Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2012_11_08.pdf

Glas_Srpske_2012_11_08.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 145|Likes:
Published by u_stevic
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: u_stevic on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
Proizvedeno
U SRPSKOJ
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
^etvrtak, 8.novembar 2012.Broj12.974Godina
LXX
 HRONIKVIJESTI
странa
14 
SRBIJA 
странa
17
странa
2
 
VIJESTI
Radon~i},Osmi} i\apo ulazeu Savjetministara
SVIJET
Obama:Najboqidani za Amerikutek dolaze
странe
20
i
21
странa
2
PANORAMA 
Ro bot Naozaplesao uBawalucii progovoriosrpski
странa
11
     D     A     N     A     S
Nada Te{anovi} o zlo upotrebi memorandu ma Ministarstva  u privatnesvrhe
Jakov Gali}, v.d. direktora "[uma Republike Srpske"
Minus 5,3mi li ona KM, vi{ak 2.400ra dnika
странa
7
странa
5
странa
5
RUGIP odlu~ilau korist Dje~ijeg doma "RadaVrawe{evi}"u slu~ajuotimawa 8,5dunuma zemqe
Pomo}nika ministra ~ekadisciplinskipostupak 
 
странa
3
RS pozvala na ukidaw
OHR
-a
RS moli Savjet bezbjednosti da izbjegavapozivawe na poglavqe
 VII
Poveqe UN, kojeje neopravdano s obzirom na 17 godinamira i stabilnosti u BiH, istakao Dodik Brz napredak u evropskimintegracijama zaustavqen zbogsukoba dvije najve}e bo{wa~kestranke, navedeno u izvje{taju RS
PredsjedniRS poslaopismo generalnomsekretar u,aRS izvje{taj Savjet u  bezbjednostiN
 
2
~etvrtak, 8. novembar 2012.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Tu`ila{tva su poput "fi}a", a kriminalci imaju "formule".
Zdravko Kne `evi}, glavni federalni tu  `ilac
www.glassrpske.com
To ro|o, brate!... Tako se to radi kumeeee! Zaje- bi konkurs! Vaqda ti najboqe zna{ ko }e najvi{e platiti radno mjesto!... Svi tako rade!
Borislav Mitrovi}
Pa kako mo`e da sklopi sporazum, a nema sred- stva tj. novac koji nudi u sporazumu, ispade da su sudije i tu`ioci veoma pametni, ti mene pusti, a ja }u platiti, a kad me pusti{ ja nemam pare, ne- ma daqe. Ili je to smi{qeno??????????????
Predrag Vrani}
Procesno ro~i{te u Sudu BiH
Rasprava u "predmetu Starovlah" u februaru
SA R JEVO
-
Na sud skom ro~i{tu, ko je je u "predmetu Staro- vlah" odr`ano ju~e u Sudu BiH, odlu~eno je
da glavna rasprava  u tom postupku bude odr`ana u februaru. Branilac porodice Starovlah Miqkan Pucar rekao je "Glasu Srpske" da bi za porodicu Starovlah potpunu satisfakci ju pred stavqalo kada bi Ustavni sud utvrdio kr{ewe wihovih qudskih prava i dosudio im naknadu {tete. Starovlasi su 2007. godine podni jeli tu`bu protiv BiH zbog akci je
SFOR
-a izvedene 2004. godine. Tada su im pripadnici me|unarodnih snaga provalili u ku}u u Palama i pretukli sve- {tenika Jeremi ju i wegovog sina, vjero u~iteqa Aleksandra, na osnovu la`ne do jave da se kod wih kri je Radovan Karayi}. G. M.
