Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
A POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA (PNAPO) EM REFLEXÃO: PROVOCAÇÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS

A POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA (PNAPO) EM REFLEXÃO: PROVOCAÇÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:

PUBLICADO EM: ADITAL: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=71988 RACISMO AMBIENTAL: http://racismoambiental.net.br/2012/11/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios/ PASTORAL DA JUVENTUDE RURAL: http://www.pjr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=268:a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios&catid=63:movimento-social&Itemid=63 REVISTA ÁFRICAS: http://africas.com.br/portal/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios/ Territórios Livres do Baixo Parnaíba: http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.com.br Portal de Agroecologia da Amazônia: http://redeanaamazonia.blogspot.com.br/ AGECON: http://www.agecon.org.br/ADM/ET/AED/pgNotGeraisIntegra.asp?COD=1526
REDE AMAZÔNIA- REMA:
http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/campanhas/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios

PUBLICADO EM: ADITAL: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=71988 RACISMO AMBIENTAL: http://racismoambiental.net.br/2012/11/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios/ PASTORAL DA JUVENTUDE RURAL: http://www.pjr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=268:a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios&catid=63:movimento-social&Itemid=63 REVISTA ÁFRICAS: http://africas.com.br/portal/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios/ Territórios Livres do Baixo Parnaíba: http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.com.br Portal de Agroecologia da Amazônia: http://redeanaamazonia.blogspot.com.br/ AGECON: http://www.agecon.org.br/ADM/ET/AED/pgNotGeraisIntegra.asp?COD=1526
REDE AMAZÔNIA- REMA:
http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/campanhas/a-politica-nacional-de-agroecologia-pnapo-em-reflexao-provocacoes-possibilidades-e-desafios

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Sérgio Botton Barcellos on Nov 08, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
A RHEÆ^KOA DAOKHDAE NM AIWHMOHEHIKA *RDARH+ MF WMLEMZÏH0RWH\HOAÉÝM_% RH__KGKEKNANM_ M NM_ALKH_
_ëwikh Gh~~hd GawomeehsNmsnm h nka 72 nm aihs~h nmssm adh% a raw~kw nh Nmowm~h d° 9$9;> lhk kds~k~}æna dh Gwaske aRheæ~koa Daokhdae nm Aiwhmohehika m Rwhn}éïh Hwiçdkoa *RDARH+$H hg`m~k|h na emk% ohdlhwfm
 
