Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CT

CT

Ratings:
(0)
|Views: 309|Likes:
Published by Lo Vi Song
CT
CT

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lo Vi Song on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
1
 
Ch
ươ
ng I
NH
NG
 Đ
I
M C
Ơ
B
N V
V
T LÝVÀ K
 Ỹ
THU
T
Giáo s
ư 
Hoàng 
Đứ 
c Ki 
 
2
Ch
ươ
ng I
NH
NG
 Đ
I
M C
Ơ
B
 Ả
N V
V
 Ậ
T LÝ VÀ K
THU
 Ậ
T
I . Nguyên lý c
ơ
b
n
N
ă
m 1979, gi
i th
ưở
ng Nobel v
y h
c
đ
ã
đượ
c trao cho hai chuyên gia v
t lýh
c là Cormack (M
) và Hounsfield (Anh) vì nh
ng
đ
óng góp c
a hai ông cho s
 thành công c
a ph
ươ
ng pháp ch
p c
t l
p vi tính (CLVT). S
ki
n này nói lên nh
ngc
ng hi
ế
n to l
n c
a v
t lý h
c cho y h
c
đồ
ng th
i c
ũ
ng th
hi
n giá tr 
c
a ph
ươ
ngpháp ch
p CLVT trong ch
n
đ
oán,
đ
i
u tr 
và nghiên c
u khoa h
c y h
c.Ngày 04/02/1991, chi
ế
c máy ch
p CLVT
đầ
u tiên
n
ướ
c ta
đ
ã b
t
đầ
u ho
t
độ
ng t
i B
nh vi
n Vi
t - Xô. Qua 15 n
ă
m, hi
n
đ
ã có h
ơ
n 120 h
th
ng ch
p CLVT
đượ
c
đư
a vào ho
t
độ
ng trên toàn qu
c, l
i ích c
a ph
ươ
ng pháp ch
p CLVT
đ
ã
đượ
c kh
ng
đị
nh trên th
c t
ế
lâm sàng
n
ướ
c ta.
1. L
ượ
c s
 
Radon (
 Đứ
c) n
ă
m 1917
đ
ã
đặ
t c
ơ
s
lý thuy
ế
t
đầ
u tiên cho ph
ươ
ng pháp toánh
c nh
m tái t
o c
u trúc c
a m
t v
t th
3 chi
u trong không gian d
a trên vô s
 t
n các hình chi
ế
u c
a v
t th
 
đ
ó.Bracewell (úc) n
ă
m 1956 l
n
đầ
u tiên áp d
ng lý thuy
ế
t này trong quang ph
.Cormack n
ă
m 1963
đ
ã thành công trong vi
c tái t
o trên
nh c
u trúc c
a m
ts
v
t th
hình h
c
đơ
n gi
n nh
m
t ngu
n b
c x
c
a cô ban 60.Hounsfield n
ă
m 1967
đ
ã thi
ế
t k
ế
 
đượ
c m
t thi
ế
t b
dùng tia X
để
 
đ
o nh
ng v
tth
thí nghi
m làm b
ng các ch
t nhân t
o và l
p
đượ
c ch
ươ
ng trình máy tính
để
ghinh
và t
ng h
p k
ế
t qu
.Ngày 1/10/1971 Hounsfield cùng Ambrose (Anh) cho ra
đờ
i chi
ế
c máy ch
pCLVT s
não
đầ
u tiên - Th
i gian ch
p và tính toán cho m
t quang
nh lúc này c
n 2ngày.N
ă
m 1974 Ledley (M
) hoàn thành chi
ế
c máy ch
p CLVT toàn thân
đầ
u tiên"Whole body CT Scanner ACTA" - Th
i gian ch
p và tính toán cho m
t quang
nhvài phút v
n ch
ư
a thu
n ti
n cho vi
c
ng d
ng trong lâm sàng.Cho t
i n
ă
m 1977 m
i có lo
i máy ch
p CLVT v
i th
i gian ch
p m
t quang
nh 20 sec trên th
tr 
ườ
ng th
ế
gi
i, lo
i máy này còn mang tên máy ch
p CLVT th
ế
 h
1. Hi
n nay
đ
ã có máy ch
p v
i th
i gian d
ướ
i 1 sec và máy siêu nhanh có th
 ch
p 0,1sec ho
c ch
p xinê CLVT dùng trong ch
n
đ
oán tim m
ch.
 
