Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
docx_20111018_sql_server_2000_tong_quan_673

docx_20111018_sql_server_2000_tong_quan_673

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Rooney Vu

More info:

Published by: Rooney Vu on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
T
ng quan v
SQL Server 2000
SQL Server 2000 là m
t h
th
ng qu
n lý c
ơ 
s
ở 
d
li
u (RelationalDatabase Management System (RDBMS) ) s
d
ng Transact-SQL
để
trao
đổ
i d
li
u gi
a Client computer và SQL Server computer. M
t RDBMS bao g
m databases, database engine và các
ng d
ng dùng
để
qu
n lý d
 li
u và các b
ph
n khác nhau trong RDBMS.
Gi
ớ 
i Thi
u SQL Server 2000
 Tôi mu
n gi
ớ 
i thi
u cho m
i ng
ườ 
i m
t cách h
th
ng v
SQL Server 2000. B
t
đầ
u t
bài 1:T
ng quan v
SQL Server 2000.SQL Server 2000 là m
t h
th
ng qu
n lý c
ơ 
s
ở 
d
li
u (Relational Database ManagementSystem (RDBMS) ) s
d
ng Transact-SQL
để
trao
đổ
i d
li
u gi
a Client computer và SQLServer computer. M
t RDBMS bao g
m databases, database engine và các
ng d
ng dùng
để
 qu
n lý d
li
u và các b
ph
n khác nhau trong RDBMS.SQL Server 2000
đượ 
c t
i
ư
u
để
có th
ch
y trên môi tr 
ườ 
ng c
ơ 
s
ở 
d
li
u r 
t l
ớ 
n (Very LargeDatabase Environment) lên
đế
n Tera-Byte và có th
ph
c v
cùng lúc cho hàng ngàn user. SQLServer 2000 có th
ế
t h
ợ 
 p "
ă
n ý" v
ớ 
i các server khác nh
ư
Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....
SQL Server có 7 editions:
 
Enterprise
: Ch
a
đầ
y
đủ
các
đặ
c tr 
ư
ng c
a SQL Server và có th
ch
y t
t trên h
th
ng lên
đế
n32 CPUs và 64 GB RAM. Thêm vào
đ
ó nó có các d
ch v
giúp cho vi
c phân tích d
li
u r 
thi
u qu
(Analysis Services)
Standard
: R 
t thích h
ợ 
 p cho các công ty v
a và nh
vì giá thành r 
h
ơ 
n nhi
u so v
ớ 
i EnterpriseEdition, nh
ư
ng l
i b
gi
ớ 
i h
n m
t s
ch
c n
ă
ng cao c
 p (advanced features) khác, edition này cóth
ch
y t
t trên h
th
ng lên
đế
n 4 CPU và 2 GB RAM.
Personal
:
đượ 
c t
i
ư
u hóa
để
ch
y trên PC nên có th
cài
đặ
t trên h
u h
ế
t các phiên b
n windows
c
Windows 98.
Developer
: Có
đầ
y
đủ
các tính n
ă
ng c
a Enterprise Edition nh
ư
ng
đượ 
c ch
ế
t
o
đặ
c bi
t nh
ư
 gi
ớ 
i h
n s
l
ượ 
ng ng
ườ 
i k 
ế
t n
i vào Server cùng m
t lúc.... Ðây là edition mà các b
n mu
n h
cSQL Server c
n có. Chúng ta s
dùng edition này trong su
t khóa h
c. Edition này có th
cài trênWindows 2000 Professional hay Win NT Workstation.
Desktop Engine
(MSDE): Ðây ch
là m
t engine ch
y trên desktop và không có user interface(giao di
n). Thích h
ợ 
 p cho vi
c tri
n khai
ng d
ng
ở 
máy client. Kích th
ướ 
c database b
gi
ớ 
ih
n kho
ng 2 GB.
 
Win CE
: Dùng cho các
ng d
ng ch
y trên Windows CE
Trial
: Có các tính n
ă
ng c
a Enterprise Edition, download free, nh
ư
ng gi
ớ 
i h
n th
ờ 
i gian s
d
ng.
Cài Ð
t SQL Server 2000 (Installation)
 
Các b
n c
 ầ
n có
Developer Edition
và ít nh
ấ 
t là 64 MB RAM, 500 MB hard disk 
để 
th
ể 
install SQL Server. B
n có th
ể 
install trên Windows Server hay Windows XPProfessional, Windows 2000 Professional hay NT Workstation nh
ư 
ng không th
ể 
installtrên Win 98 family.
 
 Vì m
t trong nh
ữ 
ng
đặ
c
đ
i
ể 
m c
a các s
n ph
ẩ 
m Microsoft là d
install nên chúng tôikhông trình bày chi ti
ế 
t v
 ề
cách install hay các b
ướ
c install mà ch
trình bày các
đ
i
ể 
mc
 ầ
n l
ư 
u ý khi install mà thôi. N
ế 
u các b
n g
p tr
ng
i trong vi
c install thì có th
ể 
 
đư 
alên forum
để 
h
i thêm. Khi install b
n c
 ầ
n l
ư 
u ý các
đ
i
ể 
m sau:
 
Ở 
màn hình th
ứ 
hai b
n ch
n
Install Database Server
. Sau khi install xong SQLServer b
n có th
ể 
install thêm Analysis Service n
ế 
u b
n thích.
 
