Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
Le projet de loi "mariage pour tous"

Le projet de loi "mariage pour tous"

Ratings: (0)|Views: 51,722|Likes:
Published by nouvelobs
le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels
le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels

More info:

Published by: nouvelobs on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
XQFLMS CM GFK
f}pqjis gm njqkjdm j}u bf}xgmr cm xmqrfiimr cm nìnm rmumIFQ < L]RB:120225G&Agm}m.:......
MUXFRË CMR NFSK@R
Kirsks}skfi xg}qkrëb}gjkqm fû rm qm`gåsmis sqjckskfir ms xqjskz}mr qmgkdkm}rmr' gm njqkjdm mrssqjckskfiimggmnmis cë`kik bfnnm }i jbsm l}qkckz}m rfgmiimg xjq gmz}mg g‛efnnm ms gj `mnnmësjagkrrmis }im }ikfi cfis gj gfk bkpkgm qådgm gmr bfickskfir' gmr m``msr ms gj ckrrfg}skfi)Xqëqfdjskpm mubg}rkpm cm g‛Ëdgkrm c}qjis g‛Jibkmi qëdknm' gj rëb}gjqkrjskfi cë`kikskpm c}njqkjdm `}s bfirjbqëm è g‛jqskbgm 4 cm gj Bfirsks}skfi cm :4;: j}u smqnmr c}z}mg ¯ gj gfk im bfirkcåqmgm njqkjdm z}m bfnnm }i bfisqjs bkpkg ¿) Gm cëbqms cmr 18.1= rmxsmnaqm :4;1 j mir}ksm `kuë gmrbfickskfir cm `fqnjskfi c} njqkjdm' xjqnk gmrz}mggmr gj bëgëaqjskfi cmpjis g‛f``kbkmq x}agkbbfnn}ijg) Bmssm bfibmxskfi bkpkgm ms gjæz}m c} njqkjdm rmqj qmxqkrm xjq gmr qëcjbsm}qr c} bfcm bkpkg)Gm njqkjdm i‛j sf}sm`fkr xjr ësë cë`kik xjq gm bfcm bkpkg' z}k sqjksm cmr jbsmr c} njqkjdm' x}kr'cjir }i sksqm ckrskibs' cmr bfickskfir' cmr m``msr ms cm gj ckrrfg}skfi c} njqkjdm) I}ggm xjqs i‛j ësëmuxqmrrënmis j``kqnë z}m gm njqkjdm r}xxfrm g‛}ikfi c‛}i efnnm ms c‛}im `mnnm) Bmssm bfickskficëbf}gm sf}sm`fkr c‛j}sqmr ckrxfrkskfir c} bfcm bkpkg)Cm `jks' l}rz}‛è }im ëxfz}m qëbmism' g‛ëpkcmibm ësjks smggm z}m ik gmr qëcjbsm}qr c} bfcm' ikgm}qr r}bbmrrm}qr' i‛ëxqf}påqmis gm amrfki cm gm ckqm muxqmrrënmis) Gj ck``ëqmibm cm rmum i‛mi ësjks xjrnfkir }im bfickskfi `ficjnmisjgm c} njqkjdm mi cqfks `qjiäjkr' cm rfqsm z}m rfi ifi qmrxmbsbfirsks}jks }im bj}rm cm i}ggksë jarfg}m c} njqkjdm %jqskbgm :53 c} bfcm bkpkg+)G‛kcëm cm g‛f}pmqs}qm c} njqkjdm j}u xmqrfiimr cm nìnm rmum j bfirsjnnmis xqfdqmrrëcmx}kr gm pfsm cm gj gfk i¸ ;;.;33 c} := ifpmnaqm :;;; qmgjskpm j} xjbsm bkpkg cm rfgkcjqksë' }imnjlfqksë cm `qjiäjkr { ësjis j}lf}qc‛e}k `jpfqjagm) Kg mrs pqjk z}m rk gm xjbsm bkpkg cm rfgkcjqksë j xmqnkrcm qëxficqm è jrxkqjskfi qëmggm cm gj rfbkësë ms z}m rfi qëdknm j ësë rkdik`kbjskpmnmis qmi`fqbë msqjxxqfbeë cm bmg}k c} njqkjdm' cmr ck``ëqmibmr r}arkrsmis' ms bms kirsq}nmis l}qkckz}m im qëxfic ik è gjcmnjicm cmr bf}xgmr cm xmqrfiimr cm nìnm rmum z}k rf}ejksmis xf}pfkq rm njqkmq' ik è gm}q cmnjicmc‛jbbår è g‛jcfxskfi)]im if}pmggm ësjxm cfks cfib ìsqm `qjibekm)
QMX]AGKZ]M @QJIÄJKRM
 ––––Nkikrsåqm cm gj l}rskbm––––
 
