Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tematsko Module 3 Tema 5 i 6 VII/9

Tematsko Module 3 Tema 5 i 6 VII/9

Ratings: (0)|Views: 428 |Likes:
Published by Marija Joldaseva

More info:

Published by: Marija Joldaseva on Nov 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
Тематско‐процесно планирање на наставата по англиски јазик‐
VII
‐одделение
(
деветгодишно образование
)
 
Тематско
-
процесно
 
планирање
 
Време
 
на
 
реализација
:
ноември
-
декември
 
Цели
 
на
 
наставната
 
целина
:
Module 3 - Out and about
 
Тема
5: On the move
Тема
6: Echoes of the past
1.
 Да
 
го
 
 разбере
 
значењето
 
на
 
 лексичките
 
единци
да
 
дава
 
и
 
 рабира
 
насоки
 
за
 
двишење
 ),2.
 Да
 
ги
 
 репродуцира
 
и
 
да
 
ги
 
употребува
 
во
 
соодветни
 
говорни
 
ситуации
;3.
 Да
 
може
 
да
 
опише
 
прошетка
 
низ
 
град
 4.
 Да
 
опише
 
продолжени
 
дејства
 
во
 
моментот
 
на
 
зборувањето
 5.
 Да
 
опише
 
место
 
во
 
минатото
 6.
 Да
 
опише
 
настани
 
кои
 
се
 
виситнити
 7.
 Да
 
заборува
 
за
 
 животот
 
во
 
минатото
 8.
 Да
 
зборува
 
за
 
продолжени
 
дејства
 
во
 
минатото
 9.
 Да
 
напише
 
приказна
 10.
 Да
 
зборува
 
за
 
 работи
 
кои
 
можел 
 
или
 
неможел 
 
да
 
ги
 
направи
 
во
 
минатото
 
 
Тематско‐процесно планирање на наставата по англиски јазик‐
VII
‐одделение
(
деветгодишно образование
)
 
Потребни
 
наставни
 
помагала
:
учебник 
-
Messages 2” ” 
, Cambridge University Press
,
касетофон
,
ЦД
,
флеш
 
карти
,
слики
,
креди
 
во
 
боја
,
наставни
 
ливчиња
,
листи
 
за
 
проверка
 
и
 
друг
 
дополнителен
 
соодветен
 
материјал
.
Форми
 
и
 
методи
 
на
 
работа
:
 
комуникативен
,
аудио
-
лингвален
,
аудио
-
визуелен
,
дијалошки
,
физичко
 
одговоарање
(TRP),
структурална
 
метода
 
 
фронтална
 
работа
,
групна
 
и
 
работа
 
во
 
парови
(
затворен
 
и
 
отворен
 
тип
)
и
 
индивидуална
.
Форми
,
методи
,
техники
 
за
 
оценување
:
 
Набљудување
 
 
Усни
 
одговори
 
на
 
прашања
 
од
 
наставникот
 
 
Усни
 
одговори
 
на
 
прашања
 
од
 
учениците
 
 
Дискусија
 
 
Самооценување
 
на
 
учениците
 
Инструменти
 
за
 
оценување
:
 
Чек 
-
листи
 
 
Директно
 
оценување
 
на
 
задача
 
 
Усна
 
и
 
писмена
 
повратна
 
информација
 
 
Тематско‐процесно планирање на наставата по англиски јазик‐
VII
‐одделение
(
деветгодишно образование
)
 
Месец
 /
седмица
 
Лексички
 
единици
 
Граматички
 
структури
 
Јазични
 
функции
 
Слушање
 
со
 
разбирање
 
Говорење
 
Читање
 
Пишување
 
Прва
 
седмица
 
Лексика
 
поврзана
 
со
 
прошетка
 
во
 
град
,
насоки
 Past Simple-
правилни
 
и
 
неправилни
 
глаголи
 
исказна
 
форма
,
повторувањеКажување
 
локации
 
во
 
град
 
и
 
насоки
 
Кратки
 
текстови
 
од
 
весник 
 
во
 
мин
.
време
,
опис
 
на
 
мапа
 
со
 
насоки
 
Кратки
 
дијалози
 
за
 
локации
 
во
 
град
 
Желка
 
во
 
град
-
 
текст
 
во
 
кој
 
е
 
опишана
 
прошетка
 
низ
 
град
 
Допишување
 
зборови
 
во
 
реченици
,
измислување
 
сопствен
 
дијалог
 
Втора
 
седмица
 
лексика
 
поврзана
 
со
 
одмор
,
патување
,
разгледување
 Present continuous
Искажување
 
моментални
 
продолжени
 
дејства
 
Кратки
 
конверзации
 
Говорење
 
за
 
нешта
 
што
 
се
 
случуваат
 
во
 
моментот
 
Кратка
 
песна
 
Опишување
 
вистински
 
или
 
измислен
 
телефонски
 
разговор
 
Трета
 
седмица
 
Повторување
 
на
 
лексиката
 
Повторување
 
на
 Present simple&present continuous
Повторување
 
на
 
 јаз
.
функции
 
Крат
o
к 
 
текст
 
Искажување
 
сегашни
 
и
 
продолжени
 
дејства
 
Том
 
е
 
во
 
опасност
-
обработка
 
Краток 
 
состав
,
измислена
 
личност
 
Четврта
 
седмица
 
Лексика
 
поврзана
 
со
 
имиња
 
на
 
места
 Past Simple –therewas/were:it was
Поставување
 
прашања
 
за
 
минати
 
дејства
 
Текстови
 
поврзани
 
со
 
звуци
 
од
 
минатото
 
Искажување
 
измислена
 
ситуација
 
во
 
минатото
 
Кратки
 
текстови Опис
 
на
 
место
 
од
 
далечното
 
минато
 
Петта
 
седмица
 
Изрази
 
за
 
минато
 Past continuous,Could/couldn`t
Раскажу
 
вање
 
минат
 
настан
 
Краток 
 
текст
,
во
 
минато
 
време
 
Распрашување
 
за
 
некој
 
настан
 
во
 
минато
 
продолжено
 
време
 
Обработка
 
на
 
текст
-
Том
 
е
 
херој
 
Опис
 
на
 
работи
 
што
 
можеле
 
или
 
неможеле
 
да
 
се
 
направат
 
Шеста
 
седмица
 
Утврдување
/
самооценување
 
Утврдување
/
самооценување
 
Утврдување
/
самооценувањеУтврдување
/
самооценувањеУтврдување
/
самооценувањеУтврдување
/
самооценувањеУтврдување
/
самооценување
 

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Monde Petrovski liked this
Matilda Eftimova liked this
Vera Vuchkova liked this
Vera Vuchkova liked this
Matilda Eftimova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->