BAWALU KA 
- General-puko- vnik Vojske Ruske Federaci je Leonid Grigori jevi~ Iva{ov izjavio je ju~e u Bawaluci da se odnosi sa Rusi jom ne mogu fo- kusirati na ekonomski aspekt, nego da je potrebno prioritet dati i sferama `ivota, od ko-  jih }e svi biti na dobitku, kao {to su kultura, na uka i obrazo- vawe.Iva{ov je odgovara ju}i na pitawe novinara kakav je geos- trate{ki polo`aj Rusi je na Balkanu, kazao da "ne}e re}i da  je dana{wi ruski uticaj na Balkanu ozbiqan".- Rusi ja je tokom 20 godina poku{avala da se ugradi u za- padni model i na Balkan, a to- kom tih godina bili smo svjedoci procesa razjediwewa i nepri jateqskih procesa i sa- da je nastupilo vri jeme kada dolazimo do istine - rekao je Iva{ov.On je sino} trebalo da odr`i predavawe na bawalu- ~kom Univerzitetu o temi "Ge- ostrate{ki interesi Rusi je i wena uloga na Balkanu". V. K.
Ruski general u Bawalu ci
Saradwa sa Rusi jom mora biti {iroka
Zlatko Lagumyija, lider SDP-a
Reforma pravosu |a ni je dala rezultat
SA R JEVO
-
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumyija re- kao je ju~e da je sporazum SDP-a i SNSD-a
veoma va`an, jer senajve}i broj dogovorenih mjera ti~e ekonomskog razvo ja i kre- irawa povoqni jeg poslovnog am bi jenta ko ji }e omogu}iti otva- rawe novih radnih mjesta i pove}awa efikasnosti javne uprave, preni jele su agenci je. U razgovoru sa {efom Delegaci je EU u BiH Peterom Sorense- nom i predsjednikom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em, Lagumyija je po jasnio da dogovor nudi rje{ewa za kqu~ne probleme. - Evidentno je nezadovoqstvo gra|ana, ali i me|unarodne za jed- nice rezultatima u borbi protiv korupci je i organizovanog kri- minala. Dosada{wa reforma pravosu|a u BiH ni je dala o~ekivane rezultate u efikasni jem procesuirawu i obra~unu sa kriminalom - rekao je Lagumyija obrazla`u}i razloge za predlo- `enu promjenu u na~inu izbora tu`ilaca.
Ra don ~i}, Osmi}i \apo ula ze Savjet minis tara
Lagumyija od Bevande zatra`io hitno imenovawe novih ministara u Savjetu minis- tara. Novu parlamentarnu ve}inu ~ini}e SNSD, SDS, SDP, dva HDZ-a i SBB
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO - Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagu-myija predlo `io je ju~e predsjedava ju }em Savjeta mi- nistara BiH Vjekoslavu Be- vandi Fahrudina Radon~i }a za novog ministra bezbjed- nosti, Zekeri jaha Osmi }a za ministra odbrane i Editu \apo za zamjenika ministra finansi ja i trezora BiH.
U dopisu ko ji je dostav- qen Bevandi, SDP pre dla`e da se {to hitni je imenu ju no- vi ministri u Savjetu minis- tara.
Novi ministri
- Shodno potvr|ivawu od- luke predsjedava ju}eg Savjeta ministara BiH o smjeni mi- nistara i zamjenika minista- ra iz reda SDA Sadika  Ahmetovi}a, Mu hameda Ibra-  himovi}a i Fuada Kasumovi- }a, ko ju je 22. oktobra usvo jio Dom naroda Parlamenta BiH, SDP predla`e da se u {to hi- tni jem roku pokrene procedu- ra imenovawa ministara i zamjenika ministra u Savjetu ministara u skladu sa proce- durama propisanim Ustavom BiH i Zakonom o Savjetu mi- nistara - navedeno je u Lagu- myijinom dopisu Bevandi. Generalni sekretar Savje- ta ministara Zvonimir Kutle- {a rekao je da pri jedlozi za ministre i zamjenika jo{ ni- su upu}eni Centralnoj izbor- noj komisi ji i Dr`avnoj agenci ji za istrage i za{ti- tu, ko ji treba da ih provjere, ali da }e to biti ura|eno vrlo brzo.Lider SBB-a i kandidat za ministra bezbjednosti Fa-  hrudin Radon~i} rekao je da je wegova kandidatura rezultat koalicionog dogovora sa SDP-om.- Uvjeren sam da }e imeno-vawe novih kadrova imati u Predstavni~kom domu natpo- lovi~nu i entitetsku podr{ku - kazao je Radon~i} i dodao da se kao ministar bezbjednosti ne}e mi je{ati u operativni rad polici je, te da }e se pose- bno posvetiti borbi protiv organizovanog i ekonomskog kriminala, te terorizma. Nove ministre mora pot- vrditi i Parlament BiH. U SNSD-u i SDS-u ka`u da }ese tek odrediti o ovim pri jed- lozima.
