Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
No.7: Promoting scientific partnerships for food security

No.7: Promoting scientific partnerships for food security

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
A range of key policy recommendations on how to maintain the strong momentum for AR4D that was created at the G20 conference in Montpellier.
A range of key policy recommendations on how to maintain the strong momentum for AR4D that was created at the G20 conference in Montpellier.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Global Donor Platform for Rural Development on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

 
Oaljha Mlnlz Pah}glzcglz Zvzha Mfwfalpcfn}
Pah}glzc Plabir Jzbfg
]
Pzlcl}bno yibfn}bgbi phz}nfzydbpyglz gllm yfivzb}r
]df O:0 Ilngfzfnif ln Hozbiva}vzha Zfyfhzidglz Mfwfalpcfn}
YVCCHZR
ilngfzfnif hy dfam bn Cln}pfaabfz ln 8:#89 Yfp}fcjfz :088 vnmfz }df Gzfnid Pzfybmfnirlg }df O:0. B} hy vnbxvf bn jzbnobno }lof}dfz glz }df gbzy} }bcf plabir chefzy hnm pzhi}b}bln#fzy }l mbyivyy hnm jvbam ilnyfnyvy ln hozbiva}vzha zfyfhzid glz mfwfalpcfn} $HZ=M" hnm pzlcl}fyibfn}bgbi phz}nfzydbpy glz gllm yfivzb}r.
,, Efr cfyyhofy gzlc }df ilngfzfnif
Zfilonb}bln lg gllm yfivzb}r hy h efr plab}biha byyvfZfilonb}bln lg ifn}zha zlaf lg HZ=M bn ylawbno gllm bnyfivzb}rFnyvzbno }dh} zfyfhzid dhy h yvy}hbnhjaf bcphi} ln ychaadlamfz ghzcfzyFxvb}hjaf hnm bniavybwf phz}nfzydbpy bcpzlwf zfyfhzidIhphib}r jvbambno h} haa afwfay! bniavmbno }fz}bhzr fmvih}bln! ydlvam jf h pzblzb}rIllzmbnh}bln nffmy }l jf bcpzlwfm
,, Lp}blny }l hmwhnif }df ilngfzfnif lv}ilcfy
Chbny}zfhc HZ=M bn}l gllm yfivzb}r hnm mfwfalpcfn} hbm pzlozhccfyFnyvzf }dh} ydlz}#}fzc bn}fzwfn}blny }l jzbno ftby}bno zfyfhzid bn}l vyf hzf pzblzb}byfmYvpplz} }df Oaljha Glzfybod} Dvj illzmbnh}fy jr OGHZBcpzlwf illzmbnh}bln lg HZ=M }dzlvod ftby}bno y}zvi}vzfy hnm phz}nfzydbpy ’ bn phz}bivahz pzfph#zh}bln glz hnm phz}bibph}bln bn :nm Oaljha Ilngfzfnif ln Hozbiva}vzha Zfyfhzid glz Mfwfalpcfn}$OIHZM :" bn Vzvovhr Li}ljfz :08:Ftpalzf lpplz}vnb}bfy glz hmmb}blnha bniavybwf phz}nfzydbp pah}glzcy glz gzhobaf y}h}fyFtpalzf cfidhnbycy glz phz}nfzydbpy $O:0,mfwfalpbno ilvn}zbfy" b}d Ilnyva}h}bwf Ozlvp lnBn}fznh}blnha Hozbiva}vzha Zfyfhzid $IOBHZ" Zfyfhzid Pzlozhcy $IZPy"Zfwbf jfy} pzhi}bif b}d zfypfi} }l pvjabi,pzbwh}f yfi}lz phz}nfzydbpy glz HZ=MFnyvzf ydhzbno lg }df pzlozfyy chmf bn }df Hozbiva}vzf Pvaa Cfidhnbyc Bnb}bh}bwfMfwfalp cfidhnbycy glz yvpplz} }l ihphib}r y}zfno}dfnbno bn mfwfalpbno ilvn}zbfy bniavmbno }dfpl}fn}bha lg }df ]zlpbiha Hozbiva}vzf Pah}glzc
Pah}glzc plabir jzbfgy lv}ab#nf }df zh}blnhaf glz idll#ybno h phz}bivahz plabirha}fznh}bwf lz ilvzyf lghi}bln bn h ivzzfn} plabirmfjh}f. ]dfr ovbmf mfibyblnchefzy b}d }dfbz idlbifyhnm hmwlih}f glz h plyb}blnOaljha Mlnlz Pah}glzc glzZvzha Mfwfalpcfn}
]hieabno zvzha plwfz}r!}lof}dfz
.
