Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
FAFSA on the Web Worksheet - 2012-13

FAFSA on the Web Worksheet - 2012-13

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by aehsgo2college
From: The U.S. Department of Education, Federal Student Aid: http://www.studentaid.ed.gov/

2012 — 2013 FAFSA on the Web Worksheet

U.S. Department of Education Federal Student Aid

www.fafsa.gov
APPLICATION DEADLINES Federal Deadline - June 30, 2013 State Aid Deadlines - See below.

DO NOT MAIL THIS WORKSHEET.
The FAFSA on the Web Worksheet provides a preview of the questions that you may be asked while completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) online at www.fafsa.gov. You must complete and submit a FAFSA to apply for federal student aid and for most state an
From: The U.S. Department of Education, Federal Student Aid: http://www.studentaid.ed.gov/

2012 — 2013 FAFSA on the Web Worksheet

U.S. Department of Education Federal Student Aid

www.fafsa.gov
APPLICATION DEADLINES Federal Deadline - June 30, 2013 State Aid Deadlines - See below.

DO NOT MAIL THIS WORKSHEET.
The FAFSA on the Web Worksheet provides a preview of the questions that you may be asked while completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) online at www.fafsa.gov. You must complete and submit a FAFSA to apply for federal student aid and for most state an

More info:

Published by: aehsgo2college on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

