Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vinamilk Valuation Model 25.8.2012

Vinamilk Valuation Model 25.8.2012

Ratings: (0)|Views: 102 |Likes:
Published by Roi Yaru

More info:

Published by: Roi Yaru on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
KT KT KT
BNG CÂN ĐI KTOÁN (NĂM) Triu VND200420052006ATÀI SN NGN HN 1,783,316 2,406,477 1,996,391ITin và các khon tương đương tin 515,695 500,312 156,895
1Tin 73,345 130,312 156,1952Các khon tương đương tin (tin gi ngn hn) 442,350 370,000 700Tiền tăng thêm
IICác khon đu tư tài chính ngn hn 292,168 22,800 306,730
1Đu tư ngn hn 292,168 22,800 308,430
Đu tư chng khoán ngn hn (cphiếu) - 191,959Tin gi ngn hn 22,800 -Trái phiếu (doanh nghip+ các TCTD trong nưc) -Đầu tư ngắn hạn khác Cho công ty Liên doanh SABMiller VietNam vay 116,471
2Dphòng gim giá đu tư ngn hn - - (1,700)
IIICác khon phi thu 178,449 706,166 511,623
1Phi thu khách hàng 85,310 382,596 393,8982Trtrưc cho ngưi bán 63,289 76,804 83,1723Phi thu ni b- - -4Thuế khu tr- - -5Các khon phi thu khác 33,887 249,130 37,2186Dphòng các khon phi thu khó đòi (4,037) (2,364) (2,665)
IV Hàng tn kho 778,299 1,081,501 965,826
1Hàng mua đang đi đưng 113,850 166,432 75,3312Nguyên liu, vt liu tn kho 524,776 711,336 720,4963Công c, dng cu trong kho 65 714 12,9464Chi phí sn xut kinh doanh ddang - - -5Thành phm tn kho 137,609 197,728 167,1766Hàng gi đi bán - - -7Hàng hoá tn kho 1,999 5,291 4,4188Dphòng gim giá hàng tn kho - - (14,541)
VTài sn ngn hn khác 18,705 95,698 55,317
1Chi phí trtrưc ngn hn 16,991 26,764 22,6732Các khon thuế phi thu nhà nưc 1,714 23,808 24,4033Tài sn ngn hn khác - 42,434 9884Tm ng - - -5Các khon cm c, ký qu, ký cưc ngn hn - - -6Thuế GTGT đưc khu tr- 2,692 7,253
BTÀI SN DÀI HN 773,106 1,491,459 1,604,142ICác khon phi thu dài hn 4,242 4,018 860
1Phi thu dài hn ca khách hàng - - -2Phải thu nội bộ dài hạn - - -3Phi thu dài hn khác 4,242 4,018 8604Dphòng phi thu dài hn khó đòi - - -
IITài sn cđnh 558,257 757,373 1,071,9801Tài sn cđnh hu hình 410,906 558,790 746,661
Nguyên giá 1,040,447 1,285,280 1,573,284Giá trhao mòn lukế (629,541) (726,490) (826,623)
2Tài sn cđnh thuê tài chính - - -
Nguyên gía - - -
 
