Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E drejta nderkombetare private pjesa 1 dhe 2.pdf

E drejta nderkombetare private pjesa 1 dhe 2.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,569 |Likes:
Published by Rinor Duraku

More info:

Published by: Rinor Duraku on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
 
1
E drejta Ndërkombëtare Private
 – 
Viti III
 
Nocioni i së drejtës ndërkombëtare private
E drejta ndërkombëtare private është degë e së drejtës së një sistemi juridik të shtetit konkret ashtu siç janë edhedegët tjera të së drejtës shembull : e drejta familjare , e drejta penale , e drejta civile , e drejta administrative , edrejta ekonomike , e drejta e punës etj. Pra kjo e drejtë rregullon një lëmi të caktuar të marrëdhënieve shoqëroreqë nuk është objekt i rregullimit juridik të asnjë dege tjetër të së drejtës.E drejta ndërkombëtare private si degë e së drejtës e sistemit juridik të një shteti konkret përfaqëson tërësinë enormave juridike me anën e të cilave rregullon marrëdhëniet juridike private ku paraqitet (është i pranishëm)elementi i huaj juridiko-privat.
 
Emërtimi i të drejtës ndërkombëtare private
Lidhur me këtë lëndë ekzistojnë dy emërtime të cilat janë pranuar në doktrinën juridike dhe atë :
 
E drejta ndërkombëtare private
 
Konflikti i ligjeve ( Anglo-sakson
 – 
Conflict of Laws)Lidhur me e
mërtimin “ E drejta ndërkombëtare private “ mbi sundon qëndrimi se ky emërtim nuk është adekuat
.Përkatësisht ajo nuk është ndërkombëtare ngase siç theksuam më lart ajo është degë e së drejtës së brendshme.Marrëdhëniet që i rregullon nuk janë marrëdhënie ndërkombëtare por përmbajnë në vete element ndërkombëtar, ngase permes elementeve te marredhenies (subjektit , objektit apo te drejtave dhe te detyrimeve) jane telidhura edhe me sovranitetin e shtetit tjeter ( te huaj ose te me teper shteteve tjera).Gjithashtu e drejtanderkombetare nuk eshte as private. Nuk ka dyshim se termi ( nocioni) private e ka prejardhjen nga koha ekapitalizmit liberal ku e drejta eshte ndare ne te drejten publike dhe private. Arsyeja e vetme per perdorimin etermit marredhenie juridiko-private (juridiko
 – 
civile) ne kushtet e sotme konsiston ne shkaqet praktike , ngasenuk ekziston emertim me adekuat i perbashket per te drejten civile , familjare , ekonomike dhe te drejten epunes.Per shkaqe dhe arsye te njejta eshte ruajtur fjala private edhe tek i emertimi i lendes sone.
 
Objekti i te drejtes nderkombetare private
Objekt i se drejtes nderkombetare private jane :a)
 
Marredheniet juridike private ( me element te huaj)b)
 
Normat juridike qe i rregullon keto marredhenie me element te huajc)
 
Kolizioni i ligjeved)
 
Kolizioni i juridiksionevea) Te Marredheniet juridiko-private duhet te kemi parasysh faktin se marredheniet e cekura me lart eperbejne objektin e se drejtes nderkombetare private vetem ne qofte se ne vete e permbajne elementin ehuaj qofte ne subjekt , objekt apo ne te drejta dhe detyrime , ne te dy nga keto elemente apo ne te gjithaelementet.b) Mosmarreveshjet jane me te medha kur si objekt i kesaj dege te se drejtes trajtohen ato norma qe irregullojne marredheniet juridiko-private qe permbajne ne vete element te huaj. Keto jane normat e te
 