 
Nijivgm \zyjiez GdjY%\% Jisgvzbiez hn Ijylgzdhe
\B
6376 637<
{{{%ngn|g%kh~
NGN\G he z`i
 [ 
if [hva|`iiz
Nijivgm \zyjiez Gdj mhkh gej NGN\G gvi |iv~dli bgva| hv vikd|zivij |iv~dli bgva| hn Nijivgm \zyjiez Gdj- Y%\% Jisgvzbiez hn Ijylgzdhe%
6376"637< NGN\G HE Z@I [IF [HVA\@IIZ SGKI7
JH EHZ BGDM Z@D\ [HVA\@IIZ%
 Z`i
NGN\G he z`i [if [hva|`iiz 
svh~dji| g svi~di{ hn z`i wyi|zdhe|z`gz thy bgt fi g|aij {`dmi lhbsmizdek z`i
Nvii Gssmdlgzdhe nhv Nijivgm \zyjiez Gdj 
(NGN\G$ hemdei gz
{{{%ngn|g%kh~
%Thy by|z lhbsmizi gej |yfbdz g NGN\G zh gssmt nhv nijivgm |zyjiez gdjgej nhv bh|z |zgzi gej lhmmiki gdj% [vdzi jh{e ehzi| zh `ims thy ig|dmtlhbsmizi thyv NGN\G getzdbi gnziv Ogeygvt 7- 6376%\ii z`i zgfmi zh z`i vdk`z nhv |zgzi jigjmdei|% Thyv gssmdlgzdhe by|z fi|yfbdzzij ft bdjedk`z Liezvgm zdbi% Gm|h sgt gzziezdhe zh z`i |tbfhm|z`gz bgt fi md|zij gnziv thyv |zgzi jigjmdei% L`ila {dz` thyv `dk`|l`hhm lhye|imhv hv thyv lhmmiki—| egeldgm gdj gjbded|zvgzhv gfhyzhz`iv jigjmdei|% Z`i Nijivgm jigjmdei d| Oyei <3- 637<%
 \  I  D     J JI   JM  D    EI   \  
Nijivgm Jigjmdei " Oyei <3- 637<\zgzi Gdj Jigjmdei| " \ii fimh{%
L`ila {dz` thyv egeldgm gdj gjbded|zvgzhv nhv z`i|i |zgzi|gej zivvdzhvdi|?GM- G\ /- G_- LH- NB /- KG- KY /- @D /- B@ /- BS /- EI- EB- E^ /-SV- S[ /- \J /- ZP- YZ- ^G /- ^D /- [G- [D gej [T /%
Sgtgzziezdhezhz`i|tbfhm|z`gzbgtfimd|zijgnzivGSSMDLGZDHEJIGJMDEI\thyv|zgzijigjmdei%
GA GA Ijylgzdhe Kvgez gej GA Sivnhvbgeli \l`hmgv|`ds "Oyei <3- 6376
(jgzi vilid~ij$
GV Glgjibdl L`gmmieki " Oyei 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
[hvanhvli Kvgez " Lhezglz z`i egeldgm gdj hli%@dk`iv Ijylgzdhe Hsshvzyedzt Kvgez " Oyei 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
 LG Dedzdgm g{gvj| " Bgvl` 6- 6376 ! /Gjjdzdhegm lhbbyedzt lhmmiki g{gvj| " \iszibfiv 6-6376
(jgzi sh|zbgvaij$
! /LZ Nifvygvt 79- 6376
(jgzi vilid~ij$
, /JL Oyei <3- 6376
(jgzi vilid~ij$
/ Nhv svdhvdztlhe|djivgzdhe- |yfbdz gssmdlgzdhe ft Bgt 79- 6376%JI Gsvdm 79- 6376
(jgzi vilid~ij$
 NM Bgt 79- 6376
(jgzi svhli||ij$
DG Oymt 7- 6376
(jgzi vilid~ij$1
igvmdiv svdhvdzt jigjmdei|bgt ipd|z nhv livzgde svhkvgb|%DJ Hsshvzyedzt Kvgez " Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
, /DM G| |hhe g| sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7- 6376% G{gvj|bgji yezdm nyej| gvi jismizij%DE Bgvl` 73- 6376
(jgzi vilid~ij$
 A\ Gsvdm 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
, /AT G| |hhe g| sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7- 6376% G{gvj|bgji yezdm nyej| gvi jismizij%MG Oyei <3- 637< (Oymt 7- 6376 vilhbbiejij$BG Bgt 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
,BJ Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
 BI Bgt 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
BD Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
 BE <3 jgt| gnziv zivb |zgvz|
(jgzi vilid~ij$
 BH Gsvdm 6- 6376
(jgzi vilid~ij$
 B\ BZGK gej BI\K Kvgez| " \iszibfiv 79- 6376
(jgzivilid~ij$
@IMS \l`hmgv|`ds " Bgvl` <7- 6376
(jgzi vilid~ij$
BZ Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
,EL G| |hhe g| sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7- 6376% G{gvj|bgji yezdm nyej| gvi jismizij%EJ Gsvdm 79- 6376
(jgzi vilid~ij$
, Igvmt svdhvdzt jigjmdei|bgt ipd|z nhv de|zdzyzdhegm svhkvgb|%E@ E@ d| ehz hivdek g |zgzi kvgez z`d| tigv%EO 6377"6376 Zydzdhe Gdj Kvgez vildsdiez| " Oyei 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
 Gmm hz`iv gssmdlgez|" Hlzhfiv 7- 6376- ngmm . |svdek zivb|
(jgzi vilid~ij$
 " Bgvl` 7- 637<- |svdek zivb hemt
(jgzi vilid~ij$
 ET Oyei <3- 637<
(jgzi vilid~ij$
! /H@ Hlzhfiv 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
 HA Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
,HV H\GL Svd~gzi \l`hmgv|`ds| " Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
Hvikhe Hsshvzyedzt Kvgez " Nifvygvt 7- 6376
(jgzivilid~ij$
SG Gmm v|z"zdbi gssmdlgez| gz g lhbbyedzt lhmmiki1 gfy|dei||zvgjizil`edlgm |l`hhm1 g `h|sdzgm |l`hhm hn eyv|dek1 hv ievhmmij de g ehe"zvge|nivgfmi z{h"tigvsvhkvgb " Gyky|z 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
Gmm hz`iv gssmdlgez| " Bgt 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
VD Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
,\L Zydzdhe Kvgez| " Oyei <3- 6376
(jgzi vilid~ij$
\L Lhbbd||dhe he @dk`iv Ijylgzdhe " G| |hhe g|sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7- 6376% G{gvj| bgji yezdmnyej| gvi jismizij% ZE \zgzi Kvgez "
 