S
MUSM RF]NKR È GJ CËGKAËQJSKFI C]BFIRMKG CMR NKIKRSQMR
 
 
 
1&11 Smg mrs g‛falms c} xqërmis xqflms cm gfk z}k f}pqm gm cqfks j} njqkjdm j}u xmqrfiimr cm nìnmrmum ms xjq pfkm cm bfirëz}mibm g‛jbbår è gj xjqmisë è bmr bf}xgmr' pkj gm nëbjikrnm cm g‛jcfxskfi) Bmrfis cfib è sksqm xqkibkxjg gmr ckrxfrkskfir c} bfcm bkpkg qmgjskpmr j} njqkjdm ms è g‛jcfxskfi z}k rfisnfck`këmr jkirk z}m bmggmr qmgjskpmr j} ifn cm `jnkggm' z}k iëbmrrksmis cmr jcjxsjskfir) Mi`ki' cmrckrxfrkskfir cm bffqckijskfi rfis iëbmrrjkqmr xqkibkxjgmnmis cjir gm bfcm bkpkg njkr j}rrk cjirifnaqm c‛j}sqmr bfcmr)Gm
bejxksqm K
mq
cm bm xqflms mrs bfirjbqë j}u jqskbgmr qmgjsk`r j} njqkjdm)J} xqmnkmq xjqjdqjxem cm g‛jqskbgm :
mq
' kg mrs kirëqë }i if}pmg jqskbgm :32 j} bfcm bkpkg j`kic‛j``kqnmq gj xfrrkakgksë c} njqkjdm misqm xmqrfiimr cm nìnm rmum %:¸+)Gj cm}ukånm ckrxfrkskfi cm bm xjqjdqjxem qëëbqks g‛jqskbgm :33 c} bfcm bkpkg `kujis gmrckrxfrkskfir qmgjskpmr è g‛mukdmibm c‛}i ádm nkikn}n' g‛jqskbgm jbs}mg xfrjis bmssm bfickskfi xf}qg‛efnnm ms gj `mnnm %1¸+)Gmr 2¸' 3¸ ms =¸ ëgjqdkrrmis gm bejnx cmr gkmir c‛jggkjibmr xqfekaër j} ifn cm g‛kibmrsm' bmrcmqikmqr cmpjis r‛jxxgkz}mq ëdjgmnmis misqm xmqrfiimr cm nìnm rmum %jqskbgmr :01 è :03 c} bfcmbkpkg+)Gm rmbfic xjqjdqjxem cm bms jqskbgm :
mq
bqëm }i bejxksqm KP
akr
' kisks}gë ¯ Cmr qådgmr cm bfi`gkscm gfkr ¿ j`ki cm xmqnmssqm' r}q gm smqqksfkqm ijskfijg' gj bëgëaqjskfi c} njqkjdm c‛}i @qjiäjkr jpmb }imxmqrfiim cm ijskfijgksë ësqjidåqm f} cm cm}u xmqrfiimr cm ijskfijgksë ësqjidåqm cfis gj gfk xmqrfiimggmxqfekam gm njqkjdm efnfrmu}mg) Mi m``ms' rjir ckrxfrkskfi rxëbk`kz}m' gmr qådgmr jxxgkbjagmr rmqjkmisbmggmr cëdjdëmr xjq gj l}qkrxq}cmibm mi njskåqm cm cqfks kismqijskfijg xqkpë' j}u smqnmr cmrz}mggmr gmrbfickskfir cm `fic c} njqkjdm rfis cësmqnkiëmr xjq gj gfk xmqrfiimggm cm bejb}i cmr ëxf}u) Gjif}pmggm qådgm xqëpfks cfib gj xfrrkakgksë xf}q cm}u xmqrfiimr cm nìnm rmum cm rm njqkmq mi @qjibmnjgdqë gm}q gfk xmqrfiimggm)Gm njqkjdm cmr xmqrfiimr cm nìnm rmum gm}q f}pqjis gj pfkm cm g‛jcfxskfi' z}m bm rfksg‛jcfxskfi bfilfkism c‛}i mi`jis' xjq gmr cm}u ëxf}u' f} g‛jcfxskfi cm g‛mi`jis c} bfilfkis' kg mrsiëbmrrjkqm cm xqmicqm cmr ckrxfrkskfir if}pmggmr bfibmqijis gm ifn cm `jnkggm' gm ckrxfrksk` jbs}mg imxf}pjis xg}r' cjir bmr rks}jskfir if}pmggmr' sqf}pmq }im xgmkim jxxgkbjskfi) Smg mrs g‛falmsc}
bejxksqm KK
c} xqflms cm gfk)Gj gfk i¸ 1881.283 c} 3 njqr 1881 qmgjskpm j} ifn cm `jnkggm nfck`këm xjq gj gfki¸ 1882.=:0 c} :5 l}ki 1882 j bejidë mi xqf`ficm}q gm ckrxfrksk` mukrsjis mi njskåqm cm cëpfg}skfi c}ifn)Mggm j xmqnkr j}u xjqmisr cm befkrkq xjq cëbgjqjskfi bfilfkism gm ifn cëpfg} è gm}q mi`jisifsjnnmis xf}q g}k bfi`ëqmq gm}qr cm}u ifnr jbbfgër cjir g$fqcqm befkrk xjq m}u) J cë`j}s cm befku' gmcqfks xfrksk` xqëpfks z}m g‛mi`jis xfqsmqj gm ifn c} xåqm)
 
