Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I Tổng quát về ngành viễn thông Việt Nam

I Tổng quát về ngành viễn thông Việt Nam

Ratings: (0)|Views: 349 |Likes:
Published by Bong Ghe

More info:

Published by: Bong Ghe on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
1
MÔN: CHI
ẾN LƢỢ 
C KINH DOANH
ĐỀ
TÀI: PHÂN TÍCH CHI
ẾN LƢỢ 
C C
A NGÀNH VI
NTHÔNG C
A VI
T NAMTHÀNH VIÊN:
LÊ PHƢƠNG ANH
 
LƢƠNG THỊ
H
NHNGUY
N TH
MINH H
U
VŨ VĂN HÙNG
 TR
N TH
NG
C LAN
ĐỖ
Y
N LINHNGUY
N THANH TÙNG
VĂN THANH TÙNG
 
 
2
M
c l
c
 
m
 
3
I T
ng quát v
ngành vi
n thông Vi
t Nam
 
1.1 T
m nhìn chi
ến lƣợ 
c
Sau hơn 20 năm đổ
i m
ới ngành bưu chính, viễn thông đã có những bướ 
c ti
ế
n toàndi
ện, vượ 
t b
ậc, tăng nhanh năng lự
c không ng
ng hi
ện đạ
i hóa, rút ng
n kho
ngcách phát tri
n so v
ới các nướ 
c trong khu v
c và trên th
ế
gi
ớ 
i, ch
 
độ
ng h
i nh
pkinh t
ế
qu
c t
ế, đả
m b
o an ninh, qu
c phòng và ph
c v
s
nghi
p công nghi
phóa, hi
ện đại hóa đất nướ 
c. T
 
năm 1986 thự
c hi
n s
nghi
ệp đổ
i m
ới do Đạ
i h
i
Đả
ng toàn qu
c l
n th
 
VI đề
 
ra, ngành Bưu chính, Viễn thông đã dũng cả
m xâyd
ng và tri
n khai chi
ến lược độ
t phá v
ới phương châm chuyển đổ
i t
 
cơ chế
baoc
ấp sang cơ chế
 
“tự
vay, t
tr
, t
ch
u trách nhi
ệm”. Nhanh chóng khẳng đị
nh
đượ 
c v
th
ế
v
ng ch
ắc, ngành đã tiế
p t
c t
p trung th
c hi
n chi
ến lược “Tăng tốc”giai đoạ
n 1993
 – 
2000 v
ới phương châm “đi thẳ
ng vào công ngh
hi
ện đại” và “lấ
y
ngoài nuôi trong”, đạt đượ 
c m
c tiêu s
hóa hoàn toàn m
ạng lướ 
i vi
n thông, pháttri
n các d
ch v
m
ớ 
i, kinh doanh ngày càng hi
u qu
, m
ở 
r
ng ph
m vi ph
c v
 
đế
n các vùng nông thôn.
1.2 S
ứ 
m
ng chi
ến lƣợ 
c
N
m b
ắt cơ hộ
i, t
n d
ng l
ợ 
i th
ế, ngành Bưu chính, Viễ
n thông và Công ngh
 
thông tin đã kị
p th
ờ 
i th
c hi
n chi
ến lược “Hộ
i nh
p và phát tri
ển” giai đoạ
n 2001- 2010 v
ới phương châm “phát huy tối đa nộ
i l
c, t
ạo môi trườ 
ng c
nh tranh sâu,r
ng và h
i nh
p qu
c t
ế”, đổ
i m
ớ 
i qu
n lý n
hà nướ 
c, qu
n lý s
n xu
t kinh doanh,ch
 
độ
ng h
i nh
p kinh t
ế
qu
c t
ế
, góp ph
n th
c hi
n th
ng l
ợ 
i m
c tiêu tham giaT
ch
ức Thương mạ
i Th
ế
gi
ớ 
i (WTO), xóa b
 
độ
c quy
n doanh nghi
p, m
ở 
c
a th
 
trườ 
ng và chuy
n sang c
nh tranh trên t
t c
các lo
i hình d
ch v
.S
nghi
p công nghi
p hóa, hi
ện đạ
i hóa c
ủa đất nướ 
c trong ti
ến trình đổ
i m
ớ 
i
đang có nhữ
ng bi
ến đổ
i to l
ớn và “tăng tốc” mạ
nh m
ẽ, đòi hỏ
i ngành Công ngh
 thông tin và Truy
n thông v
ới tư cách ngành hạ
t
ng kinh t
ế
- xã h
i c
n ph
ải đi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->