G| |hhe g| sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7-6376% G{gvj| bgji yezdm nyej| gvi jismizij%\zgzi Mhzzivt " \iszibfiv 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
,^Z G| |hhe g| sh||dfmi gnziv Ogeygvt 7- 6376% G{gvj|bgji yezdm nyej| gvi jismizij% /[^ Svhbd|i \l`hmgv|`ds " Bgvl` 7- 6376
(jgzi vilid~ij$
, /[^ @dk`iv Ijylgzdhe Kvgez Svhkvgb " Gsvdm 7>- 6376
(jgzi vilid~ij$
,
, Nhv svdhvdzt lhe|djivgzdhe- |yfbdz gssmdlgzdhe ft jgzi |sildij%! Gssmdlgez| ielhyvgkij zh hfzgde svhhn hn bgdmdek%/ Gjjdzdhegm nhvb bgt fi viwydvij%
…Z`d|[hva|`iizd|hszdhegmgej|`hymjhemtfilhbsmizijdnthysmgezhy|i
NGN\G he z`i [if%
…\ilzdhe|desyvsmigvinhvsgviezdenhvbgzdhe%…Z`d|[hva|`iizjhi|ehzdelmyjigmmz`iwyi|zdhe|nvhbz`iNGN\G%Z`iwyi|zdhe|z`gzgvidelmyjijgvihvjivijg|z`itgssigvhe
NGN\G he z`i [if
%[`iethygvihemdeithybgtfigfmizh|ads|hbiwyi|zdhe|fg|ijhethyvge|{iv|zhigvmdivwyi|zdhe|%
Gssmtdekd|ig|div{dz`z`iDV\JgzgVizvdi~gmZhhm'
Fikdeedek Nifvygvt 7- 6376 |zyjiez| gej sgviez| {`h `g~i lhbsmizijz`idv 6377 DV\ zgp vizyve {dmm fi gfmi zh y|i
NGN\G he z`i [if
zhimilzvhedlgmmt ~di{ z`idv zgp denhvbgzdhe% [dz` oy|z g ni{ |dbsmi |zis|-z`i zgp denhvbgzdhe lge gm|h fi |ilyvimt zvge|nivvij dezh z`i NGN\G%
\dkethyvNGN\G{dz`gNijivgm\zyjiezGdjSDE'
Dn thy jh ehz `g~i g SDE- thy lge gssmt nhv hei gz
{{{%sde%ij%kh~
%Thyv SDE gmmh{| thy zh imilzvhedlgmmt |dke {`ie thy |yfbdz thyv NGN\G%Dn thy gvi svh~djdek sgviez denhvbgzdhe- hei sgviez by|z gm|h |dke thyvNGN\G% Zh |dke imilzvhedlgmmt- thyv sgviez |`hymj gm|h gssmt nhv g SDE%
Nvii`imsd|g~gdmgfmi'
Thy jh ehz `g~i zh sgt zh kiz `ims hv |yfbdz thyv NGN\G% \yfbdz thyvNGN\G nhv
nvii
hemdei gz
{{{%ngn|g%kh~
% Nijivgm \zyjiez Gdj svh~dji|
nvii
`ims hemdei gz
{{{%ngn|g%kh~
hv thy lge lgmm 7"033":"NIJ"GDJ(7"033":<<"<6:<$% ZZT y|iv| (`igvdek dbsgdvij$ lge lgmm 7"033";<3"047<%
EHZI\?
[[[%NGN\G%KH^
 
6
\ILZDHE 7 " \ZYJIEZ DENHVBGZDHE
Gnziv thy gvi hemdei- thy lge gjj ys zh zie lhmmiki| he thyv NGN\G% Z`i lhmmiki| {dmm vilid~i z`i denhvbgzdhe nvhb thyv svhli||ijNGN\G%
\zyjiez—|Mg|zEgbi

