Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ASP.net 3.5 Lesson 01

ASP.net 3.5 Lesson 01

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by Hong Phan

More info:

Published by: Hong Phan on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
 M
ỤC
L
ỤC
 
t
 
 Microsoft Vietnam
 – 
DPE team |Bài m
ở 
 
đầ
u: Gi
ớ 
i thi
u t
ổ 
 ng quan v
ASP.NET 3.5 2
Bài mở đầu
 GI
ỚI
THI
ỆU
 
TỔNG QUAN VỀ
ASP.NET 3.5
Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ
ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Gi
ới
 thi
ệu
nh
ững
tính n
ă
ng m
ới
c
ủa
ASP.NET 3.5 s
ơ 
v
ới
ASP.NET 2.0. Cách t
ạo
website trong Visual Studio 2008.
1. ASP.NET là gì?
Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active
Server
Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nóiđơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện naycũng như trong tương lai
.
Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework)để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common L
anguage Runtime).
1.1 ASP.NET tích h
p v
i NET Framework
.NET Framework được chia thành bộ các tác vụ cho từng chức năng gồm các lớp (class), các cấu trúc
 
(structures), các giao diện
(interfaces) và các lõi (core) thành ph
ần
ch
ươ 
ng trình. Tr
ước khi sử
d
ụng
thành ph
ần
 nào b
ạn
ph
ải
hi
ểu
c
ơ 
b
ản
v
ch
ức
n
ă
ng, các t
ch
ức
c
ủa
nó. M
ỗi
m
ột
trong hàng nghàn các t
ầng
l
ớp
 
được
nhómtheo trình t
logic, th
b
ậc
 
được
g
ọi
là m
ột
 
namespace.
M
ỗi
 
namespace
cung c
ấp
m
ột
tính n
ă
ng.
1.2 ASP.NET
đ
a ngôn ng
 
Để
xây d
ựng
m
ột
 
ứng
d
ụng
web chúng ta không ch
ch
ọn
m
ột
ngôn ng
mà có th
 
chọn nhiều
ngôn ng
 khác.
Đ
i
ều
quan tr
ọng
là các ngôn ng
chúng ta ch
ọn
mã c
ủa
nó d
ịch
 
được
ra mã IL.
Đ
i
ều
 
đó
có ngh
 ĩa
là IL làngôn ng
c
ủa
.NET và ch
có CLR nh
ận
bi
ết
 
được
IL.
1.3 ASP.NET h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ng (Object-Oriented)
ASP.NET
là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng sử dụng các ngôn ngữ .NET
. Nó cung c
ấp
b
các
đối
 t
ượng
nh
và th
ực
s
là m
ột
t
ầng
làm vi
ệt
trên nguyên lý c
ủa
HTTP và HTML. Mã ngu
ồn
c
ủa
chúng ta không
được
truy c
ập
toàn b
các
đối
t
ượng
trong .NET Framework nh
ư
ng có th
khai thác t
ất
c
các quy
ước
c
ủa
m
ột
 môi tr
ường
OOP (Object Oriented Programming). Chúng ta có t
ạo
các l
ớp
, giao di
ện
, k
ế
th
ừa
các l
ớp… Ch
úng tacó th
ki
ểm
soát
được
các
đối
t
ượng
trong ch
ươ 
ng trình nh
ư
hi
ển
th
d
li
ệu
và các s
ki
ện
c
ủa
 
đối
t
ượng
.
1.4 ASP.NET
đượ
c biên d
ch
M
t
ứng
d
ụng
ASP.NET luôn luôn
được
biên d
ịch
, nó không ch
ạy
b
ằng
mã c
ủa
C# ho
ặc
Visual Basic màkhông
được
biên d
ịch
tr
ước
. M
ột
 
ứng
d
ụng
ASP.NET th
ực
s
 
được
biên d
ịch
thông qua 2 giai
đ
o
ạn
:
 
Giai
đ
o
ạn
 
đầu
tiên nh
ững
các mã (code) b
ạn
vi
ết
(C#, Visual Basic ho
ặc
ngôn ng
.NET khác)
được
d
ịch
b
ởi
 
Microsoft Intermediate Language (MSIL).
Giai
đ
o
ạn
d
ịch
này
được
d
ịch
t
 
động
khi trang wed
đầu
tiên yêu c
ầu
. Chúng ta có th
th
ực
hi
ện
d
ịch
tr
ước
. Các t
ệp
 
được
d
ịch
 thành mã IL (Intermediate Language Code).
 