Hjlv}}dfhv}dlz
Hnmzf _fy}jr by Pzfybmfn} lgHozbnh}vzh#FFBO hnm Mbzfi}lz lgNh}vzha Zfylvzify Bny}b}v}f!Vnbwfzyb}r lg Ozffnbid bn }dfVnb}fm Ebnomlc
Nl. ?
,,
Khnvhzr :08:
H
 
?S Phz}ar ilcpbafm gzlc Bnwfy}bno bn_lcfn hy Mzbwfzy lg Hozbiva}vzhaOzl}d $K. Hydjr! C. Dhz}a! R.Ahcjzlv! O. Ahzyln! H. Avjjlie! F.Pfdv! I. Zhohyh" hnm BGHM $:080"Ypfibha Yfyybln Zfplz} ]df Ghzcfzy‒Glzvc bn Ilnkvni}bln b}d }df ]dbz}r#]dbzm Yfyybln lg BGHM‒y OlwfznbnoIlvniba. Ypfibha Yfyybln; Pzlcl}bnolcfn‒y afhmfzydbp bn ghzcfzy‒ hnmzvzha pzlmvifzy‒ lzohnb{h}blny. Dfamh} BGHM Dfhmxvhz}fzy! Zlcf! ln 89Gfjzvhzr :080.4S ]dfyf hzf }df Ofnmfz bn Hozbiva}vzfYlvzifjlled}}p;,,lzamjhne.lzo,ofnmfzbnho!]df _lzam Mfwfalpcfn} Zfplz};Hozbiva}vzf glzMfwfalpcfn}Hozbiva}vzf glzMfwfalpcfn}. ]df :004 _lzamMfwfalpcfn} Zfplz}. ]df _lzamJhne. _hydbno}ln! MI. :00?. hnm }dfBn}fznh}blnha Hyyfyycfn} lgHozbiva}vzha Yibfnif hnm ]fidnlalorglz Mfwfalpcfn}U.hohyyfyycfn}.lzo S.2S Ghznlz}d! I.Z. $:080" Ofnmfzhhzf hppzlhidfy bn hozbiva}vzhapzlozhccfy; h y}vmr lg Ybmh#yvpplz#}fm hozbiva}vzha pzlozhccfy. YbmhFwhavh}bln :080; 980S Ahy}hzzbh#Ilzndbfa! Y. $:004" ]dfGfcbnb{h}bln lg hozbiva}vzf; }zfnmyhnm mzbwbno glzify. Jhieozlvnm phpfzglz }df _lzam Mfwfalpcfn} Zfplz}.d}}p;,,yb}fzfylvzify.lzamjhne.lzo,BN]_MZ:004,Zfylvzify,:?2604?#8828=:?247?46,Ahy}hzzbhIlzndbfa\Gfcbnb{h}blnLgHozb.pmg88S BHHY]M $:004" Ftfiv}bwf Yvcchzr lg}df Yrn}dfyby Zfplz}.8:S O. Zfjlybl! Y. Ohcchof! hnm I.Chngzf! ‑H Pzl#Pllz Hnharyby lg }dfHz}bidlef Whavf Idhbn bnPfzv!–.cbizlabney.lzo,gbaf\mlnalhm.pdp,Hz}bidlef\Pfzv\Zfyfhzid\Jzbfg.pmg<VZA\BM384947'gbafnhcf38847862==:8Hz}bidlef\Pfzv\Zfyfhzid\Jzbfg.pmg'gbaf}rpf3hppabih}bln&:Gpmg'gbafyb{f3:2260='nhcf3Hz}bidlef\Pfzv\Zfyfhzid\Jzbfg.pmg'alih}bln3vyfz#Y.89S Jhzzbfn}ly! Y.! I. Mlahn! H. ]haaln}bzf.