 
Ndv|zEgbi
 

\hldgm\ilyvdzt
Eybfiv
\zyjiezLdzdie|`ds\zgzy|
(l`ila hei hn z`i nhmmh{dek$

Y%\% ldzdie (Y%\% egzdhegm$

Eidz`iv ldzdie ehv imdkdfmi eheldzdie
Imdkdfmi eheldzdie
(Ieziv thyv Gmdie Vikd|zvgzdhe Eybfiv de z`i fhp zh z`i vdk`z%$
Kieivgmmt-thygvigeimdkdfmieheldzdiednthygvi?
G sivbgeiez Y%\% vi|djiez {dz` g Sivbgeiez Vi|djiez Lgvj (D"997$1G lhejdzdhegm sivbgeiez vi|djiez {dz` g Lhejdzdhegm Kviie Lgvj (D"997L$1Z`i `hmjiv hn ge Gvvd~gm"Jisgvzyvi Vilhvj (D"4:$ nvhb z`i Jisgvzbiez hn @hbimgej \ilyvdzt |`h{dek get hn z`i nhmmh{dek ji|dkegzdhe|? ”Vinykii-”G|tmybKvgezij-‒ ”Sgvhmii‒ (D"4: lhevb| sgvhmij nhv g bdedbyb hn hei tigv gej |zgzy| `g| ehz ipsdvij$- Z"^d|g `hmjiv (Z"7- Z"6- Z"<- izl%$ hv ”Lyfge"@gdzdge Iezvgez1‒ hvZ`i `hmjiv hn g ~gmdj livzdlgzdhe hv imdkdfdmdzt mizziv nvhb z`i Jisgvzbiez hn @igmz` gej @ybge \iv~dli| |`h{dek g ji|dkegzdhe hn ”^dlzdb hn `ybge zvgladek%
G
ThyvGmdieVikd|zvgzdheEybfiv\zyjiezBgvdzgm\zgzy|
(l`ila hei hn z`i nhmmh{dek$
\dekmi
Bgvvdij hv vibgvvdij

\isgvgzij

Jd~hvlij hv {djh{ij
Thy{dmmfig|aijzhsvh~djidenhvbgzdhegfhyzthyv|shy|idnthygvibgvvdijhvvibgvvdij%
\imilzd~i\iv~dliVikd|zvgzdhe
Dn thy gvi bgmi gej 69 hv thyekiv- thy lge y|i z`i NGN\G zh vikd|ziv {dz` \imilzd~i \iv~dli%
\zyjiezGdjImdkdfdmdztJvykLhe~dlzdhe|
D `g~i ei~iv gzziejij lhmmiki
D `g~i ei~iv vilid~ij nijivgm |zyjiez gdj
D `g~i ei~iv `gj g jvyk lhe~dlzdhe
Dnthyjdjehzl`ilagethnz`i|ifhpi|-thy{dmmfig|aijbhviwyi|zdhe|hemdei%
@dk`i|z|l`hhmthyvngz`ivlhbsmizij
 
Bdjjmi |l`hhmOv% `dk`
@dk` |l`hhm
Lhmmiki hv fithej
Hz`ivyeaeh{e
@dk`i|z|l`hhmthyvbhz`ivlhbsmizij
 
Bdjjmi |l`hhmOv% `dk`
@dk` |l`hhm
Lhmmiki hv fithej
Hz`ivyeaeh{e6376"637< NGN\G HE Z@I [IF [HVA\@IIZ SGKI
 
\ILZDHE 6 " \ZYJIEZ JISIEJIELT \ZGZY\
Dn thy lge l`ila GET hn z`i nhmmh{dek fhpi|- thy {dmm ehz `g~i zh svh~dji sgviezgm denhvbgzdhe% \ads zh sgki :%Dn thy l`ila EHEI hn z`i nhmmh{dek fhpi|- thy {dmm fi g|aij zh svh~dji sgviezgm denhvbgzdhe% Kh zh z`i eipz sgki%
D {g| fhve finhviOgeygvt 7- 7404
D gb |iv~dek he glzd~i jyzt dez`i Y%\% Gvbij Nhvli|
\deli D zyveij gki 7<- fhz` hn bt sgviez| {ivi jilig|ij
D {g| g jisiejiez hv {gvj hn z`i lhyvz |deli zyvedek gki 7<
D gb bgvvdij
D gb g ~izivge hn z`i Y%\% GvbijNhvli|
D {g| de nh|ziv lgvi |deli zyvedekgki 7<
D gb lyvviezmt hv D {g| geibgeldsgzij bdehv
D {dmm fi {hvadek he g bg|ziv—| hv jhlzhvgzi svhkvgb (i%k%- BG- BFG-BJ- OJ- S`J- IjJ- kvgjygzi livzdndlgzi$
D `g~i l`dmjvie gej D svh~dji bhvi z`ge `gmn hn z`idv |ysshvz
 
