Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
James Graham Ballard - La exhibición de atrocidades

James Graham Ballard - La exhibición de atrocidades

Ratings:

2.67

(3)
|Views: 2,002|Likes:
La exhibición de atrocidades es una colección de relatos de J. G. Ballard, a veces considerada una novela experimental, aunque los textos que la componen fueron en su mayoría publicados de manera independiente. Formada por "micronovelas" o "novelas condensadas" que en conjunto exponen las diferentes formas de violencia irracional del mundo moderno, la tecnificación de las relaciones humanas y las diferentes formas de terror post nuclear.

En el año 1991 obtuvo el premio Readercon. Fue llevada al cine en el año 2000 por el director Jonathan Weiss. En el año 2001 se re editó la obra (en inglés) con cada uno de los capítulos comentados por el autor.

La banda inglesa Joy Division, influenciada por J.G. Ballard, publicó en 1980 el álbum Closer, el cual comienza con una canción titulada Atrocity Exhibition.
La exhibición de atrocidades es una colección de relatos de J. G. Ballard, a veces considerada una novela experimental, aunque los textos que la componen fueron en su mayoría publicados de manera independiente. Formada por "micronovelas" o "novelas condensadas" que en conjunto exponen las diferentes formas de violencia irracional del mundo moderno, la tecnificación de las relaciones humanas y las diferentes formas de terror post nuclear.

En el año 1991 obtuvo el premio Readercon. Fue llevada al cine en el año 2000 por el director Jonathan Weiss. En el año 2001 se re editó la obra (en inglés) con cada uno de los capítulos comentados por el autor.

La banda inglesa Joy Division, influenciada por J.G. Ballard, publicó en 1980 el álbum Closer, el cual comienza con una canción titulada Atrocity Exhibition.

More info:

Published by: Víctor Alejandro Burgos on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
 Tàtxmi dhm ivlolgcm;
Tbh Ctvielt| Hrblfltlig
 Tvcdxeelõg dh @cvehmi Eibhg | Avcgeluei Cfhmhgdc^vl`hvc hdlelõg hg ecuthmmcgi; @lgitcxvi- 3<?3^cvthu dh huth mlfvi axhvig ~xfmlecdiu hg
 C`flt- Hgeixgthv- LEC Hqhgtubhht- LgthvgctligcmTl`hu- Ghw _ivmdu | Tvcguctmcgtle Vhqlhw
¬3<11- 3<1?- 3<12 | 3<1<Dluhói dh mc exflhvtc; I~cmLmxutvcelõg dh mc exflhvtc; ¬ Ehgtvcm Utiej^vl`hvc hdlelõg hg fimulmmi; kxgli dh 6>>6¬K'O' Fcmmcvd- 3<1<- 3<<>-3<<5¬ Hdlelighu @lgitcxvi- 3<?3-3<23- 6>>3Uecg | hdlelõg dloltcm; Kcej#6>36 + 
 
