P. 1
Leszek Wichrowski - Historia Komunizmu

Leszek Wichrowski - Historia Komunizmu

Ratings: (0)|Views: 600|Likes:
Published by Jan

More info:

Published by: Jan on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Leszek Wichrowski
ZDRADA I ZBRODNIA
WIERNI WROGOM PRZECIWKO NARODOWII PA
Ń
STWU POLSKIEMU
„Upa
ść
mo
ż
e i naród wielki,ginie tylko nikczemny”
 Stanis
ł
aw Staszic
 
 2
Wst
ę
p
Historia ojczysta zbroczona krwi
ą 
polskich ofiar ludobójstwa niemieckiego,sowieckiego i peerelowskiego re
ż
imu komunistycznego, udokumentowana aktami agresji,terrorem i eksterminacj
ą 
Narodu polskiego w XX wieku jest ci
ą 
gle
ż
ywa, zatrwa
ż
aj
ą 
ca iniepokoj
ą 
ca miliony Polaków. Prawda ta sk 
ł
ania nas do refleksji i pytania o nasze narodowe bezpiecze
ń
stwo i bezpieczne
ż
ycie przysz
ł
ych pokole
ń
Polaków.Po kl
ę 
sce Niemiec w II wojnie
ś
wiatowej Polakom kolejny dramat zgotowali Sowieci,narzuceniem Polsce si
łą 
i umacnianiem zbrodniczego systemu komunistycznego, wersjileninowsko-stalinowskiej, z w
ł
adz
ą 
ludow
ą 
, utrwalanej mordowaniem obro
ń
ców wolno
ś
ci isuwerenno
ś
ci Narodu i niepodleg
ł
o
ś
ci Polski.Wiedza o zbrodniczej historii komunizmu i o jego zwi
ą 
zkach z laickimsocjalultraliberalizmem umo
ż
liwia pozna
ć
cele niszczenia niezale
ż
nego bytu Narodu i pa
ń
stwa polskiego.W u
ś
wiadamianiu nieszcz
ęść
i biedy Narodu polskiego w nast
ę 
 pstwie pope
ł
nianego przez komunistów ludobójstwa, w
ł
amaniu i niszczeniu oporu niepodleg
ł
o
ś
ciowego Polaków pomaga pami
ęć
o ofiarach agresji niemieckiej i sowieckiej, o sowieckiej zbrodni na je
ń
cach polskich m.in. w Katyniu w 1940 r., terroru stalinowsko-bierutowskiego 1944-1955,krwawej
ł
a
ź
ni w czerwcu 1956, Wybrze
ż
u Ba
ł
tyckim – 1970 r., represji 1976 i zbrodniczej pacyfikacji „Solidarno
ś
ci” – 1981-1983.Przemilczane komunistyczne ludobójstwo pope
ł
niane na Narodzie polskim jest
ś
wiadectwem zbrodni wielu pokole
ń
partii komunistycznych (SDKPiL, KPP, PPR-PZPR,SdRP-SLD, SDPL). Nie pomo
ż
e tym przest
ę 
 pcom ucieczka przed odpowiedzialno
ś
ci
ą 
za tezbrodnie ani przy pomocy fa
ł
szerstw Okr 
ą 
g
ł
ego Sto
ł
u – 1989 r. i stworzeniem barier ochronnych w postkomunistycznej III RP, ani zmiana szyldu PZPR na SdRP-SLD-SDPL i przepoczwarzeniem si
ę 
w Socjaldemokratów oraz przyst
ą 
 pieniem do Mi
ę 
dzynarodówkiSocjalistycznej. Nie pomo
ż
e te
ż
bezkarno
ś
ci zdrajców i zbrodniarzy komunistycznychochrona praw nabytych w PRL przez nomenklatur 
ę 
PZPR-UB-SB, zagwarantowanych wobowi
ą 
zuj
ą 
cej Konstytucji III RP autorstwa SLD i UW, dodatkowo zapewnion
ą 
prawemwspólnotowym po w
łą 
czeniu Polski do UE przez A. Kwa
ś
niewskiego i L. Millera, w czymwydatnie pomaga
ł
a bliska ideowo niemiecka socjaldemokracja na czele z by
ł
ym kanclerzem
 