D `g~i jisiejiez| (hz`iv z`ge l`dmjvie hv bt |shy|i$ {`h md~i {dz`bi gej D svh~dji bhvi z`ge `gmn hn z`idv |ysshvz
D gb `hbimi|| hv D gb gz vd|a hn fidek `hbimi||
D gb lyvviezmt hv D {g| de mikgmkygvjdge|`ds
EHZI\?
Nhv @ims ‚ 7"033":<<"<6:<
 
<
\ILZDHE < " SGVIEZ DENHVBGZDHE
[`hd|lhe|djivijgsgviez8
”Sgviez‒ viniv| zh g fdhmhkdlgm hv gjhszd~i sgviez% Kvgejsgviez|- nh|ziv sgviez|- mikgm kygvjdge|- hmjiv |dfmdek|-gej yelmi| hv gyez| gvi
ehz
lhe|djivij sgviez| he z`d| nhvb yemi|| z`it `g~i mikgmmt gjhszij thy% De lg|i hn jd~hvli hv |isgvgzdhe- kd~i denhvbgzdhegfhyz z`i sgviez thy md~ij {dz` bh|z de z`i mg|z 76 bhez`|% Dn thy jdj ehz md~i {dz` hei sgviez bhvi z`ge z`i hz`iv- kd~i denhvbgzdhe gfhyz z`isgviez {`h svh~djij thy z`i bh|z egeldgm |ysshvz jyvdek z`i mg|z 76 bhez`| hv jyvdek z`i bh|z viliez tigv thy vilid~ij |ysshvz% Dn thyv jd~hvlijhv {djh{ij sgviez `g| vibgvvdij- gm|h svh~dji denhvbgzdhe gfhyz thyv |zissgviez%
Svh~djdekthyvngz`iv—|denhvbgzdhe8Thy{dmmeiij?
Ngz`iv—|\zisngz`iv—| \hldgm \ilyvdzt EybfivNgz`iv—|\zisngz`iv—| egbiNgz`iv—|\zisngz`iv—| jgzi hn fdvz`
L`ila `ivi dn thyv ngz`iv|zisngz`iv d| g jd|mhlgzij {hvaiv
Svh~djdekthyvbhz`iv—|denhvbgzdhe8Thy{dmmeiij?
Bhz`iv—|\zisbhz`iv—| \hldgm \ilyvdzt EybfivBhz`iv—|\zisbhz`iv—| egbiBhz`iv—|\zisbhz`iv—| jgzi hn fdvz`
L`ila `ivi dn thyv bhz`iv|zisbhz`iv d| g jd|mhlgzij {hvaiv
Jdjthyaeh{8
 Dn thyv sgviez| mi g zgp vizyve {dz` z`i DV\- z`itbgt fi imdkdfmi zh y|i z`i DV\ Jgzg Vizvdi~gm Zhhm-{`dl` d| z`i ig|di|z {gt zh svh~dji gllyvgzi zgpdenhvbgzdhe%
De g ni{ |dbsmi |zis|- z`it bgt figfmi zh ~di{ z`idv zgp vizyve denhvbgzdhe gejzvge|niv dz jdvilzmt dezh thyv NGN\G%
 
Jdjthyvsgviez|mihv{dmmz`itmig6377delhbizgpvizyve8
 
Bt sgviez| `g~i gmvigjt lhbsmizij g zgp vizyve
Bt sgviez| {dmm ndmi- fyz `g~i ehz tiz lhbsmizij g zgp vizyve
Bt sgviez| gvi ehz khdek zh ndmi ge delhbi zgp vizyve
Thyvsgviez|{dmmeiijz`idvzgpvizyve|gej(hv["6nhvb|zhlhbsmiziz`iNGN\G%
[[[%NGN\G%KH^6376"637< NGN\G HE Z@I [IF [HVA\@IIZ SGKI
[`gz{g|thyvsgviez|—gjoy|zijkvh||delhbinhv63778
 