3
2. Nguyên k
thu
t2.1. Nguyên lý t
o
nh
Ch
p X quang c
t l
p qui
ướ
c d
a trên nguyên t
c là làm rõ các c
u trúc
m
tm
t ph
ng
đị
nh tr 
ướ
c và xoá
đ
i hình chi
ế
u c
a các m
t ph
ng khác trên quang
nh
đ
ó. Ph
ươ
ng pháp này cho phép phân bi
t s
chênh l
ch t
tr 
ng c
a các c
u trúctrên cùng m
t m
t ph
ng cao nh
t là 5%, hi
n ít dùng vì li
u x
cao và
độ
phân gi
i
nh th
p.D
a vào lý thuy
ế
t v
tái t
o
nh c
u trúc c
a m
t v
t th
3 chi
u Hounsfieldthi
ế
t k
ế
m
t máy ch
p CLVT g
m m
t h
th
ng phát x
QTX và nh
ng
đầ
u (detector)
đặ
t
đố
i di
n v
i bóng X.quang. H
th
ng này quay quanh m
t
đườ
ng trònt
i m
t m
t ph
ng vuông góc v
i tr 
c c
ơ
th
(hình 1a).Chùm tia
đ
i qua m
t c
a s
h
p (vài millimet) qua c
ơ
th
b
h
p th
m
t ph
n,ph
n còn l
i s
 
đượ
c
đầ
u dò ghi l
i. K
ế
t qu
ghi
đượ
c
t nhi
u v
trí khác nhauc
a bóng X quang (c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a là nhi
u hình chi
ế
u c
a m
t l
p c
t c
ơ
th
) s
 
đượ
c chuy
n vào b
nh
c
a m
t máy vi tính
để
phân tích. Ph
ươ
ng pháp này chophép phân bi
t các c
u trúc c
ơ
th
trên cùng m
t m
t ph
ng có
độ
chênh l
ch t
 tr 
ng 0,5%.Hình 1b v
m
t v
t th
hình vuông g
m 8x8
đơ
n v
th
tích. N
ế
u cho m
t ngu
nQTX I0 chi
ế
u qua t
2 h
ướ
ng, ta s
có k
ế
t qu
thu
đượ
c
2 phía
đố
i di
n t
Ix1
đế
nIx8 và Yy1
đế
n Yy8. Hai nhóm k
ế
t qu
này không
đủ
 
để
tính ra
đượ
c tr 
s
h
p th
 QTX c
a t
ng
đơ
n v
th
tích c
a v
t th
nói trên. Mu
n có 8x8 = 64 giá tr 
h
p th
 c
a 64 ô th
tích ph
i ghi
đượ
c 64 nhóm k
ế
t qu
. Trong h
th
ng máy ch
p CLVT s
 l
n
đ
o quy
ế
t
đị
nh s
 
đơ
n v
th
tích c
a m
t l
p c
t và nh
ư
v
y m
t l
p c
t càng chiara nhi
u
đơ
n v
th
tích bao nhiêu thì
nh c
a nó càng có
độ
phân gi
i không giancao b
y nhiêu. S
 
đơ
n v
th
tích c
a m
t l
p c
t trong toán h
c g
i là ma tr 
n(matrix). Máy ch
p CLVT có nhi
u lo
i ma tr 
n: 256 x 256, 340 x 340, 512 x 512 và1024 x 1024.
2.2. K
thu
t máy
V
k
thu
t cho
đế
n nay
đ
ã hình thành 4 th
ế
h
máy d
a trên 4 nguyên t
c k
 thu
t v
phát tia X và ghi k
ế
t qu
khác nhau.
a. Th
ế 
h
1 (hình 2a)
Máy ch
p có m
t
đầ
u dò (detector),
ng d
ng nguyên t
c quay và t
nh ti
ế
n.Chùm QTX d
ướ
i 1o chi
ế
u qua c
ơ
th
t
i 1
đầ
u
để
thu nh
n k
ế
t qu
. Bóng QTXph
i quay quanh c
ơ
th
1800, khi quay
đượ
c 100 thì l
i t
nh ti
ế
n m
t kho
ng b
ngchi
u r 
ng c
ơ
th
và phát tia
để
 
đ
o. M
t quang
nh ph
i m
t vài phút.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thuyanhbk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->