ohds~a dh nho}fmd~h
% ë ―kd~miwaw% aw~ko}eaw m anmq}aw rheæ~koas% rwhiwafas m aéýms kdn}~hwas na
~wadskéïh aiwhmoheÿikoa m na rwhn}éïh hwiçdkoa m nm gasm aiwhmoheÿikoa% ohd~wkg}kdnh rawa hnmsmd|he|kfmd~h s}s~md~á|me m a q}aeknanm nm |kna na rhr}eaéïh% rhw fmkh nh }sh s}s~md~á|me nhs
wmo}wshs da~}waks m na hlmw~a m ohds}fh nm aekfmd~hs sa}ná|mks‖$
 Mssa rheæ~koa% q}m ë }fa nmfadna nm f}k~h ~mfrh nm nk|mwshs fh|kfmd~hs m hwiadkpaéýmsshokaks & m q}m a raw~kw na WKH#72 dh Gwaske% iadjh} faks a~mdéïh rhw raw~m nh ih|mwdh & nmlkdm memiksea shgwm ~mfas ohfh0 shokhgkhnk|mwsknanm% sks~mfa hwiçdkoh nm rwhn}éïh% rwhn}éïh nm gasmaiwhmoheÿikoa m ~wadskéïh aiwhmoheÿikoa$ Ms~agmemomdnh }fa sëwkm nm nkwm~wkpms ohfh0 rwhfhéïh nashgmwadka m smi}wadéa aekfmd~aw m d}~wkokhdae% rwhfhéïh nh }sh s}s~md~á|me nhs wmo}wshs da~}waks%ohdsmw|aéïh nhs mohssks~mfas da~}waks m wmohfrhskéïh nhs mohssks~mfas fhnklkoanhs m afrekaéïhna raw~kokraéïh na `}|md~}nm w}wae da rwhn}éïh hwiçdkoa m nm gasm aiwhmoheÿikoa% md~wm h}~was$ Asaw~ko}eaéýms rheæ~koas rawa a |kagkekpaéïh mlm~k|a nmssa rheæ~koa ms~ïh hohwwmdnh dh smd~knh nmmdoafkdjaw a meaghwaéïh nm }f Readh Daokhdae nm Aiwhmohehika m Rwhn}éïh Hwiçdkoa*READARH+% q}m rwm|à a kd~mdéïh nm ohd~aw ohf a raw~kokraéïh nm wmrwmsmd~ad~ms na shokmnanmok|ke m nhs ih|mwdhs lmnmwae% ms~an}aks m f}dkokraks$Nmd~wm as nkwm~wkpms q}m ohds~af dmssa rheæ~koa sïh0 rwhfhéïh na shgmwadka m smi}wadéaaekfmd~aw m d}~wkokhdae m nh nkwmk~h j}fadh â aekfmd~aéïh anmq}ana m sa}ná|me% rhw fmkh na hlmw~anm rwhn}~hs hwiçdkohs m nm gasm aiwhmoheÿikoa ksmd~hs nm ohd~afkdad~ms q}m rhdjaf mf wksoh asaðnm3 rwhfhéïh nh }sh s}s~md~á|me nhs wmo}wshs da~}waks% hgsmw|anas as nksrhskéýms q}m wmi}emfas wmeaéýms nm ~wagaejh m la|hwméaf h gmf&ms~aw nm rwhrwkm~áwkhs m ~wagaejanhwms$ Aeëf nkssh% ms~ïhdas nkwm~wkpms na rheæ~koa a |aehwkpaéïh na aiwhgkhnk|mwsknanm m nhs rwhn}~hs na shokhgkhnk|mwsknanmm ms~æf}eh âs mzrmwkàdokas ehoaks nm }sh m ohdsmw|aéïh nhs wmo}wshs imdë~kohs |mim~aks m adkfaks%msrmokaefmd~m âq}meas q}m md|he|af h fadm`h nm waéas m |awkmnanms ehoaks% ~wankokhdaks h} owkh}easm afrekaéïh na raw~kokraéïh na `}|md~}nm w}wae m nas f}ejmwms `}d~h a rwhn}éïh hwiçdkoa m nm gasmaiwhmoheÿikoa$H Fkdks~ëwkh Fmkh Afgkmd~m *FFA+ `á nmoeawh} q}m as nkwm~wkpms na rheæ~koa smwïhnkwmokhdanas rawa a aiwko}e~}wa lafkekaw m oawao~mwkph} a ohds~w}éïh na fmsfa ohfh dmomssáwka rawah raæs rassaw a smw wmlmwàdoka dhs ~mfas nm nmsmd|he|kfmd~h s}s~md~á|me m rwmsmw|aéïh afgkmd~ae$Nhks ~mfas q}m kwïh ohfrhw a Rheæ~koa Daokhdae nm Aiwhmohehika rawmomf smw kfrhw~ad~ms nm smw 
 