Parlament
Sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, ko ja je  ju~e odgo|ena za 22. novembar na zahtjev Kluba poslanika SDP-a, iskristalisala je no- vu parlamentarnu ve}inu ko ju }e ~initi SNSD, SDS, SDP,dva HDZ-a i SBB. Predsta-vni~ki dom trebalo je da iza- bere novog zamjenika predsjedava ju}eg ovog doma iz reda bo{wa~kog naroda umjes- to Denisa Be}irovi}a, ko ji je smi jewen na pro{loj sjedni- ci. Obrazla`u}i zahtjev za od- ga|awe sjednice, ko ji su podr`ali poslanici SNSD- a, SDS-a, HDZ-a BiH, HDZ-a1990, SDP-a BiH i SBB-a,{ef Kluba poslanika SDP-a Sa{a Magazinovi} rekao je da treba sa~ekati okon~awe rekonstrukci je ve}ine u Par- lamentu BiH, kao i na javqeni sastanak lidera vode}e {es- torke, ko ji bi trebalo da bude odr`an 20. novembra.Predsjednik Kluba posla- nika SDA Asim Sarajli} re- kao je da je BiH talacpolitike lidera SDP-a BiH Zlatka Lagumyije od izbora 2010. godine do danas. - Dogovor lidera stranaka na pri jedlog Lagumyije o smjeni ministara iz SDA bio  je neiskren i idu}ih dana treba da vidimo {ta je to jo{ obe}ano lideru SNSD-a Mi- loradu Dodiku i RS kako bi bila o~uvana Lagumyijina po- zici ja ministra inostranih poslova BiH - rekao je Saraj- li} i dodao da je Lagumyija"moneta za potkusurivawe izme|u Dodika, Dragana ^ovi- }a, Mladena Bosi}a, Fa hrudi- na Radon~i}a i ko zna koga  jo{".- Osnovni generator kri- ze u BiH je Lagumyija jer uSDP-u nema kriti~ke misli da se suprotstavi samovoqi lidera - rekao je Sarajli}. Magazinovi} je rekao da ne `eli da komentari{e "ta- kve paranoi~ne izjave", dodav- {i da }e u idu}ih 20 danabiti zavr{ena rekonstrukci ja Savjeta ministara BiH. - U tom smislu nema govo- ra ni o kakvim blokadama, ka- ko to prebacu ju neki po jedinci, ko ji zapravo `ele da kreira ju haos u BiH. Znate kako kod nas ka`u, u parano ji se sve uklapa. To je plod para-no je SDA i to je wihovo pra- vo. Svi dobro znamo da toni je ni blizu istine - rekao  je Magazinovi} i dodao da }e SDP najvjerovatni je ponovo predlo`iti Denisa Be}iro- vi}a za zamjenika predsjedava-  ju}eg Predstavni~kog doma. Zamjenik predsjedava ju}eg Predstavni~kog doma Milo- rad @ivkovi} optu`io je SDA da svaki dobronamjeran sporazum poku{ava da sasi je- ~e u kori jenu. Poslanik SDS- a Aleksandra Pandurevi} ponovila je da SDS ne}e po- dr`ati eventualni pri jedlog da Be}irovi} ponovo bude izabran u Kolegi jum Pred sta- vni~kog doma.