*H Ofnmfzfm Whavf Idhbn Hppzlhid }lIlmfy lg Ilnmvi} bn HGzbihnDlz}bia}vzf.* _lzam Mfwfalpcfn} 98$2" $:009"; 8688#86:7.8=S Hi}bln Hbm ‑Yfivzbno lcfn‒y zbod}}l ahnm hnm abwfabdllmy; h efr }lfnmbno dvnofz hnm gbod}bno HBMY–d}}p;,,.hi}blnhbm.lzo,cbizlyb}fHyyf}y,fv,hyyf}y,lcfn/y&:0zbod}&:0}l&:0ahnm&:0dbw&:0hnm&:0dvnofz&:0kvn04gbnha.pmg
]dby jzbfg hy pzfphzfm glaalbno h zfwbf lgcbyybln zfplz}y lg yfwfzha Pah}glzc cfcjfzyhnm }df O:0 pzfybmfnir yvcchzr $Hnln! :088h".]df ilngfzfnif hy lzohnbyfm bn}l yfyyblnyfthcbnbno bcpzlwfm illzmbnh}bln hnm ildfz#fnif! phz}nfzydbpy hnm enlafmof ydhzbno hnmihphib}r jvbambno. H gbnha yfyybln ilnybmfzfm }dfilniavyblny bn }df iln}ft} lg }df OIHZM :cff}bno bn :08:.
,, Bcpzlwfmillzmbnh}blnhnmildfzfnifglzHZ=M
]df oaljha gllm izbyby hnm gllm yfivzb}r idha#afnofy fzf dbodabod}fm. ]df O:0 nffmy }lmfabwfz jl}d ydlz}#}fzc hi}blny }l bcpzlwfhiifyy }l ftby}bno enlafmof $zfyfhzid bn}lvyf"! hnm alnofz#}fzc hi}blny }dh} izfh}f nfenlafmof! }l iln}zbjv}f }l lwfzilcbno }df izb#yby. Mbyyfcbnh}bln lg zfyfhzid zfyva}y hnm oh}d#fzbno lg zljvy} fwbmfnif lg }df fggfi}bwfnfyy lgypfibgbi hppzlhidfy by bcpfzh}bwf }l mfcln#y}zh}f hidbfwfcfn}y hnm yvpplz} zfpabih}bln.HZ=M ihnnl} iln}bnvf b}d /jvybnfyy hy vyvha/.Plab}biha#afwfa hiifp}hnif }dh} zfyfhzid by nffm#fm }l }hieaf gllm yfivzb}r idhaafnofy by zfxvbzfm.Yfwfzha phz}bibphn}y fcpdhybyfm }df nffm }lbcpzlwf }df ‒zfybabfnif‒ lg hozbiva}vzf }dzlvod}hzof}fm jzffmbno! hozl#filalobihaar bn}fnybgbfmizlppbno yry}fcy! mbwfzybgbfm ghzcbno yry}fcyhnm dlaby}bi hppzlhidfy }l bcpzlwf abwfabdllmybn zvzha hzfhy.
 
Pah}glzc Plabir Jzbfg B Nl. ?