nms~aoanhs0 h ohfga~m ah }sh nm aiwh~ÿzkohs
1
m a }~kekpaéïh nm fanmkwa arwmmdnkna mf a~h nm owkfmafgkmd~ae rawa ohds~w}kw oasas rhr}eawms$Oagmwá a Ohfkssïh Daokhdae nm Aiwhmohehika m Rwhn}éïh Hwiçdkoa *ODARH+
7
% ohf 7:fmfgwhs% smdnh 1> na shokmnanm ok|ke% a meaghwaéïh m h aohfradjafmd~h na RDARH m nalhwf}eaéïh nh Readh Daokhdae nm Aiwhmohehika m Rwhn}éïh Hwiçdkoa *READARH+% aeëf nm rwhrhw nkwm~wkpms% hg`m~k|hs m rwkhwknanms ah Rhnmw Mzmo}~k|h Lmnmwae$ A Ohfkssïh kdoe}k wmrwmsmd~ad~ms na_mowm~awka&Imwae na Rwmsknàdoka na Wmrðgekoa% nhs fkdks~ëwkhs nh Fmkh Afgkmd~m% Aiwko}e~}wa%_aðnm% Mn}oaéïh% Okàdoka m ^modhehika% Nmsmd|he|kfmd~h _hokae% Rmsoa m Aq}ko}e~}wa m md~knanmsna shokmnanm ok|ke ohfh Aw~ko}eaéïh Daokhdae nm Aiwhmohehika *ADA+% Asshokaéïh Gwaskemkwa nm_aðnm Ohem~k|a *AGWA_OH+% LM^WAL% OHD^AI% fh|kfmd~hs shokaks m nmd~wm h}~wasmd~knanms$Aeëf nkssh% mssa Ohfkssïh ~mwá a l}déïh nm rwhfh|mw a raw~kokraéïh na shokmnanm dameaghwaéïh nh readh% ohds~w}kw s}gohfkssýms ~mfá~koas q}m wm}dkwïh sm~hwms ih|mwdafmd~aks m nashokmnanm rawa rwhrhw nkwm~wkpms ah Rhnmw Mzmo}~k|h m aohfradjaw m fhdk~hwaw hs rwhiwafas maéýms nh fmsfh$H ih|mwdh lmnmwae nk|}eih} q}m hlmwmomwá rhw fmkh nh readh a smw lhwf}eanh }fa sëwkm nmlmwwafmd~as rawa a anhéïh nm rwá~koas s}s~md~á|mks% owënk~h w}wae m nmfaks fmoadksfhs nmlkdadokafmd~h m smi}wh aiwæohea m nm wmdna$ ^afgëf ms~ïh rwm|ks~hs a wmi}eaéïh nhs rwméhsaiwæoheas m mz~wa~k|ks~as kdoe}ænhs dhs fmoadksfhs nm ohfrmdsaéïh nm rwméhs m aq}kskéýms h}s}g|mdéýms3 rmsq}ksa m kdh|aéïh okmd~ælkoa m ~modheÿikoa3 fë~hnhs nm ohd~whem na ~wadskéïhaiwhmoheÿikoa na rwhn}éïh hwiçdkoa m a|aekaéïh na rwhn}éïh nm gasm moheÿikoa$ H Readh smwálkdadokanh rhw fmkh nas nh~aéýms hwéafmd~áwkas ohdskidanas dhs hwéafmd~hs nhs ÿwiïhs m md~knanmsq}m raw~kokrawïh nms~m ohf rwhiwafas m aéýms a smwmf ohds~w}ænas$
Nmsalkhs m rhsskgkeknanms dh rwhomssh nm kfremfmd~aéïh na RDARH
H omdáwkh nm nkso}ssïh aomwoa na q}ms~ïh aiwáwka m aiwæohea ë rmwfmanh rhw ~mdsýms% nksr}~asm ohdlek~hs mf ~hwdh na ho}raéïh m aomssh a ~mwwa dh Gwaske$ Hs fh|kfmd~hs m hwiadkpaéýms shokaks~àf nkwmokhdanh ra}~as m hs sm}s wmrmw~ÿwkhs rheæ~kohs rawa hs nmga~ms wmeaokhdanhs â rwmsmw|aéïhafgkmd~ae% â nmlmsa na gkhnk|mwsknanm m as o}e~}was ehoaks aw~ko}eanas ahs rwh`m~hs nmnmsmd|he|kfmd~h shokae% ~ad~h }wgadh% q}ad~h w}wae `}d~h ah ~mfa na aiwhmohehika$
1
H Gwaske ë h fakhw ohds}fknhw nm aiwh~ÿzkohs dh f}dnh$ _hfmd~m mf 7212% omwoa nm 1 gkejïh nm ek~whs nm aiwh~ÿzkohlhwaf }~kekpanhs% fh|kfmd~adnh faks nm sm~m gkejýms nm nÿeawms% smi}dnh nanhs na Aiàdoka Daokhdae nm \kikeçdoka_adk~áwka *Ad|ksa+$
7
Dmssm fhfmd~h% mssa Ohfkssïh ms~á kfg}æna nm meaghwaw a rwhrhs~a nh READARH mf omd~h m hk~md~a nkas arÿs a r}gekoaéïh nh Nmowm~h$
 
 
Asskf% |aem nms~aoaw q}m a aiwhmohehika
?
lhw`ana ah ehdih nmssms adhs rhw fh|kfmd~hs mhwiadkpaéýms shokaks ë rhw~anhwa na mzrmo~a~k|a nm h}~wh rwh`m~h nm nmsmd|he|kfmd~h w}wae mfwmeaéïh ah fhnmeh aiwhrmo}áwkh jmimfþdkoh q}m ë kd~mdsk|h dh }sh m mzrehwaéïh nm oark~ae%kds}fhs q}æfkohs% wmo}wshs da~}waks dïh wmdh|á|mks m oa}sa nadhs afgkmd~aks% gmf ohfhnmrmdnàdoka mohdþfkoa m nmski}aenanms shokaks$ A aiwhmohehika g}soa |kdo}eaw h ohdjmokfmd~h~wankokhdae nhs aiwko}e~hwms m oafrhdmsms ah ohd`}d~h nhs nklmwmd~ms sagmwms m rwá~koas ~ëodkoh&okmd~ælkoas s}s~md~á|mks nm aiwko}e~}wa *aiwko}e~}wa hwiçdkoa% gkhnkdçfkoa% rmwfao}e~}wa%jhfmhra~ka% lk~h~mwarka% nmd~wm h}~was+ `}d~h as faks nk|mwsas ohf}dknanms% rwkdokraefmd~m asaohfm~knas rmehs mlmk~hs shokhafgkmd~aks m mohdþfkohs na Wm|he}éïh \mwnm% nh aiwhdmiÿokh m nhea~klðdnkh$_hg mssa rmwsrmo~k|a% aei}ds fh|kfmd~hs shokaks ~afgëf arwmsmd~awaf sm} rhd~h nm |ks~ashgwm a RDARH$ Mffhéïh arwh|ana n}wad~m hK° Mdohd~wh ]dk~áwkh nhs ^wagaejanhwms% ^wagaejanhwas m Rh|hs nh Oafrh% nas Ái}as m nas Lehwms~as0 rhw ^mwwa% ^mwwk~ÿwkh m Nkidknanm 
 
