Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Paracha HAYE SARAH 5773, avec Torah-Box

Paracha HAYE SARAH 5773, avec Torah-Box

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Judaisme

'HAYE SARAH 5773 Feuillet hebdomadaire w w w . t o r a h - b o x . c o m n°144 LA PARACHA EN RÉSUMÉ Sarah, épouse d'Abraham, décède à l'âge de 127 ans et est enterrée dans la caverne de Makhpéla à 'Hévron, caverne qu'Avraham achète à Ephron le 'Hittite pour la somme de 400 sicles (en hébreu « shékel » mesure de poids) d'argent. Avraham envoie Eliezer son serviteur avec des cadeaux à 'Haran afin de trouver une épouse pour Its'hak. A la source d'eau du village, Eliezer demande à D.ieu de lui f

'HAYE SARAH 5773 Feuillet hebdomadaire w w w . t o r a h - b o x . c o m n°144 LA PARACHA EN RÉSUMÉ Sarah, épouse d'Abraham, décède à l'âge de 127 ans et est enterrée dans la caverne de Makhpéla à 'Hévron, caverne qu'Avraham achète à Ephron le 'Hittite pour la somme de 400 sicles (en hébreu « shékel » mesure de poids) d'argent. Avraham envoie Eliezer son serviteur avec des cadeaux à 'Haran afin de trouver une épouse pour Its'hak. A la source d'eau du village, Eliezer demande à D.ieu de lui f

More info:

Published by: Judaisme on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

 
RJ_JEFJ ;
RJ_GU  GLN DN A_JHENQgllnu djhu ln `ihdn
Lwih@jungllnUtjuoi~mTi~li~unHgenKn~ujln`TnlJqgqO~vnllnu
-FJWN UJ_JF
A n ~ g l l n t f n o d i ` j d j g r n} } } ( t i r j f - o i v ( e i `
^H T_ÇUI_ DN LJ RJ_JEFJ
h²:44
Liu JhmnlnuHn}Wic LihdnuEjujoljhej
   R      g    æ      n   d   n      n   u   r   n   e   t   n      l   j   u   j   g   h   t   n   t    ç   d   n   e   n   a   n   ~   g   l   l   n   t   ;   h   n   r   j   u   l   n   k    n   t   n      h   g    l   n   t      j   h   u   r   i      t   n       E   f   j   o   o   j   t   f
