Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $12.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Wst p
1.Uruchamianie SQL za pomoc wiersza polece
3.Warunkowe polecenia INSERT
4.Polecenie UPDATE
5.Rozwi zywanie krzy ówek w SQL
6.Nie powtarzajcie bez przerwy tych samych oblicze
Modyfikowanie schematu bez naruszania kwerendSPOSÓB
7.Modyfikowanie schematu bez naruszania kwerend
8.Filtrowanie wierszy i kolumn
9.Filtrowanie kolumn indeksowanych
10.Konwertowanie podzapyta na wyra enia JOIN
Konwertowanie zagregowanych podzapyta na wyra enia JOINSPOSÓB
11.Konwertowanie zagregowanych podzapyta na wyra enia JOIN
12.Upraszczanie skomplikowanych polece UPDATE
14.Tworzenie kombinacji
15.Wyszukiwanie sâów kluczowych bez u ycia operatora LIKE
16.Wyszukiwanie ci gów tekstowych w kolumnach
17.Rozwi zywanie anagramów
18.Sortowanie poczty elektronicznej
19.Konwertowanie ci gów tekstowych na daty
20.Wyszukiwanie trendów
21.Tworzenie raportów w oparciu o dowolne przedziaây czasowe
22.Raporty kwartalne
23.Drugi wtorek miesi ca
24.Mno enie warto ci
25.Sumy po rednie
26.Doâ czanie wierszy pomini tych przez wyra enie JOIN
28.Unikanie dzielenia przez zero
29.Wyra enie COUNT
30.Wyznaczanie warto ci maksymalnej z dwóch pól
31.Dzielenie rezultatów funkcji COUNT
33.Jednoczesne pobieranie warto ci i sum cz ciowych
34.Obliczanie mediany
35.Przedstawianie wyników w formie wykresu
36.Obliczanie odlegâo ci mi dzy lokalizacjami wskazywanymi przez system GPS
37.Porównywanie faktur i wpâat
38.Wyszukiwanie bâ dów transpozycji
39.Naliczanie podatku progresywnego
40.Rangi
41.Kopiowanie stron internetowych do tabeli
42.Prezentowanie danych z wykorzystaniem skalowalnej grafiki wektorowej
43.Wzbogacanie aplikacji sieciowych o narz dzia do nawigacji
44.Definiowanie poâ czenia mi dzy systemem MySQL a programem Access
47.Atak SQL injection
48.Zapobieganie atakowi SQL injection
49. ledzenie rzadko zmieniaj cych si warto ci
50.à czenie tabel zawieraj cych ró ne dane
50.á czenie tabel zawieraj cych ró ne dane
51.Wy wietlanie wierszy w charakterze kolumn
Wy wietlanie kolumn w charakterze wierszySPOSÓB
52.Wy wietlanie kolumn w charakterze wierszy
Usuwanie niespójnych rekordówSPOSÓB
53.Usuwanie niespójnych rekordów
54.Denormalizowanie tabel
Importowanie danych innych u ytkownikówSPOSÓB
55.Importowanie danych innych u ytkowników
56.Zabawa w swatanie
57.Generowanie unikalnych numerów sekwencyjnych
58.Przechowywanie parametrów w bazie danych
59.Definiowanie osobnych parametrów dla poszczególnych u ytkowników
60.Lista parametrów
61.Bezpiecze stwo oparte na wierszach
Wykonywanie kwerend bez wykorzystywania tabelSPOSÓB
62.Wykonywanie kwerend bez wykorzystywania tabel
63.Tworzenie wierszy bez udziaâu tabel
64.Okre lanie poziomu izolacji
65.Blokowanie pesymistyczne
66.Blokowanie optymistyczne
67.Niejawne blokowanie wewn trz transakcji
68.Obsâuga powtarzanych operacji
69.Wykonywanie funkcji w bazie danych
74.Porównywanie i synchronizowanie tabel
76.Kompresowanie w celu unikni cia typu danych LOB
77.Uzupeânianie brakuj cych warto ci w tabeli przestawnej
78.Podziaâ na zakresy
79.Jednoznaczne identyfikowanie aktualizacji
80.Sze ý stopni od Kevina Bacona
81.Tabele decyzyjne
82.Generowanie sekwencyjnych lub brakuj cych danych
83.Wyszukiwanie n pierwszych wierszy w grupach
84.Przechowywanie list warto ci oddzielonych przecinkami w kolumnach
84.Przechowywanie list warto ci oddzielonych przecinkami w kolumnach
85.Analizowanie prostych drzewek
86.Definiowanie kolejek w bazie danych
87.Tworzenie kalendarza
90.Implementowanie kont na poziomie aplikacji
91.Eksportowanie i importowanie definicji tabel
95.Automatyczne aktualizacje
96.Tworzenie dziennika zdarze
97.Anonimowe konta
98.Wyszukiwanie i przerywanie dâugo wykonywanych kwerend
100.Uruchamianie kwerend za po rednictwem stron internetowych
Skorowidz
P. 1
100 sposobów na SQL

100 sposobów na SQL

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:

Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych? W jaki sposób optymalizowa? wydajno?? baz danych? Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposób sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkowników bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkowników i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "100 sposobów na SQL" nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?ów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? ró?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

Podstawowe elementy j?zyka SQL ??czenie tabel Przetwarzanie danych tekstowych Operacje na liczbach i datach Bazy danych w aplikacjach sieciowych Zapytania niezale?ne od tabel Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta? Tworzenie raportów Administrowanie kontami u?ytkowników Udost?pnianie informacji Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych? W jaki sposób optymalizowa? wydajno?? baz danych? Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposób sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkowników bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkowników i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "100 sposobów na SQL" nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?ów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? ró?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

Podstawowe elementy j?zyka SQL ??czenie tabel Przetwarzanie danych tekstowych Operacje na liczbach i datach Bazy danych w aplikacjach sieciowych Zapytania niezale?ne od tabel Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta? Tworzenie raportów Administrowanie kontami u?ytkowników Udost?pnianie informacji Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

More info:

Publish date: Aug 28, 2007
Added to Scribd: Nov 09, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457176845
List Price: $12.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

394

9781457176845

$12.00

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 16 to 171 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 187 to 258 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 274 to 320 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 336 to 341 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 357 to 394 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->