 3
 Niemiec Gerhardem Schröderem. Licz
ą 
na historyczn
ą 
amnezj
ę 
Polaków. Mam nadziej
ę 
,
ż
esi
ę 
przelicz
ą 
i nadejdzie czas przebudzenia si
ę 
Narodu z letargu historycznego. Nast
ą 
 piwreszcie czas nieub
ł
aganych rozlicze
ń
z odpowiedzialno
ś
ci
ą 
za pope
ł
nione przed i po 1989roku haniebne czyny zbrodnicze przeciwko Polakom i pa
ń
stwu polskiemu. Nasprawiedliwo
ść
od 18 lat czekaj
ą 
pozostali przy
ż
yciu represjonowani i rodziny ofiar komunizmu.Komuni
ś
ci i laiccy socjalultralibera
ł
owie nadal walcz
ą 
z Narodem polskim,udaremnianiem wyzwolenia si
ę 
spod obcej zale
ż
no
ś
ci (UE) i uniemo
ż
liwianiem odzyskanianiezale
ż
nego bytu pa
ń
stwowego. Niszcz
ą 
w Polakach poczucie patriotycznej i narodowejwi
ę 
zi mi
ę 
dzy pokoleniowej,
ś
ci
ś
le zwi
ą 
zanych ze
ś
wiadomo
ś
ci
ą 
historyczn
ą 
iodpowiedzialno
ś
ci
ą 
za przysz
ł
o
ść
Narodu i Ojczyzny.Wiedza historyczna o zbrodniach niemieckich, sowieckich i komunistów w PRL,dokonanych na naszym Narodzie i naszej Ojczy
ź
nie to warunek 
ś
wiadomego utrwalania tego barbarzy
ń
stwa w pami
ę 
ci narodowej. Pami
ę 
ci pomagaj
ą 
cej Polakom zrozumie
ć
przyczynyobecnej, dramatycznej sytuacji pa
ń
stwa i spo
ł
ecze
ń
stwa polskiego.Znajomo
ść
marksistowsko-leninowskiej motywacji komunistów w zbrodniczej politycewobec patriotyzmu chrze
ś
cija
ń
sko-narodowego umo
ż
liwia zainteresowanym g
łę 
 bsz
ą 
refleksj
ę 
 nad celami antynarodowymi eksterminacji opozycji niepodleg
ł
o
ś
ciowej w PRL. Zw
ł
aszcza
ż
et
ę 
polityk 
ę 
kontynuuj
ą 
ich spadkobiercy w III RP, stosuj
ą 
c terror medialny, na co wskazuj
ą 
 oskar 
ż
enia o nacjonalizm, antysemityzm, homofobi
ę 
i in. Niepoprawno
ść
polityczn
ą 
 obro
ń
ców dobra narodowego i niezale
ż
nego bytu pa
ń
stwa polskiego.Przedstawione fakty czytelnikom zwracaj
ą 
uwag
ę 
na realizowan
ą 
przez komunistów
ż
ydowskich i polskich od ponad stu lat strategi
ę 
niweczenia d
ąż
e
ń
Polaków do odrodzenianarodowego i odzyskania niepodleg
ł
ej Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny raz pozbawionejniezale
ż
nego bytu w nast
ę 
 pstwie agresji Niemiec i Rosji w 1939 roku z celem biologicznegowyniszczenia ludno
ś
ci polskiej i wymazania Polski z mapy Europy.Opracowanie przypomina historyczn
ą 
prawd
ę 
o komunistycznej zdradzie i zbrodni przeciwko Polakom i Polsce. Prawd
ę 
zak 
ł
amywan
ą 
, by nie sk 
ł
ania
ć
Polaków do powszechnych
żą 
da
ń
delegalizacji partii politycznych z rodowodem komunistycznym orazniewymuszania dekomunizacji i lustracji, oczyszczaj
ą 
cym pa
ń
stwo i
ż
ycie publiczne.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->