Ujjf, çri~un d-Jojfj`, dçeædn â l-ïmn dn :?=jhu nt nut nhtnçn djhu lj ejqnhn dn @jcfrçlj â-Fçqih, ejqnhn z~-Jqjfj` jefætn â Nrfih ln-Fgttgtn ri~ lj ui``n dn 422 ugelnu &nh fçon~ £ufçcnl ³ `nu~n dn rigdu' d-jmnht( Jqjfj` nhqign Nlgn{n uih unqgtn~ jqne dnuejdnj~v â -Fjjh jah dn ti~qn ~hn çri~unri~ Gtu-fjc( J lj ui~en d-nj~ d~ qglljmn, Nlgn{ndn`jhdn â D(gn~ dn l~g jgn ~h ugmhn `gje~ln~v; liuz~-gl dn`jhdnj dn l-nj~ â oign, lj kn~hn allnz~g l~g igj dn l-nj~, â l~g `jgu j~uug â unu efj`nj~v, unj enlln z~-Gl j~j dçugmhçn ri~ Gtu-fjc(_gqcj, alln dn Oçti~nl, l~g`ë`n hnqn~ d-Jqjfj`,jrrjjèt jliu â lj ui~en d-nj~ nt çjlgun ln ugmhnjttnhd~ rj Nlgn{n(Nlgn{n nut ghqgtç â lj `jguih dn Oçti~nl i÷ gljeihtn ln ridgmn z~g qgnht dn un dçi~ln( _gqcjjeenrtn ln `jgjmn nt nhtn jqne Nlgn{n djhu ljtnn dn Ejhjjh i÷ glu nti~qnht Gtu-fjc rgjht djhuln efj`r &e-nut lj ui~en dn lj rgæn dn @gh-fj'(Gtu-fjc çri~un _gqcj, u-jttjefn ânlln nt ti~qn nhnlln lj eihuiljtgih dn lj rntn dn uj `æn( Jqjfj` çri~un Cçti~jf &z~n ln @gdjef gdnhtganei``n Fjmj' z~g l~g dihhn ugv j~tnu alu `jgu un~lGtu-fjc nut dçugmhç ei``n uih fçgtgn( Jqjfj`dçeædn â l-ïmn dn :=> jhu nt nut nhtnç j~v eitçudn Ujjf rj unu dn~v alu Gtu-fjc nt Gef`jãl &z~gd-jræu ln @gdjef j jgt tçefi~qj'(
Ln ei``nhtjtn~ _jefg nvrlgz~n en qnunt ; £ â enht jhu ei``n â qghmt jhu((( ³(^hn n``n jez~gnt, jqne l-ïmn, dn uilgdnu z~jlgtçu ghtnllnet~nllnu, tnllnu z~-~h k~mn`nht eljg nt `jt~n, jghugz~-~hn mjhdn çunqn â l-çmjd dnu hi`on~unu tnhtjtgihu dn en `ihdn( ^hn kn~hn lln riuuædn, z~jht ânlln, dn tæu jrrçegjolnu z~jlgtçu, urçegz~nu dn l-jdilnuenhen, ei``n l-nhtfi~ugju`n i~ lj ri`rtgt~dn(Lj Tijf hi~u çqæln geg z~n Ujjf çtjgt ditçn dn enu dn~v jurnetu dn lj rnuihhjlgtç ç`ghghn nt z~-glu çtjgnhtrçunhtu tjht djhu uj kn~hnuun z~n djhu uj qgngllnuun ; â qghmt jhu, nlln jqjgt dçkâ lnu jttgo~tu dn `jt~gtçd-~hn n``n dn enht jhu, tjhdgu z~-â enht jhu, nlln riuuçdjgt nhein lnu çljhu d-~hn kn~hn lln dn qghmt jhu *
_gqcj l-jlt~gutn, d-~hn aj`glln dn `çeçjhtu
Oççefgt &?4,:6' ; /Nt nlln dgt ; -Oigu, `ih ungmhn~ ³ nt nlln un dçrëefj dn jgn dnuenhdn lj e~efn dn uih çrj~ln, nt nlln ln t oign-
