Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
puisi-tradisional

puisi-tradisional

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Hasri Supian

More info:

Published by: Hasri Supian on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
PANTUN ENAM KERATMAKSUD
(a)
Rangkap 1
: Cita-cita harusdiutamakan di samping beranimenghadapi apa-apa rajamasalah dan rintangan.
(b)
Rangkap 2
: Bunga yang sudahlayu dan gugur ke bumi dianggaptidak berguna lagi. Begitulah jugahalnva dengan orang yangsudah rosak akhlaknya.
(c)
Rangkap 3
: Usaha yang gigihamat penting untuk menambahharta atau untuk mencapaikejayaan dan akan dapatdijadikan panduan hidup.
(d)
Rangkap 4
: Kehilangan tempatbergantung menyebabkankesusahan atau keadaan yangtidak menentu.
ISI DAN PERSOALAN
(a)Keberanian menempuh dugaandan cabaran untuk mencapaicita-cita.(b)Orang yang rosak akhlaknyadianggap tidak berguna lagi.(c)Pentingnya kegigihan untukmencapai kejayaan dankesenangan dengan menjadikanalam semesta sumber pengetahuan dan panduanhidup.(d)Kehilangan tempat bergantungmenyebabkan kesusahan dankeadaan yang tidak menentu.
BENTUK DAN CIRI-CIRIPANTUN
(a)Empat rangkap.(b)Enam baris serangkap.(c)Ada pembayang dan maksud.(d)Tiga hingga enam patah katasebaris.(e)Lapan hingga sebelas suku katasebaris.
(f)
Rima akhirnya
abcabc 
(sengkelang).(g)Bentuknya terikat/tidak bebas.
GAYA BAHASA DANKEINDAHAN BUNYI
(a)
Pemilihan kata
( diksi ) yangindah. Sebagai contoh, penakikpisau raut, setitik dijadikan laut.
(b)
Bahasa kiasan
. Contoh:
telah patah tempat berpijak.
(c)
Perlambangan
. Contoh:
Bungakembang sudah pun layu.
(d)
Sinko
f. Contoh:
Keris lembing aku tak takut.
(e)
Asonans
i. Contoh:
 jika tak maut alerting juga
(pengulangan vokal
a).
(f)
Aliterasi
. Contoh:
Telah patahtempat berpijak 
(pengulangankonsonan
t).
NILAI
(a)Berani berusaha demimencapai cita-cita.(b)Gigih berusaha untukmenambah harta ataumencapai kejayaan.(c)Berdikari kerana terpaksaberusaha sendiri selepashilang tempat bergantung.
PENGAJARAN
(a)Kita hendaklah beranimenghadapi cabaran demimencapai cita-cita.(b)Kita hendaklah berhati-hatisebelum terlambat.(c)Kita harus gigih berusahauntuk berjaya.(d)Kita janganlah mudahkecewa menghadapisebarang dugaan hidup.
 
PANTUN LAPAN KERATMAKSUD
(a)
Rangkap 1:
Sekalipun bernasib malangsehingga menderita panjangdan terpaksa mengharapkansimpati orang, namun rasabersyukur kepada Tuhanmesti ada.
(d)
Rangkap
2:Sekiranya semua persiapanseperti cawan, cerek,mangkuk, dan makanansudah tersedia, makabersama-samalah kitamenjamu selera denganpenuh kesopanan.
(c)
Rangkap
3:Semasa merantau seorangdiri di tempat yang tiadasanak saudara, makakebijaksanaan menyesuaikandiri di rantau orang amatlahpenting.
ISI DAN PERSOALAN
(a)
Sikap bersyukur atau berterimakasih kepada Tuhan atas apa-apa nasib yang diterimanya.(b)Tata tertib atau bersopan ketikamenghadap hidangan.
(c)
Kebijaksanaan menyesuaikandiri di rantau orang.
BENTUK DAN CIRI-CIRIPANTUN
(a) Tiga rangkap.(b) Lapan baris serangkap.(c) Mempunyai pembayang danmaksud.(d) Tiga hingga lima patah katasebaris.(e) Lapan hingga sebelas suku katasebaris.(f) Rima akhirnya
abcdabcd 
(sengkelang).(g) Bentuknya terikat/tidak bebas.
GAYA BAHASA DANKEINDAHAN BUNYI
(a)
Pemilihan kata
(diksi) yangindah. Contoh:
Berukir bertangkai perak.
(b)
Personifikasi
. Contoh:
Penganan mulia.
(c)
Anafora
. Contoh:
Tiada
saudara ternpat mengadu; Tiadasaudara tempat 
 
berunding.
(d)
 