 
2&11 Sf}sm`fkr' bmr ckrxfrkskfir im r‛jxxgkz}mis z}‛j}u mi`jisr iër è bfnxsmq c} :
mq
ljipkmq 188='cjsm c‛misqëm mi pkd}m}q cm gj gfk c} 3 njqr 1881 xqëbksëm) Xf}q gmr mi`jisr jcfxsër iër jpjis bmssmcjsm' gmr ckrxfrkskfir jibkmiimr %jssqka}skfi c} ifn c} njqk+ cmnm}qmis jxxgkbjagmr)Kg mrs cfib xqëp} j}u jqskbgmr 1 ms 2 c} xqflms cm gfk cm nfck`kmq gmr ckrxfrkskfir c} bfcm bkpkgqmgjskpmr j} ifn cm `jnkggm ms è g$jcfxskfi' z}‛mggm rfks xqfifibëm mi gj `fqnm xgëikåqm f} rknxgm) Bmrif}pmggmr ckrxfrkskfir kirsj}qmis }im j}sfifnkm cmr qådgmr jxxgkbjagmr cjir gm bjr cm g‛jcfxskfi' j`kic‛ëpksmq g$}rjdm kijcjxsë cmr jibkmiimr ckrxfrkskfir rmu}ëmr r}q gm ifn cm g$jcfxsë)G‛jqskbgm 1 cjir rmr xjqjdqjxemr K ms KK skqm gmr bfirëz}mibmr cm gj nfck`kbjskfi cmg$jqskbgm 2=4 c} bfcm bkpkg `kujis gmr qådgmr qëdkrrjis gm ifn cm g$jcfxsë mi gj `fqnm xgëikåqm minfck`kjis gmr jqskbgmr 2::.1: ms 2::.12 c} bfcm bkpkg j`ki cm xqërmqpmq gm xqkibkxm cm g$}iksë c} ifn cmgj `qjsqkm' z}mg z}m rfks gm nfcm c$ësjagkrrmnmis cm gj `kgkjskfi)Gm KKK cm g$jqskbgm 1 qëëbqks gmr ckrxfrkskfir cm g$jqskbgm 2=4 c} bfcm bkpkg qmgjsk` j} ifn cmg$jcfxsë cjir gm bjcqm cm g$jcfxskfi xgëikåqm j`ki cm xqëpfkq }i nëbjikrnm jijgfd}m j} ckrxfrksk` xqëp} mi njskåqm cm cësmqnkijskfi c} ifn cm g$mi`jis gfqr cm gj cëbgjqjskfi cm ijkrrjibm f} cmg$ësjagkrrmnmis cm gj `kgkjskfi è g$ëdjqc c$}i f} cm rmr cm}u xjqmisr' mi g‛jcjxsjis è g$ësjagkrrmnmis c$}igkmi cm `kgkjskfi jcfxskpm è g$ëdjqc cm cm}u xjqmisr cm nìnm rmum)Gm xqkibkxm rmgfi gmz}mg g$mi`jis jcfxsë mi gj `fqnm xgëikåqm xqmic gm ifn cm g$jcfxsjis mrsnjkismi}) Cm nìnm' mi bjr c$jcfxskfi bfilfkism xjq cm}u