ODGO\ENO
izja{wavawe onasqedniku Denisa Be}irovi}a
FahrudinRA DON^I]
Osniva~ i predsjednik Save- za za boqu budu}nost. Naop{tim izborima 2010. go- dine kandidovao se za ~lana Predsjedni{tva BiH iz reda bo{wa~kog naroda. Osniva~ i vlasnik vi{e firmi u Sa- rajevu, me|u kojima je najpoz- natija grupacija "Avaz".
Zekerijah OSMI]
^lan SDP-a BiH. Od 1998. do2006. godine u tri mandata bio je poslanik SDP-a u Naro- dnoj skup{tini RS. Radio kao savjetnik gradona~elnika Br~ko distrikta BiH za privredu i finansije 2006. godine. U Vla- di Br~ko distrikta vodi Odje- qewe za javni registar.
Vjekoslav Bevanda u Parlamentu Bi
Predlo`eni novi ministri, u Parlamentu BiH iskristalisana nova ve}ina
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 8. novembar 2012.
3
Vojska RS nije ga |ala civile u Sarajevu 
HAG - Biv{i pripadnici Vojske RS Predrag Trapara i Slobodan Tu- {evqak negirali su ju~e na su|ewu Radovanu Karayi}u u Ha{kom tribuna- lu navod optu`nice da je Vojska RS tokom rata namjerno artiqerijom i snajperima ga|ala civile u Sarajevu, javile su agencije. U pisanim izjavama, koje je odbrana uvela u dokaze, a ~ije je sa`etke Ka- rayi} pro~itao u sudnici, svjedoci Trapara i Tu{evqak su naglasili da su jedinice Prve sarajevske motorizovane brigade, u kojima su bili, sa- mo branile svoje polo`aje i srpska naseqa od napada muslimanskih sna- ga iz Sarajeva. Oni su istakli da je Armija RBiH, suprotno tome, stalno zloupotrebqavala civilne objekte, pucaju}i iz wih na srpske polo`aje.
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA - Republika Srpska poziva na ukidawe Kancelari je visokog pred- stavnika u BiH (
OHR
), ~i ja je uloga kontraproduktivna, a posebno wegovih nezakoni- tih bonskih ovla{ }ewa.
Pismopredsjednika RS
Navedeno je to u pismu ko-  je je ju~e generalnom sekreta- ru Ujediwenih naci ja Ban Ki Munu uputio predsjednik RS Milorad Dodik. - RS moli Savjet bezbjed- nosti da izbjegava pozivawe na poglavqe
VII
Poveqe UN,ko je je neopravdano, s obzi- rom na 17 godina mira i sta- bilnosti u BiH - navedeno je  u pismu.Predsjednik RS je in-formisao generalnog se- kretara UN da se posli je brzog napretka u prvih petmjeseci 2012. godine i qetweg zasto ja, zbog raskola izme|u dvi je najve}e bo{wa- ~ke stranke, lideri u BiH ponovo dogovara ju o daqem napredovawu zemqe. - RS }e nastaviti da radi  u du hu saradwe da bi pru`ila pomo} u rje{avawu hitnih pi- tawa u BiH, ko ja obu hvata ju i sprovo|ewe odluke Evropskog suda za qudska prava u "pred- metu Sejdi} i Finci protiv BiH". RS }e nastaviti i da se za uzima za reforme da bi se obezbi jedila efikasnost i odgovornost organa BiH i wihovo po{tovawe Ustava BiH - naveo je Dodik.U pismu se doda je da Srp- ska kroz strukturisani di ja- log sa EU radi na reformi pravosudnog sistema BiH, ~i-  ji je ciq wegovo uskla|ivawe sa evropskim standardima i Ustavom. Osim toga, istaknu- to je, RS insistira i na ra- vnopravnom tretmanu `rtava ratnih zlo~ina, bez obzira na wihovu etni~ku pripadnost. Dodik je pismo uputio da bi Savjetu bezbjednosti UN po jasnio situaci ju u BiH i izvje{taj ko ji }e tom ti jelu 13. novembra podni jeti viso- ki predstavnik u BiH Valen- tin Incko.
