Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mgrisuw1933-2004

mgrisuw1933-2004

Ratings: (0)|Views: 334|Likes:
Published by agniesia_rak
List of theses, titles and authors
List of theses, titles and authors

More info:

Published by: agniesia_rak on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

 
1
 UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 
INSTYTUT SOCJOLOGII
PRACE MAGISTERSKIE
1933-2004
WARSZAWA 2005
 
2 
S
pis niniejszy obejmuje prace magisterskie obronione w Instytucie SocjologiiUniwersytetu Warszawskiego i w instytucjach b
ę 
d
ą 
cych jego poprzednikami, w l. 1933-2004. Rejestr dokumentuje histori
ę 
socjologii na UW. Jest tak 
Ŝ
e przewodnikiem pobogatym zasobie materiałów socjologicznych. Obejmuj
ą 
c prawie trzy czwarte wieku,stanowi
ź
ródło do badania zmieniaj
ą 
cych si
ę 
zainteresowa
ń
w socjologii polskiej.Pocz
ą 
tki zainteresowa
ń
socjologi
ą 
na Uniwersytecie Warszawskm si
ę 
gaj
ą 
uczelnirosyjskiej, ale placówki socjologiczne powstały dopiero na restytuowanym w 1917 r.uniwersytecie polskim i odzyskaniu niepodległo
ś
ci. Pierwsze katedry socjologicznepowstały na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych. W l.
1919
-1931 istniała tam KatedraSocjologii, utworzona dla Leona Petra
Ŝ
yckiego, a w l. 1921-1935 - Katedra HistoriiUstrojów Społecznych, utworzona dla Ludwika Krzywickiego. Katedry te nie rozwijałykształcenia w zakresie socjologii – czyniły to dopiero nast
ę 
pne katedry socjologiczne,powstałe ju
Ŝ
na Wydziale Humanistycznym. W
1930
r. Stefan Czarnowski uzyskałKatedr
ę 
Historii Kultury, rozpocz
ą 
ł wykłady i seminaria z socjologii i w 1934 r.otrzymał rozszerzenie profesury na socjologi
ę 
. W
1934
r. została te
Ŝ
powołana KatedraSocjologii dla Jana St. Bystronia. Na Uniwersytecie powstały studia w zakresiesocjologii i pierwsi studenci uzyskali stopie
ń
„magistra filozofii w zakresie socjologii”.Rozwój socjologii na UW przerwała wojna.Po wojnie wznowiła prac
ę 
Katedra Socjologii, powstały te
Ŝ
nowe zakłady i katedry. W
1947
i 1948 r. rozpocz
ę 
ły nauk 
ę 
dwa pierwsze roczniki studentów socjologii. Wykładalitu Stanisław i Maria Ossowscy, Nina Assorodobraj, Jan St. Bystro
ń
i StefanNowakowski; pod kierunkiem Ossowskiego działało Seminarium Socjologiczne.Wkrótce władze polityczne rozpocz
ę 
ły likwidacj
ę 
socjologii jako odr
ę 
bnego kierunkustudiów i bada
ń
; katedry socjologiczne rozwi
ą 
zano, Ossowskich odsuni
ę 
to odnauczania.W
1952
r. z Wydziału Humanistycznego wyodr
ę 
bnił si
ę 
Wydział Filozoficzno-Społeczny, od 1953 r. - Wydział Filozoficzny. W miejsce katedr socjologicznychpowstały: Katedra Historii Filozofii i My
ś
li Społecznej (Assorodobraj) oraz ZakładMaterializmu Historycznego (Julian Hochfeld) w Katedrze MaterializmuDialektycznego i Historycznego (Adam Schaff); w jednostkach tych kontynuowanowybrane zainteresowania socjologiczne. Na studia socjologiczne maturzystów nieprzyjmowano, ale w 1949 i 1950 r. przyj
ę 
to ich na 3-letnie Studium Nauk Społecznych.Potem przyjmowano ich tylko na filozofi
ę 
; na filozofi
ę 
jako „studia II stopnia”przyjmowano te
Ŝ
absolwentów nauk społecznych. Cz
ęść
studiuj
ą 
cych na filozofiiinteresowała si
ę 
sprawami społecznymi i uzyskała stopie
ń
magistra filozofii napodstawie prac im po
ś
wi
ę 
conych. W 1957 r. cz
ęść
przeniosła si
ę 
na socjologi
ę 
i tamko
ń
czyła studia, otrzymuj
ą 
c magisterium z „filozofii ze specjalizacj
ą 
socjologia”.Po przelomie 1956 r. socjologia wróciła na Uniwersytet. W
1957
roku na WydzialeFilozoficznym powstała sekcja socjologiczna: trzeci raz utworzono katedrysocjologiczne i znów przyj
ę 
to studentów na socjologi
ę 
. W
1968
roku, po „wydarzeniachmarcowych”, w ramach zmian organizacyjnych w szkołach wy
Ŝ
szych, sekcja została
 