 3' Mc hrblflelõg dh CtvieldcdhuC~iecml~ulu'
Xgc lgsxlhtcgth ecvcethvàutlec dh hutc hrblflelõg cgxcm c mc sxh gi uh lgqltcfc c miu~vi~liu ~celhgthu hvc mc gitcfmh ~vhiex~celõg dh mcu ~lgtxvcu ~iv hm th`c dh xg ectcemlu`i`xgdlcm- ei`i ul hutiu ~celhgthu ~iv tcgti tlh`~i eigdleligcdiu bxflhuhg cdqhvtldi elhvtitvcutivgi uàu`lei hg mcu `hgthu dh miu `ìdleiu | hgahv`hvcu' @lhgtvcu Ectbhvlgh Cxuthg vheivvàc hmol`gculi vheigutvxldi- hucu ovithuecu l`ãohghu sxh `h{emcfcg c Hglwhtij | hm Mxgc ^cvj- c Avhxd| Hml{cfhtb Tc|miv- mh vheivdcfcg mcu ~mcecu dh glqhmhu hu~lgcmhu sxh bcfàc hg mc ialelgc dh Tvcqlu'Eimocfcg dh miu `xviu hu`cmtcdiu ei`i eõdloiu dh uxhóiu lguimxfmhu- emcqhu dh xgc ~hucdlmmc hgmc sxh hmmc bcfàc h`~h{cdi c lgthv~vhtcv xg ~c~hm `ãu qimxgtcvli | ecmexmcdi' Uh cfitigõ mc fctcfmcgec eig cahetcelõg excgdi hm dietiv Gctbcg uh cehveõ- uiuthglhgdi c mc cmtxvc dh mc gcvl{ hmelocvvlmmi dh fisxlmmc divcdc' Cb- dietivc Cxuthg''' ¹Sxì i~lgc xuthd9 @h ~cvheh sxh bc| Oxhvvchg hm Lgalhvgi'
Gitcu ~cvc xg Eimc~ui @hgtcm'
Hm uigldi dh miu alm`u uifvh ~uleiulu lgdxeldcu uh hmhqcfcdhudh hm thctvi dh eigahvhgelcu dhfcki dh mc ialelgc dh Tvcqlu' Qimqlhgdi ulh`~vh mc hu~cmdc c mcqhgtcgc dhtvãu dhm huevltivli- ivdhgõ miu diex`hgtiu algcmhu vhxgldiu eig tcgti huaxhv{i hg miuûmtl`iu `huhu; "3, Hu~hetvibhmliovc`c dhm uim: "6, ^mcgi dh xgc acebcdc dh fcmeighu- Bithm Blmtig-Migdvhu: "5, Eivth tvcguqhvucm dh xg tvlmiflth ~vheã`fvlei: "4, &Evigiovc`cu&- dh H'K' @cvh|: "8,Aitiovcaàc dhm `cv dh cvhgc dh mc Dh~vhulõg dh Scttcvc- Hol~ti- ti`cdc hm `hdlidàc dhm ? dh coiutidh 3<48: "1, Vh~vidxeelõg dh &Tvc`~cu Cìvhcu hg hm Kcvdàg&- dh @cr Hvgut: "?, Uhexhgelcuaxuligcdcu dh &Mlttmh Fi|& | &Act Fi|&- mcu fi`fcu C dh Blviubl`c | Gcocucjl' Excgdi thv`lgõdh cvvhomcv miu ~c~hmhu- Tvcqlu uh qimqlõ bcelc mc qhgtcgc' Ei`i dh eiutx`fvh- hm ^igtlce fmcgeibcfàc hgeigtvcdi ultli hg hm cthutcdi ~cvsxh dh hutceligc`lhgti kxuti dhfcki' Miu diu iex~cgthu miifuhvqcfcg c tvcqìu dhm ~cvcfvlucu dh eimiv'
^cluckhu Lgthvgiu'
Di`lgcgdi hm th`fmiv dh mc `cgi l{sxlhvdc- Tvcqlu hutxdlõ cm lgdlqldxihutvhebi dh bi`fviu uhgtcdi hgavhgth' Mc mx{ dhm eivvhdiv qceài lmx`lgcfc mc ialelgc hg ~hgx`fvcuc tvcqìu dh mc emcvcfi|c' Mc qluhvc dh mc oivvc dh ~lmiti mh iexmtcfc hg ~cvth mc ecvc- ~hvi Tvcqluvheigielõ mcu aceelighu `coxmmcdcu dhm ~lmiti dh fi`fcvdhvi ex|cu aitiovcaàcu- cvvcgecdcu dh mcu~ãolgcu dh Ghwuwhhj | ^cvlu@cteb- bcfàcg uldi hu~cveldcu ~iv mc bcfltcelõg dhm bithmxebi dhHcvmu Eixvt' Miu ikiu dhm ~lmiti huevxtcfcg c Tvcqlu- `cgthglìgdimiu hgaiecdiu uõmi `hdlcgth xghuaxhv{i eigtlgxi' ^iv cmoxgc vc{õg miu ~mcgiu dh mc ecvc gi uh mh lgthvuhetcfcg- ei`i ul miuqhvdcdhviu ~hvalmhu uh hgeigtvcvcg hg elhvtc dl`hgulõg tidcqàc lgqlulfmh- i ghehultcuhg dh itviuhmh`hgtiu sxh miu ~vi~iveligcdiu ~iv hm ecvãethv | mc `xuexmctxvc dhm bi`fvh' ¹^iv sxì bcfàcqhgldi cm biu~ltcm | hmholdi c Tvcqlu hgtvh miu tvhlgtc `ìdleiu9 Tvcqlu bcfàc lgthgtcdi bcfmcvmh- ~hvihm bi`fvh cmti gi mh vhu~igdlõ- | ~hv`cghelõ dh ~lh kxgti cm ocflghth dh lgutvx`hgtiu ei`i xg`cglsxà cgdvckiui' Hm viutvi lg`cdxvi | cm `lu`i tlh`~i hgqhkheldi ~cvheàc tcg vàoldi ei`i xgc`ãuecvc dh |hui' Tvcqlu bcfàc qluti dxvcgth `huhu hutc aloxvc uimltcvlc- miu bi`fviu hgeivqcdiudhgtvi dh mc ebcsxhtc dh qxhmi- hg `ãu' | `ãu gitlelcvliu- ei`i hrtvc hg ~hmàexmcu dh oxhvvc- | `ãutcvdh ei`i ~celhgth hg xg dlutlgoxldi alm` iatcm`imõolei uifvh hm glutco`i; mcu uhvlhu dholocgthueiu `idhmiu ohi`ìtvleiu- ei`i uheelighu dh ~cluckhu cfutvcetiu- mh bcfàcg dcdi mcl`~vhulõg ~iei tvcgsxlml{cdivc dh sxh huth hgexhgtvi- tcgtcu qhehu ~iuthvocdi- iexvvlvàc `x|~vigti'
 
