd}dzd e` mq% \in}op In' kpgmfh lh) enz`m`ed l` p rndvw`elp RMV'n% Envdghelp mn l` l`mne dm vd}vhrehon dzdkn vhrgn p he}`qzlpp dm vqh l` vdin kdmhe` q`ond ’mn l` vn}qhd}h' |ng vdril`mel` p}duh{}` cpiln‗% ' E` vnmn eng en vng`} ahid odg` drvdqnzn}h vqn' zd en gh{il`e l`) nih r da|hqdg en }d mn l` dredzeh vqhe' bhv p nonm`grodl h enpuedl |n l`mehbh qnrvdinknel` uh' el`ehbngn h jno}hgn) }` mn r` qnmh d vq`mr}nzehbhgn non' m`gro` |n l`mehb`) rqngd}n l` mn ilpmh mn lp }nod }`{o` oznihjhonbh l` h jdqghqn lp r}nzdz` h gh{il`e l`) n mn ehrp eh vqduh}nih mdopg`e} od lh l` dalnzil`e 1= rn}n enode {}d  l` dzd vhrgd envhrned) r}nz l` RMV'n% RMV h|qnfnzn fnil`e l` {}d rp r` dzh ilpmh r}nzhih en r}qn' ep h vdr}nih dqpy` p qpongn mh l`in RMN od lh r` vdril`melhc mnen ripfh hm`e}huehg g`mhlrohg no}hzedr}hgn od lh rp rzd'  l`zq`g`ed odqh{}`eh p Ghid{`zhw`zdl Rqah lh onmn l` vqhvq`' gne g`mhlroh }`q`e |n ihozhmnbh lp vdodledk \dqnen  Yheyhwn) enz`m`ed l` p rndvw`elp RMV'n AhC%
 Zinmn J`m`qnbh l` Adre` h C`qb`' kd zhe` |n mnenr l` en ln zhin q`md'  zep rl`mehbp en od ldl w` r` ghehr' }qh) h|g`yp dr}nidk) an zh}h h|gl`en' gn \noden d vdq`|edl pvqn zh%  Zinmn JAhC lpu`q l` en }`gn}rodl rl`mehbh przd lhin eh| h| zl`{}n ln d vd' rid znelp) nih e` h h| zl`{}nl d rzdg qnmp |n vqzhc {`r} gl`r`bh dz` kd' mhe`) hnod l` ahin mqpkn }nuon me`'  zedk q`mn%
I`knied ihcznq`el`
Dridady`el` rn|en l` mn r` vin' ehqne` h|gl`e` \noden d vdq`' |edl pvqn zh dmedr` hroilpuh zd en vqdgl`ep enuhen vinwneln mpkd'  zn jqgh% Onod eng l` vd ln{el`ed) h|gl`engn w` r` vq`midfh}h mn jqg` Vdq`|edl pvqn zh vqzd vin}` kin zehb` od l` mpkp lp) n }`o vd}dg ongn}`% Rnmn{elh |noderoh vqdvh' rh pvqn zd eninfp mn r` vqzd vin' wn lp ongn}`% ' Qnmehbh e`gn lp eh{}n dm }dkn {}d jqg` pvin}` ongn}` en mpk |n mdvqhedr`% ]d l` i`knied ihcznq`el`) vd ln{el`ed l` |n Dridady`el`% G`yp eh|dg lpu`q przd l`ehc h| zl`{}n ln d vqd{idkdmh{el`g vd' rid znelp) Zinmn l` vqhczn}hin h denl d engl`erodl hempr}qh lh% Vq`gn }dg h| zl`{}n lp) popvne vqhcdm en' gl`ero` hempr}qh l` p 16>>% h|edrh 00%222%800 OG h z`wh l` |n 3%1=1%380OG hih |n >; vdr}d p dmedrp envq`}cdmep kdmhep% Popveh qnrcd' mh ahih rp :8%120%>1; OG h gnelh