ëxf}u f} c$jcfxskfi cm g$mi`jis c} bfilfkis'gmr jcfxsjisr f} g$jcfxsjis ms rfi bfilfkis xf}qqfis befkrkq' xjq cëbgjqjskfi bfilfkism cm bfi`ëqmq èg$jcfxsë rfks gm ifn cm g$}i f} cm g$j}sqm' rfks gm}qr cm}u ifnr jbbfgër cjir g$fqcqm befkrk xjq m}u cjirgj gknksm c$}i ifn cm `jnkggm xf}q bejb}i c$m}u) Bmssm `jb}gsë cm befku im xm}s ìsqm `jksm z}$}im rm}gm`fkr) Mi qmpjibem' mi g$jarmibm cm befku cm ifn' g$jcfxsë xfqsmqj gm cf}agm ifn cm `jnkggm bfirsks}ëc} ifn cm bejb}i cmr jcfxsjisr f} cm g$jcfxsjis ms cm rfi bfilfkis jbbfgër rmgfi g$fqcqm jgxejaëskz}mcjir gj gknksm c} xqmnkmq ifn cm `jnkggm cm bejb}i c$m}u)Gm xqkibkxm c$}iksë c} ifn cm gj `qjsqkm krr} cm gj gfk c} 3 njqr 1881 xqëbksëm mrs ëdjgmnmisxqërmqpë x}krz}m gm ifn xqëbëcmnnmis befkrk f} cëpfg} j}u j}sqmr mi`jisr bfnn}ir c} bf}xgmr$knxfrm è g$mi`jis jcfxsë mi gj `fqnm xgëikåqm)Gmr ckrxfrkskfir cm g$jqskbgm 2=4 xmqnmssjkmis cjir gm bjr cm g$jcfxskfi xjq }im xmqrfiim rm}gmnjqkëm z}m g$jcfxsë x}krrm xfqsmq gm ifn c} bfilfkis cm g$jcfxsjis jgfqr z}$j}b}i gkmi cm `kgkjskfii$ësjks ësjagk è rfi ëdjqc) Bmr ckrxfrkskfir cër}åsmr rfis r}xxqknëmr xjq gm xqërmis xqflms)Mi`ki' gj `jb}gsë xf}q gm sqka}ijg' è gj cmnjicm c} f} cmr jcfxsjisr cm nfck`kmq gmr xqëifnrcm g$jcfxsë mrs bfirmqpëm)Gm KP cm g‛jqskbgm 1 ësmic bm ckrxfrksk` è gj qmbfiijkrrjibm mi @qjibm cmr jcfxskfir ësqjidåqmrjrrknkgjagmr è }im jcfxskfi xgëikåqm cm cqfks `qjiäjkr xqëp}m è g$jqskbgm 2=4.: c} bfcm bkpkg)

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
danydan91 liked this
Khalid Chiguer liked this
beena_uba5724 liked this
DIXIEMEMUSE liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->