Ih rn~t lçmgtg`n`nht un dn`jhdn d-i÷ riqnhjgnht lnu z~jlgtçu dn oihtç nt mçhçiugtç dn _gqcj * Nh nnt lnu`n`onu dn uj j`glln çtjgnht dnu _nefjé` &`çeçjhtu' 3 jghug, z~geihz~n nhtnhdjgt rjln dn Ljqjh ændn _gqcj ujqjgt dçkâ â z~g gl jqjgt jjgn, uih hi` çtjht uwutç`jtgz~n`nht juuiegç â lj i~ongn( Dn `ë`n,Onti~nl ræn dn _gqcj `i~~t nh _jefj &`çeçjht'3 dn z~g _gqcj r~tnlln jliu u-ghurgn djhu unu ei`ritn`nhtu ug efjgtjolnu, j~ ungh d-~h nhqgihhn`nht j`glgjl j~uug rn~ ritn~ 9Ln @gdjuf jrritn z~n Jqjfj` Jqghi~ çegqjgt â ti~u lnu `n`onu dn uj j`glln, nh ln~ nvrlgz~jht lnu ihdn`nhtu dn lj eiwjhen nh Fjefn` nt lnu ojunu dn lj `ijln, ri~ lnu jrriefn d~ `ihitfçgu`n( Onti~nl,ln lu d~ æn d-Jqjfj`, nenqjgt l~g j~uug enu lnttnu nt jræu lnu jqig i~qntnu, lnu dihhjgt dgnetn`nht â ujlln _gqcj, ej nllnu hn eihtnhjgnht rju d-jmnht en z~g, un~l, l-ghtçnuujgt * Â ln~ lnet~n, _gqcj un ljguuj g`rnuugihhn, nt enu `itu nvneænht ~hn gha~nhen çnlln u~ nlln( Jqne lntn`ru, nlln neihh~t jliu l-nvgutnhen d~ Eçjtn~, nt u-jrrlgz~j â un eihd~gn u~gqjht Unu rçenrtnu(
>==5
-FJWN UJ_JF
Nhtrçn ; :=f22   Uirtgn ; :6f2=
:1f>6   :6f2?:=f2?   :6f24:1f57   :=f41:=f:6   :6f:7:1f>4   :=f>1:1f25   :=f?::1f?5   :=f??:1f41   :=f>>:1f5>   :=f5::1f?>   :=f?>:1f2?   :=f:::=f:4   :6f:2
Ujjf 9 J enht jhu, ei``n â â qghmt jhu
Oççefgt &?5,:' ; /Lj qgn dn Ujjf ~t dn enht qghmtunrt jhu/
An~gllnt dçdgç j~ /[gqi~m tiq/ dn Uejlntt ONHUI^UUJH
 
GL ÇTJGT ^HN AIGU LJ RJ_JEFJJ^ “FJUJ_D‐(((“NT TNU WN^V QN__IHT TNU @JÈT_NU‐
 
_jq Onhwjf~ UF@I^NLG
Gl nut çegt ; £ nlln hgt dn l~g dihhn â oign ³ nt hih rju ; £ liuz~-gl n~t hg dn oign ³( Gl un`oln z~-Nlgn{n çtjgt nh tjgh dn oign liuz~n _gqcj l-ghtni`rgt,en z~g nut rjtge~lgæn`nht u~rnhjht dn uj rjt, z~jhd ih eihhjèt uih nvtë`n rilgtnuun * Nh çjlgtç, l-ghtnhtgih dn _gqcj çtjgt tæu riugtgqn * @çdgejln`nht,gl nut eihh~ z~n oign tir joihdj``nht rn~t ëtn hçjutn ri~ ~hn rnuihhn z~g nqgnht jtgm~çn d-~h tjknt( Nlln l~g `ihtj dihe z~-nlln jmguujgt jghug~hgz~n`nht ri~ uih ognh 3 rn~qn nh nut z~-nlln ririuj jliu d-jon~qn unu efj`nj~v(Ln ei``nhtjtn~ ln /Cj Fj-Fjé`/ j jëtç lj Fjljcfj jghug ; gl nut djhmnn~v dn oign tir qgtn ri~ ~h fi``n nqnhjht nvtçh~ç d-~h lihm tjknt(Ih jeihtn l-fgutign d-~h fi``n z~g `jefjgt çr~guç nt juuigç, djhu ln dçunt( Ui~djgh, gl jrní~t ~hn tnhtn qnu ljz~nlln gl un rçegrgtj jh dn dn`jhdnâ oign( L-iee~rjht dn enllneg jeeçdj â uj nz~ëtn nh l~g tnhdjht ~h qnn d-nj~, djhu lnz~nl aittjgnht dnu oghdgllnu dn rjglln( L-fi``n d~t oign lnhtn`nhtjh dn hn rju jqjln lnu oghdgllnu, nt u-çtihhj j~ræu dn uih fôtn dn enttn jíih ti~tn rjtge~lgæn dn unqg unu ghqgtçu * En dnhgn l~g nvrlgz~j z~n enjgujht, gl jqjgt jmg ~hgz~n`nht ri~ uih ognh, q~ ln djhmn dn oign tir qgtn nh rjngl çtjt(((