:
]
ILNGFZFNIF JHIEOZLVNM
]df O:0 Ilngfzfnif ln Hozbiva}vzha Zfyfhzidglz Mfwfalpcfn} hy dfam bn Cln}pfaabfz!Gzhnif ln 8:#89 Yfp}fcjfz :088. B} jzlvod}}lof}dfz O:0 Hozbiva}vzha Zfyfhzid Yry}fcy$O:0 HZY" hnm efr bn}fznh}blnha jlmbfy! yvidhy }df Ilnyva}h}bwf Ozlvp ln Bn}fznh}blnhaHozbiva}vzha Zfyfhzid $IOBHZ"! }df Gllm hnmHozbiva}vzf Lzohnb{h}bln $GHL"! }df OaljhaGlzvc glz Hozbiva}vzha Zfyfhzid $OGHZ" hnm}df _lzam Jhne }l pzlcl}f yibfn}bgbi phz}nfz#ydbpy glz Gllm Yfivzb}r.
,, Zlaf lg O:0 hnm Pah}glzc cfcjfzybn HZ=M
]df O:0 by hn bnglzcha ozlvp lg 82 ilvn}zbfy!}df FV! Bn}fznh}blnha Clnf}hzr Gvnm hnm }df_lzam Jhne. B} by h mfabjfzh}bwf zh}dfz }dhn hmfibyblnha jlmr hnm fnilvzhofy }df glzch}blnlg ilnyfnyvy ln bn}fznh}blnha byyvfy.Ha}dlvod b} dhy h chnmh}f }l pzlcl}f bn}fz#nh}blnha gbnhnibha y}hjbab}r! b} glivyfy ln }zhny#ah}bno }df jfnfgb}y lg oaljhabyh}bln bn}l dbodfzbnilcfy hnm jf}}fz lpplz}vnb}bfy fwfzrdfzf.]dfzf by wbz}vhaar nl chklz hypfi} lg }df oalj#ha filnlcr lz bn}fznh}blnha gbnhnibha yry}fc}dh} baa jf lv}ybmf lg }df ozlvp/y pvzwbf. B}yvpplz}y }df Oaljha Hozbiva}vzf hnm GllmYfivzb}r Pzlozhccf $OHGYP" hnm h} b}y cff}#bno bn Yflva bn :080! b} mfwfalpfm h cva}brfhzmfwfalpcfn} pzlozhccf dbid bniavmfm hnbcplz}hn} yfi}bln ln }df nffm glz yvy}hbnfmyvpplz} glz gllm yfivzb}r hnm hozbiva}vzf.]df Oaljha Mlnlz Pah}glzc glz ZvzhaMfwfalpcfn} $Pah}glzc" by h nf}lze lg 9=jbah}fzha hnm cva}bah}fzha mlnlzy! bn}fznh}bln#ha gbnhnibno bny}b}v}blny! bn}fzolwfzncfn}halzohnbyh}blny hnm mfwfalpcfn} hofnibfy!dbid bn chnr ihyfy lwfzahp b}d }df O:0.Cfcjfzy ydhzf h ilccln wbybln }dh} hozbiva#}vzf hnm zvzha mfwfalpcfn} by ifn}zha }lplwfz}r zfmvi}bln! hnm h ilnwbi}bln }dh} yvy#}hbnhjaf hnm fggbibfn} mfwfalpcfn} zfxvbzfy hillzmbnh}fm oaljha hppzlhid. Glaalbno rfhzylg zfah}bwf mfiabnf bn pvjabi bnwfy}cfn} bn }dfyfi}lz! }df Pah}glzc hy izfh}fm bn :009 }lbnizfhyf hnm bcpzlwf }df xvhab}r lg mfwfalp#cfn} hyyby}hnif bn hozbiva}vzf hnm zvzhamfwfalpcfn}.