Izvje{taj RS
Istim povodom Savjetu bezbjednosti UN upu}en je i osmi izvje{taj RS u ko jem je dat pregled de{avawa u BiH od ma ja, kada je upu}en pret ho- dni izvje{taj, i stavovi Vlade RS o kqu~nim pitawima ko ja se nalaze pred BiH. Izvje{taj, ko ji je usvo jen na ju~era{woj posebnoj sjednici Vlade RS,  upu}en je i ambasadama i zva- ni~nicima EU, Rusi je, SAD i drugih zemaqa i me|unarodnih organizaci ja i instituci ja. U di jelu izvje{ta ja posve- }enom politi~kim kretawima  u BiH navedeno je da su u peri- odu od decembra pro{le do ma-  ja ove godine izabrani lideri  u BiH ostvarili brz napredak  u evropskim integraci jama kroz za jedni~ki rad u du hu kom- promisa, ali da je on za us- tavqen kra jem ma ja, kada su se sukobile dvi je najve}e bo{wa- ~ke stranke.- Rukovodstvo RS }e nas- taviti da radi na postizawu konsenzusa kako bi BiH mogla da nadogradi rezultate ostva- rene u 2012. godini - navedeno  je u izvje{ta ju. Isti~e se da je RS dala pri jedlog za primjenu odluke Evropskog suda za qudska pra- va u "predmetu Sejdi}-Finci" ko ji su podr`ali i Dervo Sej- di} i Jakob Finci, ko ji su pokrenuli spor protiv BiH. - Wih dvo jica su po hvali- li pri jedlog Srpske i za hva- lili predsjedniku RS Miloradu Dodiku na tome {to je prvi politi~ar u BiH ko ji je izrazio spremnost da sa wima razgovara o iz- vr{ewu sudske odluke - ista- knuto je u izvje{ta ju. Nagla{eno je i da je RS opredi jeqena da pomogne da se u najkra}em mogu}em roku do|e do rje{ewa dugogo- di{weg spora u vezi sa statu- som dr`avne i vojne imovine. U izvje{ta ju je navedeno da instituci je BiH mora ju biti reformisane da bi se ispo- {tovao Ustav i omogu}io na- predak.- U za jedni~kim institu- ci jama BiH vlada ju neefikas- nost i zlo upotrebe. Organi vlasti na nivou BiH rade bez transparentnosti i odgovor- nosti prema gra|anima. No- vac se ~esto rasipa na nivou BiH, umjesto da se iskoristi na nivou entiteta i kantona, gdje se usluge pru`a ju gra|a- nima. RS je u nasto jawima da se ubla`e negativne ekonom- ske posqedice neodgovornosti instituci ja BiH predlo`ila demilitarizaci ju BiH - pi{e  u izvje{ta ju. Doda je se da je decentrali- zovana BiH predvi|ena dejton- skim Ustavom i da samo takva BiH mo`e da funkcioni{e. - Decentralizaci ja pogo- du je efikasni jem vr{ewu vlasti i uspje{no je primi-  jewena u mnogim zemqama.Vladine slu`be su obi~no na-  jefikasni je u pru`awu usluga gra|anima kada su organizo- vane na nivou ko ji je najbli- `i gra|anima ko je opslu`u ju - nagla{eno je u izvje{ta ju RS. Istaknuto je da Vlada RS sna`no podr`ava integri- sawe BiH u EU i odlu~no radi u tom pravcu uz istovremeno o~uvawe decentralizovanog us- tavnog sistema BiH uspostav- qenog Dejtonskim sporazumom. - Ne posto ji razlog zbog ko jeg BiH ne mo`e postati ~lanica EU uz o~uvawe wene decentralizovane dejtonske strukture - navedeno je u iz- vje{ta ju.