 
2
drejtes procedurale , te drejtes materiale civile , te drejtes se punes , te drejtes ekonomike si dhe tedrejtes administrative.c) Duhet te theksojme se ekziston vetem nje lemi qe pranohet nga te gjithe se eshte e teresi e te drejesnderkombetare private ne fakt , behet fjale konfliktin e ligjeve qe ngerthen ne vete normat e kolizionit tecilat percaktojne te drejten kompetente materiale (substanciale) per rregullimin e marredhenieve qepermes elementit te huaj lidhen me me teper sovranitete dhe per rregullimin e te cilave jane teinteresuara dy ose me teper shtete.d) Objekt i DNP shpesh here konsiderohen edhe normat e konfliktit te juridiksioneve , perkatesishtdispozitat qe i rregullojne marredheniet juridiko-procedurale me element te huaj , parasegjithashdispozitat per kompetencen nderkombetare dhe per njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve te huaja perkundrejt qendrimit se keto dispozita e perbejne objektin e nje disipline te veqant te drejtennderkombetare procedurale civile.
 
Paraqitja dhe zhvillimi i DNP
Si të gjitha degët tjera të së drejtës edhe DNP është lidhur me levizjet shoqerore dhe ekonomike. DNP kerkonqe te studiohet ne te gjitha periudhat dhe formacionet e zhvillimit ekonomiko-shoqeror qe te kuptohet zhvillimii saj.Paraqitja intenzive dhe masovike e marredhenieve te llojllojshme juridike private me element te huaj dhepamundesia qe ato marredhenie te rregullohen me deget ekzistuese te se drejtes imponuan nevojen qe tekrijohen normat dhe dega e se drejtes qe do ti dallonte ato marredhenie te cilat jane te lidhura njekohesisht mesovranitet te shteteve te ndryshme.
 
Zanafilla e DNP ne Rome
Njelloj sikurse te te drejtat civile te huajve , burimet e shkruara te se drejtes romake na bejne me dije se atokane permbajtur norma qe mund te konsiderohen si nje lloj i normave te konfliktit te ligjeve por megjithate endenuk mund te konsiderohet se jane norma te se drejtes nderkombetare private. Edhe pse e drejta romake nuk kapermbajtur norma te kolizionit ne kuptimin klasik megjithate disa raporte juridike te te huajve qe jane krijuarsipas statutit te tij personal (lex origo) jane pranuar (njohur) edhe ne territorin e Romes. Padyshim superioritetiekonomik i shtetit romak ka ndikuar edhe ne superioritetin e jurdiksionit dhe te drejtes romake.
 
Zhvillimi i DNP ne Greqi
E drejta e huaj nuk eshte zbatuar ne Greqi. Gjykatat e kane zbatuar te drejten e vet
 – 
Lex Fori. Por ka pasurraste kur e drejta ( e drejta e polisit tjeter) eshte marre parasysh , keshtu per shembull , ne nje konflikt rrethhartimit te testamentit , thekson se do te arrihej rezultati i njejte sikur te zbatohej e drejta e venbanimit ku ka jetuar testatori dhe e ka hartuar ashtu edhe sipas te drejtes nacionale (trashegimlenesit) e gjithashtu edhe sipas tese drejtes se te paditurit te trashegimtareve ligjor ( ky eshte rast ne te cilin thuhet se duhet te behet zbatimi i tedrejtes se huaj).Gjithashtu ne marredheniet tregtare me Egjiptin , ne kontrata u percaktua ne rast kontesti ,kompetente per zgjidhjen e tij ishte shteti ne gjuhen e te cilit ishte shkruar kontrata.
 
Parimi i Personaliteti
 
 
3
Pas pushtimit te Romes nga fiset barbare pushteti qendror ka qene tejet i dobet te mund ta zbatoje sistemin unik  juridik ne tere territorin per te gjithe pjesetaret e shtetit , aq me pak ka qene ne gjendje qe zgjidh problemet ekonfliktit te llojeve. Per kete arsye si parim kryesor per zgjidhjen e kolizionit te ligjeve eshte dashur te merretparimi i personalitetit e jo lidhja territoriale. Gjate percaktimit te se drejtes kompetente. Çdo individmarredheniet juridiko-civile do ti rregulloje sipas te drejtes personale pra sipas te drejtes se fisit te cilit i takon ,pa marre parasysh se ku eshte krijuar marredhenia konkrete.
 