Giai
đ
o
ạn
ti
ếp
theo
được
d
ịch
tr
ước
khi trang Web
được
th
ực
thi. T
ại
giai
đ
o
ạn
này mã IL
được
 d
ịch
thành b
ản
mã máy (Native Machine Code). Giai
đ
o
ạn
này
được
g
ọi
Just-In-Time
(JIT).
 
 Microsoft Vietnam
 – 
DPE team |Bài m
ở 
 
đầ
u: Gi
ớ 
i thi
u t
ổ 
 ng quan v
ASP.NET 3.5 3
1.5 ASP.NET
đượ
c l
ư
u tr 
trên máy b
i Common Language Runtime
Khía c
ạnh
quang tr
ọng
nh
ất
c
ủa
công c
ASP.NET là nó ch
ạy
trong môi tr
ường
th
ời
gian th
ực
(Runtime)c
ủa
CLR (
Common Language Runtime
). CLR là máy
ảo
(virtual machine) trong Microsoft .NET, do có ngônng
trung gian
IL nên khi phát triển ứng dụng trên .NET,
chúng ta không
 bị phụ thuộc vào thiết bị, có nghĩa làtheo Microsoft nói thì ứng dụng .NET có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào có .NET Framework 
. T
ất
c
cácnamespace, các
ứng
d
ụng
, các l
ớp
trong b
.NET Framework
được
g
ọi
t
ắt
là b
qu
ản
lý mã.
CLR cũng cung cấpcác dịch vụ quan trọng kh
ác nh
ư
:
 
Qu
ản
lý b
nh
ớ 
 
 
Thu nh
ặt
rác
 
Qu
ản
lý các tuy
ến
 
 
X
lý ngo
ại
l
 
 
An toàn
1.6 ASP.NET d
dàng tri
n khai và c
u hình
M
i s
cài
đặt
.NET Framework
đều
cung c
ấp
các l
ớp
nh
ư
nhau.
Để
tri
ển
khai
ứng
d
ụng
ASP.NETchúng ta ch
c
ần
sao chép các t
ập
tin vào th
ư
m
ục
 
ảo
trên máy ch
(server) và máy ch
ch
c
ần
có .NETFramework.Vi
ệc
c
ấu
hình d
dàng
đơ 
n gi
ản
không ph
thu
ộc
vào IIS (Internet Information Services). C
ấu
hình trongASP.NET
được
 
đặt
trong t
ệp
 
web.config
. T
ệp
 
web.config
 
được
 
để
cùng v
ới
th
ư
m
ực
ch
ứa
trang web
 
c
ủa
chúngta. T
ệp
web.config không bao gi
ờ 
b
khóa, chúng ta có th
truy c
ập
b
ất
k
lúc nào, vi
ệc
s
ửa
t
ệp
này hoàn toàn d
 d
ạng
vì chúng
được
l
ư
u d
ưới
d
ạng
XML.
2. Các tính n
ă
ng m
i trong ASP.NET 3.5
Microsoft phát hành ASP.NET vào ngày 19 tháng 11 n
ă
m 2007 cùng v
ới
Visual Stutio 2008.
Đâ
y b
ước
ti
ến
hóa t
ASP.NET 2.0 t
ới
ASP.NET 3.5. N
ếu
chúng ta
đ
ang s
d
ụng
ASP.NET 2.0
để
s
d
ụng
ASP.NET3.5 ch
c
ần
cài
đặt
thêm các tính n
ă
ng m
ới
c
ủa
ASP.NET 3.5.
Code in VB.NET
VB.NET Compiler 
Code in Another.NET Language
 Appropriate Compiler 
Code in C#
C# Compiler 
IL (IntermediateLanguage) Code
Just-In-Time (JIT) Compiler 
Native MachineCode
Execute
The CommonLanguage Runtime

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->