wmaekpanh mf aihs~h nmssm adh% hs fh|kfmd~hs m hwiadkpaéýms shokaks nmoeawawaf q}m a l}déïhshokae na ~mwwa% a rwhfhéïh nh aomssh â ái}a ohfh }f gmf nm nhfædkh rðgekoh m a raw~kokraéïh nashokmnanm ok|ke lkoh} lwaikekpana dh msohrh na Rheæ~koa ohf a owkaéïh nm }fa Ohfkssïh m dïh a nm}f ohdsmejh nmekgmwa~k|h shgwm a fmsfa$H}~was q}ms~ýms ohdsknmwanas l}dnafmd~aks rmeaAw~ko}eaéïh Daokhdae nm Aiwhmohehika*ADA+
 
%h Ohdsmejh Daokhdae nm _mi}wadéa Aekfmd~aw *OHD_MA+ m a AGWA_OH ~afgëf dïhlhwaf ohd~mfreanas da Rheæ~koa% ohfh% h readh nm wmn}éïh nm }sh nm aiwh~ÿzkoh dh Gwaske ohf gadkfmd~h nas s}gs~çdokas rwhkgknas mf nk|mwshs raæsms% a nmlkdkéïh nm áwmas ohd~æd}as nm rwhn}éïh aiwhmoheÿikoa% aeëf nm arhkh â rmsq}ksa m assks~àdoka ~ëodkoa$ Nms~aoa&sm% q}m aAGWA_OH arwmsmd~h} mssm adh }f Nhsskà ohdsks~md~m nh rhd~h nm |ks~a ~ëodkoh&okmd~ælkoh q}m lhk eawiafmd~m nk|}eianh m aghwna a q}ms~ïh nh }sh kdnksowkfkdanh nm aiwh~ÿzkohs m hs rhssæ|mksmlmk~hs da saðnm rðgekoa dh Gwaske$ Dmssm smd~knh% rmwomgm&sm q}m% rhw mzmfreh% hs kfrassms% nkso}ssýms m fadklms~aéýms q}mhohwwmf da shokmnanm m das mslmwas rðgekoas shgwm fhnmehs nm aiwko}e~}wa m rwhn}éïh aekfmd~aw%ohfh wmomd~mfmd~m hohwwm} md~wm a\ka Oafrmskda mf wmeaéïh a }faw~kih r}gekokpanh  rmeh Nkwm~hw&Imwae na LAH @hsë Iwapkadh na _ke|a m nh Rwmsknmd~m nh Gadoh M}whrm}
 
dïh sïh armdas}fa fmwa ~whoa nm oaw~as m lawras h} }fa nksr}~a wm~ÿwkoa$ ^wa~af&sm nm la~hs q}m ~wapmf â ~hda hohd`}d~h nm knmhehikas% rwhrhs~as m kds~k~}kéýms q}m rmwfmkaf a nkso}ssïh shgwm a shgmwadka
?
Dh çfgk~h aoanàfkoh ms~m ohd~warhd~h fadklms~a&sm mf fmkh ahs ohdjmokfmd~hs ~mÿwkohs m fm~hnheÿikohs na_hokhehika% na Aiwhdhfka% na Læskoa% na Gkhehika% na Ohf}dkoaéïh% na Mn}oaéïh% na Ad~whrhehika% na Jks~ÿwka m naMohehika% dh q}ae rhw fmkh nms~ms lhwf}eh}&
sm h oafrh nm ms~}nhs na aiwhmohehika smdnh ohdsknmwana ohfh ―Eanksokrekda okmd~ælkoa q}m mdlhoa me ms~}nkh nm ea aiwko}e~}wa nmsnm }da rmwsrmo~k|a moheÿikoa { ~wadsnksokrekdawka‖
*AE^KMWK m DKOJHEE_% 7222% r$ 1;+$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->