rp|n 2>2%;=; OG% Vdrid zeh kpah}no  h|edrh >2%861%8=; OG h gnelh l` |n3%00=%3:; OG) hih |n 08 vdr}d e`kdp 16>6%' \adk h|qnf`edk e`mdr}n}on oznihjbhqne` qnme` renk` p en' gl`erodl hempr}qh lh) |nmpf`en rp `m`qnien ghehr}nqr}zn `e`qkh l`) qpmnqr}zn h hempr}qh l`) }` daqn|d zn' eln h enpo` mn) rcdmed enmi`' fedr}hgn) vdoq`ep hehbh ln}h zp odm one}deniehc ghehr}nqr}n zn daqn|d'  zneln vd vh}nelp dapo` h `mponbh'  l` vd}q`aedk vqdjin qnmehon) rndv' {}`ed l` enode lpu`qn{el` rl`meh' b` Zinm` JAhC%Drhg vdg`ep}hc) vq`m `m`' qniehg ghehr}qhgn lpu`q rp ahih h|'  zl`{}n lh d vqd{idkdmh{el`g vdrid'  znelp vqh zq`mehc mqp{}n zn h| dainr}h `e`qkh l`) hempr}qh l` h qp' mehon p od lhgn `m`qnied Gh' ehr}nqr}zd `e`qkh l`) qpmnqr}zn h he' mpr}qh l` dr}znqp l` pvqnz ilnuon vqn zn vd dred zp mqfn zedk onvh' }nin% Qn|gn}qneh rp h h| zl`{}n lh d vqd{idkdmh{el`g vdrid znelp Qp' mehon p rnr}n zp Odeb`qen LV @i`o }qdvqh zq`mn AhC m%m% Rnqn l`'  zd) nih h h| zl`{}n lh d vqd{idkdmh' {el`g qnmp `m`qniedk ]pfhin' {}zn) Nk`ebh l` |n enm|dq drhkpqn' eln JAhC h Odghrh l` |n odeb`rh'  l` JAhC) }` hedqgnbh l` d vqd{id' kdmh{el`g vdrid znelp mqp{}n zn |n drhkpqnel`) vqh zq`mehc mqp{}n'  zn h| enmi`fedr}h `m`qniedk Gh' ehr}nqr}zn vdildvqh zq`m`) zdmd' vqh zq`m` h {pgnqr}zn% Zinmn l` qnrvqnz ilnin h d r}nelp vq`cqng' a`e` hempr}qh l` p JAhC p| vq`' ki`m pzd|n h h|zd|n vq`cqnga`' ehc vqdh|zdmn p h h| JAhC%
 Rngd l`men vqhzn}h|nbhln
Qn|gn}qne l` h| zl`{}nl d q`nih' |nbh lh Vinen vqh zn}h|nbh l` h vqdkqn' gn qnmn Nk`ebh l` |n vqh zn}h|nbh'  lp p JAhC #JNV( |n vqzd vdipkd' mh{}` 16>1% p od l`g v`qhdmp rp no}h zedr}h prgl`q`e` en vqhvq`' gp h daln zp ln zehc vd|h zn |n vqdmn lp mqfn zedk onvh}nin PEHR m%m% Rnqn l` zd h _hvnm @svdq} Hg' vdq} m%m% Rnqn l` zd) vqdmn lp hgd'  zhe` p gnidl vqh zn}h|nbh lh) ode}qd' ip pkd zdqn) vnrh zedk vdmahine' rn h dr}ni` vqh zn}h|nbhlro` no}h'  zedr}h% JNV l` p dzdg v`qhdmp q`' nih|d znd l`mep vqdmn lp hgd zhe` p gnidl vqh zn}h|nbh lh #vqhcdm vqh' vnmn vq`mp|`wp() mdo one}deni' e` nk`ebh l` ehrp hgni` q`nih|d zn' ehc vqdmn ln%En lpu`qn{el`g me` zedg q`' mp }`gn}ro` rl`mehb` ahd l` h eh| |nc}l` zn |n rnkinredr} Zinm` |n qnrvhrh znel` odeopqrn |n vdvp' ep pvqnfel`ehc qnmehc gl`r}n) ond h eh| vqn zhiehon d pep}qn{eldl dqkneh|nbh lh `m`qniehc dqknen pvqn z` h pvqn zehc dqkneh|nbh ln uh lh l` bhil `jonreh ln pep}qn{eln dq' kneh|nbh ln h rhr}`gn}h|nbh ln qn' mehc gl`r}n) ond h dgdkpwn znel` |nvd{iln zne ln dehgn od lh rp daqn|d znel` r}`oih oqd| adidelroh vqdb`r%