,, Efr ilngfzfnif ljkfi}bwfy
Jvbam cv}vha enlafmof jf}ffn }df O:0HZY }l bcpzlwf plabir ildfzfnif }dzlvodfndhnifm illpfzh}bln hnm illzmbnh}bln lgzfyfhzid plabibfy hnm pzlozhccfy glz gllmyfivzb}rCljbabyf }df O:0 hozbiva}vzha zfyfhzid hnmenlafmof yry}fcy }l mfwfalp fggfi}bwf hnmbnnlwh}bwf zfyfhzid phz}nfzydbpy glz mfwfa#lpcfn}! afwfz bnnlwh}bwf zfyfhzid zfyva}y#jhyfm cfidhnbycy hnm fndhnif }dfbcphi} lg }df IOBHZ Zfyfhzid Pzlozhccf$IZP" lv}ilcfyY}zfno}dfn ihphib}bfy bn hozbiva}vzha }fid#nlalor hnm pzlmvi}bwf yry}fcy glz mfwfalp#bno ilvn}zbfy lp}bcbybno ilcpafcfn}hzb}bfyhnm yrnfzobfy jf}ffn O:0 HZYJf}}fz bnwlawf }df O:0 HZY bn }df mfybon lghnm phz}bibph}bln bn }df :nm OaljhaIlngfzfnif ln Hozbiva}vzha Zfyfhzid glzMfwfalpcfn} $OIHZM :" yidfmvafm glzVzvovhr bn :08:
]
ZFWBF_ LG ILNGFZFNIF MBYIVYYBLN
 
]dfzf hy ilnyfnyvy }dh} h ilccln yf} lgzfyfhzid pzblzb}bfy! }hzof}y hnm plabibfy by vyf#gva hnm nffmy }l jf fy}hjabydfm. ]dby ydlvambnwlawf jl}d O:0 cfcjfzy hnm mfwfalpbnoilvn}zbfy! jvbambno ln h phz}bibph}lzr pzlifyybnwlawbno ghzcfzy hnm l}dfz y}hefdlamfzy. HOaljha Glzfybod} Dvj
8
hy pzlplyfm jr OGHZ$Hnln. :088j" }dh} ihn pzlwbmf h nfv}zha pah}#glzc }l jvbam h ilccln wbybln! mfgbnf ilc#cln hozbiva}vzha mfwfalpcfn} pzblzb}bfy$bniavmbno HZ=M" hnm dfap bn hmmzfyybno oaljhaidhaafnofy }dh} abf hdfhm. B} hy ofnfzhaarhozffm }dh} zfyfhzid illzmbnh}bln nffmyy}zfno}dfnbno hnm pzblzb}r ydlvam jf h} }dfnh}blnha afwfa bn mfwfalpbno ilvn}zbfy hnmydlvam bnwlawf ozfh}fz illpfzh}bln ln y}zh}f#obfy hnm plabibfy jr haa y}hefdlamfzy. H}zfoblnha hnm bn}fznh}blnha afwfa! illzmbnh}blnydlvam }hef pahif hzlvnm ftby}bno y}zvi}vzfy!bn phz}bivahz OGHZ. ]df OIHZM zlhmchp$OGHZ! :088" pzlwbmfy hn lwfzhzidbno cfidh#nbyc }l ghibab}h}f }dby mbhalovf. ]dfzf hy hyvoofy}bln }dh} }df Ilccb}}ff ln GllmYfivzb}r $IGY" ydlvam jf jf}}fz fxvbppfm }lpahr h clzf yvjy}hn}bwf zlaf bn illzmbnh}bln.Bnmbwbmvha ilvn}zbfy lg }df O:0 }dfcyfawfyydlvam fnyvzf jf}}fz illzmbnh}bln lg }dfbz lnHZ=M yfi}lz! hy b} by h zfyplnybjbab}r lg}fnydhzfm jf}ffn whzblvy cbnby}zbfy hnmzfyfhzid bny}b}v}blny. ]dby by h pzfzfxvbyb}f glz}df jf}}fz ilaahjlzh}bln ln HZ=M jf}ffn }dfO:0 ilvn}zbfy hnm b}d l}dfz phz}nfzy. H} }dfpzlozhccf afwfa! }df IOBHZ zfglzc hy fa#ilcfm hnm }df IOBHZ IZPy fzf pzlplyfm hynf hnm jf}}fz cfhny glz phz}nfzydbpy! fypf#ibhaar glz O:0 y}hefdlamfzy.]df chbn ilniavybln gzlc }dby yfyybln hy}dh} }dfzf by hn vzofn} nffm }l bmfn}bgr hnmmfyizbjf gv}vzf idhaafnofy hnm lpplz}vnb}bfy!hnm }l ydhpf pzblzb}bfy glz HZ=M. ]dby ydlvamjf hidbfwfm }dzlvod ftby}bno cfidhnbycy! bnphz}bivahz OIHZM! IOBHZ hnm OGHZ.