Hm Dh~õulti dh Cv`cu'
Tvcqlu dhtxqi hm eiebh cm algcm dh ec`lgi' ^idàc dlutlgoxlv c mc mx{ dhmuim miu vhutiu dh mc qcmmc hrthvliv- | `ãu cmmã xg eifhvtl{i irldcdi | miu thebiu dhvvx`fcdiu dh miufxgjhvu' Evx{õ mc exghtc | uh cehveõ c mc qcmmc: elgei `lgxtiu dhu~xìu hgeigtvõ xgc cfhvtxvc' Xguhgdhvi cfcgdigcdi uhv~hgthcfc hg mc blhvfc' Iexmtcu hg ~cvth ~iv hm uim- mcu màghcu dh ec`xamckhsxh ctvcqhucfcg hm ei`~mhki dh tivvhu | fxgjhvu exctvielhgtiu `htviu `ãu cmmã uh ivdhgcfcg hgeigtivgiu vheigielfmhu; mc aiv`c dh xg viutvi- xgc ~iutxvc- xg lgthvqcmi ghxvcm' Xg hqhgti ûgleiiexvvlvàc hg huth `lu`i ultli' Ulg ~hgucvmi- Tvcqlu `xv`xvõ; Hml{cfhtb Tc|miv' Dh ~vigti- xgvxldi hutcmmõ ~iv hgel`c dh miu ãvfimhu'
Dluielcelõg; ¹Sxlìg uh Vlõ hg Gcocucjl9
Tvcqlu eivvlõ ~iv hm eh`hgti viti bcutc mc qcmmc' Hmbhmleõ~thvi uh ~vhel~ltõ bcelc ìm: hm `itiv vxolõ hgtvh miu ãvfimhu- | mcu cu~cu dhuctcvig xgctiv`hgtc dh bikcu | ~c~hmhu' C qhlgth `htviu dh mc qcmmc- Tvcqlu tvi~h{õ hgtvh miu vimmiu dh cmc`fvhdh ~ûcu' Hm bhmleõ~thvi qimcfc mcdhãgdiuh- hm ~lmiti lgemlgcdi uifvh miu lgutvx`hgtiu' @lhgtvcuTvcqlu eivvàc- hm c~cvcti dhuehgdlõ dh ~vigti- | mcu ui`fvcu ~cv~cdhcvig cmvhdhdiv ei`ildhiovc`cu evà~tleiu' Mxhoi mc `ãsxlgc uh cmhkõ qimcgdi ~iv hgel`c dh miu fxgjhvu' Excgdi Tvcqlummhoõ cm eiebh uiuthglìgdiuh mc thmc dhm ~cgtcmõg viti hg mc vidlmmc- qli c mc kiqhg dh qhutldi fmcgeisxh uh cmhkcfc ~iv hm ec`lgi' Hm viutvi dhualoxvcdi uh qimqlõ c `lvcvmi eig ikiu lgdxmohgthu' Tvcqlulfc c mmc`cvmc- ~hvi uh eigtxqi' Hrbcxuti- qi`ltõ uifvh hm thebi dhm eiebh'
@xhvthu Uhvlcmhu'
Dxvcgth huh ~hvàidi- uhgtcdi hg hm culhgti tvcuhvi dhm ^igtlce- Tvcqlu hutxqi~vhiex~cdi ~hgucgdi hg eõ`i uh bcfàc cmhkcdi dh miu `imdhu giv`cmhu dh qldc sxh bcfàc- ceh~tcdidxvcgth tcgti tlh`~i' Ux `xkhv- miu ~celhgthu dhm biu~ltcm "cohgthu dh vhuluthgelc hg mc &oxhvvc`xgdlcm& sxh ìm hu~hvcfc ~ighv hg `cvebc,- hm caaclv ~hgdlhgth eig Ectbhvlgh Cxuthg; tidi uh bceàctcg avco`hgtcvli ei`i mcu ecvcu dh Hml{cfhtb Tc|miv | Ulo`xgd Avhxd hg miu mhtvhviu dh cgxgeliu-tcg lvvhcm ei`i mc oxhvvc sxh mcu ei`~cóàcu elgh`ctiovãalecu bcfàcg vhlglelcdi hg Qlhtgc`' C`hdldc sxh lfc hgtvcgdi `ãu ~viaxgdc`hgth hg ux ~vi~lc ~uleiulu- sxh bcfàc cdqhvtldi ~iv qh{~vl`hvc dxvcgth hm cói hg hm biu~ltcm- vhelflõ eig cmhovàc csxhm qlckh c xgc tlhvvc eigieldc- xgc {igcdh evh~ûuexmiu'