Giá trhao mòn lukế - - -
3Tài sn cđnh vô hình 8,344 9,264 9,141
Nguyên giá 19,992 21,003 21,504Giá trhao mòn lukế (11,648) (11,739) (12,363)
4Chi phí xây dng cơ bn ddang 139,007 189,319 316,178IIIBt đng sn đu tư - - -
Nguyên giá - - -Giá trhao mòn lukế - - -
IV Các khon đu tư tài chính dài hn 180,971 609,960 413,901
1Đu tư vào công ty con 15,261 - -u tư vào công ty liên doanh, liên kết 33,400 15,605 122,701
Công ty liên doanh Campina - 10,705 18,624Công ty TNHH MirakaDán Horizon Apartment 13,400 4,900 4,90Ngân hàng thương mi cphn An Bình 20,000 - -Công ty liên doanh SABMILLER Viet Nam - 108,04Dán phát trin ngun nguyên liu sa ti Vit Nam - -CTCP Nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn - -
3Đu tư chng khoán dài hn 132,310 594,355 291,200
Tin gi dài hn - 492,000 170,00Trái phiếu (doanh nghip+ các TCTD trong nưc) 103,010 53,055 11,05Các khon đu tư dài hn khác 29,300 49,300 110,15Đầu tư cổ phiếu
4Dphòng giám giá chng khoán đu tư dài hn - - -
VTài sn dài hn khác 29,636 120,108 117,401
1Chi phí trtrưc dài hn 29,636 117,224 117,2962Tài sn thuế thu nhp hoãn li - 2,884 -3Tài sn dài hn khác - - 105
VILi thế thương mi - - -
1Nguyên giá - - -2Giá trhao mòn - - -
TNG TÀI SN 2,556,422 3,897,936 3,600,533ANphi tr704,176 1,651,018 862,150INngn hn 672,911 1,579,433 754,356
1Vay và nngn hn 13,282 12,263 17,8832Phi trcho ngưi bán 195,085 260,885 436,8693Ngưi mua trtin trưc 1,184 575 2,3504Thuế và các khon phi np nhà nưc 28,796 19,118 33,5895Phi trcông nhân viên 140,305 126,808 -6Chi phí phải trả 99,633 62,062 85,8217Phi trni b- - -8Phi trtheo tiến đhp đng xây dng - - -9Các khon phi tr, phi np khác 194,626 1,097,722 177,84410Dphòng phi trngn hn - - -11Quphúc li khen thưng - - -
IINdài hn 31,265 71,585 107,794
1Phi trdài hn ngưi bán 11,265 59,462 41,2352Phi trdài hn ni b- - -3Phi trdài hn khác - - 2,700
4Vay và ndài hn 20,000 10,410 42,345Ntăng thêm - - -
5Thuế thu nhp hoãn li phi tr- - -
 
6Dphòng trcp mt vic - 1,713 21,5147Doanh thu chưa thực hiện8Dphòng phi trdài hn - - -
BNgun vn chshu 1,852,246 2,246,918 2,738,383IVn chshu 1,814,960 2,154,586 2,683,699
1Vn đu tư ca chshu 1,569,237 1,590,000 1,590,000
Vn cphn thưng 1,569,237 1,590,000 1,590,00Vn cphn ưu đãi - - -
2Thng dư vn 9,990 54,217 54,2173Vn khác ca chshu - - -4Cphiếu ngân qu- - -5Chênh lch đánh giá li tài sn - - -6Chênh lch tgiá hi đoái - - -7Quđu tư phát trin 52,715 113,263 580,1038Qudphòng tài chính 26,358 56,632 88,1419Li nhun chưa phân phi 156,660 340,474 371,23810Ngun vn đu tư XDCB - - -
IINgun kinh phí và các qukhác 37,286 92,332 54,684
1Qukhen thưng và phúc li 36,985 92,206 54,6842Ngun kinh phí snghip 301 126 -3Ngun kinh phí đã hình thành tài sn cđnh - - -4Qudphòng trcp mt vic - - -
CLi ích ca cđông thiu s- - -TNG NGUN VN 2,556,422 3,897,936 3,600,533- - -CÁC KHOẢN MỤC CÂN CHU Ý
200420052006
Trích lập các quỹ qua các năm
Quđu tư phát trin 51,767 60,548 469,812Qudphòng tài chính 25,884 30,274 32,995Qukhen thưng, phúc li 51,767 60,548 65,989
Tng trích lp các qu129,418151,370568,796
Ngun kinh phí snghip - - -Qudphòng trcp mt vic - - -Ctc đã công b232,616 270,300 143,100
82,770Ảnh hưởng của thay đổi chính sách kế toán làm gia tănglợi nhuận giữ lại

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->