G% YPQDZHW QPONZHEN
Zinmn J`m`qnbhl` AhC
Vdqnrih vqhcdmhengl`ero` hempr}qhl`
J`m`qnieh ghehr}qh lpu`q prznlnih h|zl`{}nl`) n mnenrw` qnrvqnziln}h d h|gl`engn \noden d vdq`|edl pvqnzh
Vdu`in vqdz`manrpmro` dmipo`
Ropv{}hen C`qb`kd znuod'e`q`' }znero` fpvneh l` przd lhin l` lpu`q eh| |noilpunon od lhgn l` bhil vdadil' {n}h r}nel` p daqn|d znelp p dzdl fp' vneh lh% En |nc}l`z RMV'n) lpu`q l` dmqfnen }`gn}ron rl`mehbn Ropv' {}he` CEF'n d r}nelp p daqn|d zn' elp p dzdl fpvneh lh% \noilpu`ed l`) h|g`yp dr}nidkn) mn r` rzh |node' roh vqdvhrh p r`o}dqp daqn|d znelp gdqn lp vqhgl`elh zn}h }` mn r` fpq' ed przd l` e`mdr}n lpwh vdm|node' roh no}h%\noilpu`ed l` h mn Zinmn CEF' n) p roinmp r przd l`ehg r}nz ongn p dzdkdmh{el`g vqdqnupep) h|'  zq{h jenebhqnel` zhrdod{odirohc pr}ned zn }` mn {}d vqh l` vq`p|g` elhcd zn dreh znuon vqn zn% Ropv{}h' en l` |noilpuhin h mn r` p enq`mehg kdmhengn }q`an r}nahih|hqn}h j' enebhqnel` zhrdod{odirohc pr}n' ed zn h }d p roinmp r vqdqnuperohg gdkpwedr}hgn% ]nody`q) przd l`e  l` |noilpuno mn r` mdr}n zh hedqgn' bh ln d qnmp Odghrh l` |n vqd z`map vq`rpm` d pohmnelp mhroqhghenbh'  l` pu`ehon #mzh l` {odi` vdm l`' mehg oqd zdg) dv%n(% P vqdqnupep |n 16>2% kdmhep }q`anid ah h|mzd'  lh}h rq`mr}zn |n daed zp dred zehc h rq`melhc {odin p Fpvneh lh%
]`cedid{oh zh{no 
' Rzh rp |noilpubh przd l`eh l`' medkinred% Dzn l` rl`mehbn mnin gdkpwedr} mn enmi`fed ghehr}nq' r}zd oq`hqn hedqgnbh lp d vqdai`' ghgn p jenebhqnelp daqn|d zneln% Gh gdqngd en{` daqn|d znel` vdop{n}h md z`r}h en eh zd @pqdv' ro` peh l`% Hgngd h }`cedid{odk  zh{on p {odingn) n hr}d zq`g`ed {odi` qnrvhrp lp en}l`un l` |n ed z` pvdri`eho`) q`ond l` |nr}pveho  RMV'n p Ropv{}heh CEF'n Ne`qFpil` zhw%De l` en z`d onod }q`emd zh vd' on|p lp mn w` |adk |idpvd}q`an p |nvd{iln zne lp p {odingn prodqd rznod qnmed gl`r}d p daqn|d znelp ah}h md z`m`ed p vh}nel`) l`q w` r` p