Parimi i Territorialitetit
 Me dobesimin e lidhjeve fiserore dhe lidhjeve te gjakut , parimi i personalitetit gradualisht fillon te zbehet dhene vend te tij paraqitet nje lidhje tjeter shume me e theksuar ajo per token (territorin) dhe si e tille lidhja pertoken ka qene kriteri i vetem dhe pozita juridike e njerezve varej nga kjo lidhje. Ne vend te parimit tepersonalitetit mbisundon parimi i territorialitetit. Ne teresi i formesuar parimi i territorialitetit ka nenkuptuar qete gjitha raportet juridike te krijuara ne territorin e feudalit do te vleresohen sipas te se drejtes qe zbatohetpavaresisht prejardhjes gjykata ne zgjidhjen e rasteve zbatonte te drejten e vendit (Lex Fori).
 
Teoria e Statuteve
 Me teorine e statuteve nenkuptonte koncepcionet e perfaqesuesve te shkolles se statuteve lidhur me zgjidhjen eproblematikes se kolizionit te statuteve ose te kytymeve midis qyteteve apo provincave qe jane gjendur nekuader te nje sovraniteti te nje shteti.Qytetet Italiane me traktatin e Konstances te vitit 1183 kane fituar autonomi te gjere deri ne ate mase saqe janekonsideruar sovrane , keshtu kane filluar te miratojne te drejën e vet (partikulare). Ne qofte se statutet qe janemiratuar nga qytetet kane parapare zgjidhje juridike qe kane ndryshuar nga zgjidhjet e parapara sipas te drejtes
romake , atehere statutet e kane deroguar te drejten romake sipas parimit “Lex Posterior derogat legi priori “
keshtu qe eshte mundesuar te shtrohet çeshtja e kolizionit te ligjeve.
 
Shkolla Italiane e Statuteve
 Padyshim se ka luajtur rol te rendesishem ne te drejten nderkombetare private. Shume parime te kesaj shkollegjejne ende zbatim ne te drejten pozitive.Ato fillimisht i zgjodhi doktrina juridike e me pas praktika gjyqesore.Kolizioni i ligjeve (statuteve) doktrina i ka zgjidhur duke i studiuar dhe glosuar tekstet e caktuara te se drejtesromake. Gjate percaktimit te rregullave ( te se drejtes kompetente) per rregullimin e marredhenieve konkrete juridike midis qyteteve perkatesisht raporteve juridike me element interlokal , ata u ben glosator dhepostglosatore dhe duhet ti zgjedhin keto dilema :Sipas se cilave kritere duhej percaktuar marredhenia konkrete juridiko-civile me element interlokal qe eshtelidhur juridikisht edhe me qytetin tjeter , dhe ne baze te cilave kritere duhej te percaktohej aplikimi i te drejtes(statutit) te qytetit te vendit apo te drejtes se qytetit te huaj , ose drejtes romake si e drejte e pergjithshme.BARTOLUSI beri ndarjen e statuteve reale dhe personale. Statutet reale do te aplikohen ndaj te gjitheve neterritorin jane miratuar por nuk do te aplikohen jashte atij territori , kurse statutet personale do te aplikohenvetem ndaj atyre personave qe jane banore te sovranitetit qe e kane te miratuar statutin dhe ndaj atyre personavedo te aplikohet edhe atehere kur ata persona gjenden jashte kufirit te shtetit .
 
Shkolla Franceze e Statuteve
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
space1973 liked this
Fisnik N. Musa liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirjeta Morina added this note
te pergezoj per punen , do na lehtesonte me shum punen sikur te kishim mundur me download -u pasi pak e veshtir me mesu ne pc . sido qe te jete suksese ty ...
Ardian M. Hoxha liked this
Kleida Abbas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->