,, Phz}nfzydbpy glz hozbiva}vzha zfyfhzidglz mfwfalpcfn}
]df xvhab}r lg zfyfhzid by lg}fn mf}fzcbnfm jr}df xvhab}r lg phz}nfzydbpy. ]dfzf hy jzlhmilnyfnyvy }dh} bniavybln! mbwfzyb}r hnm fxvb}rhzf plfzgva hppzlhidfy }l bcpzlwf zfyfhzidphz}nfzydbpy. Hy }df ylvzif lg hacly} haamfwfalpcfn} gvnmbno hnm lg }fidnbiha ftpfz}#byf hnm ihphib}r bn hozbiva}vzha zfyfhzid! }dfO:0 dhy h vnbxvf zlaf }l pahr bn hmwhnibnoHZ=M. Bnmbwbmvha O:0 cfcjfzy ihn jzbno }dfbzilcphzh}bwf hmwhn}hof }l jfhz bn glzobno phz}#nfzydbpy b}d mfwfalpbno ilvn}zbfy }l hmmzfyyefr zfyfhzidhjaf byyvfy bn hozbiva}vzf hnmzvzha mfwfalpcfn}. ]df O:0 dly}y yvjy}hn}bhahozbiva}vzha zfyfhzid ihphib}r hnm ftpfz}byfhnm dhy ybonbgbihn} ftpfzbfnif b}d h mbwfzyb}rlg zfyfhzid phz}nfzydbpy ’ glz fthcpaf!Nlz}d#Ylv}d! Ylv}d#Ylv}d! }zbah}fzha! pvjabi#pzbwh}f._dbay} ollm fthcpafy ftby} }dh} dhwf bcphi}fmgllm yfivzb}r! }dfr zfchbn gzhocfn}fm hnmvnillzmbnh}fm. ]dfzf by h nffm }l lzohnbyfhnm ydhzf ftpfzbfnify lg mbggfzfn} phz}nfz#ydbpy. OGHZ! hy h nfv}zha pah}glzc! ilvam pzl#wbmf h cfidhnbyc glz }dby. Ftby}bno phz}nfz#ydbp pah}glzcy yvid hy IOBHZ IZPy! }dfIlcpzfdfnybwf Hgzbih Hozbiva}vzf Mfwfalp#cfn} Pzlozhccf $IHHMP" fzf dbodabod}fmhy lpplz}vnb}bfy ln dbid }l jvbam. Phz}nfz#ydbpy nffm }l jf y}zh}fobi hnm ilnybmfz hjzlhm yf} lg byyvfy jfrlnm zfyfhzid. Ihphib}rjvbambno by jl}d h ifn}zha ilcplnfn} lg hnm hpzfzfxvbyb}f glz yviifyygva zfyfhzid phz}nfz#ydbpy. Ahie lg ihphib}r ihn hggfi} phz}nfzy‒hjbab}r }l nfol}bh}f ln fxvha }fzcy! hnm }dh}bniavybln! fxvb}r! hnm mbwfzyb}r ydlvam jf iln#ybmfzfm bn jzlefzbno phz}nfzydbpy.Bnnlwh}bwf pvjabi#pzbwh}f zfyfhzid phz}nfz#ydbpy fzf bmfn}bgbfm hy fyyfn}bha }l y}bcvah}fhiifyy }l }df jfy} enlafmof! hidbfwf fggb#ibfnir hnm fggfi}bwfnfyy! hnm mfabwfz bmf#ypzfhm hnm ahy}bno bcphi}. Bn}faafi}vha pzlpfz#}r zbod}y fzf pzfyfn}fm hy h chzef}#jhyfmcfidhnbyc }l jf vyfm byfar glz jhahnibnombyyfcbnh}bln! hiifyy jr }df cly} wvanfzhjaf!bnifn}bwfy glz bnnlwh}lzy! hnm gvz}dfz mln#y}zfhc bnnlwh}blny. Hppzlpzbh}f mbyyfcbnh}blncfidhnbycy hnm ilccvnbih}bln }llay fzfhayl ilnybmfzfm bcplz}hn}. ]df nffm }lftpalzf bnnlwh}bwf hry lg afwfzhobno pzbwh}fyfi}lz bnwfy}cfn} bn HZ=M hy dbodabod}fm bn}df mbyivyybln. ]df ‒Hozbiva}vzf PvaaCfidhnbyc Bnb}bh}bwf