Asonansi
. Contoh:
Bagusrupanya bunga melur 
(pengulangan vokal
u).
(e)
 
Aliterasi
. Contoh:
Pingganmangkuk sudah terhidang 
(pengulangan konsonan g).
NILAI
(a)Bersyukur kepada Tuhanatas segala dugaan yangmenimpa diri.(b)Percaya kepada qadak danqadar.(c)Bersopan santun danbertata tertib semasamenikmati hidangan.(d)Bijaksana dalammenyesuaikan diri diperantauan.
PENGAJARAN
(a)Kita hendaklah bersyukur kepada Tuhan danmenerima segala dugaandengan tabah.(b)Kita hendaklah bekerjasamadalam melakukan sesuatupekerjaan.(c)Kita hendaklah pandaimenyesuaikan diri diperantauan.
 
SYAIR JONG PECAHMAKSUD
(a)
Rangkap 1
: Syair inidisampaikan sebagairenungan kita bersama.
(b)
Rangkap 2
: Pada zamandahulu, negara kitamempunyai rakyat yangbijaksana, gagah perkasa; danbersatu padu dalam keadaanaman.
(d)
Rangkap 3
: Walaupunada musuh yang menyerang,kedaulatan negara kitaterjamin kerana rakyatnyabersatu padu.
(e)
Rangkap 4
: Namundemikian, kedaulatan negaratergugat kerana rakyatbertelagah sesama sendiri.
(f)
Rangkap 5
: Penjajahanmengakibatkan maruah kitatercemar, sistem politik Bertaekonomi runtuh, dan kitasenantiasa dilandakesedihan.
(g)
Rangkap 6
: Sepanjangpenjajahan selama 446tahun, kita kehilangan identiti,budaya, ilmu, dan maruah.
(g)
Rangkap 7
: Pahlawan silihberganti berjuang menuntutkemerdekaan. Ada yangterkorban dan jasa merekasemakin lama semakindilupakan.
(h)
Rangkap 8
: Sudah sampaimasanya rakyat bersatu padu danberkorban membebaskan negaradaripada penjajahan.
(i)
Rangkap 9:
Selama tiga puluhtiga tahun berjuang menuntutkemerdekaan, sudah banyakkejayaan yang dapat kita dicapai.
(j)
Rangkap 10
: Kita mestilahhidup bersatu kerana perpecahanakan memberikan peluang kepadaorang lain untuk mengautkeuntungan. Negara pula mencatattitik hitam dalam lipatan sejarah.
(k)
Rangkap 11:
Semoga Tuhanyang Pemurah dapatmenganugerahkan keteguhan imandan perpaduan supaya negaraaman sepanjang masa.
(l)
Rangkap 12
: Semoga syair inidapat menjadi renungan kitabersama. Semoga bangsa kitabersatu padu dan negara kitasenantiasa kukuh.
ISI DAN PERSOALAN
(a)Perpaduan penting untukkeamanan negara.(b)Kedaulatan negara tergugat jikarakyat tidak bersatu padu.(c)Penjajahan memungkinkannegara kehilangan identiti,budaya, ilmu, dan maruah.(d)Perpecahanmenguntungkan pihak lain.
GAYA BAHASA DANKEINDAHAN BUNYI
a.
Pemilihan kata
( diksi )yang indah. Sebagai contoh,politik rebeh ekonomi rebah.
 b.
Simile
. ..setandus gurun
c.
Repitisi
. …bangkitpahlawan demi pahlawan.
d.
Perlambangan
. Contoh:
Hitamlah tanda dalam sejmah.
e.
Anafora
. Contoh: Entahdi mana salah dan silap;Entah
 
siapa lalai dan lelap.
f.
Asonansi
. Contoh:
Negara dan bangsamenempa nama
(pengulangan vokal a).
g.
Aliterasi
. Contoh:
Sebual syair saya sajikan
BENTUK DAN CIRI-CIRI SYAIR
(a)Dua belas rangkap.(b)Empat baris serangkap.(c)Semua rangkap adalahmaksudnya.(d)Tiga hingga lima patah katasebaris.
(e)
Sembilan hingga lima belassuku kata sebaris.
NILAI
(a)Bersatu padumempertahankan kedaulatannegara.(b)Cinta akan tanah air dansanggup berjuang sertaberkorban untuk menuntutkemerdekaan negara.
PENGAJARAN
a.Kita hendaklah bersatupadu dan berkorban demikeamanan negara.b.Janganlah bersengketakerana persengketaanakan meruntuhkan negara.c.Kita hendaklah beraniberjuang untuk mencapaikemerdekaan.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->