_joog Jcgqj jqjgt ~hn alln( Lnu jutilim~nu l~g dgnht z~n ln ki~ i÷ nlln nhtnjgt ui~u lj -fi~rj, ~h unrnht lj `idjgt nt nlln `i~jgt( Gl un jgujgtonj~ei~r dn ui~eg ri~ nlln â en u~knt( Jgqj ln ki~ i÷ nlln dnqjgt nhtn ui~u lj -fi~rj( Nlln rgt ~h ogki~, ~h oiefn ihdn jqne ~hn çrghmln z~-ih avjgt j~ qëtn`nht, uitgt jqne nt rljhtjln ogki~ djhu ln `~( J~ `i`nht i÷ nlln rljhtj l-çrghmln, gl un ti~qj z~-nlln rníj l-ingl d-~h unrnht z~-nlln h-jqjgt rju q~( Ln lnhdn`jgh `jtgh, nllnrgt ln ogki~, nt ln unrnht w çtjgt jeeiefç( Gl çtjgt `it( Uih ræn l~g dgt ; £@j alln, z~nlln oihhn jetgih jut~ jgtn ri~ `çgtn d-ëtn uj~qçn nt `ë`ndn t~n ln unrnht 9³Nlln çrihdgt ; £Fgn uig nut qnh~ ~h rj~qn z~g j jrrnlç â lj ritn, nt ti~t ln `ihdn çtjgt iee~rç j~v rçrjjtgu d~ nrju dn ëtn, ug ognh z~-ih hnjgujgt rju jttnhtgih â l~g( K-jg rgu z~nlz~n efiun d~ nrju z~n t~ `-jqjgu dihhç, nt kn l~g jg dihhç(³ _joog Jcgqj l~g dgt ; £Ug t~ ju jgt ~hn tnlln `gtuqj,enlj t-j uj~qçn dn lj `it, jghug z~-gl nut çegt ; £lj tundjcj uj~qn dn lj `it³³(
Lj ujmnuun aç`ghghn dn _gqcj
Oççefgt &?4,:7' ; /Nlln hgt dn l~g dihhn â oign, nt nlln dgt ; /ri~ tnu efj`nj~v j~uug kn qn~v r~gun, k~uz~-â en z~-glujgnht ti~u o~(/
Lj Tuçdjcj hi~u ritæmn
 
Ln qil nhtn Inmih nt _fidn Guljhd jqjgtdç`jç eihtn dnu enhtjghnu d-j~tnuqilu z~n k-jqjgu n`r~htçu j~rjjqjht(Kn qnhjgu d-jefnqn `ih nrju ejefæn`nvgejgh ; rïtnu, ri~lnt nt lçm~`nu qjgçu,~hn `gh~ue~ln -Fjllj, ~h dçlgegn~v mïtnj~j~ efieiljt nt, ei``n d-fjogt~dn, lj `ghgojz~nttn dn ~gtu nh eihunqn z~g un`olnhn kj`jgu qi~lig dçeihmnln, z~nl z~n uigtln tn`ru z~n ln rljtnj~ j~j rjuuç djhu lni~ â `geiihdnu dn l-jqgih(¢Lnu eghz rn`gænu fn~nu u-çtjgnht ognhrjuuçnu( Kn qnhjgu dn tn`ghn lj rgændn @gh-fj â l-jgæn dn l-jrrjngl nt k-çtjgufn~n~v â l-gdçn dn rjuun ognhtôt lj ëtndn Efjqi~it jqne `nu rjnhtu( Ui~djgh,ln rglitn hi~u