:
‒ hy pzfyfn}fm jr }df_lzam Jhne $Hnln! :088i" hy h cfhny }lmfwfalp bnnlwh}bwf! pl}fn}bhaar ohcf#idhnobnopbal}y }l afwfzhof pzbwh}f yfi}lz bnwfy}cfn}y bnHZ=M. B} hy yvoofy}fm }dh} ‒pvaa cfidhnbyc#y‒ lwfzilcf chzef} ghbavzfy jr bnifn}bwb{bno}df pzbwh}f yfi}lz }l mfwfalp hnm chzef} bnnl#wh}bwf pzlmvi}y lz yfzwbify. ]dfyf bnifn}bwfyhzf chmf }dzlvod phrcfn}y }zboofzfm jrmfybzfm zfyva}y. Ha}dlvod bnnlwh}bwf! }dfcff}bno nl}fm }dh} yvid pvaa cfidhnbycydhwf nl} jffn bmfar }fy}fm bn }df hozbiva}vzhayfi}lz dfzf pzbwh}f yfi}lz bnwfy}cfn} by ivz#zfn}ar xvb}f al. B} hy hayl nl}fm }dh} }df pzb#wh}f yfi}lz }fnmy }l dhwf al zbye }lafzhnif.]df cff}bno fnilvzhofm O:0 cfcjfzy }lftpalzf }df mfwfalpcfn} lg nf phz}nfzydbppah}glzcy! yfzwbno mfwfalpcfn} hnm gllmyfivzb}r! lpfn }l haa y}hefdlamfzy ’ bn phz}biv#ahz lcfn ychaadlamfz ghzcfzy ’ hnm }l izf#h}f hn fnhjabno fnwbzlncfn} hnm h y}bcvavyglz hozbiva}vzha zfyfhzid hnm bnnlwh}bln b}dhn fcpdhyby ln gzhobaf y}h}fy dfzf zfyfhzidhnm bnnlwh}bln by ahiebno.
Pah}glzc Plabir Jzbfg B Nl. ?
9
8
]df Oaljha Glzfybod} Dvj hbcy }lbcpzlwf }df pzblzb}b{h}bln hnm glivylg hozbiva}vzha zfyfhzid. ]dfzf hzf}dzff pzlplyfm yf}y lg hi}bwb}bfy$h" h ‑Glzhzm ]dbnebno Pah}glzc–}l ftidhnof hclno pflpaf hnmlzohnbyh}blny fnohofm bn glzhzm}dbnebno }l bcpzlwf hppzlhidfyhnm dhwf clzf bn}fozh}fm ilaafi}bwfhi}blny$j" h ‑Plabir mbhalovf pah}glzc– }lgly}fz bn}fzhi}blny jf}ffn }dlyflzebno ln hnharyfy vybno glzhzm}dbnebno hppzlhidfy h} nh}blnha!zfoblnha hnm oaljha afwfay bn lzmfz}l jf}}fz ilnnfi} zfyfhzid hnmmfwfalpcfn} bnwfy}cfn} hnm plab#ibfy }l gv}vzf idhaafnofy$i" h ‑Oaljha Glzfybod} Hihmfcr–!}l y}zfno}dfn }df ihphib}r h}nh}blnha afwfa }l fnohof bn glzhzm}dbnebno hppzlhidfy.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->