 Cm c`cghehv- mxhoi dh bcfhv eigdxeldi tidc mc giebh- mmhocvig c miu uxfxvfliu dhm Lgalhvgi' Hm ~ãmldi vhu~mcgdiv dh mcu aãfvlecu ~htvisxà`lecu lmx`lgcfc miu oxlkcvviu bû`hdiu' Gcdlh uh vhxglvàc eig hmmiu cmmà'
Miu itviu diu ei`~cóhviu- hm ~lmiti dh fi`fcvdhvi dh xglaiv`hdhueimivldi- | mc bhv`iuc kiqhg eig sxh`cdxvcu dh vcdlcelõg- gxgec mh bcfmcfcg' Mc kiqhg mi`lvcfc dh tcgti hg tcgti eig xgc dìflm uigvluc hg mc fiec dhaiv`h' Dhmlfhvcdc`hgth Tvcqlu givhu~igdàc: gi thgàc ocgcu dh ~ighvuh hg `cgiu dh hutc `xkhv' ¹Sxlhghu hvcg hmmiu- hutiu `hmml{iuhrtvcóiu- h`lucvliu dh ux ~vi~li lgeiguelhgth9 Vheivvlhvig dxvcgth bivcu miu lgthv`lgcfmhuuxfxvfliu dh mc elxdcd' Miu mhtvhviu uh `xmtl~mlecfcg cmvhdhdiv- c`xvcmmcgdi mcu ecmmhu eig vì~mlecuolocgthuecu dh miu fi`fcvdhiu dh gc~cm` hg Qlhtgc`- mcu `xhvthu uhvlcmhu dh Hml{cfhtb Tc|miv |@cvlm|g @igvih ~xhutcu xgc uifvh itvc hg miu ~cluckhu dh Dlhg Flhg ^bx | hm Dhmtc dhm @hjigo'
Xglõg dh Qàetl`cu'
Ei`i mc kiqhg mh bcfàc uxohvldi- Tvcqlu lgovhuõ hg mc X'Q' | kxgti eig xgovx~i dh tvhlgtc c`cu dh ecuc ~vcetleõ mc ul`xmcelõg dh bhvldcu' @ãu tcvdh vheivvhvàcg hm ~càu eigxg hsxl~i dh dh`iutvcelighu dh mc Evx{ Vikc' Hg `hdlc bivc hvc ~iulfmh l`ltcv mhulighu ehvhfvcmhuuhvlcu | bh`ivvcolcu cfdi`lgcmhu ~viqiecdcu ~iv ceeldhgthu dh cxti`õqlm- eig mc c|xdc dh vhulgcucdhexcdc`hgth eimivhcdcu' Mcu sxh`cdxvcu dh vcdlcelõg eigqlgehgthu bcfàc sxh ~vh~cvcvmcu eig`xebi exldcdi- | c qhehu uh ghehultcfcg dh tvhu c exctvi bivcu dh `csxlmmckh' Mc `xhvth- ~iv hmeigtvcvli- hvc exhutlõg dh |cehv fiec cfcki' @ãu tcvdh- hg hm c~cvtc`hgti avhgth cm {ii sxh bcfàcgcmsxlmcdi- Tvcqlu uh mcqcfc mcu bhvldcu dh mcu `cgiu | mc ecvc' Hutc exvliuc ~cgti`l`c- hgqxhmtc hghm bhdiv dh miu cgl`cmhu hg mc giebh dh qhvcgi- ~cvheàc mmhqcvuh c ecfi uõmi ~cvc tvcgsxlml{cv c miuitviu diu' ^idàc qhv hg hm hu~hki dhm fcói mc cmtc ulmxhtc dhm ~lmiti- hm viutvi hgkxti dh ikiuhrtvcqlcdiu iexmtiu fcki mc qluhvc dh mc oivvc- | mc kiqhg dh qhutldi fmcgei sxh mi ifuhvqcfc dhudhhm ucmõg' Hm viutvi lgthmlohgth- ei`i dh hutxdlcgth- `iutvcfc c qhehu xg vh~hgtlgi vhamhki ghvqliui

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
zuuum5692 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
vectorkrute liked this
Dario Melenarsky liked this
socioderecho liked this
luiskarlen liked this
enrique_retana_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->