dvnredr} md z`r}h rhr}`g jenebhqn' eln daqn|d zedk r`o}dqn% Vq`mrl`meho Zinm` CEF'n M`ehr Inrhw l`) vno) q`ond onod r` oq`ep' id p vqdb`mpqp vqd zdy`eln dmip' o` Dvwherodkn rpmn p Gdr}nqp p ripun lp mzh l` {odi` vdm l`mehg oqd zdg%' ]q`angd |en}h mn rngd Ghehr' }nqr}zd daqn|d zneln }d e` gdf` h|eh l`}h a`| vd}vdq` h dvwherohc r}qpo}pqn) vn h bh l`i` Zinm`% Hg`ed'  zned l` vd zl`q`er}zd mn r` }nl vqd' ai`g qh l`{h h mn r` }n rpmron dmip' on vqd z`m`% Onmn l` p vh}nelp zhrd' od daqn|d znel`) vqdai`g l` {}d r` ded e`md zdiled jenebhqn r qn|he` Fpvneh l` h gh rgd }dkn rzl`reh% Enr}d ln} w`gd }d gnorhgnied vd' vqn zh}h oqd| q`aniner vqdqnupen on' od ah r` elhcd z` dred ze` vd}q`a` gdki` vdoqh}h) h|ln zhd l` vq`gh l`q CEF'n%
Qnbhdenih|nbhln onmqdzn
Kd zdq`wh) vno) d qnbhdenih|nbh lh dred zedk h rq`mel`k daqn|d zn' eln) Inrhw l` hr}noepd onod p CEF' p vdr}d lh vqdai`g l`q en >1 pu`eh' on mdin|h l`mne enr}n zeho) mdo l` r}nemnqm mn l`mne enr}n zeho mdin' |h en ghehgnied >3 pu`ehon%
L% KPM@IL
\nrl`mnin Ropv{}hen CEF'n
Hg`edzned l` vdzl`q`er}zd mn r` qhl`{h vqdai`g mzhl` {odi` vdm l`mehg oqdzdg) on|nd l` M`ehr Inrhw) vq`ghl`q CEF'n
]`gn}ron rl`mehbn vdrz`w`en daqn|dznelp
Drehznuon vqnzn
Ghehr}nq daqn|dzneln) |enedr}h) opi}pq` h rvdq}n CEF'n \in}od Cnmfhdg`' qdzhw h|lnzhd l` onod edzbn |n daqn|dznel` e`mdr}n l`) nih onod w` Ghehr}nq' r}zd enr}d ln}h oqd| rz` apmpw` no}hzedr}h vq`p|`}h anq`g vqhzq`g`ed dreh' znuon vqnzn Rz`puhih{}n p Gdr}nqp h Pehz`q|h}`}n ’Mf`gni Ah l`mhw‗) onod ah }` daqn|dze` pr}nedz` gdki` }qnfh}h oq`mh}`%
 
P FHFH
DRIDADY@EL@
p}dqno)
:%
edz`ganq$r}pm`eh16>1%
2
ADFD ILPAHWPMQPF@EL@ RPMHLN AhC
Vqhczn}ilhz rvdqn|pg
Vq`mrl`meho CM\'n >886 Adfd Ilpahw on|nd l` lpu`q |n J`ep mn l` }n r}qneon mdahin rvdqn|pg od lh rp vdr' }hkih vq`mr}nzehbh RMV'n AhC h RERM'n) mdmn lpwh mn mn' enr hgn lp rl`mehbp pf`k Vq`mrl`meh{}zn kml` w` }nl rvd' qn|pg m`}niled nenih|hqn}h% ' K`e`qnied ki`mned) ghrihg mn p }dg rvdqn|pgp e`gn |n enr rp{}heroh e`vqhczn' }ilhzhc r}znqh) nih vdr}d l` e`o` }duo` od l` }qnf` nenih|p h  l`med) mn }nod onf`g) qn|ln{el`e l` dm no}`qn rvdqn|p' gn) on|nd l` Ilpahw% R mqpk` r}qne`) mdmnd l`) ded {}d  l` |n dzp r}qneop vped znfeh l`) vdr}d lh mdr}n }nunon od'  l` ehrp mhd }dk rvdqn|pgn) n od l` rp ah}e` |n CM\ >886 h pdvw` |n cqzn}roh aido p }dl vnqing`e}nqedl z`wheh%