nei``jhdj dn nti~hnâ hiu rljenu, d-jttjefn hiu enght~nu dnuçe~gtç, dn n`ihtn lnu tjolnttnu dnqjhthi~u Nt ~hn tngoln qgojtgih u-n`rjj dnti~t l-jqgih z~g, dn jgt, ei``n kn dnqjguln eihutjtn nh kntjht ~h ei~r d-ŕgl rjln f~olit, un nti~qjgt j~ enhtn d-~hntn`rëtn `nhjíjhtn(L-jqgih tjhm~jgt d-~h eôtç â l-j~tn ntlj rn~ nhqjfguujgt ti~u lnu rjuujmnu(Ntgihuhi~u u~ ~hn rljhefn dn u~ z~g u~gtmjegn~un`nht ln `i~qn`nht dnu qjm~nuz~g `ihtnht nt dnuenhdnht i~ çtgihuhi~udnu uj~`ihu hjmnjht â eihtnei~jht 9Ti~ki~u nutgl z~n lnu mnhu rln~jgnht,rgjgnht nt tn`oljgnht( @ig j~uug kn `n`gu â rgn ti~t en z~n k-jqjgu jrrgu nhfçon~ dnr~gu z~n k-jqjgu ei``nheç ~hj~tn qiwjmn, gl w j dn~v jhu, ~h nti~ j~vui~enu d~ k~djéu`n( Kn ei``nhíjg rjln £Efn`j³, rjuujg â £Jefç³, eihtgh~jgjqne lnu rjtgnu dn lj J`gdj z~n k-jqjgu&dgegln`nht' ç~uug â `ç`igun, efjhtjg£Jlçhi~³ nt `ë`n lnu di~{n qnuntu dnTijf çegtçu ki~hnlln`nht rj lnu nhjhtu,ri~z~ig rju 9¢K-nh jgqjg j~v oçhçdgetgihu nt j~v efjhtudn -Fjhi~eejf, ti~t en z~g ri~qjgt `n lgnâ D(gn~( Lj n``n juugun â eôtç dn `igf~ljgt dn rn~, hi~u çtgihu u~ ln rightdn hi~u çejun j~ uil z~jhd ln rglitnnrgt ln eihtôln dn l-jrrjngl nt rçrjj~h jttnguujmn hi`jl ti~t nh di~en~(Lj tn`rëtn çtjgt dngæn hi~u, ln rglitnnvrlgz~j ejl`n`nht lj ugt~jtgih j~ `gei; £hi~u jllihu jttng â Oiutih³( H~l hnritnutj, ih hn ri~qjgt nhtnhdn z~n dnuui~rgu dn ui~ljmn`nht *¢Z~jhd l-jqgih un riuj jqne çlçmjhenu~ lj tnn n`n, ti~u lnu rjuujmnujrrlj~dgnht çhçtgz~n`nht ; hi~u çtgihuti~u ujghu nt uj~u, D(gn~ `neg * Hi~ujqihu rjuuç tnhtn `gh~tnu â jttnhdnr~gu l-jqgih nrjtgt ri~ lj qglln ognhhi``çn ; Riqgdnhen( Ln ej~efn`j çtjgtdçhgtgqn`nht tn`ghç, hi~u ri~qgihu nhhnkighdn nt n`ojuun lnu `n`onu dn hiuj`gllnu ; kn rgu ~h `i`nht ri~ jdnuunâ D(gn~ ~hn ei~tn rgæn dn n`negn`nht(Djhu lj qigt~n `-j`nhjht j~ di`geglndn `nu rjnhtu djhu ln Eihhnetge~t, knçaçefguujgu â `j çjetgih nt enllnu dnuj~tnu rjuujmnu( Kn qi~u mjjhtgu z~nefje~h d-nhtn hi~u jqjgt u~rrlgç D(gn~ dnhi~u mjdn nh qgn( Efje~h jqjgt jgt dnuri`nuunu, efje~h u-çtjgt nhmjmç â `gn~vun eihd~gn diçhjqjht(¢D~jht enu `i`nhtu tngjhtu, D(gn~ jqjgtçtç j~uug çnl ri~ hi~u z~n lnu