Ở 
màn hình
Installation Definition
b
n ch
n
Server and Client Tools
.
 
Sau
đ
ó b
n nên ch
n ki
ể 
u
Custom
ch
n t
ấ 
t c
các b
ph
n c
a SQL Server. Ngoàira nên
ch
n các giá tr
m
c
đị
nh
(default)
 
Ở 
màn hình
 Authentication Mode
nh
ch
n
Mixed Mode
. L
ư 
u ý vì SQL Server cóth
ể 
dùng chung ch
ế 
 
độ
b
o m
t (security) v
i Win NT và c
ũ
ng có th
ể 
dùng ch
ế 
 
độ
b
om
t riêng c
a nó. Trong Production Server ng
ườ
i ta th
ườ
ng dùng Windows Authetication vì
độ
an toàn cao h
ơ
n và d
dàng cho ng
ườ
i qu
n lý m
ng và c
chong
ườ
i s
ử 
d
ng. Ngh
 ĩ 
a là m
t khi b
n
đượ
c ch
ấ 
p nh
n (authenticated) k 
ế 
t n
ố 
i vàodomain thì b
n có quy
 ề
n truy c
p d
ữ 
li
u (access data) trong SQL Server. Tuy nhiên tanên ch
n Mixed Mode
để 
d
dàng cho vi
c h
c t
p.
 
Sau khi install b
n s
th
ấ 
y m
t icon n
m
góc ph
i bên d
ướ
i màn hình,
đ
ây chính làService Manager. B
n có th
ể 
Start, Stop các SQL Server services d
dàng b
ng cáchdouble-click vào icon này.
 
M
t chút ki
ế
n th
ứ 
c v
các Version c
a SQL Server
 
SQL Server c
a Microsoft
đượ
c th
tr
ườ
ng ch
ấ 
p nh
n r
ng rãi k 
ể 
t
ừ 
version 6.5. Sau
đ
óMicrosoft
đ
ã c
i ti
ế 
n và h
 ầ
u nh
ư 
vi
ế 
t l
i m
t engine m
i cho SQL Server 7.0. Cho nêncó th
ể 
nói t
ừ 
version 6.5 lên version 7.0 là m
t b
ướ
c nh
y v
t. Có m
t s
ố 
 
đặ
c tính c
aSQL Server 7.0 không t
ươ
ng thích v
i version 6.5. Trong khi
đ
ó t
ừ 
Version 7.0 lênversion 8.0 (SQL Server 2000) thì nh
ữ 
ng c
i ti
ế 
n ch
y
ế 
u là m
r
ng các tính n
ă
ng v
 ề
 web và làm cho SQL Server 2000
đ
áng tin c
y h
ơ
n.
 
M
t
đ
i
ể 
m
đặ
c bi
t
đ
áng l
ư 
u ý
version 2000 là
Multiple-Instance
. Nói cho d
hi
ể 
u làb
n có th
ể 
install version 2000 chung v
i các version tr
ướ
c mà không c
 ầ
n ph
i uninstallchúng. Ngh
 ĩ 
a là b
n có th
ể 
ch
y song song version 6.5 ho
c 7.0 v
i version 2000 trêncùng m
t máy (
đ
i
 ề
u này không th
ể 
x
y ra v
i các version tr
ướ
c
đ
ây). Khi
đ
ó version c
ũ
 trên máy b
n là
Default Instance
còn version 2000 m
i v
ừ 
a install s
NamedInstance
.
 
Các thành ph
n quan tr
ng trong SQL Server 2000
 
SQL Server 2000
đượ
c c
ấ 
u t
o b
i nhi
 ề
u thành ph
 ầ
n nh
ư 
Relational Database Engine, Analysis Service và English Query.... Các thành ph
 ầ
n này khi ph
ố 
i h
p v
i nhau t
othành m
t gi
i pháp hoàn ch
nh giúp cho vi
c l
ư 
u tr
ữ 
và phân tích d
ữ 
li
u m
t cách d
 dàng.
 
Relational Database Engine
- Cái lõi c
a SQL Server:
 
Ðây là m
t engine có kh
n
ă
ng ch
ứ 
a data
các quy mô khác nhau d
ướ
i d
ng table vàsupport t
ấ 
t c
các ki
ể 
u k 
ế 
t n
ố 
i (data connection) thông d
ng c
a Microsoft nh
ư 
ActiveXData Objects (ADO), OLE DB, and Open Database Connectivity (ODBC). Ngoài ra nó còncó kh
n
ă
ng t
ự 
 
đ
i
 ề
u ch
nh (tune up) ví d
nh
ư 
s
ử 
d
ng thêm các tài nguyên (resource)c
a máy khi c
 ầ
n và tr
l
i tài nguyên cho h
 
đ
i
 ề
u hành khi m
t user log off.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->