Vpen vdmq{on ZR]Z'p
Pmqpf`el` rpmh ln AhC en ld{}qh l` drpypl` ’vdop{n l` rinail`e ln AhC oqd| vdmqhznel` vqnzdrpmedk rhr}`gn) n vdzdmdg e`mnzehc qn|kdzdqn h e`vqhgl`q`ehc vqh}hrn' on vdih}huohc ihm`qn en ac% vqnzdrpy`) od lh rp p|mqgn' ih onod mdgnwp lnzedr}) }nod h vq`mr}nzeho` g`ypen' qdme` |n l`mehb`‗% Zhrdod rpmrod h }pfhinuod zh l`w` AhC hgn |nodedg vqdvhrnep pidkp od ln e` rgh l` ah}h pkqd' f`en vdih}huohg p}hbn l`g) ’n {}d l` vdr`aed hr}noep}d p dozhqp vq`vdqpon Z`e`bh lnero` odghrh l`) ond h en r}qp' o}pqhqnedg mh lnidkp h|g`yp @P h AhC% ZR]ZAhC hgn |n' mn}no mn drhkpqn e`|nzhred) e`vqhr}qnred h vqdj`rhdeni' ed vqnzdrpy` od l` AhC zdmh on mdr}h|nelp r}nemnqmn @P‗%
HEHBHLN]HZN KINRNWP \N RQ@AQ@EHBP
Vd|mqnzil`en dmipon RERM'n
Kqnyneron hehbh ln}hzn Kinrnwp |n Rq`aq`ehbp vd|mqnz' iln dmipop RERM'n h Ghidqnmn Mdmhon mn adlod}p l` qnm Ropv{}he` dv{}he` Rq`aq`ehbn) rndvw`ed l` h| Kqnyne' ro` hehbh ln}hz` Kinrnwp |n Rq`aq`ehbp) lnziln J`en% ' Rgn}qngd mn vnq}h ln od ln l` dm pinron p zinr} vd' }qd{hin ghihde` gnqnon vdq`|ehc daz`|ehon en e`khqn' el` k`edbhmn h e` }q`an pu`r}zdzn}h p zinr}h Dv{}he` Rq`' aq`ehbn% Elhcdzd mdrnmn{el` pu`{w` p zinr}h) dmedred p qnmp Ropv{}he` l` p rznodg ripun lp ahid uhe vdih}huo` }qnz`r}h l` vqzdk q`mn) enzdmh r` p rndvw`elp% H| Hehbh ln}hz` enzdm` mn z`when dmadqehon RERM' n rznonod e` fhzh p Rq`aq`ehbh) dmedred AhC) e`kd p Rqah lh h Mdmhodzp dmipop vd|mqnziln ond enuhe mn edznb vdq`|ehc daz`|ehon AhC engh l`el`e |n hrvin' }p dmadqehuohc vnp{nin dr}ne` p en{dl |`gilh% ' Rhkpqeh rgd mn w` edzn dvwheron nmghehr}qnbh ln ed' znb od lh apm` p{}`y`e en }nl enuhe hrodqhr}h}h en enlode' r}qpo}hzeh lh enuhe h |n edz` vqd l`o}` vdzqn}on h drhkp' qneln qnmehc gl`r}n |n vdzqn}eho`) hr}hup h| Hehbh ln}hz`% Kinrnwp |n Rq`aq`ehbp eh l` h|e`eny`en Mdmhodzhg |nc}l`zhgn) nih odqhr}h dzp vqhihop mn en ld{}qh l` drp' mh vden{nel` vq`mrl`mehon BHO'n Aqneon V`}qhwn) od'  lh e` vqh|en l` h vdmqhzn dmipo` mqfnzedk dqknen od'  lhg vq`mrl`mnzn% Qh l`u l` d dmipbh BHO'n mn r` dmah'  l` |nc}l`z }|z% Odnihbh l` |n Rqvrop |n vdeh{}`el` h|ad' qn p Rq`aq`ehbh% ' V`}qhw`z` h|lnz` d }dg` rgn}qngd |idpvd}q`adg vdidfn ln h vqh}hrodg en e`|nzhred rpm' r}zd) dmedred Rpm AhC vq`m od lhg r` gdf` enwh od' enuen dmipon d h|adqhgn p Rq`aq`ehbh% Enkin{nzn' gd mn rp h|adqh p Rq`aq`ehbh dmqfneh p roinmp r Pr' }nzdg mqfnz` AhC) el`edk `e}h}`}n QR h h|adqehg |n' odedmnzr}zdg AhC) }` mn l` h|adqen vdal`mn Wngh' in Mpqnodzhwn) dmedred z`when od lp rp p Ropv{}heh dv{}he` dr}znqhi` vnq}h l` h e`|nzhreh onemhmn}h od lh e` vdqhup k`edbhm) RMV) RMN) RAhC) RAA) |nodeh}n h i`' kh}hgen) enzdmh r` p rndvw`elp%
B`e}qnien h|adqen odghrh ln AhC mnenr) h|g`yp dr}nihc) e`w` vd}'  zqmh}h q`|pi}n}` idoniehc h|adqn |n enu`iehon h Ropv{}hep dv{}he` Rq`' aq`ehbn%Qn|idk }noz` rh}pnbh l` gdkih ah ah' }h h d|ahileh vqdvpr}h od l` l` enuhehd R`oq`}nqh ln} BHO'n AhC) r da|hqdg en }d mn l` }d vqdmpfhid qdod z` |n fnia`eh vdr}pvno) n rz` d}zdqhid h gdkpw` mdmn}e` rpgel` h mnile lp vdih}h|nbh lp h|adqehg q`|pi}n}hgn p Rq`aq`ehbh%  Zqid hemhon}h zed) nih pvqn zd l`mhed dmipon BHO'n AhC) mde`r`en en rl`' mehbh p vde`ml`i lno) 18% do}daqn) od'  ldg r` dmanbp l` |nc}l`z |n vdeh{}`' el` idoniehc h|adqn p Rq`aq`ehbh vd ripfa`edl mp fedr}h) ond h e`mdvp{}`' ehg vqdkin{n zn hr}h |nc}l`z RERM'n) eh l` en zqh l`g` mdr}nil`en vdmed' rhdbp vqhkd zdqn4.
Opmhw e` zl`qpl` V`}qhwp
]nody`q) p vqd}dodip BHO'n AhC |nc}l`z Odnihbh l` |n Q`vpaihop Rqvrop |n vdeh{}`el` q`|pi}n}n id' oniehc h|adqn p Rq`aq`ehbh l` rvd'  l`e rn dehg od lh l` mdr}n zhd RERM hr}h mne) 10% do}daqn) hnod r` qnmh d mzn vdr`aen vdih}huon rpal`o}n) {}d r` eh l` rgl`id m`rh}h% Vqhkd zdq l` vqdeny`e }`o p v`}no) 1% ed z`gaqn) drng mnen enode vdmed{`eln) }` r}nz il`e en lpu`qn{elp ch}ep rl`meh' bp rngd mne vqh l` mded{`eln dmip' o` d vd} zqyhznelp q`|pi}n}n idoni' ehc h|adqn dmqfnehc ;% do}daqn% BHOAhC l` lpu`q |nc}l`z Odnihbh l` |n QR dmanbhd ond e`mdvp{}`e) p roinmp rn dmq`mangn H|adqedk |n' oden AhC) r da|hqdg en }d mn vdih}h' uoh rpal`o}h e` gdkp }qnfh}h vdeh{}`' el` h|adqehc q`|pi}n}n% Odnihbh ln |n QR p rzdg vqhkd zdqp en z`in l` onod l` vq`ah znih{}` enode h|adqn p Rq`aq`ehbh ’dmln zhid 2:6 Ad{elnon) mn rp `zhm`e}hqnen 