j~tn~gludjhu lnuz~nlu hi~u çtgihu enght~çu(Hi~u çtgihu jouil~`nht eihqjghe~u z~-glh-nvgutjgt z~-~hn un~ln ien j~ `ihdnz~g ri~qjgt hi~u uj~qn ; hg ln rglitn, hgln ihetgihhjgn dn lj ti~ dn eihtôln, hgl-ghmçhgn~ z~g jqjgt dnuughç hitn Oinghm(Hih * Un~l D(gn~ ri~qjgt hi~u dçlgqn dnti~t djhmn( @jgu dæu z~n hi~u jqgihuti~efç lj tnn n`n, kn u~rriun z~nefje~h jqjgt nkntç enttn ig ghhçn djhulnu neighu dn uih nurgt( Ei``n ~h oihqgn~v r~ll z~-ih hn nuuit dn l-j`ign z~nz~jhd gl jgt igd nt f~`gdn, hi~u jhmnihuhitn ig nh D(gn~ j~ ihd d-~hn çtjmæn k~uz~-â lj riefjghn igu z~-ih nh j~jonuigh(Ri~tjht efjz~n ki~ nt â dn hi`on~v`i`nhtu dn lj ki~hçn hi~u jqihu tjhtd-ieejugihu dn n`negn D(gn~ ri~Unu hi`on~unu oçhçdgetgihu( D~jhtti~tn lj ëtn dn Efjqi~it, kn `n ui~qghudn enu rln~u nt dn enu tn`oln`nhtu,dn en oi~lnqnun`nht dnqjht lnu egn~vdçefjèhçu, dn enttn çtjhmn unhujtgihrjjdivjln ; kn hn `-çtjgu rju unhtg un~l,rju ~h ghutjht( Kn ujqjgu z~n D(gn~ jqjgt~h rljh nh çunqn ri~ `ig ; gl u~ujgtd-jttnhdn nt dn eihutjtn lnu çu~ltjtu dnen rljh( Rju dn di~tnu, rju dn £`jgu³, rjudn z~nutgihu(Enttn ig jouil~n, gheihdgtgihhnlln qi~urn`nt d-jihtn ti~u lnu dçu dn lj qgn(_jq Qimnl dn Dnlj}jn jg`n â çrçtn ;£Efli`i Wjjciq &`nu rçhi`u fçojéz~nu'* H~l h-j kj`jgu rçtnhd~ z~-jeei`rlg ~hn@gtuqj &~h ei``jhdn`nht dn D(gn~' dnqjgtëtn jegln * Rjigu gl nut d~ dn un lnqn~h dg`jhefn `jtgh ri~ jlln rgn, rjigugl nut d~ d-jhhihen â qitn rjtih z~nqi~u n~un{ uih ghqgtjtgih â ki~n j~ milln uj`ndg, rjigu gl nut ~utjht dn dnqigjuugutn â ~h eiectjgl dn ~gtu dn `n ujhugnh miótn( @jgu nh rççjht jeei`rlg lnuei``jhdn`nhtu z~n D(gn~ hi~u j dihhçuu~ ln `iht Ughjé, gl w j rl~u dn tigu `gllntigu enhtu jhu, t~ eihut~gu, rntgt â rntgt,~hn itnnuun dn ig z~g gll~`ghnj tj qignd~jht lnu `i`nhtu lnu rl~u dgeglnu dntj qgn( Ei``n ~h ghqnutguun`nht l~ejtg,lnu @gtuqit z~n t~ jeei`rlgu j~ki~d-f~gtn jrritniht d-çhi`nu oçhçenu rjlj u~gtn ; e-nut qjg`nht ~h ghqnutguun`nhtj~z~nl j~e~hn irçjtgih oi~ugæn hnuj~jgt un ei`rjn *³¢Tjd~gt rj Angmj L~onecg ) Lj ugdj dn ljun`jghn
LN _ÇEGT DN LJ UN@JGHN
/U~ lnu jglnu dn l-jgmln/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->