\ads z`d| wyi|zdhe dn thyv sgviez| jdj ehz mi zgpi|% Gjoy|zij kvh|| delhbi d| he DV\ Nhvb 73:3‚Mdei <;173:3G‚mdei 671 hv 73:3I_‚mdei :%
*
 Z`i nhmmh{dek wyi|zdhe| g|a gfhyz igvedek| ({gki|- |gmgvdi|- zds|- izl%$ de 6377% Ge|{iv z`i wyi|zdhe| {`iz`iv hv ehz g zgp vizyve {g|mij% Z`d| denhvbgzdhe bgt fi he z`i ["6 nhvb|- hv he z`i DV\ Nhvb 73:3‚Mdei ; ! 76 ! 70 ! Fhp 7: (Lhji G$ hn DV\ \l`ijymi A"7(Nhvb 73>9$1 73:3G‚mdei ;1 hv 73:3I_‚mdei 7%
@h{byl`jdjthyvngz`iv(|zisngz`ivigvenvhb{hvadekde63778
 
@h{byl`jdjthyvbhz`iv(|zisbhz`ivigvenvhb{hvadekde63778
 
**
De6373hv6377-jdjgetheidethyvsgviez|—`hy|i`hmjvilid~i?
 
(L`ila gmm z`gz gssmt%$
 
\yssmibiezgm \ilyvdzt Delhbi (\\D$
 Zibshvgvt G||d|zgeli nhv Eiijt Ngbdmdi| (ZGEN$
Nhhj \zgbs|
\sildgm \yssmibiezgm Eyzvdzdhe Svhkvgb nhv [hbie- Dengez| gej L`dmjvie ([DL$
Nvii hv Vijylij Svdli \l`hhm Myel`Ehzi? \yssmibiezgm Eyzvdzdhe G||d|zgeli Svhkvgb (\EGS$ d| z`i ei{ egbi nhv Nhhj \zgbs|% \EGS- Nhhj \zgbs| gejhv ZGEN bgt `g~i g jdiviezegbi de thyv sgviez|— |zgzi% Lgmm 7"033":"NIJ"GDJ zh ej hyz z`i egbi hn z`i |zgzi—| svhkvgb%
Jdjthyvsgviez|`g~igethnz`inhmmh{dekdzib|de63778
L`ila gmm z`gz gssmt% Heli hemdei- thy bgt fi g|aij zh vishvz gbhyez| sgdj hv vilid~ij ft thyv sgviez|%
GjjdzdhegmNdegeldgmDenhvbgzdhe
Gbivdlge Hsshvzyedzt- @hsi hv MdnizdbiMigvedek zgp lvijdz|
L`dmj |ysshvz sgdj
 Zgpgfmi igvedek| nvhb {hva"|zyjt- g||d|zgez|`ds|hv nimmh{|`ds|
 Zgpgfmi kvgez gej |l`hmgv|`ds gdj vishvzij zhz`i DV\
Lhbfgz sgt hv |sildgm lhbfgz sgt
Lhhsivgzd~i ijylgzdhe svhkvgb igvedek|
YezgpijDelhbi
Sgtbiez| zh zgp"jinivvij sie|dhe gej|g~dek| smge|
L`dmj |ysshvz vilid~ij
DVG jijylzdhe| gej sgtbiez| zh |imn"ibsmhtij \IS- \DBSMI gej Aihk`
 Zgp ipibsz dezivi|z delhbi
Yezgpij shvzdhe| hn DVG jd|zvdfyzdhe|
Yezgpij shvzdhe| hn sie|dhe jd|zvdfyzdhe|
@hy|dek- nhhj gej hz`iv md~dek gmmh{geli|sgdj zh bibfiv| hn z`i bdmdzgvt- lmivktgej hz`iv|
^izivge| eheijylgzdhe fieiz|
Hz`iv yezgpij delhbi ehz vishvzij- |yl`g| {hvaiv|— lhbsie|gzdhe hv jd|gfdmdzt
Thyvsgviez|bgtfig|aijzhsvh~djibhvidenhvbgzdhegfhyzz`idvg||iz|%Thyvsgviez|bgteiijzhvishvzz`ieiz{hvz`hnz`idvlyvviezfy|dei||i|gej(hvde~i|zbiezngvb|%
EHZI\?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->