132 e`'  znf`wn kinrnuon ihr}hwn h mn vdr}d l` vqh ln z` d opvd zheh kinrd zn dm e`|n'  zhredk onemhmn}n |n enu`iehon Qnmd'  lhb` Qn}odz bn‗% Rn mzn kinrn |n #Aqneod V`}qhw h ]hcdghq Zp lhuhw( h v`} vqd}hz BHOAhC  l` dmanbhd h vqh l`midk vq`mrl`mehon BHO'n AhC Aqneon V`}qhwn mn r` vdeh{}` q`|pi}n}h idoniehc h|adqn p Rq`aq`ehbh h |n enu`iehon h RD Rq`' aq`ehbn%' Dmq`y`e aqdl ahqnun jo}h zed r` vqh ln zhd p Rq`aq`ehbh) a`| en' gl`q` mn r` }p r}nied enr}neh) {}d vd} zqypl` elhcd zn dmln zn vq`ah zn' ih{}n) n rzd lhg rp kinrnel`g en h|adqhgn gdkih p}l`bn}h en mdml`' ip gnemn}n% \adk }dkn h|adq` }q`' an vdeh{}h}h) daqn|idfhd l` rzdl |nc}l`z V`}qhw% Z`mqne Cnmfd zhw) uine BHO'n AhC) hr}nond l` onod e`gn eh}h l`medk `i`' g`e}n od lhg ah r` p} zqmhin gdkp' wedr} vdeh{}`eln idoniehc h|adqn p Rq`aq`ehbh% ' Danz il`en rp vded zen aqd lneln rn q`md zehc ahqnuohc gl`r}n) nih h kinrd zn vqhr}hkihc vp}`g vd{}` p| r}qnenuo` vdrgn}qnu` h eh l` `zhm`e' }hqnen eh}h l`men vqhgl`man% Rz` md u`kn r` md{id) vn h aqdl jo}h zehc vq`' ah znih{}n eh l` gdknd p}hbn}h en q`|pi' }n}) enkinrhd l` Cnmfd zhw% Uine BHO'n AhC Ghi` Opmhw dbh l`' ehd l` mn r` p |nc}l` zp vq`mrl`mehon BHO'n AhC d vdeh{}`elp q`|pi}n}n idoniehc h|adqn p Rq`aq`ehbh qnmh d j' o}h zed h|gh{il`ehg qn|id|hgn% Opmhw l` apqed q`nkhqnd h en `zhm`e}hqne` vqdvpr}` od lh r` dmedr` en e`mdr}nz ilne l` dmipo` BHO'n AhC rn rl`mehb` dm 18% do}d' aqn h vqhkd zdqn od lh l` |nkpail`e p vqd}dodip }` mqfn ze` her}h}pbh l`% ' Zqid l` rhgv}dgn}hued mn r` qn' mh d mzh l` dmipo` p od lhgn vq`mrl`' meho BHO'n AhC hgn mqpknuh l` r}n ln' ih{}`% Vdr}d lh rpgeln mn r` rz` }d m`rhid l`q l` e`odg`) n ki`mng kn #ghrihd en V`}qhwn) dv% np}() r}nid h p he}`q`rp e`{}d mqpkd) dmedred mn r` hrcdmh mqpknuh lh r}nz #vdeh{}`el` q`' |pi}n}n h|adqn p Rq`aq`ehbh) dv% np}() |noilpuhd l` Opmhw% De l` |n}qnfhd h mn r` lpu`qn{el` dmipo` vqh l` mdr}nz ilne ln mn lp en pzhm l`q) onod l` q`ond) e` zl`qp l` ilp' mhgn |n r}didg #vq`mrl`mehop BHO' n) dv% np}(%
Hr}qnkn h dmkdzdqedr}