Pravosu|e
U di jelu izvje{ta ja posve- }enom pravosu|u navedeno je da me hanizam imenovawa i disciplinske odgovornosti sudi ja i tu`ilaca mora biti promi jewen da bi funkci- onisalo efikasni je i zadovo- qilo me|unarodne i evropske standarde.- U BiH, ko ja je prema Dej-tonu krajwe decentralizova- na dr`ava, entiteti treba da zadr`e kontrolu nad imeno- vawem i disciplinskom odgo- vorno{}u sudi ja i tu`ilaca na entitetskom i ni`im ni- voima - pi{e u izvje{ta ju RS. Istaknuto je da Sud BiH treba da bude zami jewen in- stituci jom ko ja proizlazi iz Ustava BiH i evropskih stan- darda.- Sud BiH je u sada{wemobliku ne ustavan i mora mu biti oduzeta apelaciona na- dle`nost - istaknuto je i na- gla{eno da Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH mora biti reformisan. Kada je u pitawu procesu- irawe ratnih zlo~ina, pi{e  u izvje{ta ju, pravosudne in- stituci je BiH pokazale su predubje|ewe protiv srpskih `rtava.- Nepridavawe pa`we srp- skim `rtvama ogleda se u tome {to te instituci je nisu osudi- le, pa ~ak ni procesuirale, po- ~inioce nekih od najgnusni jih zlo~ina po~iwenih tokom pro- teklog rata. Iako je utvr|eno da su bo{wa~ke snage po~ini- le nebro jena zvjerstva nad Sr- bima u okolini Srebrenice, pravosu|e BiH ni je nikoga op- tu`ilo za te zlo~ine. Uprkos dokazima da je general Armi je RBiH Atif Dudakovi} po~i- nio u`asne ratne zlo~ine nad Srbima i drugima, Tu`ila{- tvo BiH nikada ni je podiglo optu`nicu protiv wega - na- vodi se u izvje{ta ju i doda je da identifikaci ja `rtava rata ne smi je nositi pe~at po- litike.
U izvje{taju je nagla{eno da bezbjednosna politika na nivou BiH ugro`ava osnovne in- terese zemqe i da institucije na nivou BiH podrivaju borbu protiv terorizma. - Teroristi~ki napad na ameri~ku ambasadu u Sarajevu, koji se desio u oktobru pro{le godine, o~igledni je podsjetnik na opasnost koju teroristi, inspirisani islamskim ra- dikalizmom, predstavqaju po gra|ane BiH, bilo da su Bo{waci, Srbi ili Hrvati. RSje, na`alost, jedina u BiH koja opasnosti od ovih nasilnih ekstremista pristupa sa ozbiqno{}u - navedeno je u izvje{taju i is- taknuto da bi daqa centralizacija bezbjed- nosnih agencija podrila sposobnost i BiH i RS da se bore protiv terorizma.
BEZBJEDNOST
PRA VOSU \E
se mora uskladiti sa Ustavom BiH
SA MO
decentralizovana BiH mo`e dafunkcioni{e
Predsjednik RS poslao pismo generalnom sekretaru, a RS izvje{taj Savjetu bezbjednosti UN
Srpska po zva lana uki daw
OHR
-a
RS moli Savjetbezbjednosti da izbjegava pozivawe napoglavqe
 VII
Poveqe UN, koje jeneopravdano, s obzirom na17 godina mira i stabilnosti u BiH, istakao Dodik. Brz napredak uevropskimintegracijama zaustavqen zbogsukoba dvije najve}e bo{wa~ke stranke, navedeno u izvje{taju RS
MiloradDodik 
 
F O O : G   L  S  S  S 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vsadžaković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->