3przekształcona w Instytut Socjologii, który stał si
ę 
cz
ęś
ci
ą 
nowego Wydziału Nauk Społecznych, zło
Ŝ
onego z socjologii, filozofii, ekonomii politycznej, nauk politycznychi dziennikarstwa. Wkrótce od nowego wydziału odł
ą 
czyła si
ę 
ekonomia, a w 1975 r.nauki polityczne i dziennikarstwo. W 1981 roku Wydział Nauk Społecznych przyj
ą 
łobecn
ą 
nazw
ę 
– Wydział Filozofii i Socjologii.Wykaz obejmuje prace z socjologii, powstałe we wszystkich tych placówkach.Podstaw
ą 
ą 
czenia prac do rejestru było kryterium formalne, ale dla okresu 1952-1957było to kryterium tematyczne: wł
ą 
czono prace na stopie
ń
magistra filozofii, je
ś
lidotyczyły zagadnie
ń
społecznych. Ponadto, do wykazu wł
ą 
czono wszystkie pracenapisane u Niny Assorodobraj i Marii Ossowskiej, bez wzgl
ę 
du na ich temat i rodzajuzyskanego na ich podstawie dyplomu; te prace z lat 1949-1953, które prowadziły domagisterium z filozofii oznaczono*.Rejestr został sporz
ą 
dzony na podstawie dokumentów znajduj
ą 
cych si
ę 
w InstytucieSocjologii UW (ksi
ą 
g wydanych dyplomów, albumów, teczek indywidualnychstudentów i archiwów niektórych zakładów) oraz na podstawie komputerowej bazydanych w Archiwum UW. Wykorzystany został tak 
Ŝ
e katalog Biblioteki WydziałuFilozofii i Socjologii UW. Niekiedy po brakuj
ą 
ce informacje zwracano si
ę 
bezpo
ś
redniodo absolwentów.Doło
Ŝ
ono stara
ń
, by wykaz ten był kompletny, nie ma jednak pewno
ś
ci,
Ŝ
e jest.Poniewa
Ŝ
opisy prac nie zostały dokonane z autopsji, mog
ą 
si
ę 
w nich znale
źć
drobnenie
ś
cisło
ś
ci, zwłaszcza w pisowni nazwisk. Z tego samego powodu opisy prac czasemnie s
ą 
kompletne.Prace w rejestrze uło
Ŝ
one s
ą 
rocznikami, o zaliczeniu do rocznika decydowała dataegzaminu magisterskiego, zdarzało si
ę 
,
Ŝ
e była ona pó
ź
niejsza ni
Ŝ
data napisania pracy.W obr
ę 
bie roczników prace uło
Ŝ
one s
ą 
alfabetycznie, według nazwisk autorów. Praceprzygotowane przez dwóch i trzech autorów opisane s
ą 
pod nazwiskiem pierwszego znich, a przy nazwiskach pozostałych znajduj
ą 
si
ę 
odsyłacze. Podano tak 
Ŝ
e informacj
ę 
opromotorach.
Prace studentek, które w czasie studiów wyszły za m
ąŜ
i albo zmieniły swe nazwisko na nazwisko m
ęŜ
aalbo dodały nazwisko m
ęŜ
a do swego nazwiska rodowego, zasadniczo opisane s
ą 
pod nazwiskiem, któreumieszczone jest na stronie tytułowej pracy magisterskiej i na dyplomie. Niektóre studentki u
Ŝ
ywały naUniwersytecie obu nazwisk, nawet je
ś
li zrezygnowały z nazwiska rodowego. Niekiedy w rejestrzeopisano prace studentek zam
ęŜ
nych pod nazwiskiem podwójnym, nawet gdy z dokumentów niewynikało,
Ŝ
e u
Ŝ
ywały one dwóch nazwisk – ułatwi to identyfikacj
ę 
autorek. Podawano te
Ŝ
(w [ ])
ź
niejsze nazwiska studentek, je
ś
li po studiach stały si
ę 
one znane pod tymi nazwiskami.
Zarejestrowane prace znajduj
ą 
si
ę 
, poza wyj
ą 
tkami, w bibliotece WFiS UW lub wArchiwum UW.
 Antoni Sułek 
Warszawa, wrzesie
ń
2005 r.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->