Vqd zdy`el` hr}qnk` od ldg w` r` p}'  zqmh}h dmkd zdqedr} p R`oq`}nqh ln}p BHO'n AhC) }` rneobhdehqn}h vduhehdbh od lh rp md z`ih md dzdk r}neln |n}qnfh' ih rp h uined zh BHO'n AhC Rpnm Nqen' p}d zhw) R}l`vne Ghohw) Hq`en Cnmfh' namhw h Z`mqne Cnmfd zhw% ' Envqnz il`en rp mzn oqpven vqd' vpr}n od ln md zdm` p rpgelp qnm BHO' n AhC {}d r` eh l` rgl`id m`rh}h) en z`' in l` Cnmfhnamhw% P|nipmen rp ahin vqnz mneln Qn' md ln _pv`}`) {`n R`o}dqn |n vqn ze` vdrid z` h vqhgl`ep \noden d rpod' ap he}`q`rn) mn r` ’eh l` qnmhid d en' gl`qedl vdkq`{bh) z`w uhel`ehbh mn  l` ahd z`ihoh aqdl vqhkd zdqn h fniah #13;() ond h mn rp |n el`kn rz` vd'ih}huo` r}qneo` rngd aqd l` zh) }` }zqmel` mn q`|pi}n}h rznonod e` ah gdkih ah}h dalnz il`eh |n Rq`aq`ehbp |adk gdkpw`k fnia`edk vdr}pvon od lh ah rznonod }qn lnd‗% Onod Nv`inbhdeh dml`i Rpmn AhC dmipo` vd fniangn mdedrh p qdop }qh mnen dm vdmed{`eln vqhkd zdqn en dmipo` BHO'n) n {}d l` zhmilh zd h h| uh' el`ehb` mn l` z`w vd} zqy`en dmipon d vdeh{}`elp q`|pi}n}n idoniehc h|ad' qn |n RD Hr}dueh Gdr}nq od lp l` BH' OAhC mdehd en hr}dl rl`mehbh) 18% do}daqn) lnred l` mn h|e`r`e` }zqmel` ehrp md oqn ln nqkpg`e}hqne`% P roinmp r }hg) BHOAhC l` enid' fhd k`e`qniedl r`oq`}nqoh Adfhbh Ane mn vdoq`e` vdr}pvno p} zqyhzn' eln h hm`e}hjbhqneln ihue` dmkd zdq' edr}h pvdri`ehon |n vduhel`e` e`' vqn zhiedr}h) enode u`kn w` hg ah}h h|q`u`e` rneobh l`%
Nighq ]@Q\HW
BHOAhC dmanbhd |nc}l`z |n vdeh{}`el` h|adqn p Rq`aq`ehbh) nih
Vqdvpr}h dmknynlp vd}zqyhznel`.
BHOAhC<
Opmhw dv}pfpl` vq`mrl`mehon Aqneon V`}qhwn
Jd}d< R% KPA@IHW
Edzh h|adqh |n enu`iehon H% Gdr}nqn
 Z`whedg kinrdzn) u`}hqh |n #Aqneod V`}qhw) ]hcdghq Zp lhuhw) R}l`vne Ghohw h Hq`' en Cnmfhnamhw( }` }qh vqd}hz #Z`mqne Cnmfdzhw) Rpnm Nqenp}dzhw h Ghi` Opmhw() p mqpkdg oqpkp) BHOAhC l` mdehd dmipop d vdeh{}`elp q`|pi}n}n idoniehc h|ad' qn |n enu`iehon p Dv{}heh Hr}dueh Gdr}nq%
He}`q`rne}ed l` mn l`mhed qnehln dmipond dmanbhznelp |nc}l`zn |n vdeh{}`el`q`|pi}n}n mde`r`en 18% do}daqn ehl`en zqhl`g` rnuhel`en h mdr}nzil`envdmedrhdbp) ond h mn r` drng mnen}qnknid |n vqhkdzdqdg Odnihbhl` |nQ`vpaihop Rqvrop

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Asmir Mehmedovic liked this
Tarik Čordalija liked this
Admir Delija liked this
Nihad Sultanić liked this
AjŁa Dzaka liked this
Pero Peric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->